Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

24 Temmuz 1936 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLEC vc TELSiZLC TELCRAF Halifei Müslimin, Padişahı O maniyan, Hakanı berreyn ve ParisSoir gazetesi, 20 temmuz tari luyoruz. Bu sevinc fazlasile hakkedilmiş bahreyn, Zıllullahı filâlem, Şevketlu Taymisın başmakalesınden: hile Danzigden aldığı şu haberi neşre Montrö konferansının ademi muvaffa tir. Leman golü kıyılarında, 20 temmuzda Mehabetlu Sultan Abdülhamid Hanı diyor: kiyete uğraması hakikaten bir felâket şek imzalanan mukavele, Kamâl Atatürkün, Sani Hazretleri, mutantan elkabının Dünkü günün en bellibaşlı hâdisesi linde tecelli edebilirdi. Lozan muahedesı vatanına karşı ifa ettiği şerefli hizmetler ifade ettiği gibi 350 milyon müslüparti şeflerinin içtimaı olmuştur. M. nın en canalıcı kısmı olan Çanakkale Bo den biridir. Rumelide ve Anadoluda mü manın halifesi, Osmanlılann padişa ıreiserle birlikte içtimada hazır bulu ğazlarına aıd ahkâmının tebdılı, eski dün teaddid topraklann zıyaından sonra, hı, karalar ve denizler hakanı, yeryüLondra 23 (A.A.) Star gazetesinin tın istifasını müteakıb çekileceğini tahmin nan M. Forester, Danzig hükumetini, ya hükumetleri ve onlann halkının besle Sevr muahedesi, Türkiyenin elinden, zünde Allahın gölgesi idi ve kâğıd üstündiplomasi muhabiri, M. Makdonald ile etmektedir. malum olan tedbirlerin ittihazına sev mekte oldukları endişeleri kısmen izaleye Çanakkaleye sahib olmak hakkını da al deki şevket ve heybetine diyecek yoktu M. Simonun bugünlerde istifa etmelerinin Buna mukabil diin akşam Westminster keden sebebleri izah etmiş, istikbal hak yardım edecektir. Diğer taraftan Türk miş ve Istanbulu, Çatalcaya yerleşen amma idaresindeki saltanatı paylaşmak muhtemel olduğunu bildirmektedir. M. ler de cumartesi günü, Mr. Bruce ve di Yunan kıtaatile, Boğaziçine ve Çanak için çarlar, kayserler, imparatorlar, kralkoridorlarında M. Balvinin Kralın taç kında da vâzıh sözler söylemiştır. Makdonald, sıhhî vaziyeti dolayısıle va M. Forester, dinleyicilerin alkışları a ğerleri tarafından beynelmilel hüsnü ha kaleye bılfiil sahib olan İtilâf donanmala lar, reisicumhurlar, hatta prensler hergün giyme merasiminden sonra çekileceği ve o zifesini terkedecek M. Simon da başka bir rasında, badema, Danzıgin mukaddera reketlerinden dolayı şayanı tebriktirler. rınm baziçesi etmiştir. Fakat, Atatürkün fıskos edip dururlardı. Osmanlı saltanatı7aman kabinede ufak mikyasta tadilât vazifeye tayin olunacaktır. tından yalnız Nasyonal Sosyalıst parti Türkler askerî bir mülettir. Memleketle parlak zaferi Sevr muahedesını gömdü nın, yeryüzünde, tek dostu ve müttefiki Star gazetesi M. Baldvinin bu iki za1 yapılacağı söylenmekte idi. nin mes'ul olacağını, çünkü, bu partinin, rinin coğrafî vaziyeti, onun müdafaasını, ve onun yerine, 1923 te Lozan muahede yoktu. Halifei müslimine en çok isyan e «"»"«raıımillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ııırıııniHi milletin azim ekseriyetini temsil ettiğini mu'dıl bir hale sokmaktadır. Bu iti si kaim oldu. Türkiye, Şarkî Trakyayı ve den Arablar gibi kendi tebaası müslüve zimamdarların, Milletler Cemiyeti barla gayriaskerî mıntakayı, bir yürüyüş Çanakkalenin iki sahilini istirdad etmişti. manlardı. Atatürkle İngiltere kralı Yüksek komiserliğinin mütaleasına ku le işgalın ancak diplomasi protestoların Fakat, muzaffer olmasına rağmen hususî Bu şevketlu, mehabetlu padişahın lak asmadan hertürlü tedbirlere tevessül dan başka hiçbir güçlükle karşılaşmıya bir mukavele imzalamak zaruretinde kal memleketinde bir gün bir isyan olmuştu. arasında samimî edeceklerini söylemiştır. cağını bılmelerine ve esasen Boğazlar ha mış ve bu mukavele, Boğazlar üzerindeki Bombalı Ermeniler Osmanlı Bankasım Hatıb, hükumetin, Lehistanla daıma kimiyetini 1922 de Çatalca hattının öte takyidat hükümlerile Türkiyenin emniye basmış, adam öldürmüş, sonra Fransız eltelgraflar dostane münasebetlerde bulunmak hu tarafına sahıb olmakla elde etmelerine tini tehlikeye maruz kılmıştı. Dün Mon çisinin himayesinde, hiçbir ceza görme Ankara 23 (A.A.) Büyük susundaki hüsnü niyetinden bahsederek rağmen Türkiyeyi ıdare eden mümtaz as tröde imzalanan mukavele ile ortadan den bir seyyah kafilesi gibi, ellerini kolBritanya Kralına karşı tevcih edilen kerî deha gösterdı ki kendılerı uzağı gören kaldırılan işte bu rejim olup, Türkiye, larını sallıyarak, emin ve müsterih, çıkıp sözünü bıtırmıştir. suikasd dolayısıle, K. Atatürkle SeBu noktada biraz duralım. İlkönce, bir rüclün bütün evsafına sahibdirler. A Boğazların askeri müdafaasını tanzim et gitmişlerdi. kizinci Edvvard arasında aşağıdaki Berlinde ve Danzigde, âyan reisinin, tatürk, kilidli bir kapıyı zorlamağa te mek hakkını tekrar elde etmiş bulunuyor. Devletin ismi «Hasta Adam» idi. Ettelgraflar teati olunmuştur: Lehlilerle mutabık olarak kanunu esasi nezzül etmiyerek muahedeyi bir konfe 1922 deki askerî muzafferiyetle başlıyan rafındaki doktorlar, hastayı öteki dünyayi kaldırdığı iddia edilmişti. Halbuki, i ransta değiştirmek şıkkını tercih etti ki kurtarıcı bir eser, Kamâl Atatürkün Mon ya gönderip mirasma konmağı düşünüMajesle Sekizinci EdıCard Londra 23 (Hususî) İngiltere, yi bir membadan öğrendiğimize göre bu bakımdan kendileri Avrupaya çok tröde kazandığı dilomatik zaferle nihaye yorlardı. «Misafiri hasülhas ve yan âliteLONDRA Fransa, ve Belçika murahhasları bu sakıymetli iyi bir örnektirler. mesele hiç te böyle değildir. Zatı şahanelerine tevcih edilen te ermiştir. bar Hazreti Şehriyarî Almanya İmparabah saat 10,30 da Başvekâlet dairesinde Gerçi, geçen hafta, mübadele akçe menfur suıkasdden kurtulmalan doFakat, Montröde, hakkaniyetle bera toru Haşmetlu İkinci Vilhelm Hazretleri» Konferansın siyasî bakımdan vücude M. Baldvinin riyasetinde ilk toplantılansinin tesbiti için müzakereler yapılmıştı. getirdiği büyük tebeddüllerden maada ber, diğer bir selâmet prensipinin daha bile Padişahı ziyaret ederken Bağdad delayısile majestelerine en har tebriknı yapmışlardır. Fakat, M. Greiser, Lehistanın istediği yeni Boğazlar mukavelenamesine göre, muzaffer olduğunu görüyoruz. Bu da, miryolu imtiyazını kopanp Haydarpaşalenmı ve derin sempatımı bıldirırım. Londra 23 (A.A.) Üçler kon yeni garantileri vermeden karar ittihazı Boğazlardan geçen ticaret gemilerinden tatbikı imkânı kalmıyan muahedelerin ta dan Bağdada kadar Anadoluyu bir AlK. Aialürk feransı sonunda aşağıdaki resmî tebliğ için parti tarafından sıkıştmlmış olacak alınan rüsumun indirilmiş olması da, İndili prensipidir. Türkiye, Avrupada hü man müstemlekesi yapmak emelile gel Türkiye Rcisicumhuru neşredilmiştir: ki bu suretle hareket etmiştir. Bu müta giliz deniz ticareti için çok faydalı olmuş küm süren karışık vaziyetten istifade ede mişti. ANKARA 23 temmuz 1936 da Londrada toplaleayı teyid eden nokta Lehistan komiseri tur. Geliboludaki İngiliz mezarlıkları rek, Avrupayı, Lozan muahedesinin tek tttihad ve Terakki devri Sempati ve tebriklerini bildiren nan Fransa, Belçika ve İngiltere mü M. Popeenin, mahud reformlan haber hakkında da sabıkı veçhile her türlü hür taraflı olarak iflâsı gibi bir emrivaki karnıra. Sultan Hamidin eski bir tabirle mira ı çok nazik telgrafınızdan dolayı samessilleri, 19 mart anlaşmasını, Alman alır almaz M. Beckin nezdine gitmiş ol met gösterileceği de umumî takdiri celbet şısında bırakmak istememiş, kanunî yolu sı seyyiabna konmuş olan Meşrutiyet mımî surette teşekkür ederim. Başvekilinin 21 mart tekliflerini ve Franmasıdır. Şayed M. Greiser hakikaten miştır. Konferansa rıyaset eden ingiliz de tercih etmiş ve Milletler Cemiyeti paktı devri, dahilen, tecrübesiz toy ve ateşl: • Edıcari 8 siz hükumetınin 8 nısan tekliflerini nazan kendi reyile hareket etmişse Lehistanın legesi Mr. Bruceün Avustralyalı vatan nm 16 ncı maddesi ahkâmını ileri sürerek genclerle lüzumundan fazla tecrübeli, dikkate alarak aşağıdaki neticelere var yalnız M. Forester tarafından izhar c daşları namına, bu husustaki teşekkürü de Lozan muahedesinin tadili meselesini, matuh ve ihtiyar vezirlerin çarpışmamışlardır: dilen arzu ile iktifa etmiyeceği şüphesiz tezkâra değer bir hâdisedir. diplomatik tarike müracaatle istemiştir. si, Osmanlı devletini teşkil eden diğer un 1 Bütün Avrupa milletlerinin bütün dir. Unutmıyalım ki, Cenevre hâdisele Doğrudan doğruya alâkadar bütün surların da devlete ihanetile geçti. Hari Muvaffakiyetle sona eren bu beynel gayretlerinin esas hedefi, sulhu umumî rinin akabinde, Lehliler, Danzig statü milel konferansın, diğer devletlere, imza devletler, Ankara hükumetınin tercih ettı cen ise, bir sürü düşmanlar saltanat arabir hal surerile takviye etmektir. sünde en ufak tadilât yapılmasına bile ettiler. Şarkî Rumeli ladıkları muahedelerin tadilini istedikleri ği yolu hakkile takdir etmişler ve onun zisini yağma muvafakat etmiyeceklerini açıkça ihsas 2 Böyle bir hal sureti ancak alâ zaman çok iyi bir misal olmasım dileme yaptığı diplomatik teşebbüsü müsaid kar yı ve Bosna Herseği, zaten çoktan gıt • etmişlerdi. kadar bütün devletlerin iş birliğile elde eşılamışlardı. Türkiye, davasını, esasen miş oldukları için, saymazsak, İtalya' mek elden gelmiyor. Buna mukabil, muhalefet tarafından dılebilir ve bu hususta idamesı lâzım olan Yeni muahedpnin İtalyanın imzası için manevî şekilde kazanmış bulunuyordu. dostlarımız, Trablusgarbi ve Bıngaziy en ufak bir hareket vukuuna ihtimal ümid içm Avrupanın gözüküşte veyahud açık bırakılmış olması da çok yerinde bir Gerek Türkiye Cumhuriyetinin sahib ol deve yapmak suretile Osmanlı İmparatoı yoktur. Rejime düşman olan partiler hakikatte biribirine muhalif bloklara ayAnkara 23 (Telefonla) Başveki tedbirdir. İtalya şimdilik, İngilterenin ba duğu beynelmilel prestij, ittifaklan, dost luğu topraklannın kapışılması ziyafetin hiçbir taraftan muavenet göremeyince rılması keyfiyetinden daha fena birşey o İsmet İnönü beraberinde Hariciye Ve zı Akdeniz devletlerile tedafüî anlaşma lukları ve gerek Hariciye Vekili Doktor ilk besmelekeş oldular. lamaz. kâleti vekili Şükrü Saracoğlu olduğu cesaretlerini tamamen kaybetmişlerdir. akdetmiş olmasmdan dolayı yeni Boğaz Tevfik Rüştü Arasın müsellem olan diraDevlet, İtalya harbinde de, Balkanla 3 Bu sebeb dolayısıle üç hükumet, halde bu sabahki ekspresle şehrimize gel Nazi aleyhtan cephenin dağılmakta ge lar mukavelenamesini imzalamamaktadır. yeti de, işin geri kalan kısmını tamamla harbinde de dostsuz, müttefiksiz kaldı beş Lokarno devleti arasında buluşma di ve istasyonda Vekiller, meb'uslar, Par cikmiyeceği de muhakkaktır. Lozan muahedenamesinin değiştirilmesile mış ve dün Montröde alman netice hustıl bütün dünya düşmanımızdı. Bundan sor Danzig halkına gelince, Sarre hâdi nm kolaylıkla vukua gelebileceği bir an ti azaları tarafından karşılandı. Akdeniz devletlerinin menafii ayni dere bulmuştur. Yeni mukavele, takyid mua ra, İttihad ve Terakki, dost, müttefik 's İsmet İnönü doğru Başvekâlete gitti sesinde olduğu gibi, icabında Almanya cede sıyanet edilmiş olmasına nazaran, hedelerinin ebedî olmadığını ve bu mua hatta hami avına çıktı; fakat kimsede ı da böyle bir buluşma organize edilmesi lehinde rey vereceğine hiç şüphe yoktur. için teşebbüslerde bulunulması lüzumuna ve Vekiller heyeti toplandı. yeni mukavele ile İtalyanın bahrî ve tica hedelerin tadilinin harb demek olmadığı iltifat göremedi. Nihayet, Büyük Har' Çünkü Danzigliler Almandır. kail bulunmaktadırlar. Uç hükumetın fıkpatladıkan bir gün sonra yani 2 ağustosrî menfaatlerinin ne suretle haleldar edil nı bir defa daha göstermiştir. Danzig halkı, şimdiye kadar geçirdiMontröde, her cephesi Bulgaristanı ta, Sadrazam Said Halim Paşa, bütü miş olduğunu tahmin hakikaten zordur. rince, ilk iş Lokarno paktının yerini tu ği tecrübelerden artık gına getirmiş va tacak bir anlaşmayı müzakere etmek ve Aly.anya, Akdeniz devleti olmadığı doğrudan doğruya alâkadar eden bev bir husumet dünyası karşısında Avustur ziyettedir. Bütün bu tecrübeler şehri ölnelmilel ehemmiyeti haiz bir mesele halle ya Macaristanla yalnızbaşına kalmış o Alman harektile vücud bulan vaziyeti büdürmekten başka bir işe yaramamıştır. için Lozan muahedesine imza koymamış dilmiş bulunuyor. Fakat, iki mülâhaza lan Almanyanın sunduğu ittifak teklifir tün alâkadarların iş birliğile halleylemek Mağazalar bomboştur. Liman ıssızdır. tı. Konferansa davet edilmediği ve vazi bütün diğer noktai nazarlara galib ge! imzaladı. olmalıdır. Ticaret can çekişiyor. Halbuki iki adım yet te daveti icab ettirmediği halde Mon mis ve daha bidayetten itibaren Bulgar Merhum Said Halim Paşa, bir gün • 4 Uç hükumet, bundan dolayı, Kahire 23 (A.A.) İngiliz Mısır ötede Gdynianın faaliyeti günden güne trö konferansına dair Alman matbuatın hükumetinin vaziyeti üzerinde hâkim olbana, bu ittifakın tarihçesini yaparken: . da iyice ekşi tenkidler intişar etmiş buluAlman ve Italyan hükumetlerinin bu top muahedenamesınin askerî ahkâmı hakkın* artmaktadır. muştur. Bu mülâhazalardan birisi, iki Hangi devlete müracaat ettiksr lantıya iştirak zımnında bu hükumetlerle da bir itilâf hasıl olmuştur. Bu itilâf, dün Binaenaleyh Danzigliler, bu işin i nuyor. Diğer taraftan İngiliz heyeti mu komsu devlet arasındaki dostluk ve ittiha red cevabı aldık. Nihayet, Almanyanın. . irtibata gelmek niyetindedirler. akşam parafe edilmiş olup bugün İngiliz çinden çıkmak için bir tek çare bulun rahhasası da Almanya lehine hareket et dın, Bulgar milleti için yeni Boğazlar musıkışık bir vaziyete girdikten sonra, yap j 5 Eğer bu toplantıda bir terakki ve Mısır delegasyonlanna tevdi olunacak duğu fikrindedirler. Almanyada kardeş miş olmakla itham edilmiştir. Fakat buna kavelesi ahkâmından daha kıymetli olma tığı ittifak teklifini kabulde muztar kal ] elde edılebilirse Avrupa sulhunu alâka tır. İki delegasyon, yarın umumî bir top lerinin misali göriilmemiş bir teceddüde sebeb İngilterenin Montrö konferansı nesı idi. Bulgaristan, serbest deniz ve mah dık. demişti. dar eden diğer meseleler de bittabi mev lantı yapacaktır. nail olduklarını işite işite, Almanyaya il tayicinin herkesçe kabule şayan bir hal rece sahib bulunmıyan bir Karadeniz saİttihad ve Terakki devrinde de, kimse î kıi müzakereye konacaktır. Marsa Matruhdan çekilen tihak fikri, kendilerinde bir fikri sabit tarzına iktiran ettirilmesini tervic etmiş hildarı devlet olmakla beraber, Türkiye Osmanlı devletinin dostu, müttefiki, hatta j olmasıdır. Bu da, mıntakavî tarzı tesviyeBu takdırde, dığer alâkadar devletleingiliz askerleri haline gelmıştir. ye mütevazı yardımını tamamile göster hamisi olmağa talib değildi. Almanya da, \ rin de iş birliğile, Avrupa sulhu için halli Danzig, ister istemez, koskoca bir is lerden ziyade umumî Avrupa vaziyetinin miş ve Türk talebinın, beynelmilel deniz ancak. harbe girdikten ve îtalyanm mı Kahire 23 (A.A.) İki bin îngiliz esaslı gözüken diğer meselelerin de bir askeri Marsa Matruhdaki barakalan terk tifham işareti halinde kalacak ve Dan ıslahına matuf gayelerle hareket eden yolu olan Boğazların serbestçe işletilmezıkçılığını anladıktan sonra, denize dü ] neticeye bağlanmasını kolaylaştırmak ü ile Kahireye gelmişlerdir. zig vaziyeti, burada bazı kimselerin söy diplomatlann esas vazifeleri olarak kabul sini tahdide tâbi tuttuğunu nazan itibara sen yılana sanlır, şeklinde bize sanlmıştı. edilebilir. Filhakika Montröde başlanılan zere müzakere sahasınm genişletilmesıni Yarıresmî mehafil 2 bin askerin daha iediği gibi, birdenbire patlak verecek 3 muvaffakiyetli tarzı tesviyelerin daha vâ bile almamıştır. Ve, Türk Bulgar dost Vahideddin devri nazan dikkate almak lâzım gelecektir. ağustos iptidasında Marsa Matruhu terk tır. luğunun, Montrö konferansından sonra, Bu, tam felâket ve fecaat devridir.: si ve daha şamil umumî bir anlaşmayı Yeni mülâkatlar ile Kahireye ve Mısırın sair merkezlerine İzmirde feci bir otobüs ; daha güç te olsa intac etmesi umumî bir iki komşu milletin menfaatleri hesabına Zavallı Osmanlı saltanatı, şairin, yerleştirileceklerini haber veriyorlar. Danzig 23 (A.A.) LehistanAı kazası oldu arzu mahiyetini muhafaza etmektedir. daha ziyade kuvvetlenmiş olduğuna inan Derd çok, hemderd yok, düşman kavi, talih Danzigdeki âli komiseri M. Papee, dün Avrupayı eski rekabet sistemi üzerine it mak istiyoruz. zebun! Izmir 23 (Hususî) Ahırkuyuda bir akşam M. Greiserle görüşmüştür. Söy Diğer mülâhazalar manevî mahiyettetifaklardan ancak muslihane teşebbüs ve otomobiî altı yaşındaki bir çocuğa çarpalendiğine göre M. Greiser, son zaman dir. Bulgaristan, Neuilly muahedesi hü mısraına şaheser bir misal teşkil ediyormüzakereler kurtaracaktır. rak öldürmüştür. larda Lehistanda yapılan ve Danzig akümlerine göre, müsavatsızlık rejimi al du. îzmir 23 (Hususî) İnhisarlar VeLa Parole Bulgare gazetesi tında bir devlet olmak itibarile, cenubu Bir kısmı vatan ve millet haini, bir kıs1 leyhine müteveccih bulunan nümayişlerAvusturyada umumî af kili Rana bugün yanında umumî müdür Viyana 23 (A.A.) Reisicumhur ve Valimiz olduğu halde Tuzlada ince den dolayı hayretini izhar etmiştir. Mu nin çok samimî bir makalesi şarkî komşusu ve dostu tarafından girişi mı sersem ve ebleh rical, tac ve tahtmdan,: M. Miklâs, umumî af ilân etmiştir. Yal tuz fabriksını gezmiş, fabrikanın tesisatı maileyh, serbest şehir hükumetinin asla Sofyada çıkan «La Parole Bulgare» len, yabancı vesayetten tamamile kurtul Yıldızdaki bahçıvan kızından başka birLehistanın menfaatlerini ihlâl etmek ni gazetesi, Boğazlar mukavelesinin imzası mağa matuf meşru bir harekete muzahir şey düşünmiyen zamane padişahının etra1 nız 224 siyasî mahpus affedilmemiştir. ve amelenin çalışmasile yaşama tarzı hakyet ve tasavvurunda olmadığını söyle münasebetile şu makaleyi neşrediyor: olmağı manevî bir borc tammaktaydı. fında Amerikan mandası, İngiliz hrmaye1 ıTürkiye Avusturya ticaret kında tetkiklerde bulunmuştur. si, Fransız dostluğu gibi malihulyalar pe' miştir. «Dün, saat 22 de, Montröde yeni Bo Türkiye, Boğazlar üzerindeki hakimiyeJaponya sahillerinde bir mukavelesi temdid edildi İki taraftan Milleler Cemiyeti âli ko ğazlar mukavelesi imzalanmıştır. Gayri tini tekrar tesis ve ayni zamanda Boğaz şinde koşuyorlardı. Galiblerin azgm ihtij tayfun miseri M. Lester son günlerde ittihaz askeri mıntakanın ayni saatte Türk kıta ları tekrar askerileştirmek suretile millî rasları karşısında, canını dişine takıp ya; Ankara 23 (A.A.) 21 temmuz| şerefle ölmek, yahud da kurtulmak için Tokyo 23 (A.A.) Dün Loochoo edilen ve kanunu esasiye mugayir bu 1936 tarihinde müddeti hitama eren Türatı tarafından işgali suretile, Ankara hü emniyetini tanzim etmek hakkını elde etsavaşmaktan başka çare olmadığını asla kiye ile Avusturya arasındaki ticaret ve ve Kyushu adalarında şiddetli bir tayfon lunan kararlar hakkında Danzig âya kumeti, yeni mukavelenin mer'iyete girdi mek suretile, beynelmilel münasebet anlıyamamışlardı. Saltanat, o felâketli; klerıng mukavelelerinin temdıdı için bir hüküm süftnüştür. Birçok gemiler harab nından izahat istemiştir. M. Lesterin sor ğini bütün dünyaya ilân etmiş oldu. Bu lerde nısfet ve müsavatın zaferini kay muş olduğu sualler gene cevabsız kal ışgalin vukuile beraber, bütün memlekette detmiştir. Binaenaleyh Bulgaristanın ve günlerinde el uzattığı her etekten bir redj müddettenberi Hariciye Vekâletile Avus olmuştur. ve hakaret tekmesi yiyordu. Himayesi,j Nagazakide altmış kadar ev yıkılmış miştır. turya sefareti arasında cereyan eden müsureti mahsusada merasim yapılmıs ve bu mağlub diğer küçük memleketlerin, onun mandası istenenler bu niyazlara kulak bilej tır. 16 kişi öJmüştür. Bir denizaltı gemisi merasim, Kamâlist Türkiyede millî bir zaferile sevinmeğe ve bu zaferi bir dere asmıyorlar, ricacılan çiğneyip geçiyorlar zakereler neticelenerek bugün yeni mukahasara uğramıştır. ceye kadar kendi zaferleri telâkki etmeğe bayram ehemmiyetini almıştır. veleler Hariciye Vekâleti vekili Şükrü Sadı. Asami volkanı faaliyette Türk milletının sevıncını çok haklı bu hakları vardır.» Atatürk devri racoğlu ile Avusturya sefiri Büchmerger Tokyo 23 (A.A.) Asami Valkanı arasında Hariciye Vekâletinde mutad Bir zamanlar, kimsenin dostu, mütt dün akşamdanberi yeniden indifaa baş Zonguldak 23 (Telefonla) Nafıa merasimle imza edilmiştir. Bu yeni mukafiki, hatta hamisi olmak istemediği Türkilamıştır. Zararın yekunu ve telefat olup Vekili Ali Çetinkaya, refakatinde inşaat veleler iki memleket arasındaki ticaret yenin, şimdi dostluğunu, itrifakım temin reisi Razi, heyeti fenniye reisi Necati, olmadığı henüz bılınmemektedir. münasebetlerini daha ziyade sıklaştıra etmek için, milletler arasında adeta bir kalemi mahsus müdürü Nejad, kısım işletcaktır. yarış vardır. Büyük devletler arasında me mıntakası müdürü Şefık, hareket müParis 23 (Hususî) Paris borsasının dür muavini olduğu halde bugün Filyosa Sovyetler, İngiltere dostumuzdur. Fransa îlk kuru üzüm mahsulü bugünkü kapanış fiatları şunlardır: daha sıkı bir dostluk için peşimizde koşugeldi, ve Vali, Belediye reisi ve hükumet tzmir (Hususî) Tacirlerden HocaGazetemizde neşredilecek resmî ilânlar için yegâne merci «Resmî yor. Balkanlarda Yugoslavya, Roman Londra 75,98. Nevyork 15,12 3/4. Berzade Ahmed tarafmdan yetiştirilen ilk lin 609. Brüksel 255,37 1/2, Madrid erkânı tarafından karşılandı. Vekil, Ça İlânlar Türk Limited Şirketi» dir. Şirketin merkezi Ankara caddeya, Yunanistan müttefiklerimizdir. Monj kuru üzüm mahsulü şehrimize gelmiş Amsterdam 1028,25. Roma 119, Lizbon talağzı istasyonunu gördükten ve bazı tetsinde Kahraman7ade hanının üçüncü katıdır. Telefon numarası 20960 ILutfen sahifeyi çeufrfnfe] ve bir nümune olmak üzere Türkofıse 68,85, Cenevre 494,50, bakır 41 17/6 kiklerde bulunduktan sonra yarın Zondır. İlânların bu tarikle gönderilmesi rica olunur. verilmiştir. İlk üzüm, hakikaten çok 42 1/4, kalay 190 2/6, altın 138,8 1/2 guldağa gelecek ve akşam Ankaraya hanefis yetiştirilmiştir. reket edecektir. . gümüş 19 5/8. Ingiliz kabinesinin vaziyeti belli değil Danzigde bütün sinirler gergin Halkta, Almanyaya iltibak arzusu bir f ikri sabit halinde... Konferans ve Avrupa gazetelerî Atatürk kilidli kapıyı zorlamağa tenezzül etmedi! Türkiyeyi idare eden miimtaz askerî Deha, uzağı gören bir recülün bütün evsafına sabibdirler [HEM NALINA MIH1NA I i Aman Allahım, ne değişiklik! ultan Hamid deuri Makdonald ile Sir Con Simonun bugünlerde istifa edecekleri, müteakıben de Başveki) Baldvinin çekileceği tahnıin edilmektedir Lokarno devletleri toplandılar Dün Almanya ve İtalyanın da konferansa çağırılmasına karar verildi Başvekil İsmet Inönü Ankarada Heyeti Vekile dün bir içtima yaptı Mısır ingiltere Kahirede askerî bir itilâfa varıldı İnhisar Vekilinin Izmirdeki tetkikleri Nafıa Vekili Ali Çetinkaya Zonguldakta PARİS BORSASI Resmî devairin nazarı dikkatine:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog