Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

2 Temmuz 1936 CUMHURİYET M. Blum Avrupayı altüst eden nutkunda diyor ki: «Milletler giriştikleri taahhüdü yerine getirmeğe mecburdurlar. Bunun için icab ederse harbi de göze almak lâzımdır. Fransa her şeye hazırdır» [Bas taraft 1 inci sahifede} İngiltere İstanbul için yapılacak bir harbe girebilir [Baştarafı 1 inci sahifede] Boğazlar Konferansında IBaştarafi 1 inci sahi1ede\ împarator itham ediyor! le getirmemelidir. Emrivakiler, tevekkülle kabul edilmemelidir. Sulh, beynelmilel meşruiyet ve ah lâkiyat esaslanna istinad etmelidir. On sekiz scne içinde ilk defa olarak bir Avrupa harbi veniden hakikî bij* ihtimal olarak derpiş edilmeğe başlanılmıştır. Fransa, harb yolunu kaparaağı bütün azim ve iradesile istemektedir. 'Harbin önüne geçmek için... Harbin önüne geçmek için en iyi çare, Milletler Cemiyeti mukavelenamesi nin yeniden gözden geçirilmesi değildir. Bu mukavelenamenin ibhama mahal bı rakmıyacak surette tatbik edilmesidir. Fransız hükumeti. Milletler Cemiyetinin vazifesini alelâde akademik bir istişare mahiyetine indirecek şekilde cemiyet mukavelenamesinin yeniden gözden geçirilmesine aid bir formüle asla miisamaha edemez. Bu sebebden dolayı Fransa, Milletler Cemiyeti mukavelenamesi nin müessiriyetini artıracak bütün ted birleri kabul etmeğe âmadedir. M. Blum, M. Delbos, M. Eden, Lord Stanhop, M. van Zeeland ve M. Spaak geceyansı birbirlerinden ayrılmışlardır. Bu zevat, kendilerine boyuna sual sormakta olan gazetecilere kat'iyyen beyanat vermemişlerdir. Zannolunduğuna göre bu zevat, Brükselde temmuz ortalarına doğru yapılacak olan Lokarno devletleri içtimaile meşgul olmuşlardır. Cenevre 1 (A.A.) Röyter Ajansı muhabiri, pek yakm bir istikbalde Lo karno devletlerinin hemen bir toplanb yapmalannın mevzuu bahsolmadığını istihbaratma atfen bildirmektedir. Bu toplantmın eylul ayından evvel yapılması muhtemeldir. Bununla bera ber Almanyanın İngiliz sualnamesine vermesi muhtemel cevab, tabiatile Lokarno devletlerinin âcilen bir toplantı yapma larını istilzam edecektir. tikten sonra bahriyece en kuvvetli bir devlet olan îngilterenin Cebelitarık; Süveyş ve Çanakkale Boğazları gibi son derece mühim deniz geçidleri meselesinde alâ kasız daVranamıyacağını söylüyor ve Montrö konferansına efkân umumiyenin lâyık olduğu ehemmiyeti atfetmediğini esefle kaydediyor. Türkiyenin Boğazlar davasını şimdiye kadar İngiliz matbuatında sık sık tesadüf edilen şekilde methettikten sonra Sov yetîerin talebini mevzuu bahsediyor ve Büyük Harbde Boğazların kapanmasınm lngıitereye yüz binlerce cana malolduğunu söylüyor. İngilterenin konferanstaki bize muzahir vaziyetini tenkiden şunlan yazıyor: «Denizci bir devlet olmak hasebile büyük bir su parçasile muvasalamızı sırf Türkiyenin hüsnüniyetine bağlamak doğru mudur? İstikbal için kendimizi böyle tehlikelere sokmalı mıyız? Harbin sonunda Boğazlardan harb gemilerinin ser bestçe geçmelerini temin ettiğimiz zamanki hareketimizin yanlış olduğunu nereden anladık? Beşerin eskisinden ziyade kuv vetli bir ihtimal olmak üzere korktuğu Umumî Harbde Almanyanın; Belçika ve Fransa üzerine hücumla son harbdeki yanlışı tekrarlamasma ve yahud îtalya veya Yugoslavyaya hücum etmesine imkân yoktur. Şayed Almanya bir harb daha çıkaracak olursa bu sefer muhakkak surette Avusturya ile Macaristanın kendi tarafına iltihakını temin ettikten sonra Romanya ve Ukraynaya doğru yüriiyecek, Karadenize bu tarikle inmek istiyecektir. Bu itibarla Karadenizde bu ihtimal karşısmda İngiliz donanmasımn oynıyacağı rol henüz hitama ermiş addolunamaz. Türkiyenin Boğazların açık bulundu rulmasmdan dolayı emniyetini tahtı tehlikede görmesi tabiidir. Fakat Akdeniz ve Karadeniz devletleri arasında mmtakavî bir andlaşma ile Türkiyeye aradığı garantileri vermek kabil olduğu gibi Avrupa ve Asya arasındaki beynelmilel deniz geçidini gene açık bulundurmak ta imkân dahilindedir. Gelibolu ve Çanak kale beynelmilel kontrol altında olmakla bu kontrolun Türk hakimiyetile gayrikabili telif olması iktıza etmez. Filistin ve Mısıra birçok siyasî haklar tanıdığımız halde, bütün bunlara rağmen Süveyş kanahndan harb gemilerinin geçmesini men için her iki tarafmı tahkim etmiş değiliz. Ayni prensipin Çanakkaleye de tatbikı mümkündür.» [CUMHURİYET Tatbikı kabildir amma Türkiyenin elinde İngiliz donanması bulunmak şartile. Bu donanma bizde olmadığına göre, Boğazların müdafaası ancak sahillerinin tahkimile kabil olur. Bu İngiliz gazetesinin Türkiyeyi Eilistin ve Mısırla bir tutması ise sadece gülüncdür.] M. Vanzeland Negüse teessürlerini bildirdi Cenevre 1 (A. A.) Van Zeland Negüse bir mektub göndererek Asamble Eğer beynelmilel taahhüdleri kabul et namına dünkü hâdiseden dolayı teessür miş olan devletler, bu taahhüdleri sonu lerini bildirmiştir. na kadar tutmağa azmetmiyecek olurlar ttalya Matbuat Bakanı, ttalyan sa bunlara karşı meydan okunur ve bungazetecilerine selâm yolladı lar akamete uğratıhr. Işte bundan dolayı Roma 1 (A.A.) Matbuta Bakanı taahhüdlerimizi sonuna kadar ifa etmeCenevrede tevkif edilen İtalyan gazetecigi ve icabında harb tehlikesini göze al lerine şahsî selâm muhabbet ve tesanü mağı kabul ediyoruz. dünü bildirmiştir. Sulhu kurtarmak için harb ihtimalini İtalyan gazetecileri bir daha kabul etmek gerektir. Fakat milletler sitoplantılara girmiyecekler lâhlı ve haddinden fazla silâhh olduk Berlin 1 (A.A.) Başmüddeiumulan müddetçe kollektif emniyet, her milmî bu akşam italyan gazetecilerinin ser leti bir harb tehlikesinin feci ihtimalini best bırakılmalarını emremiştir. Gazete gözönünde tutmağa mecbur tutar. Bu secilerden Milletler Cemiyeti müzakerele bebden dolayı kollektif emniyet, silâhlarine iştirak maddesi geri alınmaktadır. rın tahdidi zaruretini istilzam eder.» Federal meclis bu mesele hakkında lüzum Renin işgali göreceği tedbirleri almak hakkmı muhafaM. Blum bundan sonra Renin tek za etmektedır. rar süel işgalini hatırlatmış ve demiştir ki: Amerika da ttalya İmpara« Avrupa Fransanın da süel mu torluğunu tantmıyor kabelesini bekliyordu. Bu süel işgal huNevyork 1 (A.A.) Cumhur Başkukan bir tecavüz demek olmakla bera .ber Fransız topraklanna dokunulmamış, kanı Ruzvelt, Longun istifası sebebile . tı. Hududlarına ve yahud keadisi tara Roma dçiliğih'e müsteş'ar' Wiryam Fi fmdan teminat altında buluııdurulan, hu lipsin tayin edildiğîni bildirmiştir. İtimad dudlara dokunulsa idi Fransanın o za mektubund'a Vıktor Emanuel tarafından manda böyle hareket edeceğini kim far ittihaz edilen Habeş Imparatoru unvanınzedebilir. Kanlı Fransız ihtilâçlan hak dan bahsedilmiyecektir. tcabında harb etmek lâzımdır Necaşi, şu suretle devam etmiştir: « Mütemadiyen Milletler Cemiyeti mukavelenamesine hürmetleri olduğunu teyid eden ve fakat ayni zamanda bu mukavelenamenin derpiş etmekte olduğu tedbirleri ve bu tedbirlerin tehirini istemek suretile akamete uğramağa çalışan bazı hükumetlerin bu hatb hareketleri bende hayal inkisarını mucib oldu. Diğer tarafDünkü müzakereler tan bana her türlü malî yardımda bulunMontrö 1 (A.A.) Anadolu ajan maktan mütemadî surette imtina edildi. smın hususî surette gönderdiği muhabi Zecri tedbirler kalkmamalıdır! rinden: İtalyaya karşı tatbik edilmekte olan Teknik komite mukavele projesinin zecrî tedbirlerin kaldınlmasına kıyam eıkıncı okunmasına başlamış ve mukadde dilmesinden dolayı derin bir teessür duymenin tahririni tahrir komitesine havale dum. Çünkü bu hareket, Habeşistanın etmiştir. Mukaddemenin metni projenin kat'î surette yalnız bırakılacağını gösteheyeti umumiyesi tamamen hazırlandık riyordu. Zayıf milletlerin Milletler Ce tan sonra tesbit edilecektir. îngiliz dele miyetinden bekliyebilecekleri şey haki gesi Lozan mukavelesinin birinci madde katen bundan ibaret midir? Biz, Habeş sinde yazılı olan serbest geçme prensipini milleti namına 52 devletten bize resmen Boğazlann tekrar tahkiminden mütevel vadetmiş olduklan yardımı istiyoruz. Mulid olması tabiî olan kolaylıkla yeni mu ahedelere riayet edilmesi noktasında ısrar kavelenin birinci maddesinde teyidini is ediyoruz.» temiş diğer delegeler de bu isteğe iştirak Habeş Imparatoru, Habeş hükumeti etmişlerdir. Türk delege heyeti esasen muve Habeş milleti, taleblerinde ısrar eyle kavelede derpiş edilen ahkâmdan neşet etmeğe ve Milletler Cemiyeti mukavelenamekte olan bu prensipi asla reddetmek tamesine riayet ettirmk için her çareye başsavvurunda olmadığını bildirmiş, yalnız vurmağa azmetmişlerdir. bu prensibin mukavelenin baştarafına Necaşinin nutku, 15 dakika devam etteyidindeki fayda meselesinin konferans miştir. Saat 19,10 da dinliyenlerin alkıştarafından umumî celsede ve diğer madlan arasında sakin ve vakur yavaş yavaş deler müzakere edildikten sonra münakakürsüden inmiş ve tekrar yerine otunnuşşasmı istemiştir. Komite bu veçhile karar tur. vermiştir. İkinci maddedeki sağlık hizmetleri ve diğer takslar meselesi yeniden noktai nazar teatisine sebeb olmuş ve komite meselenin konferansa havalesine karar vermiştir. susî muhabirlerinden aldıkları telgraflarda Boğazlar meselesi hakkında Eden, Litvinof ve Tevfik Rüştü Aras arasında esas itibarile bir itilâf husule gelmiş ol duğunu bildirmektedirler. Ayni istihbarata göre Milletler Cemiyeti tarafından tahmıl edilmiş muayyen bir taahhüdü ifa etmek vazifesini deruhde eden harb gemilerinin herhangi devlete mensub olursa olsun Boğazlardan serbestçe geçmesine müsaade edilecek tir. Eko dö Pari gazetesinin muhabiri Japonya ile İtalyanın bu şekli kabul etmediklerini, fakat Türkiye, İngiltere ve Rusya arasında yukarıdaki şerait dairesinde bir protokol imza edileceğinin an laşıldığını ve sonradan herhangi bir devletin dahi bu protokolu imza edebileceğini bildirmektedir " Milletlerin sözlerinde duracağını zannettim!,, [Baştarafı 1 tnct sahtjedei bu hâdiseyi takib eden ve İtalyanın vakit kazanmasına, askeri hazırlıklannı ikmal ve nihayet 3 teşrinievvel 1935 tarihinde Habeş toprağma girmesine müsaadebahş olmuş olan uzun münakaşa ve müzakereleri hatırlatmıştır. bir kargaşalık çıkarmışlardır. ttalyan gazetecileri isticvab edildi Cenevre 1 (A.A.) Cumhuriyet müddeiumumisi M. Kornü ile polis direktörü M. Kortez kendi aralannda müzakere ettikten sonra, mevkuf îtalyan gazetecilerini sorguya çekmişlerdir. «Milletlerin sözlerine kandım!» Mevkuflar hapishanede Cenevre 1 (A.A.) Sekiz İtalyan . < gazelecisi, bugün öğleden sonra da hâlâ Saint Antoine hapisanesinde bulunuyorlardı. Kendilerine şehir lokantalanndan yemek getirmek müsaadesi verilmişse de ziyaret kabul edememektedirler. Mev kuflar, yemeklerini beraberce yemekte dirler. Kabahat, Negüse söz verende ımıs! Cnevre 1 (A.A.) Milletler Cemiyetindeki resmî İtalyan mümessili M. Bovascopa, bir mülâkat esnasında §öyle demiştir: « Dünkü hâdiseler, içtinabı kabil olmıyan şeylerdi. Bundan üç gün evvel Milletler Cemiyeti makamatma ve delegasyonlar reislerine Necaşiye söz vennenin havsalaya sığmaz birşey olduğunu ihtar ettim. Bizim mütaleamıza göre Ne caşinin nutku bir tahrik olmuştur. Ara lannda şarkî Afrikanın birçok sabık mı haribleri de bulunan vatandaşlanm, Ne caşinin beynelmilel ahlâkiyetin şampiyc nu kesilmiş olduğunu gördükleri zama infiallerini zaptedemediler. Bütün îtal ya, kendilerini tasvib ediyor. Bitarafan* bir hüküm vermesi ve mübalâğalara, if ratlara meydan vermemesi için cihan ef kân umumiyesine hitab ediyorum.» Matbuat Cemiyetinin kararı Hâdise nasıl oldu? kındaki iddialar iftira ve hezeyandır. Büyük bir değişiklik yapıldı fakat şiddete müracaat edilmeksizin. Fransa müttefik bir surette taksim kabul etmez barış is tiyor. Avrupada başka bir tehlike! IBaş tarafı 1 inci sahüeiei\ Şimdiki Avrupa barış Avrupası değildir Şimdiki Avrupa bir barış Avrupası değildir. Her tarafta silâhlanılıyor. Yeni bir harbden mümkün olarak bahsediliyor ve savaş zannı kullanan uluslar vecibe lerine sadık bulunanlara takaddüm et mektedirler. 1914 den evvelki Avrupa tekrar teşekkül etmiştir. îşte beynelmilel teşkilâtla önüne geçmek istediğimiz teh like budur. Milletler Cemiyeti bir mu Ticaret Odasının yeni bütçesi vaffakiyetsizliğe uğramıştır. Fakat bu Tıcaret Odası meclısi, dün, toplanarak nun sebebi pakt değil, paktm geç vesa bazı mezuniyet talebleri ve komisyonlara rih olmıyan bir şekilde tatbikıdır. Buna yeni aza intihabı işlerini görüşmüş ve dobinaen palftın vecibelerini takviye etmek kuma kumaşlann kalitesi hakkındaki ralâzımdır. Biz buna hazmz fakat Millet poru kabul ederek Vekâlete gönderil ler Cemiyetinin vazifesini akademik bir mesine karar vermiştir. Bundan sonra istişare rolü derecesine indiren her tür Oda bütçesinin okunmasına geçilmiştir. lü formülü reddedeceğiz. Beynelmilel '«Jzun müddet İktısad Vekâletinde kakanuna olan sadakatimizi icraatla ispat | lan bütçe de Odalar bankası hisselerinden edeceğiz ve ayni arzu ile mütehassıs olan alımnış ve alınacak faizlere aid mebaliğ devletler arasında itimadı tarsih için hiç gene Odalar bankasma aid olmak üzere bîr şeyi esirgemiyeceğiz. Karşılıklı yar Odanı» gelirinden Vekâletçe tenzil edildım muhakkak olmadıkça silâhsızlanma miş, bunt; mukabil Odanın malı olan Tiolmadığı gibi silâhsızlanma olmadıkça da caret ve Zahire Borsası,tarafından işgal tam kollektif emniyet yoktur. Başka bir edilen bina için bütçeye 5000 lira kira istikbal yapmak lâzımdır. Bunun içindir konarak bütçenin irad kısmı 199,00 lira ki Milletler Cemiyeti muhalif hareket üzerinden tesbit edilmiştir Buna muka lerde bulunmuş olan devletlere bu istik bil, maaşat ve ikramiye fashndan 1183, balin hazırlanmasına azmetmiş olup ol idare masraflarından 1500, umumî masmadıklanm sormahdır.» raflardan 1500 lira tasarruf edilerek bu Blum, salâha hadim olan îtalyan muhtarasından dolayı memnuniyetini bildir miş ve Almanyanın İngiliz suallerine vereceği cevabın da Avrupanm muslihane binası için bir hareket noktası teşkil et mesini temenni etmiştir. Blum, sözlerini herkesin taze ve tensik edilmiş bir Milletîer Cemiyetinde silâhsızlanmış Avrupa için müşterek çahşmıya hadim olacağı ümidile bitirmiştir. meblâğlarla Vekâletçe beş senede ödenmesı kabul edilmiş olan Odalar bankası hisse karşıhğı temin edilmiştir. umumî surette seferber olması demek olacağını ve bunun içtinabı nakabil bir şekilde Almanyanın müdahalesini intaç eyliyeceğini birçok defalar beyan etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Binnetice Büyük Britanya, Habsbur lann saltanat makamına gelmelerini tehir için elinden geleni yapacak ve küçük devletler üzerinde onların hareketlerini tadil ıçın tesir icra edecektir. Cenevre I (A.A.) Hâdiseye bizzat şahid olan bazı kimseler, Necaşinin aleyhinde yapılan tezahüratın fevrî ola mıyacağı hususunda müttefiktirler. Hâdiseyi çıkaran îtalyan gazetecileri iki saf Fransa Küçük Antant ve teşkil etmekte idiler ve her birinin de elinBalkan Antantı kararı de birer düdük bulunuyordu. Aralannda Atina gazeteleri yazıyor: Cenevre iki tane de gazete sahibi vardı. Bunlar 27 Fransa Hariciye Nazırı Delbosun dan bazılan Cenevrede yerleşik, bazılan Küçük Antant ve Balkan Antantı da İtalyadan gelmiştir. devletleri mümessillerile bugün yapîtalyan general konsolosu ve ayni zatığı içtimaa buranın siyasî mah manda mahallî faşist teşkilâtı başkanı bufillerinde fevkalâde ehemmiyet veril lunan albay Speichlin, M. Van Zeeland mektedir tarafından «Samajeste Haile Selâsie» ye Boğazlar meselesinin mevzuu bahse söz verilir verilmez, diplomatlara mahsus dildiği bu içtimada her iki grupa dahil locadaki yerinden ayağa kalktığı ve dıdevlet mümessilleri İtalyanın itirazlannı şanya çıktığı görülmüş ve Hâdise de tam nazarı dikkate almıyarak Türkive tezini bu esnada vukubulmuştur. müdafaaya karar vermişlerdir. İçtimada İsvi^e umumî medisi ve yahud ki bizbulunan devletlerin mümessilleri İtalyan zat Necaşi tarafından bir şikâyet vaki itirazlarının, müzakerenin tehiri ve belki olduğu takdirde mütecasirler hakkında de bu suretle akim bıraktınlması gayesi kanunî takibat yapılacaktır. ne matuf olduğunu anlamışlardır. Tecavüzlere ağır ceza verilecek Cenevre 1 (A.A.) Milletler Ce miyeti nezdindeki beynelmilel matbual cemiyeti azalan, dün fevkalâde bir cels akdetmiştir. Azalar, bir takrir kabul et mişlerdir. Bu takrirde «italyan gazete cilerinden bir grupun Milletler Cemiyet tarihinde misli mesbuk olmıyan bir hâ diseye sebebiyet vermiş olan hatü har ketlerine teessüf ve bu hareketleri takbih3 olunmakta ve matbuat namına Majeste Habeş Imparatorile 16 ncı Asamble reisinden özür dilenmektedir. Bu takririn sonunda «Bu hareketi yapmış olan gazetecilerden hiç birinin bey nelmilel matbuat cemiyeti mensublann dan bulunmamasının memnuniyete şayan olduğu» kavdedilmektedir. istanbul Borsası kapanış fiatleri 1 7 1936 PARALAR 1 Sterlin 123. 1 Dolar 163. 20 Fransız Fr. 190. 20 Lıret »0. 20 Beicika Fr 21, 20 Drahmi 510. 20 tsvicre Fr 22. 20 Leva *2. 1 Florln b4. 20 Cek kronu 22, 1 Avusturva Sl 14. 1 Peceta •28. 1 Mark 1 Zloti İİ •22. 1 Peneü 13. 20 Lava 48. 20 Dinar 32. 1 Yen 31. 20 İsvec kronu .67 1 Türk altını '•13. 1 Banknot Os B •ÇEK. L E R Açılış •'27 75 Londra d. 7993 Nev Yok 12OC Paris 10 1645 Milâno Brükse] 4.7310 54.79 Atina 2.4420 Cenevre 63.15fc2 Sofva 1.1740 Amsterdarr. 19.1640 Pras 11937 Vivana 5.8214 Madrid L9816 Berlin 4.1933 Varsova 4.5025 Budaoeste 107.685 Bükres 35.0625 Belerad 2.6890 Yokohama 24.9244 Moskova 3,0895 Stokholm Aliş Satış 629 126 166 196. 64. 818 25. 84. Bir İngiliz gazetesinin mühim neşriyatı Pazarları intişar eden Observer gaze tesinin Montrö muhabiri gazetesine 27 tarihile çektiği telgrafta şunlan yazmaktadır: «Dokuz devletin murahhas gönderdiği Montrö konferansı gelecek haftanm sonunda toplandığı vakit; İtalyan murahhasının da iştiraki ümid edilmektedir. Zecrî tedbirlerin kaldırılmasile İtalyanın iştiraki temin edilmiş olacağı tabiî addedilmekle beraber, şayed İtalya, Milletler Cemiyetiru'n kendisine tarziye vermesinde ısrar edecek olursa bittabi Montrö konferansına iştiraki şüpheli bir şekil alacaktır. Şimdiye kadar olan müzakereler netice sinde Montrö konferansında üç nokta üzerinde durmak kabildir: 1 Boğazların tekrar tahkimi meselesi ki bunda herkes ittifak ettiğinden esaslı bir ihtilâf çıkmamıştır. 2 Devletlerin Akdenizde kabili tatbik bahrî bir andlaşma akdi hususunda uyuşabilmeleri ki esas alâka bu nokta üzerinde temerküz edecektir. 3 Esaslı güçlük Japonyadan belki de onlara ilâveten İtalyanlardan da gelecektir. Konferansm, hiç birsey halledemeden dağılmak tehlikesi, Ruslann Boğazlar dan istedikleri kadar harb gemisi geçir mek istemelerinden doğabilir. Fakat, çıkan şayialann aksine olarak Rusya bu mevzu üzerinde henüz kat'î tekliflerde bulunmuş değildir. Rus murahhası sadece Karadeniz devletlerinin ve bilhassa Rusvanm haklannı teyid etmiş bulunuyor. Rusya gerek harb gerek sulhta Odesa ile Kronştad ve Vladivostok arasındaki muvasalayı temin etmek emelindedir. Gene çıkan şayialann aksine olarak bu mesele üzerinde İngiliz murahhas heyeti ile Rus heyeti arasında ihtilâf çıkmış de ğildir. Lord Stanhope bu hususa dair talimat istemiş ve ağlebi ihtimal dün Mr. Eden öğle yemeği yediği esnada bu ta Cumartesi günü umumî içtima yapılacak Bursada asfalt yapılan bir yol Bursa (Hususî) Bursadan Karaköy ve Ankara istikametine giden yolla Bursadan Mudanya ve Bandırma isti kametine giden yolun şehir methallerindeki kısımlarının tozlu olduğunu nazarı dikkate alan Vilâyet, şehrin yeşiliiğini ve güzelliğini bozan bu yollann 3553 metroluk kısımlarını asfalt yaptırmaya karar vermiş ve bu işi eksiltmeye koymuştur. Çekirge yolundan sonra bu yollann da asfalt yapılmasile herkesin ötedenberı şikâyet ettiği tozdan artık eser kalmıyacak demektir. Çekirge yoluna asfalt dökülmesi ameliyatı 22 temmuzda bitmiş olacak, müteakıben diğer yollara başlanacaktır. . Nutkutı bıraktığı akisler Cenevre 1 (A.A.) Siyasî müşa hidler, M. Briandm vefahndanberi Cenevrede böyle bir idealist nutuk işitilmemiş olduğunu beyan etmektedirler. M. Blum, kürsüye çıktığı zaman salonda bir ölü sükutu hüküm sürüyordu. Fransız Başvekili, kürsüden coşkun alkışlar arasında inmiştir. Londra 1 (A.A.) Deyli Telegraf 88' gazetesi, Boğazlar konferansımn cumar24. 16. tesi günü yeni bir umumî içtima aktede30. • ceğini bildirmektedir. 22. 24. Bu gazeteye göre, Lord Stanhope bu 16. arada Londraya gelecektir. Zira Dış Ba52. 34. kanlığmda huzuruna lüzum vardır. Bu lmparatora yapılan hakaret 33. münasebetle Lord Stanhope yeni BoğazCenevre 1 (A.A.) Stefani ajansın968. ?44. | lar mukavelesinin imzası için lüzumlu fe dan: dakârlıklarda bulunabilmek üzere tam saM. Marco Marchini ile Gazetta Del lâhiyet te alacaktır. Popolonun muhabiri M. Vittorio TascetKapanış s 6İ7.25 ti isminde iki İtalyan gazetecisi, polis 0.7y85 Atinada tevkif edilen 12.06 müdürü tarafından isticvab edildikten 10.1670 ! komünistler sonra serbest bırakılmışlardır. 4.73 Diğer sekiz gazeteci, halen mevkuf Atina 1 (Hususî) Atina civannB4.79 2M2İ da bır toplantı yapmak ıstıyen komünist bulunmakta olup şunlardır: 63.1582 Corrier Della Saranın muhabiri M. ler, polisler tarafından dağıtılmışlatdır. L1Î30 19.1645 Polisın takibinden kaçanlardan on altı Carlo Ciucci, ayni gazete muhabirlerin 11937 den M. Guilio Carpini, Gazetta Del 5.82 • kişi tutulup tevkif edilmiştir. 1.9820 Popolo muhabiri M. Paolo Moneli, 11937 ( Stampa gazetesi direktörü M. Alfredo 4.3025 1 limat kendisine verilmiştir. 107 685 1 Signoretti, Popolo Ditalia muhabiri M. Fransa tabiî olarak Rus noktai naza35 525 ! 26890, nna muzaheret etmektedir. En iyi kay Eugenio Morreale, Piccolo gazetesi mu24.9244 habiri M. Aldo Cassuto, Lavoro Fasciste naklardan haber aldığıma göre buna ne 3.C9 Türk, ne de Yunan heyeti murahhasaları muhabiri M. Giovanni Angeli ve Popolo ESHAM muhalif değildirler. Bilâkis konferansın Ditalia muhabiri M. Guido Caiani. Açılış Kapanış , Federal müddeiumumî M. Cornu ile göze çarpan hususlanndan biri de Rus, Anadolu Şm. Berne şehri müddeiumumisi arasında ya 60 peşin Türk ve Yunan heyeti murahhasalan ara24.70 ' 2470 pılan telefon görüşmelerinden sonra bu •24.60 2460 % 60 vadeli sındaki resanettir. 67 25 67.25 sekiz gazetecinin mevkuf tutulmasına ka Merkez Bankası Esas muhalefet Japonyadan gelmekte İ S T İ K RAZL AR olup bunun sebebleri de aşikârdır. Bu rar verilmiştir. Kapanış , Bunlar, bilhassa Necaşiye aşağıdaki Açılış nokta üzerinde İtalyanlann da Japonlara •21.0 .'5 21.0*0 hakareti mutazammin sözleri söylemiş ol Türk borcu I peşlı ilrihak etmelerine inanmak için kuvvetli 20.925 21. , > > I vadell 19.6 j I > 'II peşin ı 19,65 amiller mevcuddur. Bu takdirde konfe duklanndan dolayı muahaze edilmekte , > 19,56 19.55 ' > n vadeli ransın yolu hayli dikenli olacaktır. Ak dirler: 95. 95. Ereani «Katil», «Harb meydanına dön», deniz andlaşmasından sarfmazar konfe TAH V İ L Â 1 ] ransın bile muvaffakiyeti bu takdirde «Kahrolsun fellâh»». Bundan başka İtalyan gazetecileri şüpheye düşecektir. Kapanış | Açılış kendilerini tevkif etmek istiyen zabıta Anadolu I oesln Cenevredeki vaziyet tavazzuh edinciye » » I va. I 43.05 43.05 A kadar, Boğazlar konferansı etrafında ke memurlarile hakikî boks mücadeleleri 43.05 f II » > TJ' vadell 43,05 hanetlerde bulunmak doğru olmamakla yapmışlar ve matbuat locasında umumî 1 / Yabancı bir devlet reisine ve yahud kı yabancı bir diplomata karşı irtikâb edilen hakaret cürmünün çok şiddetli cezayı müstelzim olduğu hatırlatılıyor. Bu son hâdise yüzünden Milletler Cemiyetile İtalya arasındaki münasebaun yeniden müşkülâta uğramasından korkulmaktadır. 23 50 Lokarnoculartn toplantısı Cenevre 1 ( A . A . ) Fransız, tngiliz ve Belçika nazırlan, dün akşam bir ziyafette toplanmışlardır. beraber, Boğazlar meselesini vesile ittihaz ederek Rusya ile İngiltere arasına bıçak sokmak hususun/aki teşebbüslerin akamete uğradığı gün günden tavazzuh etmektedir. Mr. Edenin Paris görüşme benizsizlik icin yegâne devm kanl ihym cdea Ç f p A D Enmu&tabip etibba taraâadaa tertip edilmiştir. O İ K U r leri bu hususta çok faydalı olmuştur. KANSI2LIK Nörasteni, raflyet ye Chlorose niTCriJIl?MC *t.n.» İ İ £ < o L n l £ . I N o , PARIS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog