Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

24 Temmuz 1936 CUMHURİYET Sovyetlerin yeni bir hava rekoru «Ant 25» tayyaresi 56 saat 20 dakikada 9374 kilometro katetti Moskova 23 (A.A.) Ağır endüstri halk komiserliği tayyarecilik endüs trisi ve merkezi idaresi tebliğ ediyor: «Ant 25» tayyaresi mürettebatı, hiç bir yerde tevakkuf etmeksizin Moskova Behrenkdenizi Fransova Jozef arazisiÇelyoskin burnu yolu ile Kamçatkada Petropovlovska kadar uçmak vazifesini almıştı. Bundan sonra eğer vaziyet ve hava müsaidse tayyare Amur nehri üzerinde Nikolayovska doğru uçuşuna devam edecektir. .umhuriyet H , n İnhisar idaresinin nazarı dikkatine Anadoluhisarında oturan karilerimizden Salih imzasile aldığımız bir mektubda şöyle şikâyet edilmektedir: Son zamanlarda Anadoluhisarındaki tütüncülerden aldıgım 10 ve 12.5 kuruşluk bütün tütünler küflü ve bozuk çıkmakta dır. Halbuki İstanbulun diğer yerlerinden aldığım tütünlerde böyle bir arıza göremiyorum. Kanlıca gibi Boğazm diğer yerle rinde oturan bazı tanıdıklarım da ayni meseleden şikâyetçidirler. Bunun sebebini araştırdık. Dediler ki İnhisar idaresinin mamulât dolu bir motörü batmış, deniz den çıkarmışlar, tekrar fabrikaya vermişler. bu tütünleri de Boğaziçi taraflarma sevketmişler. Küflü, lena kokulu çıkan tütünler bunlarmış... Eğer hakikat böyle ise Boğaziçi halkmın ne kabahati var ki on. lara hep böyle fena tütünler gönderili yor. Herhalde. sebeb ne olursa olsun İn . hLsar idaresi piyasadaki bu fena malları kaldırmalıdır.» Muhtelit Hakem Mahkemeleri Nezdinde TÜRKİYE UMUMÎ AJANLIĞINDAN; Filen kapalı bulunan Türk Romen M. H. mahkemesindeki ev rak ve dosyaların hazinei evraka devir ve teslimi mukarrerdir. Bu dosyalarda ke/ıdilerine aid kıymetli evrak ve vesaik bulunan as habı alâkanın nihayet 1936 eylul gayesine kadar her pazartesi veya perşembe günleri saat birden iiçe kadar Şişlide Çankaya apar tımanının iiçücü dairesinde Türkiye Umumî Ajanlığına müraca atle dosyaiarından kâğıdlarını almaları ilân olunur. Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundnn: Haydarpaşa lisesi ve pansiyonu için 1,500 ton Tüvenan maden kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmiye konul muştur. 1 Eksiltme tstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplana • cak olan komisyonda 31 temmuz 1936 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Tahmin fiatı beher tonu 12 lira hesabile 18,000 liradır. 3 tlk teminat 1,350 liradır. 4 tstekliler şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne mü racaat edebilirler. 5 Eksiltmiye girmek istiyenler şartnamesinde ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bulunan teklif mektublarmı eksiltme vaktinden en son bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları. Zarfların kanunî şekilde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek teklif mektublarının da zama nında gelmiş olması lâzımdır. (4009) Açık Eksiltme İlânı Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: Ant 25 mürettebatı, kendilerine veri liklerine dikkat etmek lâzımdır len bu vazifeyi parlak bir surette ifa et Moda Fırıldak sokak 1 nuamrada Belkis niişlerdir. Tayyare 56 saat 20 dakika haimzasile aldığımız bir mektubda deniliyor vada kalmış ve 9374 kilometro yol katet ki: «Pazar günü Karacaahmed yolunda şöymiştir. Bu mesafeden 8774 kilometrosu, evvelce tespit edilmiş olan yol üzerinde le bir manzara ile karşılaştım: Küçük bir seyyah kafilesinden iki kişi katedilmiş, yalnız 600 kilometrosunu tay ayrılarak oradan geçmekte olan fakir bir yare Severnaya Zemlia ve Okkoto deni yoğurtçuyu karşılarma aldılar ve murr.elif zinde tesadüf ettiği tayfunlar dolayısile pozlarda resmini çektiler. Yoğurtçunun arkasmda her tarafı parbaşka yoldan yapmıstır. Tayyare müretça parça bir elbise ve ayaklarmda iple tebatı, büyük müşkülâtla karşılaşmış ve bağlanmış paramparça bir pabuç vardı. bunları büyük bir muvaffakiyetle yen Bu fakirin çalışmasına mâni olunsun demiyorum. Fakat bilhassa son zamanlarmiştir. da pek fazlalaşan bu gibi satıcıların temiz Ağır endüstri komiseri Oreonikidzenin ve muntazam bir kıyafete sokmak zamanı tayyare kumandanına verilen vazifenin gelmiştir. Bundan başka herhangi bir surette mem. hitam bulmuş olduğunu ve artık yola deleketimizi ve milletimizi harice çirkin gösvam etmemesi icab ettiğini bildiren telsiz terecek manzaralann tesbitine de mâni ohaberi üzerine tayyare kumandanı Ço lunmalıdır. Bu hususta yüksek makamlakalon tayyaresini Nikolayovskin garbin ruı dikkat nazarlarınm celbini dilerim.» de Onur üzerinde «Ud» adacığına in dirmiştir. Tayyare mürettebatını teşkil eden üç kahraman tayyareci Baydukov, Çekolov ve Beliokov sıhhatte ve neş'eli1 2 3 4 6 6 Î 8 « 1 0 dirler. I Satıcıların kıyafetlerine ve temîz 27/7/936 tarih ve pazartesi günü 15 te tstanbul Nafıa Dairesi Eksiltme Komisyonu odasında «3972.59» lîra keşif bedelli tstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü binasının kat ilâvesi inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, ekisltme, nafıa işleri umumî, hususî ve fennî şartna meleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak İstanbul Nafıa Dairesinde 20 kuruş mukabilinde alınabilir. Muvakkat teminat «298» liradır. Isteklilerin en az «2,000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden tstanbul Nafıa Müdürlüğüne eksiltme gününden en son iki gün evvej müracaat ile fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. (3830) L İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: Şemeipaşa deposunda katlar arasında yapılacak 1307.44 lira keşif bedelli tadilâtın işçiliği 27/VII/936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin keşifna * meyi görmek üzere hergün ve pazarhk için de % 15 teminat para larile birlikte tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. (3940) j Iktısad Müsteşarı Avrupaya gidiyor Iktısad Müsteşarı Faik Kurdoğlu A r r karadan şehrimize gelmiş ve buradan Yalovaya gitmiştir. Iktısad Müsteşarı yann şehrimize gelecek ve akşama Avrupaya gidecektir. Faik Kurdoglu bu seyahatinde evvelce muhtelif memleketlerle başlamış olduğu iktısadî görüşmelere devam edecektir. Zahire Borsası idare heyeti Ticaret ve zahire borsası idare heye tinin müddeti bitmek üzeredir. Bu sebeble borsada seçim hakkına malik olan aza dan küçük hükümdar. 4 Taş ve toprakların listeleri asılmıştır. Seçim bu ay so tan yapılmış yol, bir işi yapmak. 5 Öküzün dişisi, bir ilkbahar peynlrl. 6 nunda yapılacaktır. Kasıd. 7 Atın ayakkabısı, varın aksi. 8 Bir sual edatı, yüz kuruş. 9 Kolun ucu, zorla alman vergi, nihayet. 10 Seçmekten emir, çeneye dayanıp çalınan çalgı. Yukarıdan" aşağıya: 1 Alâka, kesmekten emir. 2 Evde PARALAR misafir kabul edilen büyük yer, taştan yaSatış Alıs pılmış müstahkem yer. 3 Öz türkçe se635. 625. 1 Sterlls lâm. 4 İskambilde birli, tarladaki buğ. 129.625 125.625 1 Dolar 161 day mahsulü. 5 Sonuna bir avt kelimesi 163. 20 Fransız Fr. 196. 190. getirirseniz boksör mağlub olur. hayvan 20 Liret 80. b*. larm su içtiği yer. 6 Dağm dik ve iğri 20 Belcika Fr. 23. 20 Drahmi yeri, çılgınca. 7 Ecdad. 8 Fransada 820. âıo. 20 İsvlcre Pr. meşhur bir şehir, kanun. 9 Esmekten 25. 22. 20 Leva emir, fotoğrafçı, iki kere beş. 10 Ziyan, S4. 82. 1 Florin vücudümüzde dolasan kırmızı su. 85. 94. 20 Cek kronu 22. 24. Evvelki bulmacamn halledilmif şekli 1 Avusturya SL 13.50 15. 1 Peceta 1 •'!İ 6 7 8 9 10 30. 28. 1 Mark 1 Zlotl 23. 20. 1 M E|C LİI S|« 24. 1 Peneu 22. 13. 16. 20 Leva 2 "E! C E İ R AİCİI 52. 20 Dinar 49. 84. A Y|A|Z 1 Yen 3 D|E|S|E|N 32. S3. 20 İsvec kronu 3L 4 E|L|A|«|A|K|B II 970. 1 Türk altını 969. 243. 1 Banknot Os. B. 242. A 5 N|K R|E|M|A K A 1 Karacabey harasında müteşekkil Merinos Yetiştirme çift liğinin İsmetinönü mevkiindeki Hanife deresi üzerine yapılacak sulama bendi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Keşif bedeli on bir bin sekiz yüz doksan beş lira kırk yedi kuruştur. 3 Eksiltme 14 ağustos 936 tarihine musadif cuma günü saat Karacabey Harasında yapılacaktır. GÜNÜN BULMACASI on 4 beşteMuvakkat teminat miktarı sekiz yüz seksen beş lira elli ku rustur. !• 5 Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır: 2 m !• A Malî şartname 3 • • B Fennî şartname 4 • • •| C Umumî plân •| 5 D Bend tafsilât resimleri 1 •1 • m 6 E Sulama kanalı ve tahliye arkları tulânî maktaı ve tafsilâtı !• 1 7 m resimleri •1 1 1•1 • |a I 8 F Ve diğer evrak ve resimlerle Nafıa şeraiti umumiyesi. İstiyenler bu evrakı bedelsiz olarak Merinos Yetiştirme Çiftliği •1 1 1 9 •1 Müdürlüğünden, Bursa ve tstanbul Baytar Müdürlüklerinden ala • 10 caklardır. Soldan sağa: 1 Avrupada ihtilâlin gitgide şlddst 6 İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 nulendiği memleket, ezmekten emir. 2 maralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmiye iştrak eylemesi ilân Nota, vakti bildiren alet, sporcuların «ya . olunur. (4187) şa!» sı. 3 Beraberlik edatı, imparator 1 tdaremizin Kayseride yaptıracağı 33,223 lira 28 kuruş ke şif bedelli idare binası inşaatı kapalı zarf usulile götürü olarak eksiltmiye konulmuştur. 2 Münakasa evrakı bir lira 66 kuruş mukabilinde tnhisarlar tnşaat şubesinden alınabilir. 3 Eksiltme 10/VIII/936 günü saat 15 te tstanbulda Kabataşta tnhisarlar Levazım Şubesindeki Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 2491 lira 74 kurustur. 5 İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel İnhisarlar tnşaat Şubesine gelerek diplomalı mühendis veya mimar olduklarma dair vesikalarını ibraz ile münakasaya girebilecekleri hakkında birer vesika almaları lâzımdır. 6 Tekliflere aid kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam on dörde kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz muka bilinde verilmiş olmalıdır. (4190) I Şeker Fabrikaları ANONİM STAJYER T Ü R K İ Y E ŞİRKETİNDEN: ALINACAKLARDÎR. Istanbul Borsası kapanış fiatleri 23 7 1936 L 94 Fabrikalarımız teknik işlerinde istihdam edilmek üzere 25 yaşından aşağı Lise, Orta ve Sanayi mektebleri mezunları Emlâk ve Evtam Bankası İlânları OLARAK Pazarlıkla Satılık Emlâk Mevkii ve nev'i Depozito Lira Esas No. sı Kendilerine staj müddetince tahsil derecelerine göre ücret verilecektir. tsteklilerin 15 ağustos 1936 tarihine kadar yazile Es kişehirde Genel Direktörlüğe müracaatleri ve birer fotograflarile tercümeihal ve vesika suretlerini de göndermeleri lâzımdır. ÇEKLER Londra Nev Yok Parls Milâno Brüksel Atina Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madrid BerTin Varsova Budatıeste Bükres Belsrad Yokohama Moskova Stokholm Açılış 629.75 0.79(8 1206 10.1035 47254 84.2138 2.44 63.5675 1.1732 19.2460 4.1675 5.82 1.9795 4.2345 4.33 108.0482 34.7971 2.7060 24.8362 3.08 Kapanış 631.25 0.7956 12.03 10.0784 4.7140 84.0C50 2.4336 63.3995 L17 19.19SO 4.1575 5.81 1.9662 42240 4.3190 107.7790 347110 2.6992 24.8^82 3.0725 Kapanış 1.80 10.40 69. ESHAM Aslan çlmento Merkez Bankası Açılış 1.80 10.45 6«,5O Heybeliadada eski Yalı, yeni Ayyıldız sokağında 2 numaralı gazino. 1000 100 Büyükadada Nizamda Nizamderesi sokağında 19 numaralı içinde kuyu ve eski alât ve edevatı müştemil 4928 metro murabbaı arsa. 200 106 Büyükadada Nizamda Nizam caddesinde 5 numaralı 1573,50 metro murabbaı arsa. 80 303 Heybeliadada Tur yolunda 1, 2, 3 numaralı 5398 metro murabbaı tarla. 240 ÇlolKi 304 Heybeliadada Tur yolunda 8 numaralı 15905 • IK metro murabbaı tarla. 400 • 305 Heybeliadada Tur yolunda 6 numaralı 3977 metro murabbaı tarla. 160 • 558 Büyükadada Nizamda Yücetepede 2 numa6 İİLİEİBHİF A • A L maralı 2031,25 metro murabbaı bahçe. 41 7 Y|A T|A|K|» S A D A 559 Büyükadada Nizamda Nizam sokağında 172 8 E|M • İ R İ I İ V İ A İ Y İ E T ada, 7 parsel numaralı 2762 metro murabbaı 9 T|A K|A|Z|B|B AİL m tarla. 90 10 • | B | A | B B l Ş I A l K l f l R 560 Büyükadada Nizamda Nizam sokağında 159 ada, 4 parsel numaralı 866 metro murabbaı Hali tasfiyede bulunan Matbaacıarsa. 50 lık ve Neşriyat T. A. Ş. Tasfiye Memurluğundan: 641 Büyükadada Nizamda Nizameddin sokağın 16/6/936 tarihinde toplanan fevkalâda 1 3 kapı, 156 ada, 2 parsel numaralı eski de heyeti iımumiyenin verdiği kararla Seferoğlu köşklerinden ayrılma bahçeli ah " Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim şab köşk. 800 Şirketinin fesih ve tasfiyesine karar Mevkileri yukarıda yazılı emlâk bedelleri peşin veya taksitle verildiğinden şirket zimmetinde ala caklı bulunan kimseler cumartesi ve ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Geri bırakılan taksitler için pazardan maada hergiin saat on ile on f aiz ve kumüsyon alınmaz. altı arasında şirketin Cağaloğlundaki tsteklilerin 29 temmuz 1936 tarihine tesadüf eden çarşamba gü dairei mahsusası muhasebesine tahriren «392» (4064) veya şifahen müracaatle isim ve ala nü saat 10 da şubemize gelmeleri. caklarını kaydettirmeğe ve mukabilinde bir vesika almağa davet olunurlar. Alacaklılarm ticaret kanununun 445 Lnci maddesine tevfikan işbu ilânın üçüncü defa olarak neşri tarihinden iti baren bir sene zarfmda müracaatle alacaklarını kayid ve isbat etmeleri lâzundır. Tasfiye memuru İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: Beher direğin Muvakkat teminat muhammen bedeli Teslim yeri Adedi Lira K. Lira K. 51 57 2 75 Beykoz 250 İdare ihtiyacı için alınacak 250 aded «7» metrelik kestane telgraf direği açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 7/8/936 tarihinde «cuma» günü saat 15,30 da Galatasarayda Istanbul Posta T. T. Başmü dürlüğü Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. tsteklilerin şart namesini görmek ve muvakkat teminatlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere hergün Başmüdürlük Yazı İşleri Kalemine müracaatleri. ' (4127) L İstanbul Beledivesi İlânları Belediye makineleri için 937 senesi sonuna kadar lüzumu olan 209,900 litre benzin kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş'»ır. Eksiltme 7 ağustos 936 cuma günü saat 15 te Daimî Encümende yapılacaktır. Bir litre benzine 24 kuruş fiat konulmuştur. Şartnamesini istiyenler Levazım Müdürlüğünden parasız alabilirler. lstekli olanlar 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 3779 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektublarmı havi zarflarını yuka rıda yazılı günde saat on dörde kadar Daimî Encümene vermeli • dirler. «B.» (4234) Bir kiiosunun Teminatı Kilosu muhammeni Arpa 3700 6,5 kuruş Saman 27 lira 1800 2,5 » 1800 Kepek 3,5 > Düşkünlerevi hayvanatı için lâzım olan yukarıda cinsi yazılı hayvan yemi pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesi ka ve hizasında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu bile beraber 29 temmuz 936 çarşamba günü saat on beşte Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (4020) ı tSTtKRAZL AR Türk borcu I vadeli > > I I vadeli > > II" vadel Açılış 21.75 20,40 29.50 Kapanış 21,725 20.35 20.60 TAHVtLÂT Kapanış Anadolu , mü. vadeli| 46.75 Açılış 46.80 Türkiye Ziraat Bankası Bursa Şubesinden: Bankamıza müsabaka ile stajyer alınacaktır. Müsabakaya girmek için tercihan lise mezunu olmak veya orta Ticaret mektebini veya orta mekteb tahsilini bitirmiş bulunmak ve lise mezunları 18 ve orta mekteb mezunları 16 dan az 25 ten fazla yaşta olmamak şarttır. Müsabaka imtihanı 2 eylul 936 tarihinde şubemizde yapılacak ve kazananlar otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu staj yerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle staj gördükten sonra merlekî imtihana tâbi tutulacaklar ve bunda da muvaffak "lan lar kooperatif muhasibi olarak tavzif edileceklerdir. Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranacağı Banka mızdan alınacak şartnamelerden öğrenilir. Şubemize en çok müracaat müddeti 29 ağustos 936 dır. (4217) Beykoz deri ve kundura Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: Fabrikamızda mevcud takriben 2500 aded boş çuval 28/7/936 tarihinde saat 11 de açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Çuvallar fabrikada Bu işe aid şaıtname fabrika idare servisinden. alınabilir. görülebilir. Çift Bir çift çizmeye 10 lira 50 30 Âmir için kuruş tahmin olunmuştur 418 Efrad için Itfaiye âmir ve efradına yaptırılacak 448 çift çizme açık eksilt miye konulmuştur. Nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numaralı kanunun tayin ettiği vesika ve 353 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek tubile beraber 25 temmuz 936 cumartesi günü saat 11 de Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (3921)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog