Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî icmal. 3 üncü sahifede: Konferans etrafında tetkikler Abidin Daver DAV'ER. 5 ind sahifede: General Ludendorfa göre hududlarda tufekler kendılığinden patlıyacak. ı >IQ70 S3yi! 40/y umhuri Çanakkalenin askerî işgali Resimler bugün 6 ve 7 nci Q İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrai ve mektub adresi: Cumlıurlyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 u 00 T 109C r6FŞ6lîlD6 Zü iGIT1IT1UZ ibüO sahifelerimizde Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketl 24299 24290 Türk kızları Çanakkaleye giren alay Sancağmı heyecanla öpmeğe koşuyorlar Anadolu Mecidiye tabyast, yoldan süvarilerimiz geçiyor, denizde Yavuzla Hamidiye görünüyor Montrö Konferansı Neticeleri bütün dünyada Nasıl telâkki olundu? enebilir ki istisnasiz surette fevkalâde iyi olarak. Dünyada milletlerarası bir muahede gösterilemez ki bütün milletlerce bu kadar takdir ve sitayişlerle karşılanmış olsun. Hem Montrönün intac ettıği iş zahirî şeklinde Umumî Harb kararlarından birini tadil şeklinde bir iş olduğu halde. Bunun hakıkî sebebini yalnız şekilde değil, esasta dahi bizim dünyanm sulh nizamına bağlılığımızda aramalıdır. Biz Boğazlann tahkımıni, gayet haklı esbabı mucibe ile, kendi emnıyet ve selâmetimizin zarurî bir tedbiri olarak ileri sürdük. Herkes bunda çok doğru gördüğümüzü ve çok doğru söylediğimizi teslım etmekle beraber Türkiyenin kendi hayaü için istediği bu kuvvetlenmede sulha hadim olabilecegini dahi takdirde kimse tereddüd etmedi. Yanmyamalak itiraz edcr gibi görünen ıki milletın, Italya ile Almanyanın dahi hakikati böyle görmekte ve böyle teslim etmekte olduklannda ne bizim şüphemiz vardır, ne de başkalarının. Bu 2ahirî gayrimemnunluklar tamamen nisbî ve siyasidir, asla hakıkî değil. Bütün dünya zaferimizi alkışlıyor ! Bir kanun hazırlanıyor Avam kamarasında takdirkâr ve dostane tezahurat yapıldı Boğazlar memnu mıntaka haline getiriliyor Çanakkalede tahkimat başladı. Yakında kolordu teşkilâtı yapılacak ve bütün hazırlıklar Marcşal Fransız gazeteleri «Türkiye iyi niyetinin mükâfatını görmüştür. 0nun Fevzi tarafından teftiş edilecek \ dürüstlüğü, muhalif tezlere rağmen anlaşmayı kolaylaştırmıştır» diyor Çanakkaleli bir Türk ktzı bahriyelilerimize serpantin takarken Almanya bizimle koca bir Cihan f Savaşında silâh arkadaşlığı etmiş bir millettir. Almanyanın o büyük tecrübede Türkiyeyi ve Türkleri yakından görmeğe çok geniş mikyasta fırsatlar bulmuş olduğu malumdur. Büyük milletler yekdiğerlerini en çabuk ve en iyi anlarlar: Hele büyük ve hayatî maceralarda. Alman milleti, vaktile kendisile birlikte müdafaa etBoğazlar Konferansı, mukavele projesini tasvib için; imzadar miş olduğumuz Çanakkaleyi bugün iki gün evvel yaptığı umumî içtimada... tekrar tahkime imkân bulmuş olmakLondra 22 (A.A.) Royter bildi hususta yakında beyanatta bulunulacağı liğe doğru bir değişikhk bahsinde, Al lığımızı ancak takdir edebilir, ve Alcevabını verdikten sonra lıberal muhalıf manya için çok mükemmel bir imtisal nümanya bilir ki biz bunu harbden ziya nyor: Avam Kamarasında, Boğazlar muka lerden M. Mander bir müdahalede bu munesi teşkil etmez mi?» ide sulha hizmet için böyle yapmaktaM. Manderin bu müdahalesi alkışlanyız. Aradaki hareket tarzı farkı Al velesi hakkında beyanatta bulunulmasını lunarak demiştir ki: lArkast Sa. 8 sutun 4 ie] Halkın büketler verdiği süvarilerimiz Çanakkale kasabasına girerken m ı s t ı r «Türkiyenin hattı hareketi, sulhpervermanları rencide etmek için sebeb de istiyen bir meb'usa, M. Cranborne, bu Şehrımizde bulunan Genel Kurmay Florvada Reısicumhur Atatürkü ziya < ğildir. Biz meşru matlablarda milletBaşkanı Mareşal Fevzi dun bazı zıya ret etmiş olan Mareşal Fevzi ordumuz lerarası vicdanına müracaatin neticelArkast Sa. 8 sutun 1 dej retlerde bulunmuştur. Evvelki gün siz kalmıyacağına kani olan bir ciddiyetle iş gördük, ve bunda isabet te etmiş olduğumuz işte görüldü. ' İtalyaya gelince biz bu Akde niz devletile dostuz. Habeş mace rasından dolayı Milletler Cemiye ti kararile milletler arası alınan bazı tedbirlere iştirakimiz, bizim insanlık âleminde İtalya ile beraber • deruhte etmiş olduğumuz bazı mecburiyetlerden ileri gelmiş olduğunu İtalya bilmez değildir. Gene ayni Milletler Cemiyeti meclislerinin kararile zecri tedbirler kalktı. Buna rağmen İ talya henüz normal milletler arast rejimine avdet edememek için kendisince bazı sebebler tasavvur ederek Montrö Konferansına gelmedi. Bizce bu sebebler dostumuz ltalyanın bizim için ve dünya sulhu için bu kadar ehemmiyetli bir meseleye iştirakine mâni değildi. Bilâkis böyle bir iştirak îtalyanın istediği vaziyetlerin biran evvel tahakkukunu teshil edebilirdi. 'Bununla beraber Konferans ka rarlarına iştirak etmesi için ttal yaya kapı daima açıktır, ve şüphe YUNUS NADt tArkan Sa. 3 sütun 3 te] Ispanya asilerin eline geçmek üzere İsmet İnönünün avdeti Her tarafta kanlı muharebeler oluyor. Asiler Madrid yolunda ilerliyorlar. İngiltere ve Amerika; İspanya sularma donanmalar yolladılar Londra 22 (Hu susî) Ispanyadan alman haberler va ziyetin elân meşkuk olduğunu bildirmek tedirler. Bununla beraber iyi habeı alan mehafile göre hükumet merkezı İs panyada ve bizzat Madridde vaziyete hâkimdır. Buna mukabil İspanyol Fas tamamile asilerin e linde olduğu gibı şimalî ve cenubî İs panyada da asilc mühim muvaffaki yetler kazanmak tadırlar. Ispanyada son hâdıselere sahne olan yerler [Asilerin eline Londra 22 (A. geçen mahallerin altı çizgi ile işaret edılmiştir] A.) Royter Ajansmın öğrendiğine göre üç asi ordu, bütün birisi Pampelumeden, diger ikisi de AlMadrid üzerine vürümektedir. Bunlardaul I4lltası Sur & sütun 1 de] Atatürk başvekili Haydarpaşada teşyi etti Büyük Şef garda İngiliz elçisini kabul buyurarak görüştü Atatürk dün saat beşte refakatlerinde Başvekil Ismet İnönü olduğu halde Floryadan Dolmabahçe sarayına teşrif buyurmuşlar ve bir müddet istirahatten sonra; akşamüzeri Ankaraya gidecek olan Başvekili tesyi etmek üzere \e Başvekille beraber motörle Haydarpaşaya gitmişlerdir. Atatürkün motarü Haydarpaşa rıhtımına yanaştığı zaman Hariciye Vekâleti Vekilı Şükrü Saracoğlu ile rıhtımda görüsmekte olan ingiliz Büyük Elçisi Sir Persi Loren Atatürkün istikbaline şitab etmiş ve mazharı iltifat olmuştur. Atatürk motörden çıkarak Baş \ekilin hususî vagonunun bulundu\Arkast Sa 3 sütun 3 te^ Büyük Habeş kuvvetleri AdisAbabaya yürüyor Sasabanehden ve cenubdan ilerliyen iki kolun payıtahta yaklaştığı ve dün Adis • Ababaya taarruz edildiği bildiriliyor Londra 22 (Hususî) AdisAbabadaki Mısır konsolosu tarafından Mısır Hariciye Nezaretme verilen bir habere göre, büyük Habeş kuvvetleri 2 koldan AdısAbaba üzerine yürümektedırler. Kollardan biri Sasabaneh cihetindenTiğre cephesmm eski kumandanı Ras Seyumun kumandası altmda bulunan ıkmci kol ıse cenubdan Habeş payitahtına doğru ilerlemektedırler. Ayni habere göre, Habeş kuvvetle rile İtalyanlar arasmda kanlı çarpışmalar olmuş ve ıki taraf ta ağır zayiat vermiştir. Bir aydanberi devam etmekte olan çete faalıyetinm bugunlerde şıddetlendığı haber verıliyor. Harar ve Cicıgadakı İtalyan garnizonları da hergün Habeş çetelerinin hücum ve bas kınlanna maruz kalmaktadırlar. Adis • Ababaya taarruz Imparator Brüksel 22 (Hususî) Mısır Harici berlere göre, Habeş çeteleri bugün A ye Nezareti mehafümden alman ha dısAbabaya taarruz etmişlerdir. Haıle Selasıyenın bir fotoğraft nefeli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog