Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYE1 2 Temmuz 1936 yv V forrâniâ FOTOGRAFCILIGIN İCAB ETTİRDİGİ EN iYi VE EN HASSAS ALZEME KAPPEUi *8TS' 4' NT yanıklıklanndan tbunun fçîr» vücudunuzun gOneşa'maruz M l a n aksamına BA R O,N STEENIEKCCN1C gflzellık yağı »urunuz Bu suretle düz ve Mmer bir cilde malik olacak» sınız. Fotograf malzemesi Birleşik Fabrikalan En iyi, en hassas ve en mükemmel CAPPELLi FERRANİA (Milâno) FOTOGRAF MAKiNELERi Her yerde satılır EXACTA CAMLAR Extra Rapid hakikî 23° Scheiner Superba „ 26° „ Brilla „ 28° „ Sport Orto Antihalo 28° „ Verax ^ m hakikî 26 ° Scheiner AMATÖRLER! Her yerde arayınız. Bulamazsanız Türkiye için umumî acentası bulunan VERAX » • • • DRESDEN •** Alman müessesesinin yeni ve fevkalâde FOTOGRAF FiLiM VE CAMLARI F iI IL IMI I C D L L II: Verax Superba film 28° yanıklıklarınin^panzehirl J. REFORZO Üsküdar 1 inci sulh hukuk mahkemesinden: Şişlide Hanımoğlu sokak (63) numaralı evde Evrediki vekil ve kocası Mihalâki. Müessesesine müracaat ediniz. P. K. 2295 Zayi (335) senesinde 24 üncü ilk okuldan almış olduğum şehadetnameyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan hük • mü yoktur. Davudpaşa Çardakhhamam No. 19 hanede Saim Erkuş Karaköy, Topçular caddeıi No. 33 Baş ve diş ağrılarına karşı muafiyet demektir Nafile yere ve çaresi varken niçin ıstırab çekmeli? Bir tek kaşe GRİPİN En muannit ağrılan, En kısa zamanda Kesmeğe kâfidir Ali tarafından müvekkiliniz Evrediki aleyhine tuğla harmanı hakkında ikame eylediği zarar ve ziyandan alacak davasının cari muhakemesinde müvekkiliniz namına size gönderilen tebligatta ikametgâhınız meçhul bulunduğu mübaşir tarafından verilen şerhten anlaşılmış ve on beş gün müddetle ilânen tebligat icrasını ve muhakemenin 8/7/ 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 a talikına karar verilmiş olmakIa yevm ve vakti mezkurda Üsküdar sulh birinci hukuk mahkemesine gelmeniz lüzumu tebligat makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (24139) A.KATIEL BAROMETRO (A. K U T I E L ) TERMOMETRO Güzel, sağlaml Gözliiklerin ve iştahlı! I ŞP 50' ^ ITso llllllill o Her cinsleri depomuzda toptan olarak satılmaktadır. ıııılılü llllllllllll 3Q = 2GL= o lıııılıııı £> T. Sultanhamam Camcıbaşı Han No. 1 Posta kutusu İstanbul 180 2ÖR Tecrübe ediniz İKTISAD VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 30 üdnciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yapmağa izinli bulunan ecnebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Rumen Anonim Şirketi Banque Chrissoveloni Sosiete Anonyme Roumaine) in Türkiye nmiTnıî vekili 30/5/1936 tarihli istida ile bu kere müracaatle Banka tasfiye edilmekte olduğundan yeni hiçbir muamele yapmıyacağuu ve ancak mevcud muamelâtı tasfiye edecegini ve tasfiye işinin de (Dimitri Vosniyakos) tarafından yapılacağuu bildirmiştir. Alâkası olanlann İstanbulda Galatada Mertebani sokağında Banka şubesine müracaat etmeleri ilân olunur. RADYOLİN FIRSAT Tünel tramvay durağında 8 numarab dükkân, içindeki tütün, sigara. bir fri jider dolabı ve su satmağa mahsus alât ile serbest telefon tertibatı ve 5 koltuklu lostra salonu çok müsaid şeraitle satılıktır. Dükkuna müracaat edilmesi. Q unku : Bir Su Mühendisile İki Nafıa Fen Memuru Alınacaktır Zıraat Vekâletinden: Konya ovası sulama idaresinde çahştırılmak üzere bir su mühen • disile iki Nafıa fen memuru alınacaktır. Su mühendisinin Yüksek Mühendis mektebi mezunu olması, su ve inşaat işlerinde çalışmış bulunması, fen memurlannın da Nafıa Fen Mektebi mezunu olması lâ* zımdır. Askerliklerini yapmış olmaları muktazi bulunan isteklilerin vesikalarile birlikte Ziraat Vekâletinde Ziraat tşleri Umum Müdür lüğüne müracaat etmeleri. «1533» (3678) Kullanîyor! YALNIZ 3 GÜN KALDI Galata'da maruf Çocaklartmzt küçiikten Radyolin kallanmağa, Radyolinle günde iki defa dişlerini fırçalamağa alıştırınız. Gürbüz yetişmelerini temin etmiş olursunuz. TUZLA EKSELSYOR istifade fırsabnı kaçırmayınız. Istok mallar azaldığından acele ediniz. JUVANTİN KANZUKİ Saç boyaları Elbise mağazasının resmf tasfiyesi dolayısile ECBURî satıştan Fırsattan istifade ediniz. Galata Nüfus memurluğundan: Galata Okçumusa Mahallesi Saverya çıkmazı 13 H. 28/47 de Nüfus kütüğünde kayidli Yako Jak dö ismi bu defa asliye 5 inci hukuk hâkünliğinin 3/6/ 936 tarih ve 936/781 sayılı ilâmı muci bince Adil olarak düzeltilmiştir. içme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 7,40 8,40 9,05 11 13,15 15,10 15,50dir. ELERi DARÜŞŞAFAKA Direktörlüğünden: Mektebin bir senelik ihtiyacı olan 6500 kilo sovan ile 65000 aded yumurtayı vermeğe talib olanlann 7 temmuz 936 sah günü saat 15 te Nuruosmaniye de Türk Okutma Kurumuna müracaatleri. (3673) Sahfb ve Basmuharriri Yttntu Nadi ümumi neşriyatı idare eden Yazı tjlert Üsküdar Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Üsküdar Cezaevinin 1 ağustos 936 dan 1 haziran 937 tarihine kadar beher mahkuma günde 960 gramdajı yevmiye en çok 250 en az 200 ekmeğin birinci nevi undan imal edilmek üzere kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. İhale tarihi 15 temmuz 936 saat ondur. Taliblerin şartnamesini öğrenmek ve yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırmak için Jıergün Üsküdar Cezaevi Direktörlüğüne müracaat leri ilân olunur. (3632) Hazn* elbise, pardesü, palto, manto, çocuk elbiseai, kadın, erkek ve çocuk muşambalan tasavvur edilmiyecek bir ueuzlukta sablmaktadır. Hali tasHyede EKSELSYOR K. Palas, J. Herşkoviçi ve Şki. Tastiye memurlan: Avukat i. Agâh Akkan, H. Süleyman İstanbul Kültür Direktörlüğünden: . 1 Gedikpaşa caddesinde 77 numarah apartımanın birinci dairesinde Dikranuhi tarafından açılmak istenilen dikis, biçki dersanesi direktörii hastalanarak ve hava tebdiline giderek dersaneyi kapadığından ruhtatnamesi iptal edilmiftir. (3674) Kumral ve siyah olarak sabit ve tabiî renk verir. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. Yegâne zararsız ve tanınmış sıhhî saç boyasıdır. İNGİLtZ KANZUK ECZANESİ Beyoğln İstanbul Derisi kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başua bir ilâç veya krem kullanmalanna imkân kalmaz. Çiinkü DERMOJEN yalnız krem değil tam Müdüruî Hikmet Munif manasüe cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilMatbaactlık ve Neşriyat Türk Anonim celer, ustura yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroblardan, soğuktan, güneşten. gtrtetl İstanbul cildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede b\ılunur. DERHOJE o '11 Hllı'ıS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog