Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

19 Temmuz 1936 CUMHURİYET BUyiilc birderd Istanbulda gayrimenkul kıymetler düşüyor mu ? Emlâk; anarşi içinde birbirinin kıymetini baltalarken buna hayır demek güç olur Lokarno devletlerinin toplantısından sonra... IBaştarafı 1 inci sahifede] olduğu hakkındaki karannı bildirmiştir. Muhalefet Reisinin hücumu IBaştarafı 1 inct sahîfede] ittihaz edilen hattı hareketi tazimle ya Londra 18 (Hususî) Muhaliflerin Ajansın verdiği malumat detmiş ve ayni hattı hareketin yeni rejimreisi M. Athly binlercc maden amelesinin Montrö 18 (A.A.) A n a d o l u Ajan ' de ayni anlayış ruhu içinde devam edeceMemleketin ekonomi ve sosyal haya mek için gayrimenkule yatırılan serma huzurunda söylediği bir nulukta hüku sının hususî muhabirinden: Boğazlar kon ği hakkındaki teminatın memleketi efkân hnda gayrimenkullerin ve buna yatırı yenin memleketin ekonomik vaziyete meti şiddetle tenkıd etmiş ve demiştir ki: feransı bugün aktettiği umumî celsede umumiyesinde memnuniyetle karşılana « Hükumet elân eski sistemlerle işle boğazlar mukavelesinin yeni metnini saat cağını kaydeylemiştir. lan büyük sermayelerin oynadığı büyük göre tabiî getirimini emniyette bulun rolleri düşünürsek, meselenin cidden durmak lâzımdır. Bu hususta en ziyade ri idare etmek istiyor. Halbuki eski sis 18,15 te ittifakı ârâ ile kabul etmiştir. Türkiye heyeti murahhasası baskanı Büyük Millet Meclisi kürsülerinde mıi sermaye toprağa yatırılırken hesablı temleri iflâs etmiştir. Eski gemi artık çüMontrö 18 (A.A.) Anadolu A İngiltere ve Avusturalya heyeti murahhazakereye değer bir kıymeti olduğu pek hareket etmek mecburiyeti altında bu rümüştür. Bundan dolayıdır ki kaptan salarına teşekkür etmiş ve Gelibolu yanm kolayca anlaşıhr. Bugün muhakkak o lunduğumuzu düşünmek ve para veren lar onu yürütemiyor... Musolini gibi her jansının hususî muhabirinden: Boğazlar Konferansı bugün biri hu adasında yatan büyük ölülerin uluslar lan bir şey varsa, o da bu işlerin çok ısmüesseseler yardımile halkm servetini kese meydan okuyan devlet reisleri kar susî, biri umumî iki celse akdetmiştir. teşriki mesaisinin bir rehinesi olacağı emlaha muhtac olduğu meselesidir. korumak ve onu murakabe etmek lâ Romanyalı muhacir bir şısında bugünkü şartlara ve ahvali ruhiKonferans hususî celsesinde mukave niyetini izhar etmiştir. Gayrimenkulün bugünkü durumun zımdır. Bu meseleyi bir misalle izah eyelere uygun surette hareket edecek a leyi madde madde tetkik etmiş ve uzuntalebenin isteği Fransız heyeti murahhasası başkanı, dan ne halk, ne de hükumet memnun delim. 10 bin lira sermayeli bir vatan Devlet Demiryolları Zonguldak, Çatal Türkiye heyeti murahhasası beyanatınm dur. Bunun sebeblerini her şeyden ev daşa yapacağı 20 bin liralık inşaat için damlar lâzımdır. Kabine îngilterenin uzadıya müzakereler olmuştur. ağzı istasyonunda Romanyalı kireççi Zihrd vel ilmî ve fennî esaslarda aramak lâ 10 bin lira ikraz edilmesi vatandaşın \ prestijini mahvetmiştir.» Müteakıben umumî bir celse aktedil manevî, hukukî ve siyasal ehemmiyetini Taskıran imzasile aldığımız mektubda dezundır. M. Baldvinin bir nutku miştir. Reis Brüce yeni mukavelenin met kaydetmiş ve Geliboluda ölenlerin mezar niliyor ki: «Bundan iki yıl önce göçmen servetini büyük bir tehlikeye maruz bıMülâhazalarımızı not edelim: Londra 18 (Hususî) Başvekil M. ninin heyeti umumiyesi hakkında söyli lan hakkındaki lutufkârlığı ahdî bir veci olarak Türkiyeye geldik. Gencim, talebe . rakır... Verilen paralara rehin olarak yim. Geçen sene aekizinci sınıfıbitirerek liMalî kısmı: Tapu ve Kadastro idare gayrimenkulü düşünmek doğru değil Baldvin bugün Waleste bir nutuk sb'yliyecek bir şeyleri olup olmadığını heyeti beden değil, içten gelen bir histen müte seye girmek Lstedim, meccanen kabul et lerinin Maliyeye merbut bir şube ol dir. Gayrimenkulün getirimini ve borc yerek îngilterenin dahilî vaziyetini izah murahhasalara sormuştur. Heyeti mu vellid bulunan Türkiyeye karşı Fransamn medileT. O vakittenberi çalışarak blı yıllıb ması itibarile Maliyenm hakkı mülki lunun vaziyetini düşünerek ikrazat yamekteb ücretini toplamağa çalışıyorum. etmiş ve millî birlik kabinesi sayesinde rahhasalardan hiçbiri söz almadığından minnettarlığını ifade eylemi§tir. yeti koruyacak sistemlerde usulleri ıs pılmalıdır. Gayrimenkulün tabiî bir vaFakat gene yetişmiyecek. Alâkadar makam. dahilde îngilterenin terakki ve inkişaf et reis Boğazlar mukavelesinin ittifakıârâ M. Polıtis de, Yunanistan heyeti mu ların Türkiyeye sıgınan bir göçmen genlah etmek bugünkü rejim çerçevesi daziyette yüzde yedi nisbetinde para te tiğini kaydetmiştir. Başvekil bundan sonra ile kabul edilmiş olduğunu bildirmi| rahhasası adına, Türkiye heyeti murah cin bu okuma arzusunu kırmıyacakîarını, hilinde asrın medenî ve içtimaî ihtiyacmin ettiğini öğrenmiyen kalmamıştır. haricî sivasete temas ederek muhaliflerin larına uygun bir surette tapu kayidle hasasına minnettarlığını büdirmiş ve Tür bilâkis tergib ve teşvik edeceklerini uma tir. Şu halde gayrimenkul sermayesinin rak sayın gazetenizin bu hususta tavassut rini yenilemek ve onları kanunu medehücumlanna cevab vermiş ve demiştir ki: Bunun üzerine Ingiliz delegesi ve mü kiye heyeti murahhasası tarafından söyle etmesini diliyorum > beşte birile yapılan ikrazat bütün ser ninin vermek istediği veçheye sokmak « Bircok kansıklıklara rağmen Av teakiben de diğer delegeler konferans ve nen sözlerin Yunanistanda derin bir su mayenin yansını borca çalıştıracağı dülâzımdır. Vergi meselelerini sağlam erupada îngilterenin kuvvetten düştüğünü Türk heyeti murahhasasını bu mes'ud rette hissedıleceğinı temin etmiştir. gaslara bağlamak ve bu meseleyi hazine şünülürse 3/4, 1/2, 1/3 nisbetlerile bil zanneden bir tek kimse bile yoktur.» M. Politis, Türkiye ile Yunanistan hassa irad maksadile yapılan ikrazların neticeden dolayı tebrik etmişlerdir. gözlüğile tek taraflı görmemek; bilâkis borclu aleyhine ve millî servet aleyhi arasındaki münasebetlerin hususî mahi İmza merasimi evvelce de mukarrer vergi tarhını ilmî esaslara istinad ettirP ABALAIÎ mek lâzımdır. Takdiri kıymet işlerini ne ne facialar oynıyacağını düşünmek olduğu üzere pazartesi akşamı saat 22 de yetini bilhassa kayid ve işaret ederek LoIBaştarafı 1 inci sahifede] zan muahedesinin bu iki memleket ara arzuya tâbi rakamlardan ziyade, for gerektir. Yedi alıp on dört vermenm Batıj Alı» cereyan edecektir. 625. 631, 1 Sterlin müllerin doğurduğu bir rakam haline mümkün olamıyacağmı, irad maksadile melodilerin toplanması yolunda çalışmasındaki harblerın sonuncusunun sonunu Dün neşredilen tebliğ 125.50 125 50 inşaat yapanlara ezberletmek lâzımdır. lara başlamıştır. 1 Dolar koymak lâzımdır. göstermekte olduğunu bildirmiştir. 163. 166 20 B^ransız Fr. İçtimaî vaziyet: Montrö 18 (A.A.) Anadolu A «Montröde alınan netice metin Bunlar sözlü filim ve plâklara geçi 190, 196. 20 Llret Bütün bunlar bugün Maliye Vekâleti b0. 54. 20 Belcika Pr. Gayrimenkul kıymetlerini korumak rilecek, sonra mütehassıslar tarafından jansının hususî muhabirinden: Türk siyasetinin neticesidir!» vazifelerinden olup bunun üzerinde Ve23. 20 Drahmj Konferans, gizli celsesinden sonra a dıa 620. Atina 18 (Hususî) Boğazlar kon 20 İsvicre Pr. kâletin mühim etüdleri, tecrübeleri ol için umumî bir surette zürraı ve eko geniş bir etüde tâbi tutulacakhr. •aa. 2ö. 20 Leva Maarif Vekâletinin bu mesele ile a şağıdaki tebliği neşretmiştir: 6a gerektir. Kadastro ve takdiri kjy nomik alınacak tedbirler erbabmm düferansında husule gelen kat'i itilâf hak32. 84. 1 Florin şüneceği çok yüksek ihtısas işidir. îs lâkadar olarak davet ettiği îstanbul KonCumartesi günü saat 15 te toplanan kında Montröden aldıklan telgraflar ü 20 Cek kronu met işlerile ilgisi dolayısile Kadastro 85, 94. 22.50 24. 1 Avusturva Sl Baş Fen müfettişi Halid Ziyanın, îsviç tanbul içinde görüp düşündüklerimize servatuar müdürü Yusuf Ziya ile san'at Konferans, tahrir komitesi tarafından zerine bütün Atina gazeteleri dündenberi 11 15. 1 Peceta re, Almanya, Fransa kadastroları arazi gelince: kâr Mes'ud Cemil şehrimize geldiler, kat'î olarak tesbit edilen metnin mad boğazlar itılâfının ehemmiyetini tebarüz 28. 30. 1 Mark Istanbulda gayrimenkul kıymetleri Vekiletle temaslara başladılar. Yusuf delerini tetkik etmiştir. ve emlâk kıymetleri hakkmdaki Avru19. 29. 1 Zloti ettirecek yazılar yazmaktadırlar. Gaze24. 39. 1 Pensrü pa etüdlerini Vekâletin tabettirmesi Ve düşüyor mu?.. diye bir sual karşısmda Ziya ile Mes'ud Cemilin bazı mütehas Romanya delegesi, pakt ve yahud pakt teler, Türkiye noktai nazannın muvaffa 20 Leva 16. 13. kâletçe bu işlere ehemmiyet verildiğine kalıam, vereceğim cevab hayır olacak sıslarla birlikte memleket dahilinde bir 52. 49. çerçevesi dairesinde akdedilmiş veya ak kiyete mazhar olmasının en büyük sebe 20 Dinar 34. pek mühim bir delildir. Mumaileyh bu tır. Ancak Boğaziçinde koskoca bir ya seyahate çıkmalan muhtemeldir. 32. 1 Yen tedilecek bölge anlaşmaları mucibince binin bilhassa Ankara hükumetinin takib 33. 31. 20 İsvec kronu raporlarında, bu işler üzerinde en evvel lının enkaz fiatına satılması, Galatada 968. 969. 1 Türk altını Romanyaya yapılacak yardım hakkında ettiği siyasetin metanet ve dürüstlüğünün davranmış memleketlerde yaptığı mü ayda 100 lira getiren bir mağazanın bu212. 243. 1 Banknot Os. B. Türkiye başdelegesi tarafından yapılan neticesi olduğu ve Türkiyenin her ne şehim etüdleri izah ederken memleket i gün ancak zorla 40 liraya müşteri bulÇEK , L E R beyanatı sened ittihaz etmiş ve buna bi kilde olursa olsun bogazları tahkim için çin ne yapılması lâzım geldiğini de işaduğu düşünülürse bu hayır cevabma da [Baştaralı 1 inct sahifede] Açılıs Kapanış ret etmektedir. Bütün bu meselelerin şaşmak lâzım gelir. Bir şehirde gayriBu nümayişçilerin mürettibi «Deniz naen, 19 uncu madde hakkındaki ihtirazî verdiği azimli ve kat'î kararın siyaset ma629 630.50 Londra halli için kadastro meselesini halletme menkul kıymetlerini sabit denebilecek ve müstemlekeler birliği» reisi olup, ev kaydini geri almıştır. 0.799i a 7974 nevralarınm fevkinde bir rol oynadığını Nev Yok nin riyazî bir düstur olduğunu izah ve bir vaziyette bulundurmak için yapıla velki gün Danzig açıklarında bir tayya1206 12.03 Parls Bulgar delegesi, Bulgaristanın husu zikr etmektedirler. 10.1155 10.C9 Milâno ispat eden bu mühim eserde takdiri kıy cak işlerin hiç birini yapmış değiliz... re kazasında ölen General OrliczDresz sî durumunu kaydettikten sonra, 19 uncu Atina gazeteleri nihayet bogazların Brüksel 4.7282 4.7364 met meselelerinin ne ince mülâhaza ve Şehrimizde, ne iskân sahaları malum W,27 84.06 maddeyi, bu maddenin son fıkrasını şu Türkiye tarafından tahkim edilmesinin Atina nerdi. etüdlere müstenid olduğunu görüp an dur, ne sanayi mıntakaları bellidir; ne 2.4İİ0 2.4350 manada tefsir ederek kabul ettiğini bil doğu Akdeniz sulhunun en mükemmel Cenevre Yukarı Silezyada tevkifat 83.6U 63.4417 Sofva lamak dcab eder. Amerika sistemlerine ticaret mıntakaları, ne pazar yerleri, ne 1.1730 1.17 Amsterdam Varşova 18 (A.A.) Gayrikanunî dirmişrir: bir teminatı olduğunu söylemektedirler. kadar incelemelerini derinleştiren ve de hükumet daireleri... 19.2390 19.1910 Pras bir teşekkül olan yukarı Silezya nasyo Bulgaristan için mütearrızın tayini, M. Titulesko gitti 4.17 4.16 Suriyede bir Fransız mütehassısımn aVivana Bunların mevkileri taayyün etmedik5.8a 5.8057 razi varidatları neden azalıyor, mevzuu çe gayrimenkulleri birbirlerile amansız nal sosyalist partisi azasından 54 kişi, münhasıran paktın derpiş ettiği usul muBükreş 18 (A. A . ) Titulesko dün sa Madrid 1.98 1.9754 Berlin üzerinde yaptığı etüdde bize şimdiye bir mücadeleye koymuş oluyoruz.. cibince vâki olacaktır. son günlerde tevkif edilmişlerdir. at 19.15 de Montröye hareket etmiştir. 4.2375 4.2263 Varsova 4.3325 4,3220 kadar duymadığımız pek çok kıymetli Budaueste Danzig hükumetinin kararlart Türkiye, Yunanistan, Fransa, RomanBulgaristanın kar an Biri diğerinin aleyhine kıymetini yük 108.12 107.8510 Bükres şeyler öğretiyor ve bütün bunlardan seltiyor.. Diğeri de bir başkasınm le Londra 18 (Hususî) Danzig hü ya ve Yugoslavya heyeti murahhasaları, Montö 18 (A. A.) Havas bildiriyor: Belerad 318210 34.7343 sonra artık memlekette adımla takdiri hine mahvediyor. Bütün bunlara sebeb, kumeti bugün çok mühim bir kararname Bulgaristan murahhas heyetinin göster2. TO75 2.7010 Boğazlar konferansı bu pazartesi günü Yokohama 24. ?2 24.8815 kıymet yapılmasına müsaade edilmeme içtimaî değişmelerdir. Oturacağı, çalı Moskova neşrermiştir. Bu kararnameye göre her digi uzlaşma fikrini takdirle karşılamış saat 22 de kapanacak ve mukavelename Stokhoîm 3,0838 3.0760 sini ve bu işlerin ilmî ve fennî asasata şacağı, gideceği yeri belli olmıyan bir nevi toplantılar yasak edilmiş ve Alman lardır. o saatte imzalanacaktır. t S T t K RAZLA R istinad etmesi için takib edeceği yolu göçebelik hayatı İstanbul halkmın ezelî Bulgaristan, devletlerin boğazlardan Başkan bu takdire iştirak ederek Bul göstermekle malî bakımdan bu mese derdidir. Bütün bunlarda kabahatin en gizli polis teşkilâtına müşabih gizli polis Acılış Kananış lenin halli yollarını taharri etmiş o büyüğü vurabalıya kabilinden Beledi teşkilâtı vücude getirilmiştir. Bu karar garistan ve Romanya heyeti murahhasa geçerek takıbine salâhiyettar olacakları 1 Türk borcu I peşin 21.10 aı'.iu 20,075 name hilâfına hareket edenler 3 ay müd larına konferansta anlaşmayı kolaylaş muhtemel mütecavizin Milletler Cemiyeti > > I vadeli 20,975 luyor. yeye düşer... Borsa kalkar İstanbula ge19.30 » > II vadeli 19.20 detle tahşidat kamplarına gönderilecek tırdıklarından dolayı teşekkür eylemiştir. tarafından tayinini derpiş eden 16 ncı Kongrelere iştirak münasebetile bu lir, Hal yapılır, pazar yeri mevkiini deTAH VİLÂT lerdir. Romanya heyeti murahhasası, 21 inci maddenin metni hakkında her hangi bir raporların tevhidi ve Maliye Vekâleti ğiştirir; inşaata ruhsat alelusul veriîîr. Danzig kanunu esasisini baltalıyan bir madde hakkında, Japonyanm naktai na tadil taleb etmeksizin, mukavelerjameyi Kaparu§ AçillS Şehrin vaziyeti hazırasının ihtiyacları nin lâyık olduğu şekilde hassasiyet gösAnadolu tererek bu etüdleri tabettirmesi işin nedir? ne olması lâzımdır? Halk çalışa nevi örfî idare tesis eden bu kararname zarını kabul etmekle beraber bir harb imza etmeyi kararlaştırmıştır. 45. > I vadeli 45. ciddî bir şekilde üzerinde yürünüldüğü cağı yere çabuk ve ucuz olarak gitmek nin neşri Avrupa siyasî mehafilinde de tehlikesi takdirinde Türkiye tarafından 45. » II vadeli 45, nü gösteriyor ki bütün servetini topra ister... Yolların vesaiti nakliyenin va rin bir hayret ve infial uyandırmıştır. almacak tedbir hakkındaki kararın mün Amiral Mehmed AH ğa yatırmış olan ve bütün sâyinin se ziyeti düşünülmüş değildir. Zavallı halk hasıran Milletler Cemiyetine aid olması istifa etti meresini topraktan bekliyen bir halk yatağı, yorganı sırtında dairesinin, fab Askerlik dersinde muvaffak nı tercih ettiğini çünkü Romanyanın hariBoğazlar Konferansı Boğazlar Ko Kadıköy Mısırlıoğlunda Acıbaden rikasının, çalıştığı müessesenin nakletiçin bu çok büyük bir müjdedir. cî siyasetini Milletler Cemiyetinin otoriolamıyanlar sınıfta misyonunun lâğvma karar vermfşti. Esa caddesinde 81 numaralı ev acele satl Adlî kısmı: Gayrimenkul tedavüle tiği mıntakaya. koşmağa mecburdur. Bu tesine istinad ettirdiğini söylemiştir. Ro kalıyorlar sen bu karardan evvel Komisyonun vazi lıktır. geçince iki şahıs arasında bir hak mev meseleler üzerinde istikrar olmayınca manya heyeti murahhasası 25 inci madde Muntazam bahçesi, 8 odası, hamani Istanbulda emlâk piyasasmda sabit ve zuu olur. Bu mevzuu tek taraflı değil. Ankara 18 (Telefonla) Mekteb hakkındakj kaydi ıhtirazisini de geri al fesi kalmadığını gören Komısyon Reısı ve teferrüatı vardır. İçindeki sahibin tabiî bir vaziyet düşünmek mevsimsuçift taraflı düşünmek lâzım. GayrimenAmiral Mehmed Ali istifasını Hariciye Ierde askerlik derslerinin de diğer derskul kıymetlerini korumak ve millî ser dir. Şişli, Maçka, Fatihin, Bevazıdın, A ler gibi sınıf geçmek üzerinde müessir mıştır. Vekâletine göndermiştir. Komisyondaki den sorulur. mayenin zıyaına meydan vermemek i dalar, Boğaz, Kadıköyün, Bostancmın. olması yolundaki kararnamenin bu se Japon heyeti murahhasası, mukavele Ingiliz murahhası Mister Makdonald da İstanbul ikinci icra memurluğundan çin 2280 numaralı kanunun oynadığı rol Galata, îstanbulun, Anadolu sahili, Ru ne ilk defa tatbikı dolayısile Ankara metnini kabul ettiğini söylemiş ancak bu istifa etmiştir. Esasen yaz tatili yapmakMahpus ve satılmasına karar verile^ pek mühimdir. Yalnız bir noktaya işa meli sahilinin, Tütüngümrüğü, Keres Hukuk Fakültesinden 70 talebe askerî nu imza esnasında, Japonyanın Milletler ta olan Komisyonda; konferansın karatecilerin lehine dönmekte devam ediyor ret etmek isterim; kanunun beş senelik kamplara almmadı. Diğer derslerin im Cemiyeti azası olmamak vaziyetini bu n üzerine tasfiye muamelesi yapılacak tesbih, ağızlık, mostra camekânı ve îi taksite bağlıyan hükümlerinden sonra. ve edecektir de. Bunlarm tabiî bir hal tihanlarında muvaffak oldukları halde imzanın kat'iyyen değiştirmediğine dair tır. camekân aeık artırma ile Hamidiyı bu beş senelik taksitlerden birisinin ve alması için İstanbulun nekadar bekliye askerliğe devam etmedikleri için sınıfihtiraz kaydi koymıya meşrut kılmıştır. Komisyonun diğer azası burada sefa caddesi 61 numaralı Çubukçiyan dük rilmemesi halinde borc kesbi müstace ceğini bugünkü nesle değil, gelecek nes larında bırakıldılar. Bunlarm arasmda Sovyet heyeti murahhasası, Japonya retlerde vazifedar olduklanndan Mister liyet eder; gayrimenkul müzayedeye le, geleceklerin sorması lâzım. bu sene mektebden mezun olanlar da kânında 22 temmuz 1936 tarihine mü ya kaydi ihtirazide bulunmak keyfiyeti \Makdonalddan maadası gene şehrimizde Devlet, gayrimenkule yatırılan ser vardır. çıkar, ne kıymet bulursa bulsun satılır, sadif çarşamba günü saat 9 dan itibare nin tanınmasının bu ithirazın esasında kalacaklardır. bu kayidde ne bulursa bulsun kaydi tek veti muhafaza etmek için vergilerde r taraflı düşünülmüştür. <Gayrimenkuîe c25 nisbetinde bir tenzilât yapmıştır. Şam sergisinde pavîyonumuz kendisile mutabık bulunduğunu tazam saülacaktır. İsteklilerin 936/1216 nu > müşteri çıkmadığı takdirde ipotek be Bu, şüphesiz âcilen almacak tedbirlerin mun edemiyeceâini beyan eylemiştir. güzelleştirildi Türkiye Avusturya ticaret maralı dosya ile tayin olunan gün v deli ile gayrimenkul alacaklarma geçer» başında gelir. Fakat mesele iradların ve Japon heyeti murahhasası, protokolun Şam 18 (A. A.) Burada açılmış olan kaydi konmak suretile borcluyu bor gayrimenkul kıymetlerinin takdirinden saat mahallinde hazır bulunacak me * muahedesinin müddeti beynelmilel Fuardaki Türkiye paviyonu kabulü sırasında, Japon esas teşkilât kacundan halâs etmeğe ve hem de para ve ziyade bu teşekküllerin kurulmasmdartıura müracaatleri ilân olunur. (24458J nunu sebebile, bu protokolu hükumetinin bitiyor ren müesseseleri daha hesablı hareket dır. Tahrir heyetleri, tadilât komisyon ve bu pavyondaki mallarımızın gerek etmeğe mecbur eder ve onları hukukan ları kimlerdir, nerelerde staj yapmış tenev\'üü üzerinde ve gerek teşhir tarz tasvibine muallâk olarak imzaya mec 1 Ankara 18 (A.A.) İktısad Vekâletinden bildirilmektedir: bugünkü vaziyetten kurtarmış olurdu.. lardır? Bunu düşünecek olursak mahi ları hakkında yapılan neşriyat üzerine bur olduğunu bildirmiştir: Romanya heyeti murahhasası, bu huBu işlere, Emniyet Sandığı, Vakıf Pa yeti meseledeki sakat noktaları tebarüz Ekonomi Bakanlığının gösterdiği yakın Avusturya ile asanvzdaki 21/7/1934 ralar gibi halk servetini ve Emlâk Ban ettirmiş oluruz. Halk ve hükumeti alâ alâka ve derhal almış bulunduğu ted susta hukukî mahiyette bazı endişeleri tarihli ticaret anlaşması 21/7/936 tarikası (ki biz onu atinin devlet kredi fon kadar eden böyle muazzam bir işe baş birler neticesi olarak paviyonumuz, cid mevcud olmasına rağmen, protokolu Tür hinde bitiyor. siyesi yerinde görmek istiyoruz) vası lamak için Avrupalılarm nelere baş den çok mükemmel bir hale getirilmiş kiyeye karşı dostluk ve itimad delili o Cereyan eden müzakerat bugüne katasile devlet servetini koymuş müesse vurduklarını ve nasıl mektebler açtığmı bulunmaktadır. larak imza etmekte olduğunu bildirmiş dar müsbet neticeye varmış değildir. selerin bu mesele üzerinde çok hassas bilmek lâzımdır. İki gündenberi fevkalâde bir dekor tir. 21 temmuz 1936 tarihinden itibaren Yoksa, kanunlar, formüller nekadar olmaları ve zalim bir faizci vaziyetin içinde açılmış olan bu yeni paviyonuKonferans, bir kaç dakika fasıladan yeni bir anlaşma tahakkuk etmediği takden kurtulmak için de para veriş sis güzel olursa olsun bilgi ve tecrübeye ihtemlerini daha ilmî ve fennî bir şekle tiyac gösteren bu işlerde çalıştıracakları muz şimdiye kadar Fuarda yapılmış bu sonra, Türkiye heyeti murahhasasının, dirde, Avusturya mallan Türkiyede ve koymak lâzımdır. Az para vermek halk sıkı bir staja tâbi tutmadıkça, onları iş lunan bütün diğer pavyonlardan çok Lozan muahedesının ve ezcümle muahe Türkiye malları Avusturyada umumî reiçin azrar, çok para vermek, o da fena.. üzerinde yetiştirmedikçe almacak ran üstün bir güzelliktedir. Paviyonumuzun de mucibince Boğazlar bölgesindeki harb l'ime tâbi kalacaktır. Bunlarm ikisi de gayrimenkul kıymet dıman her zaman için halkı ve hüku gerek bu güzelliği ve gerek içinde teş mezarlıklarının idame, nezaret ve ziyaAvusturv'adaki umumî rejim hakkın leri üzerinde menfi tesir yapar. Bu me meti müşkül bir vaziyete sokar. Her işi hir edilen mamulât ve mahsulâtımızm retlerine dair olarak bahşedilmiş olan da tafsilât Türkofis merkezi vc şubeleyanda Emniyet Sandığının gayrimen mizde tekniğe büyük bir mevki ayır çeşitlerinde olduğu kadar tertib ve tan kolaylıklann devammı teyid eden be rinden alınabilir. Makinalarının 1 : 3,8 Cassar kule yatırdığı 11 milyon lirasını büyük mak mecburiyetindeyiz.. Önümüzde a ziminde gösterilmiş olan dikkat ve itina yanatmı sened ittihaz etmiştir. Türk gazetecilerine gösteribüyük rağbet lcazandı. Alan bir hassasiyetle murakaba etmek lâzım razi tahriri gibi muazzam bir iş var. Ar bütün gezenlerin takdir ve alâkasını Ingiltere heyeti murahhasası, bu melen Sovyet filim leri dır. Devlet, zürraın malî vaziyetini dü tık senelerin tecrübelerinden ve gayri celbetmektedir. ların listesi Foto Süreyyada zarlıkların iki memleket arasında bir bağ günerek, Ziraat Bankasmm kredilerini menkul vaziyetini Millet Meclisi mü Ankara 18 (Telefonla) Sovyet semevcud dur. D. otomatik 1 : 3,8 Gazeteler yeni paviyonumuz hakkm teşkil etmekte olduğunu kaydederek, Türgenişletmek ve borc taksitlerini uzat zakerelerine dahil ettirecek kadar en faretinde Ankaradaki Türk matbuat Caısar 1 : 4,5 Zeis Tessar mak suretile bilhassa köylüye büyük dişeli bir vaziyet alan bugünkü vazi daki sitayişkârane yazılarına sayfala kiye heyeti murahhasasına teşekkürlerini mensublarına dün akşam Sovyetlerin dan kuvvetlidir. 35 liradır. yeti düşünerek bu işlere ilmî ve fennî rmda geniş bir yer ayırmakta ve her bildirmiştir. yardımlar yapmıştır. yapmış olduğu Çapayes filmile Azer Vekili: Foto Süreyya. Beyoğlu bir veçhe vermek mecburiyetindeyiz.. gün binlerce kişi Türkiye yaviyonunu Baskan, Avusturalya adına, Türkiye bavcanda çevrilmiş bir opera filmi gösEkonomik vaziyet: ziyaret eylemektedir. tarafından harb mezarlıkları hakkında terildi. Gayrimenkul kıymetlerini düsürae N.C. Muahede yarın akşam saat 10 da Montröde imza edilecek lumhuriyeti ötyoy Lsim ve adresinin bizde saklı kalmasını istiyen bir okurumuzdan aldığunız mek . tubda deniliyor ki: «Belediyenin kazino lardaki tarifeleri sıkı bir surette lcontrol edeceğıni ve tarife hariclne hiçbir kazi nonun çıkarılmıyacağını gazetelerde okuduktan bir iki gun sonra bir arkada§ımla Dolmabahçenin kenarlarına tesadüf eden, Maçkadaki Taslık kazinosuna gittim. Birer gazoz içtik, çıkarken tarifede yazılı gazoz: 9 kurıış ibaresine bakarak garsona 20 kuruş vermek istedim, kemali n e . zaketle 35 kuruş vereceksiniz efendim dedi. Gazetenizden faala verdiğim paradan. dolayı alâkadar makamların dikkat na zarlarını çekmenizi ve vakit geçirmeden, aldatılanlar çoğalmadan gazinocuya bir de ceza kesilmesi hususunda delâlet buyur manızı rica ederim.» Eelediyenin nazarı dikkatine Halk türküleri istanbul Borsası kapanış fiatleri 17 7 1936 Ranziğ işi alevlendi! Acele Satılık Ev WELTA (6/9 Rolfilm)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog