Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Evet teri kesmektense, onun kokusunu giderin z. Bunun için de yanınızda TERİ KESMEKTENSE... bulundurmak kâfi gelir. Romanya Seyrisefain idaresi istanbul Umumî Acentalığı: 20 Temmuz 936 Pazartesi gününden itibaren küçük bir şişe V E N Ü S K O L O N YASl Bir damlası, bin datnla terin verdiği istırabı bir anda kesen V E N U S • 3295 kalkacaklarını muhterem halka • • ESANSLARI, bu sıcak yaz günbildirir. • 3832 lerinde sizi çiçek bahçeleri içinde dof^^^^ Doktor ™^^^"^ • • laştıracaktır. • 4702 Deposu: Nureddin Evliya zade Ticarethanesı RIZA UNVER • tam saat 13 te Istanbul, Bahçekapı ISTANBUL'dan KöSTENCE'ye hareket edecek posta vapurlarının • jstanbul Gayrim übadiller Komisyonu n d a n.• • • I > No Semti ve . Mahallesi 2603 Fatih Hacı Ferhad w Sokağı • • 82U1 Altımermer Hacıtimur Kadıköy E. Osmanağa asan a a Y. H P f Arnavudköy E. İrfanzade Y. Irfanahmed ve Karadeniz cad . Atlamataşı E. Llusulu Y. Taşocağı Kilise Şimşir Mürver Emlâk No. E. 15 Ada 34 Harita 285285/1 E. 1517 Y. 1315 E. 17 mü. E. 16 E. 99 mü. w hissesi H 73,72 metre arsanın 80MO hıs. 324 metre ars& rfiaseye jjöre muhammen kıymeti 8S50 860 T. L. > Açık Eksiltme İlânı İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: I Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22 Mavi yapıya tıakletmiştiı Galata Şehsuvar • 1377 Galata Emekyemez • 1308 Büyükada • • ^ ^ Telefon 22683 • 1317 • • 2463 27/7/936 tarih ve pazartesi günü 15 te İstanbul Nafıa Dairesi Eksiltme Komisyonu odasında «3972.59» lira keşif bedelli İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü binasınm kat ilâvesi inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, ekisltme, nafıa işleri umumî, hususi ve fennî şartna meleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak İstanbul Nafıa Dairesinde 20 kuruş mukabilinde alınabilir. Muvakkat teminat «298» liradır. Isteklilerin en az «2,000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğüne eksiltme gününden en son iki gün evvel müracaat ile fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. (3830) NAS1R İLAC1 KANZUK Büyükada Maden Edirnekapı Kariyeiatik Alipaşa Cami Güzeller E Ayaniiola Y. Yılmaztürk Bahçivanoğlu Y. 1719 E. 3 Y. 7 E. 10 E. 44 Y. 68 Ada 71 parsel 2 E. 7072 Evvelce harab çimento fabrikasmı havi 13 dönüm bağ yeri 19820 metre bostan ve tarlanm 15 his. 51 metre arsa Arsa Ahşab hane ve barakanın 432640 his. 347 metre arsa 363,80 metre arsanın 70 No. lu mahallin tamamı ve 72 No. ln mahallin 34 hıs. Gübre iskelesi ve 517 metre arsanın 1924 his. 366 metre arsa 8265 metre bağ yeri ve kulübe ile tarlanın 14 his. Kârgir ahır ve odalann ve kuyusu olan 8291 metre bostanın 330 his. Bahc.eli kârgir hanenin 3248 hıs 12662 metre arsa 2400 400 > » 3*0 320 1830 > Y. 12 » 426 1 1 • 7933 • • 3193 Paşabahçe Feriköy Sultaniye Gurcü katolik kilisesi mahallen Çiftecevizler Büyükayazma E. Tekke Y. Seyfullah El. Fırın Maslak cad. 4 E. 31 mü. 15 E. 16 Y. ll/l1616/1 E. 17 Y. 25 E 1618202224262830 Y. 18202224 26283032 E. 29 mahallen 23 E. ve Y. 18 E 23 Y 25 E. 15 836 370 450 > f** Satılık Eczane I Zonguldak havzasında gayet işI lek bir eczane sahlıktır. Istanbul• da postane civarında Mehmed GaI lib Inel ecza deposuna müracaat. Zayi Makbule yazılı mühürümü kaybetlim. Yenisini çıkaracağımdan | zayiin hükmü yoktur. Taksim Lâmartin caddesi Ağahanyan apartımanı No. 47 Makbule DOKTOR JEMSiN Nasır ilâcı bütün dünyaca tanınmıştır. En eski nasırları bile kö künden çıkarır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul • 8081 • • •8135 • • 2093 • • • • 1314 • • 5755 • • 8104 • 9 283 • 2501 • 8193 8122 Arnavudköy Kocamustalapaşa Arabacıbeyazıd Beşiktaş \emmahalle Yeniköy » 450 2380 3800 > » Burgazadası Beyazıd Tavşantaşı Beyoğlu Kamerhatun Unkapanı Haraççıkaramehmed Hasköy Turşucu Büyükada Maden Beyoğlu Hüseyinağa Bakırköy Kartaltepe E. Manastır V. Gönüllü Darpaneiatik Şirket Hisaraltı Arabacı Acemköşkü Bilezik Jncirli cad. 370 metre arsa Kârgir dükkân 24 metre arsa Havasız mahzenin 115120 his. 185 metre arsa 12140 metre tarla ve incirliğin 12 his. 142,50 metre kuyulu arsa 945 metre arsa 400 720 165 200 100 610 290 » > > » Dr. iHSAN SAMi 4 beygir kuvvetinde bir motörle mücehhez Gonokok Asısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | Sultanmahmud türbesi No. 113 SANDAL SATILIKTIR istanbul Yenipostane caddesi Mısırl> oğlu han 9 numaraya müracaat İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Azı Çoğu Tahmin fi Mu. garanti Şartname bedeli • Et ı 5 rrmnVıacıran crrjvrımııVipHıl Krmnçılprl] r < Karaman 12500 20500 44 40500 53000 Dağlıc 46 4446,15 535 K. Kuzu 11700 17800 44 Sığır 36000 47500 38 1 Kasabaya üç saat mesafede olan Belediyenin Fındıklı Sağlık Yukarıda adları yazılı sıhhî müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 malı yılı ekmek, francalâ ve et ihtiyaclarından bir kısmına teklif edilen fiatlar fazla görülmüş ve bir kısmına da hiç talib suyunun kasabaya getirilmesine aid projesi yaptırılacaktır. Bedeli çıkmamış olmasına binanen pazarhkla yeniden eksiltmeye konulmuştur. muhammeni 500 liradır. 2 Karamürselin müstakbel münhanili harita ve plânı yaptı 1 Pazarlık 27/7/936 pazartesi günü saat 14 te Sıhhat Müdürliiğii binasındaki Komisyonda yapılacaktır. rılacaktır. Bedeli muhammeni 500 liradır. 3 Karamürsel kasabasının asrî kabristan projesi yaptırılacak 2 Şartnameler karşılarında gösterilen bedellerle Komisyondan alınabilir. İstekliler her müessese ihtır. Bedeli muhammeni 200 liradır. tiyacı için ayrı ayrı pazarlığa girebilirler. 3 İstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe ye936 senesi içinde yukarıda yazılı plân ve projelerin yaptırılması 3 İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeçalışma programımız cümlesinden olmakla bu projeleri yapacakla rın kanun ve emirler dairesinde ve Vekâletlerden tasdik edilmek (3803) şartile yapmıya talib olanlann Karamürsel Belediyesine müracaat leri ilân olunur. (4094) 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları İstilâiye, Çocuk, Akliye hastanelerile Sanatoryom ve Kuduz tedavi müesseselerile Ebe Yurduna. Nümune, İstilâiye, Çocuk hastanelerile Ebe Yurdu ve Kuduz tedavi müessesesine. Ekmek Francalâ 135000 3000 161000 3600 11,25 16,50 1402,99 480 K. H H • • • 1 • • • • • • • Y. 23 E.2325 Y. 1921 E 27 E. 3537 Y. 29 E. 26 mü. 1 7641 7765 Ceviz 159 E. 3 67 metre arsanın Y. 12 Hüseyinağa 34 his. Fesliyan 100 E. 21 89 metre arsanın 7452 Beyoğlu Y. 23 Kamerhatun 14 his. 290 lncirlı E. 26 mü. 962 metre arsa 7763 Bakırköy Kartaltepe harita 5 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 29/ 7/936 tarıhine tesadüf eden çarşamba gününden itibaren on gün müddetlp pazarlıkla satışa çikanlmıştır. Pazarlık için talib olanlarııı ıhaleleri salı ve perşembe günleri saat IC !5 dan 1 ye ve 14 ten 17 ye kadardır. Bu ikigünden maada her gün sabahları saat 10 dan 12 ye kadardır 7960 Beyoğlu harita 7 236 Karamürsel Belediyesinden: |fDr Celâl Sonat Beyoğlu, f Bevliye mütehassısı Parmakkapı No. 5 1 Zayi İstanbul ithalât gümrüğün den aldığım 24/10/1935 tarih ve 319556 mımaralı gümrük makbuzunu zayi etmiş oldıığumdan yerine bir yenisini aIıyorum. Yukarıda nıımara ve tarihi yazılı makbuzun hiçbir hükmü kalmadığını ilân ederim. Tevfik Yılmaz Rıhtım han Eminönü İstanbul 1 Semtimeşhur ve mahallesi Cağaloğlu, Alemdar Samatya, Hacıkadın Eyüb, Nişancımustafapaşa Kumkapı, Kazganisadi Şehremini, İbrahimpaşa Eyüb, Nişancımustafapaşa Beyazıd, Sekbanbaşı Yakubağa Beyazıd, Sekbanbaşı Yakubağa Şehremini, Denizaptal Hocapaşa, Karakihüseyinçelebi Balat, Karabaş Yusufpaşa Yusufpaşa Yenikapı, Kâtibkas'r Çarşı Çarşı Eyüb, Nişancımustafa Çakmakçılarda Valde hanı Çakmakçılarda Valde hanı Çakmakçılarda Valde hanı Çakmakçılarda Valde hanı Haseki, Bayrampaşa Fatih, Beyceğiz Cadde ve sokağı Çatalçeşme . Tramvay C. Nişancı Cami Yaylacamii Nişancı Simkeşhane altında Simkeşhane altında Topkapı C. Orhaniye Vapuriskelesi Haseki C. Haseki C. Yenikapı C. Kavukçular Lutfullahağa Mektem altında Birinci kemerde Birinci kemerde Mescid altında İkinci üst katta Başmakışerif tekkesi Nişancı No.sı 2,12 314 372 46 Cinsi Hocarüstem camii ve meşrutahane Hane Şeyhmurad dergâhı odaları Mekteb mahalli Hane Şeyhmurad samaha nesi odası Dükkân Muhammen kirası Lira K. 20 18 8 50 2 1 1 8 7 6 KUMBARA 0 12 0 95 101 8993 298 340 2 13 23 25 5759 15 17 37 39 1957 9 13 21 93 4 0 BIRE. İOOO TARLADR 50 50 50 50 50 > > Oda Taş oda Efdalzade medrese arsasında baraka 2 50 Beyazıd, Yahnikapan 5 Haticesultan mektebi altında bodrum 2 Uzunçarşı, Yavaşçaşahi" Mekteb 2224 Mekteb altında >1" bodrum 2 Dayehatun Hamam 7 9 Depo 1 Davudpaşa, Kasabilyas Sütçü 79 Maaoda arsa 0 50 Davudpaşa, Kasabilyas Hamamodaları 26 Oda 0 50 Bahçekapı, Şeyh Mehmedgeylâni Şapçı hanında 9 Oda ve odabaşılık ve kahve mahalli 12 Yukarıda yazılı mahaller 937 senesi mayıs nihayetine kadir kiraya verilmek üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. İstekliler hizalarındaki muhammen kiranın seneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey alrçelerîîe birlikte ihale günü olan 29 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 e kadar Çemberlitaşta İstanfcul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat Kalemine gelmeleri. (4087) 5 2 1 1 2 1 1 1 3 4 2 5 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog