Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Temmuz 1936 Lozan zaferi îlk spor kafilemiz Berline vardı Türk gencleri büyük merasimle karşılandı lerin Cebelitarık üzerinde uçmalanni Is» panyanın Fas Yüksek komiserliği ve as ' Casablanca 23 (A.A.) Asiler, kerî kumandanlığı nezdinde şiddetle pro« Badajozu ele geçirmişlerdir. Dolaşan bir testo etmiştir. şayiaya göre asiler, Cebelitarık limanmda Asiler donanmayı bombaladılar hükumetin bir torpito muhribini bombar General Franko dün Cebelitank ya« dıman etmişler ve hasara uğratmışlardır. kınında bulunan üç İspanyol harb gemi* Berlin (Hususî) Olimpiyadlara işBerlin 23 (Sureti mahsusada gönder • Hendaye 23 (A.A.) İyi malumat sini bombardıman etmek üzere tayyarediğimiz arkadaşımızdan, Telsizle) tirak eden futbol takımlan için çekilen almakta olan mehafil, «halkçılar cephesi» ler göndermiştir. Bugün öğleye doğru, rahat geçen, tren kur'ayı bildiriyorum. Son dakikada Porkuvvetlerinin asilerden Saint Sebastieni Fasta sükun avdet ediyor yolculuğundan sonra, Berline vardık ve tekizle Bulgaristanın takım göndermek geri almış olduklarını haber vermektedir. Oran 23 (A.A.) Öğrenildiğine büyük merasimle karşılandık. İstasyon ten sarfınazar etmeleri üzerine turnuva Asi General Molanm, Saint Sebastien göre Melillânın amele mahallesinde bir Türk bayraklarile donanmıştı. Trenden nın on ajtı millet takımlan arasmda ceetrafında cereyan etmiş olan muharebede arbede olmuştur. Asker kuvvetlerinin inince bando İstiklâl marşımızı ve Olim reyan ettirilmesi mecburiyeti hasıl olmuştelef olduğu beyan edılmektedır. hemen kanlı bir tenkil hareketi yapmış piyad marşını çaldı. Olimpiyad komitesin tur. Madride göre asiler fena vaziyette oldukları söylenmektedir. Oudja ve Me* den bir zat; kafilemize hoş geldiniz, dedi. Ük olarak karşılaşacak Galibin alacağı Bugün şehrimizde yapılacak Madrid 23 (A.A.) Hükumet, dün lillâdan gelen birçok seyyahlar, Ispan « takımlar remiz Türkçe, almanca nutuklar söylendi. Bunsaat 19 da radyo ile bir tebliğ neşret yol Fasında hayatın yeniden normal bir merasim Mısır Avusturya A dan sonra Berlindeki Türklerle sporculamiştir. Bu tebligde hükumetin memnu şekil almış olduğunu söylemektedirler. Cumhuriyetimizin Lozan muahede Lehistan Macaristan B nmız kucaklaştılar ve hep beraber oto niyete şayan haberler almakta olduğu, sile kazandığı ilk siyasî zafer, her sene Lejyonerler, sevkulceyşî noktalan işgal* İtalya Amerika C karlara binerek «kadınsız Olimpiyad köhükumetin otoritesi altında bulunan şe temmuzun yirmi üçüncü günü tes'id ede berdevamdırlar. İsveç Japonya D yü» ne gittik. hirde sükun hüküm sürmekte asilerin eldilmekte idi. Ahiren verilen kararla Ecnebilerden de yaralananlar var E Türkiye Norveç lerinde bulunan şehirlerde ise anarşi hüSıhhat ve neşeleri yerinde olan çocukbu şerefli gün badema temmuzun F İngiltere Çin Paris 23 (A.A.) Echo de Paris yirmi dördünde kutlulanacağmdan bu Dünya güreş ağtrsıklet şampiyonu kümferma olmakta bulunduğu beyan edillar yurdumuza selâm ve tahassürlerini Almanya Lüksenburg G gazetesi, dün saat 18 de Barceloneda mektedir. gün şehrimizde mutad merasim yapılabildirmek için beni tavsit ettiler. H Peru Finlandiya Cim Londos Katalonya meydanmda meçhul bir ta * caktır. Tebliğin sonunda asilerin büsbütün üAhmed IHSAN Kar dö final maçlan aşağıdaki şekilBelediye turizm şubesi müdürü Kemal midlerinin kesilmiş olduğu ilâve olun " kım kimseler tarafından atılmış olan kurBu münasebetle, bugün saat 16 da şunlar yüzünden çıkan bir arbedede ikî Ikinci spor kafilesi bugün de cereyan edecektir. Ragıbın geçenlerde İstanbul festivali iş maktadır. Karşılaşacak Galibin alacağı Üniversite konferans salonunda muh telif hatibler tarafından Lozan mua lcri hakkında görüşmek üzere Atinaya Hükumet Fjansadan silâh alıyor Fransız gencinin yaralanmış olduğunu gidiyor takımlar remiz haber vermektedir. Bu arbede üzerine hedesinin siyasî ve tarihî ehemmiyeti gittiğini yazmıştık. Kemal Ragıb AtinaHendaye 23 (A.A.) Birçok silâh iki taraflı bir kurşun yağmuru başlamış Berlin Olimpiyadlanna iştirak ede H A AA üzerinde nutuklar söylenecek, Taksim da festivale iştirak edecek Yunan millî kaçakçılığı vak'alarınm hadis olması üze ve birçok kişi yaralanmıştır. GE BB cek olan sporculanmızın ikinci ve son deki İnkılâb abidesine çelenkler kona heyeti için alâkadarlarla temas edip bu rine, hududdaki muhafaza teşkilâtı as C D CC caktır. kafilesi, futbolculanmızla bisikletçileri Vaşington 23 (A.A.) Amerikaisi temin ettikten başka dünya güreş ağır kerle takviye edilmiştir. B F DD nın Madrid sefareti, bir sokak muhare24 temmuz, ayrıca Hukukçuların bay siklet şampiyonu Cim Londosun da İs mizden mürekkeb olduğu halde, bu akDömifinal maçlan da BB CC ile Madrid hükumetınin Fransadan silâh besi esnasında Amerikalı bir kadmın ramı olarak kabul edildiğinden bu tanbulda, kendisine denk olabılecek pehşam Sirkeciden trenle Almanyaya mü AA D D arasında yapılacaktır. celbetmek istediği zannediliyor. Dün yaralanmış olduğunu bildirmektedir. Semes'ud gün Üniversite Hukuk ailesinin teveccihen hareket edecektir. Bu vaziyete göre Türk takımının Nor samimî toplantı ve tezahüratma da bir lhanlarımızla üç maç yapmasını temin et Bayonnea gelen bir şilep, hükumeti mermiştir. Cim Londos, 26 temmuz pazar keziye tarafından gönderilen bir mümes faretin bu telgrafında ilâve olarak de *. Türk Spor Kurumu Umumî Kâtibi veç maçını kazanacağını kabul edersek vesile teşkil edecektir. günü Atinada Dinarlı Mehmed pehlivan silin satın alacağı harb levazımını yükli niliyor ki: Nizameddinin idaresindeki bu kafilede, ikinci maç Almanya Löksenburg ma Ayrıca Lozan günü münasebetile Mücadelenin evler ve ferdler arasınşehrimiz Halkevlerinde müsamereler la yapacağı maçtan sonra îstanbula gele yecekti. futbolcularımıza idareci olarak Kemal çının galibile yapılacaktır demektir. da bir çarpışma haline gelmesinden korYunanlı Olimpiyada götürülmiyen vejrilecek, bu tarihî gün kutlulanacak cektir.İstanbuldapehlivan 20 ağustosa ka Bir kamyon dolusu silâhla hududu geç kulmaktadır. Halim, bisikletçilerimize de Cavid refadar kalacak ve bu müddet mek istiyen İspanyalı bir şoför, Fransız tır. Amerika hükumeti, bütün Amerika * genclerimiz kat etmektedir. Bisikletçiler beş kişidir. Hukuk Talebe Birliğinin daveti zarfında şehrimizde üç maç yapacaktır. muhafızlar tarafından yakalanmış ve lılan memleketlerine göndermek tasav * Futbol takımımızın kadrosu, AnkaraTürk Spor Kurumuna mensub bütün Istanbul Üniversitesi Hukuk Talebe İstanbulda Cim Londosla, Mülâyim, Ka Bayonne hapisanesine atılmıştır. vurunda ise de îspanyaya bahriye efradı ra Ali yahud Dinarlı karşılaşacaktır. da kamptan avdet eden Hakkının ilti federasyonlar bir hafta sonra, bütün cemiyetinden: Bir amele milisi kurulacak çıkarmıyacaktır. Hukukçuların millî bayramı olan ve Macar Demiryollarımn hakile on dokuz kişiye iblâğ edilrniştir dünya milletlerine mensub en kıymetli Vaşington 23 (A.A.) Akdenizde Barselon 23 (A.A.) Dün akşam her sene yapılan 24 temmuz Lozan baygösterdiği alâka atletlerin yapacaklan bir geçid resmile ve isimleri şunlardır: neşredilmiş olan bir kararname, faşistlere bulunmakta olan Exter adındaki Ameramı bu yıl da tezahüratla kutlulana Avni, Cihad, Lutfi,' Yaşar, Hüsnü, açılacak olan on birinci Berlin Olimpi caktır. Bugün saat 16 da Üniversite kon Macar Devlet demiryolları idaresi, karşı mücadele etmek üzere bir «amele rikan gemisine İspanyayı terketmek ar * Faruk, Mehmed Reşad, Âdil, Hakkı, yadlanna iştirak için hertürlü gayretleri ferans salonuna büyüklerimizin ve Ü Belediyeye gönderdiği bir mektubda, milisi» ihdasını natık bulunmaktadır. zusunda bulunan Amerikalılan almak üîbrahim, Necdet, Niyazi, Hakkı, Said, sarfedip bu işte hemen hemen muvaffak niversiteli arkadaşlarımızın ve bilhassa festival münasebetile herhangi bir mem Başvekil vaziyetin gittikçe hüku zere Barcelonea gitmesi için emir verilGündüz Kılıc, Fuad, Şeref, Rebii, Fik olduklan halde, kıymetli beynelmilel de Hukukçuların gelmeleri rica olunur. leketten olursa olsun, Macaristandan ge metin lehine döndüğünü söylüyor mistir. çerek İstanbula gelecek olan sporcu, ve ret. Asiler Lagranjayı terketmişler Madrid 23 (A.A.) Başvekil M. Halkevinde yapılacak merasim recelere yaklaşmış bazı atletlerimiz O yahud seyyahlann Macar trenlerinde Gıral, Havas Ajansı muhabırıne beya Madrid 23 (A.A.) Dün 'akşam Götürülsün, götürülmesin diye hak limpiyadlara iştirakten mahrum kalmışEminönü Halkevinden: ^ 3 3 tenzilât göreceklerini bildirmiştir. natta bulunarak vaziyetin gitgide hüku İç İşleri Bakanı, asilerin Lagranjayı terlarında hayli dedikodu yapılan millî lardır. 1 (24 temmuz Lozan günü) onuruna bu akşam saat 21 de evimizın Gülha Ancak bu seyyah veyahud sporcuların metin lehine salâh bulmakta olduğunu kettiklerini ve birçok ölü, yaralı ve silâh futbol takımımızın, Norveçyalılara karşı bıraktıklarını bildirmiştir. Silâhlı sivil m Muayyen bir ölçü ile kıymetleri tesbit ne parkı içindeki Alayköşkünde göste İstanbul festival komitesinden alınmış bir söylemiştir. güzel bir oyun oynıyarak muzaffer ol lerden mürekkeb bir kıt'a ile takviye erit şubesinde programı aşağıya çıkarı kart ibraz etmeleri şarttır. Başvekil, Alderete şehrinin bu sabah masını can ve gönülden temenni eder, o edilen bu atletlerimizin başında disk a İan bir müsamere düzenlenmiştir. Çağasilerden geri alınacağını ve donanmanın dilmiş olan hükumet askerleri, asileri tayunculanmıza güzel talihler ve hayırh tıcımız Veysi ile îngilterede yapılan bürı yoktur. Herkes gelebilir. bugün Tetouanı topa tutacağını beyan kib etmektedirl'er. yolculuklar temenni ederiz. tün atletizm müsabakalarmda gülle at A İstiklâl marşı. Kartajen kuvvetleri şefi, Kartajen haletmiştir. ma birincisi olan Irfan vardır. Veysinin Istanbul mıntakası B Söylev: Evimiz üyelerinden Nuskına kendisinin hükumeti tutmakta ol Mumaileyh, General Franconun haligeçenlerde yaptığı 47 metroluk disk at rat Safa Coşkun tarafından. riyasetinin tebliği hazırc\a Melıllada bulunmakta olduğunu duğunu bildirmiştir. Silâhlı sivillerden [Baştarafı 1 inci sahifede] C Koro: Evimiz koro heyeti tara T. S. K. Istanbul Bolgesi başkanlığın . ma rökoru çok kıymetlidir. Bunun kıymürekkeb iki kıt'a, asileri tedib için Ali fından. Yavuz üzerinde uzun uçuşlar yaptılar. ilâve etmiştir. dan: metini ölçmek için 1928 Amsterdam OValenciadan hareket etmiş olan hüku canteye hareket etmislerdir. D (Tarihe sual) piyes bir perde. Halk tayyarelerimizin uçuşlarını heye Berlin Olimpiyadlanna iştirak edecek olimpiyadlarında Amerikalı bir gencin Evimiz gösterit şubesi tarafından. Albacete eyaletinde Almansa şehri met kuvvetleri Almanazayı işgal etmiş ocanla takib etti. lan sporcularımızın ikmci kafilesi 24/7/ E (İstiklâl) piyes bir perde, Evimiz 47 küsur metro ile birinciliği aldığını söylup Albacete üzerine yürümektedir. Bil asilerden geri almmıştır. 1936 cuma günu akşamı Türk Spor KuruKonya vapuru İzmirden dolu geldi gösterit şubesi tarafından. Hükumet tayyare kuvvetleri, Leon basdan hareket etmiş olan kuvvetler de mu Genel Sekreteri Nizameddin Kırşanın lemek kâfidir. ğinden Üniversiteliler ve diğer yolcular 2 Gene bu günü kutlulamak onu tayyare meydanını bombardıman etrciş Burgosa doğru ilerlemektedir. refakatıle ve trenle şhrimizden hareket Irfan ise dünyanın en büyük ve en runa bastırdığımız Lozan kartlarmı is İstanbula hareket edemediler. edecekler^ir. Sporcu arkadaşlarımızı uğurTayyareler, Huescayı bombardıman ve orada bulunan bütün tayyareleri tahşöhretli iki Üniversitesi olan Oksfordla tiyenler saat 9 dan itibaren Cağaloğlunrib eylemiştir. lamak ı e bolgemize bağlı butun kulüb izmir panayırına gidecek etmişlerdir. Buradaki garnizon isyan ha Jaenden gelen ve hükumete sadık bumurahhaslarile sporcuların bugün tam Kembriç atletlerinin senelik karşılaşma daki merkez ve saat 17 den sonra da reketine karışmıştv 21 de Sirkeci garında hazır bulunmalarını larında gülle atma İngiltere rökoru tesi Alayköşkü direktörlüğünden alabilir müesseseler Seville yakınındaki Tablada tayyare lunan bir madenci işci kolu Kordu civaler. dileriz. sine muvaffak olmuş bir gencimizdir. Dün Ticaret Odasında Millî Sanayi meydanı da hükumet tayyareleri tarafın rında muharebe etmektedir. Ankaradaki merasim Türkiye Norveç maçı Bu iki gencin Olimpiyadlara götürüdan bombardıman edilmiş ve bütün benAnkara 23 (Telefonla) Lozan za Birliği azalarile İstanbulda bazı fabrikalen Türk sporculan arasında bulunma zin tanklanna bombalar atılmıştı ki bu Bursa Halkevinin faaliyeti 3 ağustosta ferinin yıldönümü münasebetile yann torlarm iştirakile bir toplantı yapılmıştır. maları sade atletizm hesabına değil, Bursa (Hususî) Halkevimizin büakşam 18 de Ankara Halkevinde bir Bu toplantıda İzmir panayırına İstanbul hal, asiler icin bir felâkettir. Beynelmilel Futbol Federasyonu O Cebelitartk valisinin protestosu memleket sporu namına da ciddî bir ka müsamere verilecektir. Bu müsamere tün komiteleri Valimiz ve Parti baskalimpiyadlar münasebetile karşılaşacak dan iştirak edecek müesseseler tesbit edilyıbdır. Cebelitarık 23 (A.A.) Vali veki nımız Şefık Soyerin riyaseti altında topde Başvekil İnönünün Ankara Halke takımlann maç tarihlerini değiştirmiştir. Basketbolcuların, yelkencilerin, bisik vine hediye ettiği imzalı fotoğraf da miş ve panayıra iştirak vaziyeti üzerinde li, beynelmilel mukavelelere mugayir o lanarak senelik umumî çalışmayı gözden Bu arada evvelce 4 ağustos salı günü görüşmeler olmuştur. merasimle asılacaktır. larak İspanyol Fasından gelen tayyare gecirmişler ve yeni ihtiyaclarla beraber Berlinde karşılaşacak olan Türkiye letçilerin yabancı memleketlerde kazandhalk tarafından yapılacak olan Halkevi Norveçya millî takımlan maçının tarihi mış tek muvaffakiyetleri yokken Olim binasma dair bir hasbıhal yapmışlardır. ni bir gün evveline yani 3 ağustos pazar piyadlara götürülmelerine karşı Veysi ile Irfanın bir kenarda bırakılmalannm se Uludağda eğlenceler tesi gününe almıştır. Bu maç evvelce de bebini bir türlü anhyamıyoruz. karar verildiği gibi Berlin stadyomlan Bursa (Hususî) Bursa Dağcılık; Olimpiyad oyunlannm menşeine bir nın birinde yapılacaktır. Kulübünün yaz bayramı pazar günü Ugöz atacak olursak atletizmin birinci deludağda yapılacaktır. Bu bayrama, Vali Cumhuriyetin olimpiyad recede bir mevki işga] ertiğini görürüz. ile Bursadan ve şehrimizde bulunan îs muhabirleri Kıymetlerini alacakları derecelerle tanbullu ve Ankaralı ailelerden birçoklan Bugün Berline hareket edecek olan gösterecek sporculan götürürken, Olimpiiştirak edeceklerdir. Cumartesi gecesi Ömer Besim, Olimpiyadlardaki atletizm yadlann kurulmasına saik bir sporu tatdağda büyük eğlenceler yapılacak; pa * müsabakalarınm tafsilâtını gazetemize bik eden bu iki genci götürmemek memzar günü de muhtelif istikametlerde gezinyazacaktır. Bu suretle Olimpiyadlarda lekette inkişafını beklediğimiz bir spora tiler ve zirve civarındaki karlı sahada Cumhuriyeti Ahmed İhsan, Ömer Be çok büyük ve acı bir darbe olacaktır. halka kayak gösterişleri yapılacaktır. sim ve^Galatasaray denizcilerinden Neİzmir Kordonu parke oldu ömer Besim de gidiyor vin Hasan olmak üzere, üç arkadaş temİzmir (Hususî) Birinci Kordon baş Istanbul Atletizm Ajanı meşhur Gasil edecek ve herbiri kendi ihtısas şubesine tan basa parke ile döşenmiş ve dün, aaid maçların ve müsabakalann tafsilâtını latasarayh koşucu Ömer Besim, bugün çılma töreni bizzat Vali tarafından" yakendi hesabına Köstence yolile Berline pılmıştır. Bu suretle İzmirliler Birinci gazetemize bildirecektir. giderek Olimpiyadlan seyredecektir. ÖKordonun eski bozuk kaldırımlarından Berline giden meşale mer Besim, !924 ve 1928 Olimpiyad kurtulmuşlardır. lanna müsabık olarak girmişti. Bununla Atina (Hususî) Berline mütevecBir dalgıç öldü cihen yola çıkanlan meşale Delfi şehrine üçüncü defadır ki Olimpiyadlarda hazır İzmir (Hususî) Çeşme sulannda getdrilip tiyatroda güzel bir merasim ya bulunacaktır. sünger avlıyan dalgıç Ali, tahammü pıldıktan sonra Termopil geçidinden ve Izmirli Vehab gene Rasinge lün fevkinde çalışmak ve deniz dibinde Tesalyanm merkezi olan Larisa tariki fazla kalmak yüzünden ağız ve burnungiriyor dan kan fışkırmak suretile ölmüştür. le Selâniğe doğru uğurlanmıştır. İzmir (Hususî) Altaylı Vehab, Tesbit edilen programa göre meşale Kamplarını bitiren millî takım a almmamış olmasmdan mü yann Yunan Bulgar hududuna yetiştitalebelerimiz rilecek ve orada bir protokol tanzim e tevellid teessürle Fransaya gitmiştir. İzmir (Hususî) OrtamekteH ve dilip tarafeynce imza edildikten sonra Bu haberi yazdığım dakikada Vehab. liselerden kampa sevkedilmiş olan geno Bulgar atletleri tarafından Yugoslav hu Marsilyaya gidecek bir vapurda buluntalebe, askerî tedrisat ve tatbikatım bimaktadır. Rasing Klüb dö Fransla an duduna doğru koşturulacaktır. Merasimden sahneler: Sağda Vali Fazlı nutuk söylüyor tirerek şehre dönmüş, evlerine dağıl • mıştır. İnönü namma söy^'orum: Moda deniz yarışlarî geri laşmıştır. Şimdilik mezunen gidiyor gö İzmir (Hususî) Boğazlar mukave kişi toplanmıştı. Talebelerimiz, tam asker yürüyüş ve Eğer rüzgâr bir gün bizi sevkeder ve rünmekte ise de hakikatte orada pro lesi zaferinin buradaki akisleri çok de Valimizin burada söylediği nutuktan kaldı vaziyet icab ettirirse elinizdekinin ve merasimile Atatürkün heykeli dibine fesyonel kulüblerden birine girecektir. rin ve heyecanlı oldu. Yapılan miting bir parçasım alıyorum: 2 ağustas 936 pazar günü yapılacağı ağzınızdaki lokmanın yarısını 3'urd için gelmiş, burada büyük tezahürat yap Bcn, Partinin başkanı sıfatile ve sizden alabilir, fakat yalnız, sizi asla mıştır. Aralarından bazıları söz söyl« ilân edilen deniz yarışlarî, Meclisin 30 Vehabı İzmirde sevenler çoktu. Altay de büyük bir kalabalık vardı. Cumhu temmuz toplantısı dolayısile 9 ağustos lılardan bir kısmı, onun ayrılmasından riyet meydanından itibaren Birinci Kor ayni zamanda devletin mümessili ola esir ettirmeyiz. Huzurunuzda söz ve miş ve gencliğin Atatürke olan gönül müteessirdirler. 936 pazar günune tehir edilmiştir. don, îkinci Kordon üzerinde binlerce rak büyük şeflerim Atatürk ve İsmet riyorum. jbağlılığını anlatmışlardır. Olimpiyad futbol turnuvası Son ve kat'î şekli tesbit edildi [Baştarafı 1 inci sahifede] pılırken politıka ve diplomasi sahasmda kaybeden eski beceriksiz vezirler ve Hariciye Nazırları hilâfına îsmet İvönü. Lozanda, bütün haklarımızı temine muvaffak olmuştur. Lozan muahedenamesile Türkiyenin topraklan kurtanlmış, kapitülâsyonlara ebedi bir tekme atılmış, genc Türk Cumhuriyeti tam istiklâline kavuş muştur. Lozan muahedenamesinin tek eksiği, Boğazların gayriaskerî hale konulmuş olması idi; 13 sene sonra, Montrö, bu noksanı tamamlamıştır. Bugün Lozan bayramım kutlularken onun tahakkuku için canını ve kanını veren şehidlerle gazileri hürmetle anar; Lozanın büyük yarattcısı Atatürkle Büyük Önderin başyardımcısı İsmet İnönüne minnet ve sükranlanmızı arzederiz. Cim Londos geliyor Sampiyon burada üç maç yapacak Ispanyol asileri Madrid önünde [Baştarafı 1 inci sahifede] Asiler bir sehri daha zaptettiler Çanakkalede millî merasim îzmirde Montrö zaferinin tes'idi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog