Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

24 Temmuz 1936 CUMHUBtYET tspanyada kanlı boğuşmalar çüncü Selimin bir merakı da deniz kuvvetlerini çpğaltmaktı. Kafes arkasından kürenin dönüşünü temaşaya dahp o dönüşe uygun bir yol çizmek suretile tahtını kuvvetlendir « t mışlardır. Bu tetkik. İktısad Vekâleti meğe çalışan bu görgüsü kıt, bilgisi kıt, namma olmaktadır. Maruf Akçay, bu fakat azmi geniş hükümdar hemen her yıl radan çıkar, bol miktarda ve çok yükbirkaç gemi yaptınrdı. Muvaffakiyetin sek bir irtifadan düşer. Rus mütehassıkemiyette değil, keyfiyette tahakkuk edesın söylediğine göre, Vekâlet, Ege bölceğini bilmezdi, rakama değer verirdi. Bu gesınde böyle yüksekten akan sular sebeble onun vücude gerirdiği donanma dan istifade ederek büyük bir elektrik hiçbir harbde hiçbir iş görmedi, lâkin tersantrali yapmak tasavvurundadır. Busane faaliyetlerinden Osmanh edebiyatı nun için de suları ölçtürmek istemiş ve birkaç tarih mısraı kazandı. mütehassıslan göndermiştir. En iyi yer burasıdır. İkinci derecede, Mendires ve Evet, Üçüncü Selimm donanmasım asÇal kazası havalisi gelmektedir. Fakat kerî tanh değil, edebiyat tarihi tamr. Akçay geçidi daha dolgundur, daha elÇiinkü ( 1 7 % ) ve (1798) yıllannda olLozan muahedesini imzalıyanlar (Meşhur karikatörist verişlidir. Bir yıl hiç yağmur yağmasa, duğu gibi zaman zaman üç harb gemisi suyun ihtiyaca kâfi geleceği tahmin eDerso ve Kelinin müşterek bir resmi) birden denize indirilince şairler kaleme sadılmiştir. Bu tetkikat esas itibarile elBugün yıldönümünü kutluladığımız bozgunu Leman gb'lü civarında sıyası nlıyorlar, «Üç gemi indirdi bir günde verişli görülürse, ikinci bir fen heyeti Lozan muahedesi 1914 te başlıyan Büpanikle neticeleniyor. himemle şeh Selim», «Üç gemi yol buldu gelerek tetkikleri derinleştirecektir ve yük Harbin son alevlerıni sbndürüp, milLozan muahedesinin gayesi 1914 segemsiz at gibi koştu yeme», «Kuş gibi üç bunu müteakib santral, müteakib beş yıllık programa alınacaktır. İnşaat le letimizi istılâle ve Avrupayı barışa ka nesindenberi şarkta devam eden harb ha kıt'a kalyon uçtular suyi yeme» tarzında vazımım Rusya verecek. mukabilinde vuşturduğu için hem millî tarihimiz, ve lıne bir nihayet vermek gibi gösterile tarihler düşürüyorlardı. mal alacaktır. Bu santralden, Bozdo hem de Avrupa tarihi için çok mühim o bilir. Fakat muahdenin ihtiva ettiği hü Bu gemi yapılma işlerinden tarihe bir ğan, Karacasu, Tavas, Denizli, Kadıköy, lan eşsiz bir muahededir. kümlere göz gezdirilirse bu hükümlerin de zarif fıkra geçmiştir: Hünkânn huzuSarayköy, Buldan, Alaşehir, Salihli, Bu eşsizlik üç sebebden ileri geliyor: hallettikleri meselelerin 1914 te ortaya rile bir gün kızaktan indirilecek bir kalAsiler bir yelkenliden İspanya karalarına »aldırırlarken Manisa, Menemen. İzmir, Torbah, Kuş1) Muahedeyi imzalıyanlar arasında çıkmış siyasî meseleler değil, yüzyıllar yon için merasim yapıhyordu. BaşmünecL'intransigeant gazetesi, îspanyadaki restorasyon hareketi yakında muzaffe adası, Söke. Aydın, Milâs ve Muğla ile muvazenesizlik, danberi devam eden muhtelif işler oldu cim tarafından tespit olunan uğurlu dakiisyan hâdiseleri hakkında, asilerin elınde riyete erişecek ve sizden hesab sorulacak birçok köylerin elektrik almaları ve 2) Muahedenin özü, ğu görülür. Bu işlerden en büyüğü hiç ka gelmeden gemi kendi kendine yüriibulunan Laraş şehrindeki muhabirindcn tır. Enerjimiz mukavemetinizle mütena keza buralardaki fabrikaların da san3) Muahedenin neticeleri. sib olacaktır. Sizi beyhude kan dökülme trale bağlanarak çalıştırılmaları düşü şüphesiz galiblerin Sark meselesi dedik meğe, kızaktan denize doğru kaymağa aldığı şu haberleri neşrediyor: İnsanlar savaç yapmağa ve muahede leri Türk işlerine kanşma, Türk vata başladı. Herkes bir kaza vukuunu düşüsine nıhayet vermeğe davet ederiz.» îhtilâl nasıl başladı nülmektedir. ler imzalamağa başladıklan günlerden nını paylaşma meselesidir. Şark mesele nerek telâş içindeydi. Fakat netice iyi «Geçen cuma günü, gece saat 11 de Birkaç dakika sonra yapıştırılan baş beri yerleşmiş bir zihniyet vardır. Bu da sinin hallile Türkiye millî hududlara çıktı, gemi hırpalanmadan denize oturdu. bütün sinemalann yarım saatlik bir isti ka bir beyannamede, asi şef Franko hal* lamağa amade iki keçeli tüfek arasmdan savaş halinde bulunan milletler barış kavuşuyor ve hiçbir yabancı tesirin göl Merasime davetli olan hocalardan biri bu rahat verdikleri sırada, posta ve telgraf ka hitaben, Afrika ordusunun isyan haidare ettiği ve geçmek ve adım başında sorulan ahret masası etrafında dizildikleri zaman, a gelendiremiyeceği tam bir istiklâl kaza hâdiseyi manevî kuvvetlerin yardımına binası önünde bir kamyon durmuştur. Bu reketini muvaffakiyetle suallerine cevab vermek mecburiyeti var. ralannda şoyle böyle bir siyasi muvaze narak yeni bir siyasî muvazenenin ku atfederek «ukalâlığa» kalkıştı, yanında kamyondan inen zabitler ve askerler bi kendisine Almeria, Malaga, Endülüs ilâh Halk tam manasile silâh başmda bulu ne görmek zihniyetidir. Halbuki Lozan rulmasına imkân veriyor. oturan adamın kulağma iğildi: nayı zaptetmeğe teşebbüs ettikleri sırada garnizonlanmn da müzahir olduğu bildi nuyor. da Türkiye o vakte kadar Avrupa seLozan vesikasının, bir Türk zaferi olbaşka bir kamyon çıkagelmiş ve bunun riliyor ve beyanname «Yaşasın General Melekler, dedi, gemiyi yürüttü. Bu Bütün gece kimse gözünü kırpmadı. malan altında kurulmamış bir ittifaka duğu ve mer'iyete geçmesile, zorla imzaiçindeki hükumet kuvvetlerıle ilk kam Frankonun İspanyası!» cümlesile biti işte uğur var. Geceyarısından sonra saat ikide dağ kıs, karşı tek başınadır. Türk Başdelegesi latılmiş olan Sevrin bir muahede mahiyondaki asiler arasında derhal bir çar yordu. O adam zeki ve nükte sever insanlarlası milis efradı tarafından kuşatılıp em Ismet înönü Avrupanın en güzide dip yetinden çıktığım garb mütefekkirleri ?u pıçma başlamıştır. Aradan beş dakika Hapisaneler dolu dandı. Hemen cevab verdi: * niyet müdürlüğüne aid birkaç tane de lomatlarına karşı vatan topraklannı müşekilde yazarlar.. Italyan tarihçisi Ferregeçmeden her iki taraftan da birçok kimŞimdi, sokaklar, zabit ve askerlerle Tersane emini bu sözünüzü işitmetop yerlestirildikten sonra hükumet kış dafaa ettiği gibi milletin haklarını da ro der ki: Sevr muahedesi çok ince idi. sin. Kızaklarda çalışan melekler için de se ölmüştür. Fakat, asiler hükumet kuv doludur. Hepsinin yüzünde tebessüm var, ladaki asilere bir ültimatom gb'nderdi. müdafaa ediyor. vetlerine galebe etmiş ve posta telgraf bi hiç birisi, yaptıklan hareketın vehame Mustafa Kemal onu imzalandığı şe ulufe tahsis ettirmege kalkışırl. Aradan bir saat, iki saat geçtiği halde Ismet înönünün programı millî bir hirde yapılan şık vazolardan biri gibi bin nasını ele geçirmişlerdir. tini ve kendi vaziyetlerini idrak etmiyor * * * asiler teslim olmayınca, hükumet kışla programdır: Misakı millî hududlan daparça etti. (1) Ertesi sabah, bütün resmî daireler or gibidir. Itiraza yeltenenlere karşı gayet Evvelki gün biraz serin hava bulabilüstünde tayyareler dolaştırarak beyanna* hilinde hiçbir yabancı nüfus ve imtiyazm şiddetli tedbirler alınmış olduğu şüphe Fransız Akademisinden Hanri Bordo, mek ümidıle Arnavudköyü kıyılanna gitdunun eline geçmiş bulunuyordu. meler attırmak suretile asileri bir de bu Millî kurtulus hareketinin reisi olduğu sizdir. Askerî isyan aleyhinde söylenecek suretle dehalete davet etti. Bu da fayda barınamıyacağı hür bir Türkiyeyi dün Ismet Înönünün Lozanda kendilerine kar miştim, rıhtımda dolaşıyordum. Karşıdan, şı hareket tarzını şu cümlelerle ifade e Denizyollan Idaresine mensub vapurlarnu söyliyen fırka kumandanı General en küçük bir söz, derhal inzibat karako vermeyince, saat sabahm yedisine doğru yaya tanıtmaktır. Müttefiklerin programı ise, Osmanh der: «Ismet Pasa bizden her istediğini Franko derhal bir beyanname neşretmiş luna daveti intac ediyor. dan birinin rotasını değiştirerek akıntıya tüfek ve top sesleri işitilmeğe başladı. Imparatorluğu hakkında yüz yıldanberi gülümsiyerek kopardı ve bizim kendisinİnzibat karakolu avlmunda tir tir tittir. Bu beyannamede, ordunun Ispanyadoğru burun kırdığını ve olanca hızile Bu hal saat on bire kadar devam ettİ. tatbik edilen programın aynidir. Mütte den her istediğimizi de gülümsiyerek red rıhtımı hedef tutup gelmekte olduğunu, da nizamı iade etmek arzusunda bulun riyen bir biçareden işittiğime göre bütün Yalnız kışla civarında değil, şehrin için fikler müstakil bir Türkiye yerine her detti. Herhalde Yunanlılan da Ana gördüm. Karadeniz yolunu bırakıp Ari duğu, memleketi yeniliğe götürmek mak hapishaneler tıka basa doludur. Halk de her tarafta silâhlar atılıyor, her evin zaman iç işlerine bile müdahale edebiledoludan böyle tebessüm ederek kapıdı navudkdyü nhtımına dümen çeviren vasadıle bütün yurddaşların cumhuriyetçi dehşet içindedir, her taraftan tehdidler damından, penceresinden etrafa serseri cekleri ismen müstakil, hukukan yan duygularına hitab ettiği, bütün îspanyada yağmaktadır. şarı ermiştir. (2) purun gelişi yamandı, kayıklar kaçışıyor, kurşunlar yağıyordu. Hakikî bir harbden müstemleke bir Türkiye bırakmak isti idarei örfiye ilân edilmiş olduğu, grevin Roger Lobonne, Lozan adlı bir yazı ve halk rıhtıma toplanıyordu. Müslümanlar sakin farkı olmıyan bu hal on birden biraz son yorlar.. sureti kat'iyede memnu bulunduğu, ha îslâm ahali son derece sakindir. Büyük sında, «muzaffer Asya, sinmiş AvrupaAcıklı bir felâket yüz göstermek üzeraya kadar devam etti ve nihayet hükuMüttefikler adına Ismet lnönü ile ça ya şartlarını dıkte ettirdi» der. (3) ricle her türlü telgraf muhaberatının me camide toplanan ileri gelen müslümanlar, reydi, üç beş dakika sonra vapur rıhtıma; metin neşrettiği beyanname, isyanın ta tışan Lord Kürzondur. Büyük Britanyanedildiği» bildiriliyordu. Lozan muahedesi Türk ulusunun çarpacak ve belki parçalanacaktı. Bu aİspanyolların, yerlileri kat'iyen alâkadar mamen bastırıldığını bildırdi. nm Hariciye Nazırı olan bu zat doğu dünyaya verdiği siyasî bir derstir. AsırIspanyanın cenub kısmınm, bütün bah" etmiyen siyasî fikirler yüzünden kendi kıbeti burnumuzun dıbine gelmiş gibi apaj Kısladaki efrad artık serbest bırakıl işlerinde de mütehassıs sayılıyor. Fakat lardanberi Türkleri ve Türkiyeyi pay riyenin ve bütün hava kuvvetlerinin ta aralarında mücadele ettiklerini öğren çık sezinsediğimiz için orada toplanaa| rr.ış ve sokaklara dökülmüştür. Şehirdeki Lord Kürzon bütün meharetine, bütün laşmak istiyen Avrupalılar, mamen asilere iltihak ettiği şayiaları çık mistir. Lozanda bizler müşterek bir telâş içinde çırpını vesaiti nakliye işlemeğe başlamış, halk ihtısasına rağmen Türk tezini kavramak Türkıyenin ulaşıhr bir ulus olmadığını tı. Maamafih, ordu makamatı, denizden Laraştaki isyan hareketinin çoktanberi yorduk. Vapurda da kargaşalık yüz gösj gelebilecek herhangi taarruza karşı koy hazırlanmış olduğunu haber aldım. Ispan yavaş yavaş sükunete kavuşmuştur. Fa tan âcizdi. Ismet înönüne karşı kullan anladılar. Umumî Savaşta mağlub olan termişti. Kadınlar bağınyor, erkekler koî mak üzere sahilin bazı sevkülceyş nokta yol mıntakasında cereyan edecek büyük kat efradı dağ kışlasında tahassuna ve is dığı metod, mütemadiyen tehdid etmek ve ağır muahadeler imzalamak mecbu şuşuyor ve karpuz, kavun kümeleri zelzej larma toplar yerleştirmekten fariğ olma manevralar esnasında, işgal ordulan ku yana davet eden zabitan meydanda yok ti, ve hatta valizlerini alıp Londraya riyetinde kalan devletler de Lozandan le geçiriyordu. döndüğü de oluyordu. Ismet înönü sa sonra Türkiyenin kurtulus vesikasını ördılar. mandanı General Morato ve yüksek ko tur. Lâkin korktuğumuz felâket, Tanrıya] vaş meydanlarında kazandığı itimadla, nek alarak çalışmağa başladılar. M. Gil Roblesin sözleri Gumartesi akşamı, Laraş üzerinden u miser vekili M. Alverez, efradı teftiş etşükür, vukua gelmedi, nhtımın yanm metçan meçhul bir tayyare, tayyare meyda tikleri sırada tevkif edileceklerdi. Son daYüzyıllardanberi Avrupadan çok uro ilerisinde vapur kuma saplanıp durdu. Paris Soir gazetesi, elyevm Biarritz soğukkanlılıkla vaziyetin bütün mes'ulikikada bu teşebbüs tehir edilmiş ve Kral dc oturan, eski îspanya meclisi sağ cenah yetini konferansı terkedenlere yükleterek zak oldukları halde, Avrupalılar arasınnma bir bomba attı ise de bomba hiçbir Şimdi sıra merakımızı tatmin etmeğe^ tesir yapmadı. Bundan evvel, ayni tay cılar reisi Sotelonun katli bardağı taşır reisi Gil Roblesle yaptığı bir mülâkatı Ankaraya dönüyordu. da paylaşılan Asya milletleri Lozanda gelmişti. Bartin adını taşıyan vapuı yarenin Tetuan üstüne de altı bomba at mıştır. Müttfikler Ankaranın çetin ve ye kendi kıt'alarından bir devletin Avru volculanna soruyorduk: Ne var, ne olj neşrediyor. Halen îspanyada cereyan etığı ve yirmi kisinin ölümüne sebebiyet Şimdi, bu iki kişiden biri Meblada di den kanlı isyanın Gil Robles tarafından rinde inadı karşısında telâşa düşüyorlar. payı titrettiğini görerek zincirlerini şıkır du?.. Onlar, gamlı gamlı bize cevab yerdiği söyleniyor. ğeri Tetuanda mevkuf bulunuyorlar.» hazırlandığı hakkında çıkan bazı riva * Paris, Londra, Roma kabineleri arasın datmağa başladılar. diler: Dümenin zinciri kırıldı!. General Frankonun bir telgraft Paris Soir yazıyor: Hulâsa tarihin geçmiş zamanlannda yetler üzerine hakikati kendi ağzından da telefon, telgraf konuşmaları başlıyor. Ben Bartm vapurunu ağır bir felâkete dinlemek istiyen gazete muharriri, mu Nihayet Ankaraya yeniden yalvarmalar, dünyaya medeniyet öğreten Türk mille doğru sürükliyen sebebi anlayınca yuka? Madridde isyan merkezi Bu bomba hâdısesinin akabinde, General Franko, Başvekile şu telgrafı çekmişMadridde isyanın merkezini teşkil eden maileyhe bu vadide sorduğu suale şu ce yakarmalardan sonra ikinci Lozan kon ti Yirmjnci asırda ayni dünyaya bir mil rıdaki fıkrayı hatırladım ve Denizyollan feransı açılıyor. İsmet lnönü karşısında liyetçilik ve istiklâl dersi vermekle ci îdaresinin çürük zincirli dümenle yola vatir: bir dağ kıslasıdır. Bu kışla sarp bir da vabı almıştır: « Yeni vazifeme başlamakla bera ğm tepesinde olduğu için adeta tabiî bir « Beyanatta bulunamam. Mensub Müttefik murahhaslarını değişmiş bulu hanşümul vazifesinin devam ettiğini gös pur çıkanrken meleklere güvendiğine, ber, tayyarelerine, kendi halinde ahaliyi kale vaziyetinde bulunuyor. olduğum parti dahilî bir harbin en şid yor. Şaşmıyor. Yeni delegelerle eski sa termiştir. hükmetmekten kendimi alamadım. B\ ENVER ZİYA bombardıman etmek ve kadınlan .çocukMilis efradı kışlaya giden yolu kes detli acılarile muztaribdir ve ben, herhan vaşına devam ederek Türk programını güvencde İdarenin haklı olduğu vapuı lan öldürmek emrini veren hükumetin bu mişlerdir. Tek tük yolcuların üstü başı gi siyasî faaliyette bulunmaktan, bu hâ kabul ettiriyor ve 24 temmuz 1923 te (lı Illustration, 29 juillet 1929. rıhtıma çarpmadan kuma oturmasile sal isim verilemez hareketine karşı size en şid aranıyor. Şehrin bir noktasından diğer bir diselere iştirakten sureti kat'iyede içtinab Lozan sulh muahedesini imzalatıyor. Bu (2) Illustration, 30 juıllet 1923. oluyor. Fakat şu göze görünmiyen işçilı (3) La Revue de Paris, 15 juin detli protestolanmı gönderirim. Ispanyol noktasına gitmek için, her dakika pat ediyorum.» suretle Sakarya kıyılarında başlıyan garb ayni ustahğı açık denizlerde de gösterebilirler mi?.. İşte bu bir meseledir ve dit arılar gibi ensesinde, omuzlarında, be salonu silindi, süpürüldü, temizlendi, gü kusu buğu halinde odaya yayılarak a men zincirlerine dikkat olunmayı gerel ne§ görmediği için biraz rutubetli idi am monyak kokulannı bastınyordu. linde dolaştığmı hissediyordu. gösterir!.. Bu akşam, içeride zabitana mahsus Süha, ben kazinoya gelemem, de ma gündüzleri pencereleri açılıp havalanM. TURHAN TAN di, benden başka kadın yok, orada sıkı dmlıyor, geceleri de küçük bir mangal ko küçük salonda gene ahenk vardı. Fakat nuluyordu. Ali Dayı, salondan büfe Ercümendin güzel sesini işitemiyordu. lıyorum. SACLIK tŞLERt Süha, bir iki akşam otelde kansınm ye kadar bir tel uzattı. Saniha isterse o Delikanlı, isli sokak fenerinin altında karteli çekerek ucundaki zili çalacak, gar şılaştıkları gecedenberi şarkı söylemez olyanında kalmağa mecbur oldu. Birkaç Dizanteri azaldı muştu. Bir iki gün evvel, kocasınm ver gün sonra, kazinonun rakı ve meze koku sonu çağıracaktı. "Cumhuriyet,, In tefrikası: 16 Abidin Daver DAV'ER su, sigara ve nargile dümanı dolu hava Genc kadın, akşam yemeklerini koca diği malumata göre, Ercümend son za Bir müddettenberi şehrimizde salgın Bir lâhze sonra gözlerini açtı, etrafın rısının yanında geçirmek istemiyordu. O" sını özledi. sile beraber odada yiyor, sonra lâmba manlarda poker, bezik, tavla oynuyor, bir halde devam etmekte olan dizanteri da herşey hâlâ simsiyahtı ve sağanaklar na: Beş dakikacık gidip geleyim, diye nın önünde bazan iş işliyerek, ekseriya derdlilere has iptilâ ile mütemadiyen oy hastalığı esaslı tedbirler sayesinde son mimozalan savurup duruyordu. Fakat, Benimle beraber kazinoya gel, sıvışmağa ve Sanihayı yalnız bırakmağa gazete ve kitab okuyarak meşgul oluyor, nuyordu. Nadiren içki içiyor; fakat ağ günlerde hayli azalmıştır. şimdi ruhunda, ruhunun ta içinde tılsımlı dedi. Hastalık amyipi olmadığı için mühlik başladı. Karşılıklı nargile çektiği Ali Da kocası da içeride lâklâkiyatla vakit geçi zından sigarayı bırakmıyordu. Artık pek ve mes'ud bir ışık yanıyordu. Bu, demin neticeler göstermemiştir. Saniha, bu erkek muhitinden hoşlan yı ile mülâzim Ercümend olmak üzere riyordu. Meb'us beyin salonunda mef az konuşuyor, Sühanın av ve spor hikâErcümendin bakışı karşısında duyduğu mıyordu. Evli, bekâr, genc, ortayaşlı, kazino ahbablan, ondan son günlerdeki ruşat namma eski koltuklar, bir masadan yelerini Ali Dayınm güreş maceralarını MALİYEDE tatlı ve sıcak nurdu... ihtiyar, ayık, çakır keyif, sarhoş, terbi devamsızlığın esbabını sordular. ve kâğıddan yapılmış güllerle gazeteler dinlemiyordu. Onun, vazifesi haricinde, Maliye müsteşar muavini Saniha, başmın üstünde, zafer bay yeli, terbiyesiz bir erkek kalabalığının or Bizim hanım yalnız otelde korku den kesilerek duvarlara yapıştınlmış renk şimdi iki dostu vardı: Oyun ve sigara... Maliye Müsteşar muavinliğine tayin raklan gibi çırpman örtüsünün uçları u tasmda tek bir kadının oturması, o kadın yor. Buraya da gelmekten sıkılıyor, de li resimlerden başka birşey yoktu. ArkaSüha, karısma anlatıyordu: edilen üçüncü genel müfettişlik malî miiçaraka ve eteklerinin arasında sıçrıyan için ne güç şeydi. Bütün bu erkek göz di. dan hem kazinonun büyük salonuna hem Şü Ercümend yaman delikanlı... köpeği peşinde koşarak otelin arahk ka leri Samhanın üstünde idi. Arkası dönük O zaman Ali Dayı buna bir çare bu de zabitana mahsus küçük salona bitişik O, ne ses yarabbi! Avrupada doğmuş şaviri Hüsnü Trabzondan şehrimize gelpısım itip içeri girdi. olduğu için oradaki ahenkler de işitili olsaydı vallahi, Kariizo gibi Rişar Tav miş ve dün Istanbul tahakkuk müdürü oturmağa mecbur olanlann bile kendisile luverdi. 9 meşgul olduğunu, dimağlarmm bir göz Arkada büyük bir odamız var. Biz yordu. Bu salonun yegâne kusuru ka ber gibi meşhur olurdu. Fakat, ben onu Hakkı Kâmili ziyaret etmiştir. Saniha, ertesi sabah kocasına, bir gece gibi kendisine baktığını biliyordu. O bu ona meb'us beyin salonu deriz. Bir defa pısının yanında bir aptesane olması ve gencliği, vücudünün güzelliği itibarile en ECNEBÎ MEHAFİLDE evvelki korkusunu anlattı. Bundan sonra aç kurd gözlerinin kendi üstünde top meb'usumuz buralara geldi de o odada oradan kuvvetli bir amonyak kokusunun ziyade Jan Kipuraya benzetiyorum. Bu kendisini yalnız bırakmamasını rica etti. lanmasından pek ziyade sıkılıyordu. Ko oturdu. Boş duruyor. Hanımefendiye kapı açık ta olsa, kapalı da olsa içeriye sabah erkenden kazinoya gittiğim zaman Karahan Avrupaya gitti Halbuki Süha, kazinoda çene çalmağa casınm oralı olmadığına da kızıyordu. meb'us beyin salonunu verelim. Akşam sızarak kadını rahatsız etmesi idi. Saniha, ne görsem beğenirsin. Ercümend, arka Sovyet büyük elçisi M. Karahan dün alışmış, avcılık hikâyelerinden ve bilhas Onun için kazinodan kaçıyor, yemekle lan, orada otursun, siz de burada oturur buna da çare buldu. Mangalm köşesine daşları ve Ali Dayı beraberce oturmuş zevcesile beraber mezunen Avrupaya bir tas su koyuyor ve bu suyun içine biraz lar, eğleniyorlardı. Cuma olduğu için gitmiştir. M. Karahan yaz tatilini Av sa mülâzim Ercümendin sohbetinden ve rini evde yiyordu. Nadiren orada otur sunuz. Yalnızlıktan kurtulur. şarkılarından büyük bir zevk almağa baş mağa mecbur olunca da arkasını «alona rupada geçirerek bir buçuk ay sonra Süha, bu teklife bayıldı. Hemen ka Ökaliptüs ruhu, biraz da kolonya dökü hepsi izinli idiler. lamıştı. Onun için uzun kış gecelerini ka dönüyor, maamafih bütün gözlerin aç rısına koştu. Ertesi günü meb'us beyin yordu. Su kaynadıkça bunların güzel komemleketimize dönecektir. lArkan var] Türk milleti dünyaya bir milliyetçilik ve istiklâl Kumandan Başvekile yolladığı telgrafta «Resto Izmir (Hususî) Biri Rus, biri Türk dersi vermekle cihanşümul vazifesinin olmak üzere iki su mühendis ve müterasyon hareketi yakmda muzafferiyete erişecek hassısı, Aydırun Bozdoğan kazasınm, devam ettiğini göstermiştir Amasya boğazmda Arapapıştı ve Hı ve sizden hesab sorulacaktır» diyordu zırilyas mevkilerinde bir tetkik yap General Franko isyanı nasıl başladı? Akar sulardan elektrik istihsali Büyük santral için tetkikat yapılıyor Siyasî tarih notları Lozan zaferi ve dersi Dümensiz vapur! İ '(Vtlöi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog