Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

19 Temmuz 1936 CUMHURİYET Ankara Şehri îmar Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Ankara Mezarlık duvarı kapak taşları olup keşif bedeli 21,075 lira 31 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A. Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi D. Hususî şartname E. Keşif cetveli F. Projeler. tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira mukabilinde An kara Şehri Îmar Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 31 temmuz 1936 cuma günü saat 17 de Ankara îmar Müdürlüğünde yapılacak. v 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girmek için isteklilerin 1581 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup Ek siltme Komisyonuna göstermesi lâzımdır. Eksiltmiye en azı bir parçada beş bin liralık temiz duvar ve taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar girebilir. Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfına konmuş olması lâzımdır. 6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev veline kadar Ankara tmar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet bu saate kadar gel miş olması ve dış zarflarının mühür mumile kapatılmış olması lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. «1738» (4029) Posta T. T. Bina ve Levazım Direktörlütünden: S A H İ Bİ Matracı Ali Rıza Hacı Abdullah C1NS1 Ev ve müştemilâtı Dükkân ve ev Metrosu 483 Kapı No. su Ada 41 154 154 315 Parsel E$e tnahal Kutük No.su sokağı 2 4 37 Sanayi Takdir edilen ktymet istitnlâk bedeli beher metre m na Binaya mecmuu Mülâhazat Lira Lira Lira 14 0 6762 1200 Ankazı sahibine aid 50 1 980 Ahşab ev 80 Ahmed kızı Leman 2 315 74 Hanarkası 6 1010 Ahşab ev 85 500 Sabri oğlu 5 Hacı Mehmed 3 315 3 75 Hanarkası Ahşab ev 6 1410 Mustafa kızı 35 1200 Lüvide Posta T. T. Umumî Müdürlük feinasının tevsii maksadile istimlâki takarrür eden arsa ve binaların mevkii, takdir edilen kıymeti, miktarı ve sahibleri yukarıda yazılmış olmakla bu hususta itirazları olanların sekiz gün zarfında Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur. «1700 (3952) 61/66 1 23 1 39 Sanayi 73 Hanarkası 12 6 600 500 Inönü Şarbaylığından: 1 Takriben 80 100 hektarlık sahada U. şartnamesinde çizili hududlar içerisinde bulunan Inönü kasabasının 1/500, 1/1000 ve 1/2000 mikyaslarındaki halihazır haritalarile müstakbel plânının çizilmesine kâfi ehliyeti fenniyeyi haiz talib çıkmadığından bu işin ihalesi 12 gün daha uzatılarak 27/7/1936 pazartesi günü saat on beşe bırakılmıştır. 2 Bu işe aid malumat Inönü Urayından alınabilir. 3 Bu işin muhammen bedeli 1550 liradır. 4 Muvakkat teminat 116 lira 25 kuruştur. 5 tsteklilerin bu işe girebileceklerine ve işi alabileceklerine dair Bayındırlık Bakanhğından aldıkları fennî ehliyet vesikası ve muvakkat teminatı Belediye Sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektubile U. Ticaret vesikalarile ve «2490» sayılı ka nunun hükümleri dairesinde ihale günü Inönü Urayında Daimî Encümene muYacaatleri ilân olunur. (4120) USKÜDAR AMERiKAN KIZ Kapalı Zarf Kolec ve Ticaret kısımlarile Eylulün 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata ve ahlâka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 912, cumartesi günleri saat 1418 e kadar mektebe müracaat. Istiyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 Usulile Eksiltme Ilânı Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: «Tunceli Vilâyeti Plümer kazasmda yapılacak iki bölüklük askerî kışla inşaatıdır.» Inşaatın keşif bedeli 28,800 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi D Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname E Hususî şartname F Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli G Proje. Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilin de Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 29/7/936 tarihinde çarşamba günü saat 15.00 te Elâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 2160 lira muvakkat te minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır. Nafıa Vekâletinden işe girmesi için eh liyet vesikası. 6 Teklif mektubları yukarıda «3» üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet «3» üncü mad dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu • mile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecik meler kabul edîlmez! (4089) TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI Müfettiş Namzedliği ve Şef Namzedliğî Müsabaka Imtihanı TÜRKİYE ZİRAAT BANKASINDAN: 1 Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve sef namzedi alınacaktır. 2 Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler «Mülkiye» veya Yüksek Ticaret ve Iktisad okulasmdan veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin den diplomah olmak gerektir. 3 Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve tstanbul Ziraat Bankalarında yazile yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 4 Müfettiş namzedlerine «140» ve şef namzedlerine «130» lira aylık verilir. **•„»* ° Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettisliğe geçirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ça Iıstırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra eh liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 5 Imtihan programile sair şartları gösteren matbualar An kara, tstanbul ve fzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 6 İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27/7/936 pazartesi günü akşamına kadar «Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğü» ne göndermek veya vermek suretile müracaat etmis bulunmahdırlar. (3967) L înhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 6/VII/936 gününde kapalı zarfla eksiltmiye konulan 17845 lira 10 kuruş keşif bedelli Polâthane idare binası inşaatının istekli* si çıkmadığından ayni şekilde yeniden eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 29/VI1/936 çarşamba günü saat on beşte Kaba taşta fnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde Inşaat şubesinden alınacaktır. 4 Muvakkat teminat 1339,06 liradır. 5 İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar Înhisarlar tnşaat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffaki yetle yapmış olduklarını ve mimar veya mühendis bulunduklarını gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev rakım istemeleri lâzımdır. 6 Kapalı zarflar ihale günü tam saat on dörde kadar mezkur Komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. (3925) j r •i D r . HORHORUNi (Berksoy), Muayene hergün akşama kadar Eminönü Va'de kıraathaneai yanında wM Çatalca Ziraat Bankasından: Çatalcanın Boyalık nahiyesi Müdürü Mehmed Alinin Bankamıza terhin eylediği 933 istikrazı «C» tertibi 108064 ve 108079 No.lı 2 tahvil mukabilinde istikraz eylediği parayı ödemediğinden 1697 numaralı kanunun beşinci maddesine tevfikan yazılan ihbarname, mumai \eyhin ikametgâhını değiştirmiş olması ve yeni adresini bilen bu lunmaması hasebile tebliğ edilemiyerek iade olunduğundan borcun on beş gün içinde ödenmesi ve aksi takdirde rehinin paraya çevri leceğini ilân ile tebliğine karar verilmiştir. (4112) Salih Zekinin ziraat kitabları 100 kuruş Ziraat Muhtırası (Eski harflerle) Cildsiz 100 » Tütün Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Cildsiz 150 » Asrî Tavukçuluk «Birinci cild» Mücelled 150 » Asrî Tavukçuluk «lkinci cild» 200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) Yukarıda isimleri yazılan ziraat kitabları hizalarmdaki fiatlarla İkbal Kitaphanesinde satılmaktadır. Muharriri adresine ısmarlanırsa posta ücreti alınmaz. Adres: Istanbul Kadıköy Salih Zeki Ekimci Açık Eksiltme İle Almacak Motorin Istanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma, Eksiltme Komisyonundan: Satm almacak madde: 60 ton Motorin. 1 Eksiltme 22 temmuz 1936 tarih çarşamba günü saat on beşte Modada Rızapaşa sokak 14 numarada Sıtma Mücadele Riyaset binesındaki Komisyonda yapılacaktır. 2 Tahmin edilen fiat «4,500» lira ve muvakkat teminat «337» liradır. 3 Şartnameler bedelsiz olarak Istanbul Sıtma Mücadele Ri yaset kaleminde görülebilir. 4 İstekliler 936 senesi Ticaret Odasına kayidli olduklarına dair kanunî vesika getireceklerdir. Eksiltmiye girecek istekliler hazırhyacakları teminat mektublarını eksiltme saatinden bir saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadele binasındaki Komisyona vermiş olacak • Iardır. (3783) Satılık Köşk, Yalı, Ev, Dükkân, Fırın. Emniyet Sandığından: ihale Bedelinin % 50 si Ikraza Kalbolunabilir No. 1 2 3 4 Mevkii Göztepede eski Yeniyol ve yeni (Yenisokak) Büyükderede Büyükdere caddesinde Kartal Maltepesinde Bağ dad Ayazma Gülsuyu caddesinde Büyükadada eski Nizam ve yeni Ziyapaşa soka ğında Üsküdar Hayreddinçavuş mahallesinde Çeşme so kağında Fatihte Kirmasti mahalle sinde Emirhan sokağında Alacahamamda Hacıalâeddin mahallesinde Tahmis ve Asmaaltı sokağında Cinsi Köşk Yalı Ev Köşk Ev Maaoda iki dükkân Üstünde o daları bu lunan dükkânın yarısı Ev Eski 15, 16, 22 121 94914 5 6 Yeni 11, 11 120 47050 8 Mü. 4 Karamürsel Ilçebaylığından: Karamürselin Altunizade Çiftliğinin Subaşı mevkiinde inşası mukarrer ve tahminî bedeli keşifleri «23299» liradan ibaret olan 40 çift vfc bir tek ki ceman 81 göçmen evinin Komisyonda mevcud keşif ve plânları mucibince reze, tokmak, kilid, cam ve çividen gayri bütün levazımı müteahhide aid olmak üzere 15/7/936 gününden itibaren «20» gün müddetle yapılmaları açık eksiltmiye konulmuş tur. Bu şerait dahilinde isteklilerin teminat mektub ve akçelerile beraber ihale günü olan 5 ağustos 1936 çarşamba günü saat 16 da Karamürsel Hükumet Konağındaki Komisyona müracaatleri. (4111) I Istanbul Beledivesi İlânları TURK HAVA KURUMU 5 6 7 BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Teslim tarihinden itibaren 936 senesi birincikânun sonuna kadar kirası 60 lira olan Floryada ve 19 numaralı dükkâ* kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. tstekli planlar 450 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektublarile beraber 3 ağustos 936 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdırlar. «B.» (4138) j 4üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır Biiyiik İkramiye 3 5 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) liralık bir mükâfat vardır... Devlef Demiryolları ve limanları işletme U idaresi ilânları Idaremizin Nafıa romorkörüne aid kazanı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Açık eksiltme 31/7/936 cuma günü saat onda Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonunda yapı lacaktır. Yapılacak tamirin tahmin bedeli 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3979) 8 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesi Fırın sokağında 9 Beylerbeyinde eski Abdul Maamüşte Iahağa ve yeni Bostancı • milât bir ev başı mahallesinde Rasimağa sokağında 10 Kadıköyünde Rasimpaşa Fırın 18 Mü. 279 mahallesinde Söğüdlüçeşme sokağında Sandık malı olan yukarıda yazılı emlâk 3/8/936 tarihine musa dif pazartesi günü saat on dörtten itibaren Sandık binasında açık arttırma ile satılacaktır. tstiyenlerin % 10 pey akçesile birlikte o gün Sandığa gelmelerL (4091). Kilo Teminatı 25000 Hakimiyeti Milliye 19, 19 Mü. 17,19 50000 Dumlupınar 21 21 Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektebine 31/5/937 tarihine 28,30 28,30 kadar lüzumu olan ekmek kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Bir kilo ekmeğe 11 kuruş 50 santim fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 20/ 7/936 pazartesi günü saat 16 da Daimî Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünden parasız alınır. tstekli olanlar 2490 11 15 No.lı kanunun tayin ettiği vesika ve hizalannda gösterilen muvak kat teminat makbuz veya mektubile teklif mektublarını havi zarfla3 Mü. 7, 7/1, rını yukarıda yazılı günde saat 15 e kadar Daimî Encümene verme «İ» (3752) 7/2 lidirler. Akay İşletmesi Direktörlüğünden: Paşabahçe koyunda biri kısmen diğeri tamamen batmış bir halde bulunan Fenerbahçe ve Yakacık vapurları için en son yapılan açık arttırmada verilen «456» ve «137» liradan fazlasma talib zuhur ettiğinden müzayede temmuzun yirmi dördüncü cuma günü saat 15,00 e uzatılmıştır. İsteklilerin yazılı saatten evvel Şefler Encümenine gelmeleri. <4139>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog