Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 24 Temmuz 1936 HASAN Kolonyası ve Losyonları Hasan Kolonyası 95 derece tialis limon çiçeklerinden yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf edilemiyen ve bUtün ıtriyat âleminin tasdikında bulunan bir şaheserdir. Hasan Yaserain, Leylak, Menekşe, Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış kokuları insası zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır. Nesrin kolonyası Hasan koionyasının yavrusudur. Limon çiçeklerinden yapılmış 75 derecede çok ucuz olması ifibarîle harcı âlemdir. Losyonları dahi piyasayı tamamile elinde tutmuştur. Hiç bir Kolonya ve Losyon Nesrinin güzel ve nefis kokusile ve ucuzlugile rekabet edemez, Az para ile kuvvetli bir makine almak istiyenler için: 1936 Mevsimi için KODAK VOLENDA 620 6X9 sm. 8 poz resim çeker. H A Ş S A S Ş I K S A G L A M Objektifleri: Anastigmant f. 4.5 Optüratörü Kompür 1 250 ve Kompür Rapid 1 400. Otomatik deklanşörlü Fiatı: 29 liradan başlar VELOKS kâğıdına basılan kopyalar zamanla sararmaz, uzun miiddet saklanır. Hakikî V E L O K S kâğıdının arkasında «V E L O X» markasını arayınız. İstenilen her tafsilât KODAK satıcılarından alınabilir. Bulunmadığı yerlerde, her çeşid izahat ve kataloğ için müracaat yeri HASAN LAVANTALARI Tiirkiye Itriyatında biiyiik inkılâb yapmıştır. Yakında çıkacak olanlar Şimdiye kadar çıkan: Bahar çiçekleri, Lâle, Şipr, Divinia Zambak. Pupi, Neagis, Viyolet, Kukarca, Amber, Milflör, Leylak, Nadya, Şanel. Güller, Revdor, Rumba, Karyoka, Origan, Yasemin, Kadın eli, Krepdöşin, Neroli, Fulyalar, Suar dö Paris, Pompadur, Cennet çiçekleri, Aşk gecesi, Dağ çiçekleri, Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: Dr.Mehmed Ali hastalıkları mütehassısı, KöpIrübaşı Eminönü Han Tel: 219İ5İ Operatör • ürolog Idrar yolları 1 936 senesinde zabita memurlarına yaptırılacak elbiseler için azı 12,000 metre, çoğu 13,000 metre kumaşın şartnamesinde yapılan tadilât dolayısile yeniden 15 gün müddetle kapab zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Kumaşın beher metresinin muhammen bedeli 500 kuruştur. 3 Kumaşların ihalesi 31 temmuz 936 cuma günü saat 15 te An karada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girecekler, kumaşların muhammen bedeli olan 65,000 lira üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 4,500 liralık muvakkat teminat mektubu yeya makbuzile ve 2490 sayılı kaAlınız. nunun ikinci ve iiçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bir KABIZLIĞI likte teklif mektublarını ihale vaktinden bir saat evvel Komisdefeder. Yemeklerdcn birer saat yona vermeleri. sonra alınırsa: 5 Kumaşların ihalesine aid muaddel şartname Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan verilir. Hazımsızlığı, Mide Ekşilik Fazla izahat almak istiyenlerin mezkur Komisyona müracaat ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat • leri. «1761» (4044) sızlığı ve kokuytı izale eder. Şişesi 75 ve 120 kuruş. Deposu: Yenipostane arkası, Âşirefendi sokak No. 47. ALOM I E/VATUIU K O D A K "Edpt,, A. ş. Beyoğlu Tünel Meydanı, Ensiz sokak. Posta kutusu: Beyoğlu 236 Bozcaada Şarbaylığmdan: 1 16/7/936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usu lile eksiltmiye konulan 27,900 lira keşifli içme su yolları inşaatına talib zuhur etmediğinden ayni şeraitle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 30/7/936 tarihine musadif perşembe günü saat 16 da Bozcaada Bejediyesinde Daimî Encümende yapılacaktır. 3 Taliblerin kanunen aranması icab eden vesaikle beraber bu gibi işlerde çahşmış ve muvaffakiyetle bitirmis olduklarına dair resmî evrakı haiz bulunmalan lâzımdır. 4 Teklif mektubları 30/7/936 perşembe günü saat on beşten evvel Bozcaada Şarbaylığına verilmiş bulunacaktır. 5 Muvakkat teminat akçesi 2092 lira 50 kuruştur. 6 Şartname ve projeler 150 kuruş bedelle Bozcaada Belediye " sinden satıhr. Taliblerin adreslerine posta ile tediyeli şartlı gön derİlir. (4198)1 Kamyonlarına haddinhen fazla yük atan KAMYON SAHİBLERİNE: 32 X 6 ve 32 X 6 1 2 lâstikler azamî on katlıdır. Kamyonunuza fazla yük attığınızda en kuvvetli lâstiği takmağa dikkat ediniz ve Türk Ticaret Kaptan ve Makinistler Gemiyetinden: Ağustosun 7 nci cuma günü saat 14 te görülen lüzum üzerine umumî kongre aktedileceğinden bütün azalarımızın cemiyette buIunmaları rica olunur. Müsabaka imtihanı Tiirkiye Ziraat Bankasmdan: Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsa baka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alı • nacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri veya ticaret liselerini veyahud Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmis olmak ve 18 den aşağı, 25 ten yukarı yaşta bulunmamak lâzımdır. Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve ne lerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 6/8/936, 7/8/936 perşembe ve cuma günleri sabahı saat 9 da Ankara ve fstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Istekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en son 28/ 7/936 salı günü akşamına kadar Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (4145) SEJBERLİNG Fabrîkasının sırf bu gî bi hîzmetler için imal ettiği S I H H î BALSAMİN KREMİ GÜZELLİĞİN SIRRI \mmtmmmmm Hususî Extra Plai KREMiI KANZUK Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir. Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilce ve buruşııkluklan kâmilen giderir. 4 şekilde takdim edilir: 1 Krem Balsamin yağh gece için pembe renkli 2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 3 Krem Balsamin acıbadem gece için 4 Krem Balsamin acıbadem gündüz için Kibar mahfillerin takdir ile kullandıklan yegâne sıhhî kremlerdir. INGILİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul Hamiş: Meccanî nümunelikler tukendiğinden 20 temmuz 936 tarihinden sonra gelecek talebnamelerin is'afı kabil olamıyacağını arzevleriz. Sahib ve Başmuhamn: Yunua Nadi Umumî neşnyatı idare eden Yazı İşleri Muduru: Hikmet Münif Hali tasfiyede Matbaacüık ve Neşriyat Turk Anonim Şırketi Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: Hastanenin 936 malî yılı ihtiyacî olan 1400 kilo üç A. marka birinci nevi pamuk ve 40000 metro gaz hidrefil ve 4500 metro sargılık Amerikanbezi 13 temmuz 936 tarihinden 28 temmuz 936 tarihine kadar 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. Talib olanlar evsaf ve şartnamelerini Ankarada Hastane Başta • bibliğinde ve Istanbulda Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görerek eksiltme günü olan 28 temmuz 936 salı günü saat 14 te Ankara Nümune Hastanesinde müteşekkil Komisyona müracaat etsinler. Dikkat: Muvakkat teminatı para olarak alınmıyacağından para vermek istiyenler eksiltme gününden bir gün evvel müracaat ederek paralarını Maliye veznesine yatırıp makbuz getirmeleri lâzımdır. «1748» (4026X 12 katlı Lâstiği kullanınız. Bu lâstikler diğerlerine nisbetle yüzde 50 den daha fazla dayanabildikleri halde fiat farkı ancak yüzde 10 dur. Birinci mal 32 X 6 10 katlı Tarife fiatı 112.35 lira » » 32 X 612 » » » » 129.20 » » » 3 2 X 6 12 »V,':," » » 123.45 » Netice olarak 25 Temmuz Cumartesi günü akşamı B U y U k d e r e K I R BALOSU BEYAZ PARK'ta BEYAZ GECE En şık beyaz elbiseli Bayana bir kat elbiselik verilecektir. • ^ ^ m Sabaha kadar muhtelif eğlenceler ve varyete " 32X6 EKSTRA PLAİ LÂSTİĞİ MÜESSESESI İstanbul Telefon Müdürlüğünden: Muhammen bedeli 3000 lira olan tam otomatik elli abonelik komple bir telefon santralı ve teferrüatının teaisi açık eksiltmiye kon muştur. Eksiltmesi 10/8/936 pazartesi günü saat 15 te Telefon Mü dürlüğü binasında yapılacaktır. İlk teminat 225 liradır. Fennî şartnamesi hergün parasız olarak Levazım Dairemizden alınabilir. Taliblerin ayni günde nihayet *aat 14 de kadar teminat paralarile müracaatleri. İ35SBÎ Ne kadar tasarruf edebileceğinizi yukarıdaki rakkamlar sarih olarak ispat ediyor Beyoğlu, Istiklâl caddesi No. 30, A R Ş I M I D İ S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog