Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2 Tetnmuz 1936 CUMHURÎYET SON \ TELEFON HABERLER... TELCRAr \« TCLSİZLE Hâdiseler arasında Gorkinin son günleri JLAaxime Gorkinin son günlerinde kendisini tedavi eden doktorun kaydettiği tezahürler, nefesinin son alts verişini yapan bütün faniler araMtnda müşterek ârazdır: Boğulmalar, çarpmttlar, gerilmeler, tıkanmalar ve saytklamalar Tam on iki giin sürmüş bu. Ve eğer ciğerlerinin 40 yd evvel geçirdiği bir sabıkası olmasaymts küçücük batiller o koca gövdeyi daha birçok seneler yıkamıyacakmıs. Bu tarafı, bir adamın yalnız vücudünü okuyan doktorluğa aid bir mesele. Gorkinin kitablarım okuyanlar için düşünmeğe lâytk olan şey onun »on sözleridir. • Bu sözler arastnda biri maziye, biri hale, biri de istikbale aid üç nokta var. Gorki maziden, Leninle tanıştığı ilk günii anlatıyor: tOnunla ilk defa Petersburgun bilmem neresinde bir • birimize rasladık. Ufarak, saçsız, kurnaz bakışlı bir adamdı. Ben uzun boylu ve beceriksizdim. İlkönce birbirimizi anltyamadık, sonra kahkahalarla gülerek bakıştık Ve serbestçe konusmıya basladık.» Gorkinin bugüne aid sözlerî yeni kanunu esasiden çok memnun görün mesidir. Fakat istikbale dair verdiği haber fena: «Birçok harbler olacaktır, diyor, hazır olmalı... Baskına uğramama Konferans etrafında tetkikler Habeşistanda harb hâlâ devam ediyor Muhariblerden mürekkeb Habeş çeteleri vakit vakit yolları keserek İtalvanları ugraştırıyorlar Once tedbir sonra ihtar! Harb tehdid ve tehl'kesi karşısmda bizim i i n azamî istical emniyet ve müdafaamızın bas şartıdır! Şeker fabrîkah ıslah edilecek Bu iş için Almanyadî iki mütehassıs getiriliyor, Birleşik şeker fabrikaları idaresi, şeker* sanayiimizi esaslı bir ıslahata tâbi tutm için hazırlıklara başlamıştır. Bu araı. istihsal ve fabrikasyon işlerinin rasyone biı halde tesisi işine ehemmiyet verilmek t<;dir. Bu arada şeker fiatlarınm halk lehine daha fazla ucuzlatılması imkânlan üzerinde çalışılmaktadır. Şeker fabrikaları idaresi alınan mühim tedbirler üzerinde dünya sanayiinde tanmmış maruf bazı mütehas" sısların da fikirlerini almağa karar ver miştir. Bu maksadla, Almanyanın ve bütün dünyanm belli başlı şeker mütehas sıslanndan olan Alman şeker sanayii enstitüsü şefi Spengler önümüzdeki ağustos ayı içinde memleketimize gelerek şe' ker fabrikalanmızın vaziyeti üzerinde' e?ash tetkikatta bulunacaktır. Bu müte hassısa, gene Almanyanın maruf fabri 1 katorlarından doktor Mayer de refakat. edecektir. I Alman mütehassıslann yapacaklan j tetkikat üzerine hazırlanacak rapor ve ^ projeler şeker sanayiimizde tatbik edile j 1 cek bu ikinci ıslah işinde esas olacaktır. ~ ^ * Boğazlar konferansınm teknik komite bizim için çok tehlikeli olacağmı izah si, salı günkü toplantısında kendisine ha etmeden evvel şunu kaydedelim ki projevale edilen maddeleri müzakere etti. Bu mizin 9 uncu maddesi, Numan MeneHartum 1 (A.A.) Goreden gelen kiilâta uğramaktadırlar. Bu yol, sık sık maddelerden bazılarını kabul ve bazıla mencioğlunun izahatından çok daha sarih seyyahlar, Necasinin Habeş reisleri üze Habeş muharibler tarafından kesilmekterıni da tehır etti. Tehır edilen maddeler ve Türkiyenin lehinedir. Çünkü bu izarindeki bütün niifuz ve hâkimiyetini kay dir. den bir tanesi bizim için çok mühimdir. hatta, Milletler Cemiyetinden istenilen betmiş olduğunu söylem»ktedirler. Ancak italyan kuvvetleri iki şey, «Mvecud olup olmadığının anlaşılBu madde, $udur: Habeş reisleri, İtalyan hululüne karşı şefıri zaptettiler ması için harb tehdidi halinin tayin ve 9 uncu madde: mukavemetten geri durmamaktadırlar. Bu Adis Ababa 1 (A.A.) Birkaç « Madde: 9 Tiirkiye, kendisinin tasrihidir» denildiği halde, 9 uncu madde seyyahlar diyorlar kh giin evvel Habeşistanm cenub mıntakaharb tehdidine maruz bulunduğunu his metninde azamî sarahatle «Türkiye, ken« Gore hükumeti, yerli sivil bir ta sında bazı karışıklıklar olduğu bildirüsettiği lakdirde, Milletler Cemiyetini disinin harb tehdidine maruz bulunduğukım memurlardan müteşekkildir. Bunlann mişti. Bunun üzerine bu kanşıklıkları Dasmuktezasmm ifası için haberdar ve mümzi nu hissettiği takdirde, Milletler Cemiyetini İralyanlar tarafından henüz işgal edilme tırmak maksadile italyan somalisinden devlelleri malumaiiar ederek işbu muka muktezasının ifası için haberdar ederek» bir otomobil kolu hareket etmiş ve bu miş olan mıntakalar üzerinde bir guna velenamenin 8 inci maddesindeki hüküm diyor ki maddenin metni Türkiyenin ihtinüfuzlan yoktur. Dığer taraftan İtalyan nu yerli asker kıt'aları takib eylemiş yacma cok daha uygundur. lerini iatbik etmek hakkım haizdir.» lar, hatta AdisAbaba yakınında ve A tir. Moyale, Kenya ve Noea mevkileri Şimdi, Rumen heyetinin istediklerine 8 nci madde şudur: dısAbaba Dessie yolunda birçok miiş işgal olunmuştur. gelelim. Bu teklifi ikive ayırmak lâzım«Madde: 8 Harb zamamnda, Tiir•'•""'«•"H'nılllllınlinilllllllllllllllllllllllllllllllllllülHlUumm kiye muharib olduğu lakdirde, harb sefi dır: 1 Türkiyeye dost olan devletlerin nelerinin ve muavin gemilerin geçmesi harb gemilerile Türkiye ile gerginlik ha6 ncı maddcdeki hükümler nazarı itibara almmıyarak Türkiyenin müsaadei mah linde bulunan devletlerin gemilerine ayni muamele vapılmamalıdır. susasına muallâktır.» 2 Milletler Cemiyetine yapılacak Bu maddede bahsi geçen 6 ncı madtebliğ ahnacak tedbirlerden evvel yapıldedeki hükümler, harb gemilerinin BoParis 1 Dün Fransız meclisinde malıdır. Atina 1 (Hususi) Hanyada çift fı...» ğazlardan geçiş şartlarını tayin eder. liglerin feshi ve lâğvı münasebetile sağ çiltrın grev ilân ettikleri Girid umum vaYalnız... Ne zaman? Istikbal bir Teklifin birinci kısmı, bir muahedeye 9 uncu maddeye ilkönce Japonya itililiğinden Dahiliye Nezaretine telgrafla cenah meb'usları tarafından hükumete saniye »onradan ebediyete kadar gi raz etmiş, kendisi Milletler Cemiyeti azası yazılmasına lüzum olmıyan bir diplomasi bildirilmiştir. Umum vali ile Girid meb karşı şiddetli hücumlar yapılmıştır. Mu den sonsuz bir zamandır! bu müddet olmadığı için Milletler Cemiyetine haber ve siyaset işidir. Elbette, Türkiye dostuslar'nın grevin önünü almak için sarfet haliflerden M. Valla söz alarak hüku içinde elbette birçok harbler olacak vermenin lüzumsuzluğunu ileri sürmüştü. larına başka, harbetmek ihtimali karşısmtikleri gayretler müsmir olmamıştır. Grev metin komünistlere tahribkâr faaliyetle tir. Fakat ne zaman? Bizim murahhaslanmız da, Türkiyenin da bulunduğu devlete başka muamele Kendisine sorulsaydı Gorki, belki ciler mahsul üzerinden alınan belediye rine devam için ne zamana kadaı göz yapmak lâzım geldiğini idrak edecektir. arasm Milletler Cemiyeti azası olduğunu ve bu vergisine itiraz ettiklerini ve bunu hiçbir yumacağını sormuş ve «Fransızlar hu vahye benziyen saytklamaları «müstakbel itibarla vaziyeti Cemiyete haber vermek Madde metninde «dost», veçhile tediye etmiyeceklerini bildirmiş kuku beşer beyannamesinin çiğnenmesi da buna da eevab verebilirdi. Fakat düşman» veya «muhtemel düşman» diye mecburiyetinde bulunduğunu ve maddeJerdir.ü Münasebetsiz hâdiselerin önün ne ve yapılan istibdada karşı ayaklanma ecel döseği kehanetlerinin en korkunğı bir vazife bileceklerdir» diye bağırmış cu, insan olmanın ebedı şartma isaret nin metninde Japonyanın itirazını berta bir aynlık yapılmıyacağı aşikârdır. Böyalmak üzere Giriddeki asker ihtiyat haline mis gibi, Gorkinin verebileceği şu ee raf edecek bir hal sureti bulunacağını le birşey papılsa bile, devletler, birbirlerialınmıştır. Hanyanın binde kuvvetli as tır. ne top atmcıya kadar, dostluk maskesini söylemişlerdi. Gene muhaliflerden M. Tatinger lig vab olacaktı: «Her zaman!* ksr devnyelen dolaştnaktadır. Fakat çıkarmazlar, riyakârhk ederler ve madPEYAMt SAFA tkinci murahhasımtzın izahatı: şimdıye kadar hiçbir hidise kaydedilme lerin feshi hakkındaki kanunun sol ce denin tatbikma mâni olurlar. Onun için îkinci murahhasımız Numan Menenahın askerî teşkilâta malik liglerine karmiştir. maddenin tatbıkatıle alâkadar olan bu inmencioğlu da, konferansın ikinci içtimaşı tatbik edilmediğinden şikâyet etti ve Girid eanaf sendikalirı zürraa karşı celiği mukaveleye yazmadan Türkiyenin dedi ki: ında, teklifimizi izah ederken 9 uncu ser.ıpatileıini göstermek üzere bugünden siyasî olgunluğuna ve durendişliğine bımadde hakkında şu sözleri söylemişti: « Bu, istisnaî bir kanundur. Ligleri itibaren grev ilânına karır vermislerdir. rakmak mecburiyeti vardır. feshetmekle, mılli hisler ortadan kaldırı«9 uncu madde, harb lehdidine Rumen teklifinin ikinci kısmı çok daha lamaz.» aiddir. Bu hal hiç şüphesiz ki, gerek hâmühimdir. Çünkü, adeta 9 uncu maddeM. Devo da söz alarak Ateşhaçlıla kim devlelin topraklanmn emniyetini, rın halis Cumhuriyetçi olduklannı söyleve gerekse umumiyetle sulh daVasım alâ nin ruhunu sıfıra indirebilecek bir mahiAnkara 1 (Telefonla) * Seferde kim miş ve hükumet «Cumhuriyetin mezar IBaşmakaleden devami kadar eder. Başlıca maksad, Türk top yettedir. Bir harb tehdidi karşısında kallerin tecile tâbi olacaklannı gösteren cısı mı olacak?» diye sormuştur. Meb'us misakının 16 ncı maddesinde yalnız malî raklarmı, herhangi bir uabancı devletin dığımız zaman önce Milletler Cemiyetine lâyiha, Meclisin önümüzdtki toplantı M. Desmar Şanjelizedeki hâdiselerin ve iktısadî zecrî tedbirler var değildi, o ariî iaarruzuna maruz bırakmamakiadır. haber vermeğe ve ondan sonra tedbirler sında görüşülecektir. Me^cud kanun almağa mecbur edilirsek, bu adeta Cemıtadil edilmediği takdirde. ti'cil edilmesi bastrnlmasında polisin şiddetini ve sol rada bunları takiben açıkça askerî tedbir Fakat ayni zamanda muhiemel bir mülâzım gelenlerin hayli genig bir kadro cenah mensubları tarafından yapılan nü lerden de bahsolunrnakta bulunduğunu learrızı, yapacağı anî bir baskmı başar yetten izin ve müsaade almak gibi birşey teşkil edecekleri anlaşılmıştr. Zira, şu mayişler esnasındaki lâkaydisini protes bilmıyen ve görmiyen yoktur. mak îmkânsızlığmda bırakmak Ve böy olur. Milletler Cemiyetinin o battal mabe müdürleri ve saire gibi. tecile tâbi to etmiş ve sözünü şu sözlerle bitirmiş Amma diyorlar ki harbi menetmek için lelikle, sulh davasına hizmet elmiş olmak kinesi harekete gelinciye kadar da iş işten geçmiş olur. Boğazlar son derece bastutulan memurlar, bu kanubun çıkarıl tir: harb mi açmalıydık? Bu başlıca işi sulhun gerekmektedir. dığı tarihe" nazaran pek ziyade artmış. kına müsaiddir. Boğazlarda sevkulceyşî « Kanunda bu ikilik, gayrikabili ta muhafazasından ibaret olan Cemiyete Böyle bir harb tehdidi halinde, Türbirçok vekâletlerdeki teskilâfc genişle mir kargaşalıklar doğuracaktır.» baskına karşı tedbir almak saatle ölçülhiç yaraşır mıydı? kiye, derhal, hususî nizamat iatbik etmek tilmiştir. Tasavvura göre, n#ıiye mü mesi lâzım gelen çok müstacel bir meseleMeclıs, bundan sonra liglerin feshine Harbi durdurmak için eğer askerî ma salâhiyetini haizdir. Türkiyenin siyasadürlerinden de ancak bir kıslnı tecil odir. Ahnacak tedbirleri Milletler Cemidair kanunu kabul etmistir. hiyette olmıyan tedbirler kâfı olmazsa a, böyle meşru bir müdafaa hakkının hiç lunacaktır. Ankara hava istasyonu askerî tedbirlerden başka başvurulacak bir şekilde keyft ve yersiz kararlara mün yetine bildirip te sonra almağa, bakalım, karşı taraf müsaade eder mi? Ya, Miltedbiri kalmış olur mu? Ve eğer Cemiyet cer olamıyacağına kâfı bir garanti teşkil hazırlanıyor letler Cemiyeti Türkiyenin harb tehdidine Paris 1 (A.A.) ' Tan gazelesine Ankara 1 (Telefonla) Eski Yarış misakına hayatiyet vermek için bütün etmektedir. maruz bulunduğu fikrini hemen kabul etgöre, Oran (Cezayir) Valisi hertürlü te meydanında kurulan hava istasyonu milletler haklı sulhun, yani hem sulhun, Fakat, dünya efkârı umumiyesini tai mez de, bir karar vermek için, ekseriya Cumhuriyet bayramına kadar hazırlan hem hakkın müdafaası hesabına bu hu min elmek istiuen Türkiye, bu nizamala zahüratı yasak etmistir. yaptığı gibi, işi haftalarca uzatacak iş'ar mış olacaktır. Hangarların ihalesi bu a susta üzerlerine düşen vazifeleri ifada lahdidî bir hükiim koymağa tereddüd Temyiz edilen bir idam yın 13 ünde yapılacaktır. îstanbulda ve istiş'arlara, tahkikatlara kalkışır, komiazimli bulunsalar harbin devamına hiç etmiyerek, harb tehlikesi halinin tesbili telere ve komisyonlara havale etmek isterkararı Mecidiyedeki hava meydanının tesisinimkân kalır mıydı? Ve nihayet misakı için Milletler Cemiyetine ve mukavele se ne olacak? Milletler Cemiyetinin büAnkara 1 (Telefonla) Yüksek Zi den sonra. hava yolcuları, şehir dışın raat Entitüsü memurlarından biıi, ka dan şehre gidiş için. hemen hemen İs ıslah etmek için yapılacak müzakereler nameyi imza eden devletlere müracaat e yük devletlerin tesiri altında kaldığı murısile birlikte, üç buçuk yaşındaki ço tanbuldan Ankaraya sefer kadar süren filî ve ciddî olarak bundan gayri hangi deceğini bildirmektedir. Bu itibarla Tür hakkaktır. neticeye varabilir? cuklirmı döverek öldürmek suçİe ve bir zaman sarfetmiyeceklerdir. kiyenin islediği, Milletler Cemiyetinden Ya, bizim kendisine karşı tedbir almak mevkufen muhakeme edilmişler, MüdBiz biliyoruz ki Cemiyeti hareketsizlik Hava yollarımn İstanbul İzmir se deiumumilik idamlarını istemiş. nsaz ferlerine de yakında başlanacaktır. An mecburiyetile mustarib kılan sebebler bir yardım değil, fakal mevcud olup ol istediğimiz devlet, Cemiyet mekanızması nunlar da beraet kararı almışlardı. Cum karadan hareket eden tayyare her giin Cemiyet misakının noksanından çok baş madığınm anlaşılması için harb tehdidi üzerinde tesir icra ederse... Bizim fikrihuriyet Müddeiumumiliği bu kararı tstanbuldan sonra İzmire gidip gelecek ka şeylerdir. Dünyada kanşık olan tek halinin tayin ve tasrihidir.» mizce, Rumen teklifi, Boğazlara baskm temyiz etmektedir. Japonyanın itirazı: ve Ankaraya dönecektir. Bu suretle, vaziyet Habeş meselesi değildir, dünyayapmak istiyen devlete adeta şöyle bir ihŞamdaki paviyonumuz tak Ankara İzmir seferleri İstanbula uğ nin bütün işleri bir Habeşlinin saçındaki Teknik komitede 9 uncu madde mü tarda bulunmak olur: ranarak yapılmış olacaktır. zakere edilirken Japonya ile Romanyakıvırcıklardan daha kanşıktır. viye ediliyor Türkiye, senden şüpheleniyor. BoYeni ahnacak iki posta tayyaresi için. Asamblenin varabileceği karar sonu nın ileri sürdükleri itirazlar şunlardır: ğazda askerî tedbirler alacak, senin gemiAnkara 1 (Telefonla) îktısad Ve İngiliz fabrikası mümessillerile bugün«Japon delegesi heyeti, bu maddede lerini geçirmiyecek. Milletler Cemiyetinkâleti Şam sergısindeki pavıyonumıau lerde görüşülecektir. Bu tayareler de cuna gelince onu şöyle tahmin ediyoruz: takviye için mühim kararlar almıştır. Ser sipariş tarihinden iki ay sonra Hava Zecrî tedbirler kaldırılacak, fakat şimdi uazüı Milletler Cemiyetine yapılacak teb den bunun için müsaade istiyor. Cemiyet giye yeniden birçok nümuneler gönderü işletmesine teslim olunacaktır. Bu tay lik ilhakın kabul ve tasdikından uzak ka liğler dolayısile umumî içlimada ileri sür Türkiyenin steğine razı olmadan evvel, düğü ihtiraz kaydini hatırlalmışltr. mektedir. Türkofiste çalışan ressam Hak yarelerin bedelleri de klering yolile ö lınacaktır. sen anî bir baskınla Boğazı zorlamıya kı da paviyondaki yeni dekorasyon içi» denecektir. Türk delege heyeti, Türkiyenin Mil bak! YUNUS NADt bugünlerde Şama gönderilecektir. letler Cemiyeti azası devlet sıfatile olan Heykeltıraş Sabihanın Hulâsa, Boğazların nazik vaziyetine hukıık ve taahhüdleri mahfuz kalmak nazaran, maddeyi Romanyanın istediği Vekâlet azledilen sergi komiseri Ra sergisi gıbın yerine Türkofis İskenderiye komi Ankara 1 (Telefonla) Son sergide şartile, Japon heyetinin endişeler'mi gi şekle sokmak, 9 uncu maddeyi ilga etseri Bahayı tayin etmistir. derecek herhangi bir formülü kabule â mekle müsavidir. Filvaki, iş Milletler Ceeserleri pek beğenilen heykeltıraş Sa Şam sergisi temmuz sonuna kadar a biha Ziya, yalnız kendi eserlerinden made olduğunu bildirmiştir.» miyetinden izin almak şekline girince cık kalacaktır. müteşekkil bir sergi açmak üzere ha Japonyanın itirazı, doğrusunu isterse 9 uncu madde ile temin etmek istediğimiz niz bizim lehimizdedir; bunun neden böy emniyet garantisi sıfıra iner ve Boğazlar, Haricden gelecek muhtacla zulanmaktadır. Sabiha. Akademinin ilk kadın mezunudur. le olduğunu aşağıda Romanyanın teklifi daima, ilâm harbsiz bir baskına, siyasî ve rın iaşesi Budapeşte 1 (A.A.) Parlamen fini tetkik ederken göreceğiz. Buğdayı koruma tedbirleri sevkulceyşî bir baskına açık ve müsaid Ankara 1 (Telefonla) Türkiyeye Ankara 1 (Telefonla) Buğdayı ko tolar birliğinin 32 nci konferansı 3 tem Romanyanın teklifi: bulunur. yerleşmek maksadile kendiliklerinden ge ruma işinde. bu sene esash tedbirler a muzda burada toplanacaktır. KonferanRumen teklifine gelince, bizim için çok Bizim için son derece büyük olan bu lenlerle, muhacirler, ve mültecilerden ve lınacağı anlaşılıyor. Bu arada, buğday sa, Danımarka 26, Fransa 64, Yunanis mühim olan bu teklifi Boğazlar konferan mahzurun ve tehlikenin önüne geçmek ya devlet tarafından getirilenlerden muh alım istasyonlarının artırılması ve mev Un 14, îtalya 27, Yugoslavya 37, A tac olanlar hakkında bir talimatname ha cuddan bir kısmının yerlerinin değiş vusturya 43, Romanya 14. lsveç 11, Is sınm 9 numarah tebliği şöyle hulâsa edi için bir taraftan emniyet tedbirlerini alıryor: ken, diğer taraftan da Milletler Cemiyetirilmesi de vardır. Bereketli olan mahzırlandı. panya 11 ve Çekoslovakya 19 delege sulü değerinden düşürmemek için de «Başkan, Rumen delegesi stfatile u tine ve mümzi devletlere haber vermek, Bu talimatnameye göre, muhtaclan göndermiştir. mumi içtimada, yeniden askerileşiirilmesi tek şekil ve çaredir. Esasen, bu madde, Türk topraklanna ayak bastıklarından tedbirler alınmaktadır. İktısad VekâleJaponya 6, Amerıka 8 ve Mısır 6 müti de, bu cihetle ayrıca meşgul olmak üzerine Boğazların artacak emniyeii do harb gemilerinin Türkiyeden izin alarak itibaren bir sene müddetle devlet iaşe emessıl göııdereceklerdir. tadır. layısile zararsız gemilerle Türkiye ile Boğazdan geçmelerine dairdir. Harb gedecektir. Milletler Cemiyeti ve beynelmilel 1 5 Şehrimizde graz kursu gerginlik halinde bulunan devletler ge milerini Boğazlardan geçirmek istiyen Memleket içinde bir yerden başka yere ofii de konferansta temsil edilec'îkle''iir. milerine ayni muameleniıı yapılmaması devlet, bir ay ve yeni kabul ettiğimiz açılıyor nakledilecekler hakkında eğer muhtac Opera • Komik artistleri lüzumu hakkmda ileri sürdüğü mülâha şekle göre, on beş gün evvel, diplomasi iseler, yerlerinden kaldınldıklan günden Ankara 1 (Telefonla) Maarif zaları hatırlalmış ve ayni zamanda Mil tarikile bize müracaat etmek mecburiyegrev ilân ettiler itibaren gene bir sene müddetle iaşe edile Vekâleti temmuzun 20 sinden ağustosun Paris 1 (A.A.) Dün geceki temsil letler Cemiyetine yapılacak lebliğin ah tindedir. Binaenaleyh Boğazlardan geceklerdir. iaşe, misafirhane, yolda ve mü 10 una kadar devam etmek üzere îstanretteb mahallerinde olmak üzere ayrı ayrı bulda bir gaz kursu açacaktır. Bu kursta den sonra, OperaKomik tiyatrosunun ar nacak tedbirlerden evvel icrası lâzım ge cecek harb gemileri için aceleye lüzum voktur; fakat harb tehdid ve tehlikesi üç safhada yapılacağından verilecek ye talim ve terbiye azasından Avnirrefiğin tist ve müsthdemlerinden büyük bir kısmı, lccesi fikrinde bulunmuşlur. mekler buna göre tesbit edilmiştir. Türk delege heyeti, bu mülâhazalara karşısında, bizim için azamî istical emniidaresinde kimyager Nuri, Refet ve Hık isteklerınin kabulü icın grev ilân ederek yet ve müdafaamızın baş şartıdır. Bu baMuhacirlerden tohumluk ve yemeklik metle diğer iki kimyager ve iki muallim tiyatroyu işgal etmişler ve dışan çıkma cevab olarak, harb tehdidi halinde alıhiste Türkiyenin prensipi şudur: «Evvelâ buğday verilinciye kadar büyüklere gün den mürekkeb bir heyet dersler verecektir. mışlardır. Saat 2 ye doğru, bu vakti hoş nacak tedbirlerin müstacel mahiyetlerini ^T, sonra ihbar!» Kursta liselerle ınuallim mekteblerinin ça geçirmek üzere, »ralarında bir balo ileri sürmüşför.» de 10, küçüklere 6 kuruş nakden verile AF tertib etmişlerdir. kimya muallimleri okuyacaklardır. ^ 'amn teklifini kabul etmenin cektir. Giridde grev Fransız Meclisinde Hükumete şiddetle hücum edildi Çiftçiler Beîed^ye resmini vermivorlar Feci bir ölüm j 26 metroluk kuyuya düşerek öldü Ortaköyde Şifa Yurdu hastanesinin bahçesinde bulunan 26 metro derinli ğindeki kuyunun temizlenmesine lü zum görülmüş ve bu iş pazarlıkla Ar tin isminde bir kuyucuya verümiştir. Dün sabah saat 8 de hastane müdürf doktor Asım, kttyucu Artin, amele Ö mer. Mustafa ve Veysel kuyunun ya nma gelerek ipleri hazırlamışlar ve Ar tini belinden bağlıyarak kuyuya sarkat mışlardır. j Artin, on metro kadar aşağıya ininc • î havasızlık başladığmı ve nefes alamıyr rak öleceğini anlıyarak imdad ipini çeV miştir. Bu işaret üzerine kuyunun başınr1 bulunanlar kuyucuyu vukarı çekmej başlamışlardır. Artin tam kuyunun af zına geldiği sırada belindeki ip birdeı bire kopmuş ve zavallı adam 26 met' derinliğindeki kuyuya düşerek ölmü tür. Hâdise İtfaiyeye haber verilmiş ^ Beyoğlu İtfaiyesinden bir grup vak yerine gelerek Artinin cesedini kuyu dan çıkarmıştır. Hâdise etrafında tah kikat yapılmaktadır. Sefer esnasınrJa tecil edilecekfer Habeş meselesi Yeniden Cenevrede ÜNÎVERSÎTED: Getirtilecek ecnebi profesöı ve doçentlerk t Cezayirdeki hâdiseler Edebiyat fakültesi tarafından Ayrup. dan profesör ve doçent getirtilmesi i "*" hakkında hazırlanan rapor bugün Rektc tarafından Ankaraya götürülecektir. Bu raporda profesör Rayhınbah tarz fmdan felsefe tarihi için bir profesör ile terbiye ve ahlâk için bir doçentin getir tilmesi hakkında yapılan teklifler kabr edilmiştir. Bu sahada yetişmiş iyi profesörlerimi. ' ve Avrupada altı sene tahsil gören ve iç lerinde doktorasını bile yapmış bulunan Türk doçentler varken haricden profesör ve doçent getirilmesi teklifinir Üniversitece kabul edilmesi Türk profe' sör ve doçentlerini çok müteessir etmistir. Üniversitedeki diğer alâkadarlar ise bu teklifin, ecnebi profesörler tarafından kendiliklerinden yapılmış olmadığını, teklifin idarece yaptırıldığmı söylemekte *^ dirler. .v Üniversite kampınm ikinci devresi Pendikte kurulan Üniversite askeıÎT kampmın ikinci devresine bugünden i ^ ren başlanacaktır. Bu kampa Hukuk, Güzel San'atlar Akademisi, Eczacı ve Diş Tababeti mektebi talebeleri iştirak etmektedir. Kamp 18 temmuzda bitecektir. Kampta bulunan fakir çocuklara yiyip içmek için bu yıl ancak 3 lira verilmektedir. 16 gün içinde 3 liranın kâfi gelmiyeceği aşikâr bulunduğundan talebeleri Rektörlüğe müracaat ederek Universitenin fakir talebeleri için her sene ayırdığı mühim miktardaki paradan bu işe bir miktar daha ayrılmasını istiyeceklerdir. Peşte kongresi Parlâmentolar Birliği yarın toplanıyor Üniversite Rektörü Ankara, »a gidiyor ' r YURDDAŞ! Üniversite Rektörü Cemil Bilsel, son zamanlarda Universitenin muhtelif fa kültelerinde verilen muhtelif kararlar hakkında Maarif Vekâletine izahat vermek,» üzere bugün saat onda tayyare ile An karaya gidecektir. Yurdunun insana sağlık veren yemişlerinden hergün bol bol ye ve çocuklarınr yedir. 1 c T r/e/'tf E "> P #
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog