Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN ci sahifede: Siyasî icmj * üncü sahifede: Konferanl etikler Abıdın Daver ı inci sahifede: Akdenizd^ .dyan rekabeti, Kabotaj bi Brasimle kutlulandı 6 ncı sahifede: Mareşal B; ânları etrafında îngiliz amı dün oğlionun umhuri )fll S31fl! 4358 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul, No 246 PerŞeiTlbB 2 TG1TIITI1JZ 1 9 3 6 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketl 24299 . 24290 Avrupa Kat'î Karar Vermek Mecburiyetinde Eabeş meselesi Teniden (enevrede e bu defa bizzat İmpajtor hazır olarak. Habeşistan mparatoru, Krallar Kralı Biıici HaleSelâse Mılletler Cemiyeti unnmî hey«»de taarruza uğramış hakk» canlı iısali olarak dikildi ve dıle gimiş bir ıekel gibi söylendi. Bu hâdıse Hılletler ^miyetinin suratına indirilmiş br şamar îüdir. Milletlerin guya hakkı « sulhu ndafaa etmek maksadıle orada toplaninj olan murahhaslan, hakkınd» bizzat sfarlar almış oldukları bir mesdede hefchete u|ramış hakkın perişan vtziyetine yx\\ düne kadar âciz ve lâkaydkalmak!aı başka birşey yapamıyorlardı Bugün < yapacaklarını ise öğrenmekte gecikmi«ceğiz. V. Bir lokomotif 30 yıldan fazla dayanmaz. Tabil bu kadar sigara içerse o kadar bile dayanmaz ! J ¥ Dün Cenevrede Fransız Başvekili çok şiddetli bir nutuk söyliyerek aza milletleri vazifeye çağırdı Avrupada başka bir tehlike! M. Leon Blum Avrnpayı altüst Habsburglar dönerse eden nutkunda diyorki • Küçük Antant umumî «Milletler giriştikleri taahhüdü yerîne getirmeğe mecburdurlar. Bunun için icab ederse harbi de göze almak lâzımdır. Fransa her şeye hazırdır» seferberlik ilân edecek! Hâdiseye Almanyanında iştirakinden korkuluyor, M. Şuşnig bu endişe ile Viyanadan ayrılamıyor Londra 1 (A.A.) Siyasî mehafil, uhtelif membalardan gelen ve Habs urg hanedanı saltanatının iadesi mese sının hâd bir şekıl almış olduğunu bil ıren ve M. Şuşnıgin bu meseleyi müzaere için Cenevreye çağırılmasına muhik ^steren haberler dolayısile endişe için dir. Bu mehafil, M. Şuşnigin Viyanadan /rılmak istememesini Habsburg hanedaının pek yakında saltanat makamma geırileceğinin bir delilı suretinde tefsir etmektedirler. Ayni mehafil, Küçük Antantm Habsburglann tekrar saltanat makamına gelmesmin Küçük Antantm otomatik olarak [Arkası Sa. 7 sutun 2 de] Filhakika Cenevre haberleri tmparaarun ağır sözlerini dinliyen Asamklenin jnesele üzerinde konuşmağı erteri güne ıraktığmı bildirmişlerdir. Bu sattrlar yaılırken Asamblede müzakere edılnekte 'lacak olan Habeş meselesinin alıcagı cetyanı ancak geceyarısına doğru alacağı|BIZ ve tabiî gazetemize geçireceğimu hajerlerden bğreneceğiz. Ortada mevzuu bahsolan meselede kimin daha ziyide mağlub vaziyette bulunduğunu tayin ttjnek zordur: Habeşistanın mı, yoksa M3jfetler Cemiyetinin mi?.. Doğrusu istenilirse evvelki giuiü maı:arasında Cemiyet, împaratonın huzuııia ve ifadelerine karşı gösterdiğı alâk^a ağmen bozulmuş bir ordugâh hali arztnekten hâli değıldı. Polonya Haricijesi 2emiyete sunduğu bir takrirle artık zerî devamm manası kabıamış $Blumün mıtku duğunu izah ederek Lehistan bükumĞFransız Başvekili M. Blum nutuk söylerken Mumaileyhten sonra M. Blum, söz nin bu tedbirlere devam etmemek kaaEmrivakiler kabul edilemez ğmı söylemiş ve demıştır kı: almıştır. nnda olduğunu bildiriyordu. Bu takrirle Fransız milletinin telâkkisine göre « Fransız milleti, umumî hayatın» Fransız Başvekili, son amele hareketdikkate en lâyık görülmek lâzım gelo lerinin Fransayı tehlıkeye düşürmüş ol da çok ateşlidir. Fakat ateşli milletler, sulh, hakkı kuvvete tâbi ve muti bir habaşlıca nokta şudur: [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] duğu iddiasının hakikate uygun olmadı ne korkak ne de hodbindirler. Polonya, Ingilterenin zecrî tedbirlei faldırmak karanna vardığının Cemiy* laricinde daha önceden ilân edilmiş ot lasmdan şikâyet etmektedir. Zecrî ted jrlere aid olarak alınacak kararın evvel e Cemiyet içinde alınması üzerinde söz irliği edilmiş imiş. Cenevre 1 ( A . A.) Milletler Cemiyeti asamblesı, saat 10,30 da top lanmıştır. Başkan Van Zeland ltalyan gaze tecıleri tarafından vukua getirilen hâ diseleri takbih etmiş ve sükun ve niza ma riayet edileceğiAf. Litvinof n i jlâve eylemiştir. Kolombia mu rahhası M. Turbai, ilk olarak söz almış br. Mumaileyh, tecavüz yolile elde edilmiş olan menafiin tanınmamasını istemiştir. M. Turbai, hükumetinin: 1 Milletler Cemiyetinin bütün cihana şamil bir hale gehrilmesini, 2 Mezkur Cemiyet mukavelena mesinin kuvvetlendirilmesini, 3 Sulhun muhafaza ve harbin kanun harici ilân edılmesinı, istemekte ol duğunu beyan etmiştir. Arşıduk Ottonun son rectmlertnden Boğazlar konf eransında Atina gazetelerine göre TürkiyeRusya İngiltere arasında anlaşma yapıldı Fransa, Küçük Itilâf ve Balkan Antantı son bir toplantıda İtaîyanın itirazını •dinlemeden Türk tezini müdafaaya karar verdiler İmparator itham ediyor! Yoksa, diyor Polonya takriri, yokı Polonya hükumeti bu tedbırleri kalırmakta belki İngiltereye takaddüm bile derdı! Sebebi şuymuş guya ki Habeşistan hüumeti ltalyan savleti önünde mağlub otrak Cemiyet te müşterek emniyet tesinde iflâs etmiş olduğundan şimdi artık nrivakiin kabulünden başka yapacak irşey kalmamış oluyormuş. Bu itiraf, lilletler Cemiyeti içinde otuz milyon nü Bir îngiliz gazetesi IngilMilletler Cemiyetinde İmparatoru «Katil, fellâh!» terenin bize muzahir tahkir eden sekiz ltalyan gazetecisi şiddetle olmasını tenkid ediyor tecziye edilecek, hâdise derin akisler yaptı Sunday Times, Boğazlar meselesine Cenevre \ Mıl " Milletlerin sözlerinde duracağım zannettim!,, (A İngiltere İstanbul için yapılacak bir harbe girebilir ıslu ve yarın tehlıkeye düşecek kendi ^IeTiIide'sö'ylV enfaatlerınden dolayı Cemiyet gıbı bir şekküle muhtac olmıyacağı çok belirsiz t devlet tarafından yapılmaktadır. Ne lcet, zecrî tedbirlerin kaldınlmasına İnJtere de karar venniş olduktan sonra nilyet Polonyayı mazur görmek te pek umkündür. Milletler Cemiyeti azalan i meselede çilyavrusu gibi dağılmak için Hbirlerini siper alarak kaçışıyorlar. Bu müşahedeleri ne Habeşistan lehine, j de Italya aleyhine herhangi bir düşün^re tercüman olartk değil, belki sadece faıiyetin içine düştüğü hezeyan halini <ha ziyade tebarüz ettirmek için kaydmekte bulunduğurnuzu tasrih edelim. Ihakika yüksek maksıdlarla teşkil eıiş olan Cemiyetin vtcudü insanlığın f ve haysiyeti için arıb sayılacak bir ıtellet çukuruna ve (amuruna yuvarlaııştır. •'olonya takririnde dkkate lâyık görnek lâzım gelen ikirci nokta Habeş îştle muvaffak oluımacış olmakla berar Polonyanm ılerid* Cemiyet mesaîss daha büyük bir ihtinamla iltihakta cUm edeceğini t«mi» eden fıkradır. S< tecrübe Cemiyetin teşkilâtında tadil mış ta Necaşi ezcüm le şöyle demiştir: « Milletleı Cemiyetine itimad ettim. Çünkü Ce miyetin taahhüdle rini yerine getireceğini zamediyor dum. Adaletin kmvete galebe çala cağı zanoında bu lundum. Bu sebeb den dolayı milletime ihanet etrnemek için İtalyanın yapmış olduğu bütün teklif leri reddettim. ÇünEvvelki gün Izmirden İstanbula gelen İJL kü böyle hareket Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre etmek suretile büteri Şükrü Kaya dün öğleden sonra İs tün milletleri teca tanbul Vilâyet Pefrti merkezinde bir vüze karşı mudafaa müddet meşgul olmuş ve akşama doğru etmekte clduğuma Habeş İmparatoru Haıle Selâsıye Başkumandan uniformasüe da Floryaya gıderek Reisicumhur Ata kani bulunuyordum.» betlerden bahsetmiş ve Onüçler komitesi türk tarafından kabul olunmuştur. Şukrü Kaya, aksamüzeri Atatürke arnin teşrinievvel 1935 tarıhli raporunda Tonlarea zehirli gaz atıldı! Habeşistanın hüsnüniyetini kabul ve tes zı veda etmiş ve Konvansiyonel trenine Necaşi, bandan sonra harb hakkında bağlanan hususî vagona Floryadan binekısaca izahat fermiştir. imparator, İtal lim etmiş olduğunu söylemiştir. yelaha muhtac noktalaî bulunduğunu yan tayyarelermin tonlarea iperit saçmak Buna mukabıl Roma hükumeti, hiçbir rek Trakyaya gitmiştir. Ssp etmiş imiş. suretile Habeş halkı arasında telefata se zaman Habeşistanı fethetmek için hazırDahiliye Vekılimizle birlikte İstanbula 'z bu hususta Rus başmurahhası Ka bebiyet vermiş ve diğer tahrib edici mad lıklarda bulunmaktan vazgeçmemiştir. gelmiş olan Parti umumî idare heyeti amîd Litvinofla fikirbirli|i ederek kusur delerin kendi iş ve güclerile meşgul olan Italya, dostluk muahedenamesini ve zaları da ayni trenle Trakyaya hareket Din merkez muhacim oynıyan Günduz Kjlıc dorduncu Ceyerin kanunnnda değil, o kanunu binlerce kişiyi Öİdürmüş olduğunu söyleParis misakını imzalarken, imzasını ta etmişlerdır. golumuzu iste bovle atmıstı taU etmiyen azilannda olduğunu açık miştir. nımamağı düşünmekten başka birşey Trakyada, İzmirde olduğu gibi Şükrü Boçkay takımı üçüncü maçını dün takımda yer alacaklarını, seçılmiyen söyeceğiz. Cennyet raisakınm tadili yapmıyordu. Halbuki Habeşistan bu Kayanın riyaseti altında bütün Trakya Taksım stadyomunda Mıllî takım nam lerin arasındi da Günduz Kılıcın merNecaşi, sözüne devamla demiştir ki: lüau etrafında ileri sürülen fıkirler sa'<âe »ıezimeti setietmek için ihtiyar olun « Buraya bu harb fecaatleri hakkın diplomatık vesikalan sulhun mesnedleri valıleri ve Parti idare heyeti azalarının zedlermden teşkil edılen bir muhtelıtle kez muhacim 'natılacağını duyanlar millî takım n^dlerinm bu kadro ile iştirakile toplantılar yapılacaktır. Bu top yaptı. îaneyralardan ibarettir. Cemiyet da bizzat malumat vermek için geldim.» addediyordu!» îa ne yapacaklr nerak ederek stad Bundan evvelki maçlarda oynamıyan împarator, ttaly» ile Habeşistan araİmparator, Oual Oual hâdisesini ve lantılarda Parti işlerine daır görüşmeler v YUNUS NADt isi Sa. 8 sütun l de] Vaşar, Hüsnii, Fıkret gibi oytmcuların m \Arkasi U. 3 sütun 3 te] sında son yirmi sene zarfındaki münase İArkası Sa. 7 sütun 5 te] olacaktır. hasrettiği uzun bir makalede Renin şar kında veya Çanakkalenın garbınde cereyan etmekte olan hâdıselerden dolayı İngılterenm derhal harbe gırmesı için hıcbır Montroden umumı bir manzara esbab mevcud olmamakla beraber; İstanBerlin 28 Pariste akşamlan inti Atina gazeteleri Alman (Transoze bul için istikbalde vukuu melhuz bir kavşar eden gazetelerin ekserisi Cenevre hugaya ıstirakinin de mevzuu bahsolabile an) ajansından aldıkları şu telgrafı neş[Arkası Sa. 7 sütun 4 te\ ceğinı kabul etmek lüzumuna işaret et rediyorlar. IMIIIIIIllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllMllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllltlllllllllllllillll [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] Dahiliye Vekilimiz Trakyaya gitti Millî takım namzedleri dünBoçkayı 51 yendiler İkinci devrede de takımın muhacim lıattmda yanlış bir değişiklik yapılmamış olsaydı gollerimiz daha fazla olacaktı Edirnede Trakya Valilerinin iştirakile toplantılar yapılacak I I ! !2?1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog