Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Z Temmuz 1936 CUMHURIYET ^ ^ ^ İstikametle hazirlanir. • ^ ^ ^ P l ^ ^• 1 1 ^ •^ ^ ' * # ^ ^ I I lenen yavrular tombul ve kuvvetli neş'eli Açık Eksiltme İlânı nonu Şarbaylığından: 1 Takriben 80100 hektar olan İnönü kasabasının 1/500, 1/1000 ve 1/2000 mikyasında haritaları yapılacaktır. 2 Bu iş üzerinde müstakbel plân da yapılacaktır. 3 Yaptırılacak işin hududları açık eksiltme şartnamesinde gös • terilmiş olup dörtte üçii kasaba dahili ve birisi de tarla ve bahçeliktir. 4 Muhammen bedeli 1550 liradır. 5 Muvakkat teminat akçesi 116 lira 25 kuruştur. 6 Tediye şartları, hususî şartnamede gösterilmiştir. 7 Münakasa müddeti 25 haziran 1936 gününden 15 temmuz 1936 çarşamba günü saat on beşe kadar olmak üzere 21 gündür 8 2490 sayıh kanunun hükümleri dahilinde münakasaya işti rak etmek istiyen taliblerin şimdiye kadar bu gibi işleri mu vaffakiyetle başarmış olduklarına ve yapmış oldukları hari taların aid bulundukları makamlar tarafından tasdik edil miş olduğuna ve ihale gününden en son sekiz gün evvel Ba yındırlık Bakanlığına müracaatle alacakları fennî ehliyet name ibraz etmeleri mecburidir. 9 Bu babda fazla malumat almak istiyen taliblerin İnönü Şarbaylığına müracaatleri ilân olunur. . (3593) SUMER Kapalı Zarf Usulile EKSİLTME İLÂNI Umum Müdürlüğünden: BANK . ^ <terçjh edeceksinir* ^ diş. macununu MARANGOZ S ATI Ll K FABRIKASI nZİra afcjızın bilcümle şeraitf sıhhiyesini tıaiz olan bu macun dişleri çürümekten Ikorur. diş etlerini kuvvetlepdirır. neiesi serinletir ve insanın görünüş efesini artırır. Son sistem makinelerle mücehhez, 5 veya 25 beygir kuvvetinde elektrik motörile müteharrik, S. K. F. bilyalı transmisyon tesi satlı derhal işlemeğe hazır bir marangoz fabrikasının makine ve takımları müsaid şeraitle satılıktır. Fabrika binasının kirası çok ucuzdur. 50 60 işçi işliyebilir. Her türlü malumat için Beyoğlunda, Yeniçarşıda 40 No.lı yazıhaneye müracaat. Telefon: 41292. 8u. ve • PSffLOPfNTe eİAtv Ankara Belediye Reisliğinden: PERLODENT Naf ıa Vekâletinden: 20/7/936 pazartesi günü saat on beşte Ankarada Nafıa Vekâleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu odasında «31546» lira «14» kuruş keşif bedelli Polath Jandarma techizat ambarı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuçtur. Şartname, mukavele projesi, Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, fennî çartname, keçif cetveli, proje ve tafsilât resitnleri «155» kuruş mukabilinde Vekâlet Yapı lçleri dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat «2366» liradır. Isteklilerin teklif mektublarına Nafra Vekâletitaceverilmif mü • teahhidlik vesikasını tliçttrmeleri lâzwndır.'jı« J«»"*J<» • •*J**I <«.»>• Eksiltmiye gireceklerin teklif mektublarım 20/7/936 pazartesi 3554/76 lira keşifli demir örtü açık eksiltmiye konulmuştur. İhale günü saat on dörde kadar Yapı lçleri Arttırma, Eksiltme ve Ihale 13/7/936 pazartesi günü saat on dörtte yapılacaktır. Fazla izahat Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. «1519» (3634) almak ve çartnamei fennî ve saireyi görmek üzere Uray Encüme • nine müracaat edilmesi ilân olunur. (3675) 1 Şehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt ve parke yol inçaatı on beç gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt mjye konmuçtur. 2 Muhammen bedeli 497,000 liradır. 3 Muvakkat teminatı 23,630 liradır. 4 Şartname ve keçifnamesi Belediye Fen İşleri Direktörlü ğünden 12,42 lira bedel mukabilinde alvpacaktır. 5 tsteklilerin 10 temmuz 936 cuma günü saat on beç buçukta Belediye Encümenine müracaatleri ve usulü dairesinde tanzim edîiecek zarflarını ihale saati olan on beş buçuktan bir saat evvel yani saat on dört buçuğa kadar Belediye Encümenine vermeleri. 6 tsteklilerin eksiltmeğe girebilmeleri için Fen İşleri Direk * törlüğünden bu içe aid ehliyet vesikası a^mış olmaları lâzımdır. (3529) 1 Izmit Kâğıd ve Karton fabrikası sahasında yapılacak revir ve eski kâğıd ambarı inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Tahmin olunan inşaat bedeli (20,780) liradır. 2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Fennî şartname, D Vahidi fiat ve keşif hulâsası, E Hususî ve sıhhî tesisat şartnamesi, F Plânlar. İstiyenler bu avrakı bir lira mukabilinde Sümer Bank İstanbul şubesinden ve Ankarada Sümer Bank Muamelât Müdürlüğünden satın alabilirler. 3 Eksiltme 10 temmuz 1936 cuma günü saat 16 da İstanbul da Galatada, Bankalar caddesinde Sümer Bank Şubesin • de icra edilecektir. 4 tsteklilerin (1558,50) lira muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. Bundan baçka, eksiltmiye girecekler ilân olunan inşaat cesametinde inşaat yapmış olduklarını teklif mek tublarına leffedecekleri vesaikle ispat edeceklerdir. 5 Teklif mektubları, yukanda yazılı gün ve saatten Hr saat evveline kadar Sümer Bank tstanbul Şubesi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ihale saatin den bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunî şekilde kapatılmış bulunması lâzımdır. .^•••••••••HHBaHB Ağrı llbaylığından: ödemîş Urayından: İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: ff TURK HAVA KURUMU Leylî Tıp Talebe Yurdu talebesi için olbaptaki nümuneleri ve çartnamesine göre 1850 metre lâciverd elbiselik kumaç ile 630 metre paltoluk kumaç kapalı zarf suretile eksiltmiye konmuçtur. 1 Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Mü dürlüğü binasındaki Komisyonda 20/7/936 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Tahmini fiat: Elbiselik kumaçın bir metresi 525 ve paltoluk kumaşın bir metresi 425 kuruçtur. 3 Muvakkat teminat: 929 lira 25 kuruçtur. 4 lstekliler nümuneleri Çemberlitaç civarında Fuadpaçatürbesi karşısında Leylî Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 5 tsteklilerin carî seneye aid Ticaret Odası vesikasını göster meleri. Bu içe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ve teklif mektublarım ve 1492 sayıh kanunda yazılı vesikaları eksiltme saa tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3683) BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır Biiyiik İkramiye 5 0 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle «20.000» liralık bir mükâfat vardır... 1 Eksiltmiye konulan iş: Karaköse Van yolunun 0 120 kilo metresinde ve 40 metre açıklığında bir ahşab köprü inşaatı. 2 Bu işin tahmin bedeli 9788 lira 79 kuruştur. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavelename projesi C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi D Fennî şartname E Keşif cetveli F Pröje. I İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı parasız Encümen kale minden alabilirler. 4 Eksiltme 31/7/936 cuma günü saat 16 da Vilâyet Encümeniı de yapılacaktır. 5 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin .754 lira l o kuruş. 7 Muvakkat teminat vergisi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasile Nafıa Müdürlüğünce tasdik edilmiş fennî ehliyetnameyi haiz olup göstermesi lâzımdır. 8 Müteahhid haricden kereste tedarik edemezse Kars orman • larından verilmek üzere müteahhide vesika verilecek ve rayic ona göre tadil edilecektir. 9 Teklif mektubları yukanda dördüncü maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Ağrı Vilâyeti Daimî Encümen Başkanlığma makbuz karşılığında verilecektir. Mektub posta ile gönderildikte mektubların nihayet dördüncü maddede yazılı saatte gelmiş olması ve diş zarfın mühür mumile iyice kapatılması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3672) istanbul Universitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: 1 Bedeli keşfi 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat Ensti tülerine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usulile eksiltmiye konul muştur. İhale 16/7/936 perşembe saat 15 te Rektörlükte yapılacak tır. Bu içe aid şartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten pazartesi ve perşembe günleri alınır. 2 Eksiltmiye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırmaları ve 5000 liralık mobilya işi yapmış ve bizzat fabrika sahibi oldukla rına dair İstanbul Baymdırlık Direktörlüğünden kâğıd almaları lâ zımdır. lstekliler o gün saat on dörtte tekliflerini Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. (3504) KARYOLA MEŞHERİ rülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olnp en hassas kimseleri tnemnun edecek mükemmeliyettedir. Almanca aylık edebî mecmua Temmuz 1936 ayından itibaren MOSKOVA'da neşrediiecektir Tahrir Heyeti: Berthold Brecht, Lion Feuchtvanger, Willi Bredel Tomas Mann, Stefan Zveig, Arnol Zveig, Anna Segers, A. Döblin, Max Brod, Oscar Maria Graf, Egon Ervin Kisch, Heinrich Mann, Rudolf Olden, Bruno Von Salomon. Ludvig Winder, Ernst Toller vesaire.. H A L İ L ( Eski Ford Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 Karyola ve madenî eşya fabrikası Garajı binası ) Telefon: S E Z E R 21632 Beher nllshası 100 sahifedir Fiatı 40 kuruştur Abone Ücreti: Senelik: Kuruş 400 6 aylık kuruş 200 Beyoğlunda Istiklâl . ; n n c D • U A C C T ' # I A satılacaddesindc 469 No. da L I D K t K I t l A O C. I Q& caktır. Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: İstanbul Universitesi Rektörlüğünden: Birinci Dahiliye Kliniği Doçentliği Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi lâboratuarı Doçentliği 2 Marazî Teçrih lâboratuarı Doçentliği 1 Yukarıdaki listede gösterilen klinik ve lâboratuarlarındaki mün hal Doçentliklere talib olacaklarm Rektörlüğe müracaatleri. (3469) Aded 1 Ankara Belediye Reisliğinden: Şu işleri idaresi için diplomah bir makine mühendisine vardır. Aylık ücreti 300 liradır. Ecnebi lisan bilenler tercih cektir. lstekliler vesikalarile birlikte Su İşleri Müdürlüğüne caat edebilirler. «1493» ihtiyac edile • müra (3581) Akay Işletmesi Direktörlüğünden: Adalar Anadolu Yalova hattı yaz tarifesi 2 temmuz 936 perşembeden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl mıştır. (3654) Hava Yolları Devlet lşletme İdaresince, sivil pilot, uçuş makinisti gibi hizmetler için yetiştirilmek üzere 16 genc hizmete almacak İstanbul Belediyesi İlânları tır. Bunlar bir müddet idarenin münasib göreceği işlerde şakird veya memur namzedi olarak çalıçtıktan sonra kabiliyeti görülenle rin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunların şakird olarak çalıştıkları müddetçe, yiyecek ve giyecekleri idarece temin oluna cağı gibi kendilerine bir liraya kadar gündelik de verilecektir. Şebekede yapılan takviye ameliyesinden dolayı temmuzun altınKabul şartları şunlardır: cı pazartesi ve yedinci salı günleri akşam saat yirmi ikiden sabah 1 Pilot olmak istiyenlerin lise, uçuş makinisti olacaklarm da altıya kadar çehire Terkos suyu verileceğini muhterem halka iti • orta veya Sanayi mektebi mezunları olmaları. zarlarımızla bildiririz. (3689) M 2 Havacılığa müsaid bir sıhhatte olduklarının resmî bir heyeti sıhhiye raporile tevsiki. Keşif bedeli 998 lira 91 kuruş olan Floryada yapılacak 294 metro 3 Yirmiden büyük ve otuzdan küçük yaşta olmaları. şose açık eksiltmiye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü 4 Devlet hizmetine girmelerine mâni olacak hiçbir halleri ğünde görülür. Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanun olmaması. 5 İdare hesabma Avrupada bulundukları müddetin en az altı da yazıh vesika ve 75 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek * • misli idarenin münasib göreceği ücretle idare hizmetinde çalışa tubile beraber 4 temmuz 936 cumartesi günü saat 11 de Daimî Encaklarını mübeyjin bir kâtibiadil senedi vermeleri. cümende bulunmahdırlar. «B.» (3695) 6 Türk olmaları. Bu şeraiti haiz olanlardan ingilizce, almanca veya fransızca bi Beyoğlu Merkez nahiyesinden başıboş olarak bulunup daireye lenler tercih edilecektir. İstiyenlerin 25/7/936 tarihine kadar resimgönderilen boz renkte bir baş kurd köpeğinin sahibi sekiz gün zar leri ve diğer vesikalarile birlikte Ankarada Hava Yolları İdaresine fında müracaat etmediği takdirde satılacağı ilân olunur. «B.» (3691) müracaatleri. «1529» (3676) Belediye Sular İdaresinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog