Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 Temmuz 1936 Mimarî tarihînde araştırmalar Maruz kaldığımız müşkülât ve tek çare Mademki elimizde vesaik yoktur, en kestirme yol releve yapmaktan ibarettir Yunan memurları Komşu yurtlarda Günün hâdiseleri Futbol ve bisiklet cemiyeti kuruluyor takımları Berline Mahkeme, hükumetin verdiği emri dinlemedi gidiyorlar Atina (Hususî) Yunan hükume ti, memurlann vücude getirdikleri muhte\ lif birlikleri, devlet otoritesile gayrikabili telif görerek ve bu hususta temyiz başSelçuk ve Osmanlı mimarları dünya Evkaf kayidlerinde kuvvetli araştırmaîar müddeiumumisinin kanunî mütaleasını da nın geniş bir kısmını, Türk medenî eser yapmakla beraber ayni zamanda mezar alarak bu gibi birliklerin lâğvedildiğini lerile doldurmuşlar, beşeriyete en canlı taşları üzerinde de tetkikat yapmağa Bulgaristanda ka ^ H H M M H ^ H dififTfigr Iitikadan uzaklaş e bir tamimle ilân etmiştir. ve manalı bir mimarî hediye etmişlerdir. mecburuz. binenin tekrar de ^ B ^ ^ ^ H M P B ^ " ^ " tınlmasma Kral ve Kalamata posta, telgraf ve telefon : ğişmesi bütün Av | £ ^ | ^ ^ " 1 '? başında bulunan Insan zekâsınm yetişebileceği bir kudmemurları hükumetin kararına rağmen Releve işi: Meselâ bir abidenin mi devlet adamlan çoV birliklerini dağıtmadıklanndan, Kala rupanm nazarı dik retle göklere baş çeken minareleri, göğüs marî plânlannı, makta veçhelerini ve büçalışmışlardı. Maa a mata müddeiumumisi yetmiş altı memur katini tekrar bu mem şişiren kubbelerile şaheserler yaratırken, tün detaylarını en sadık ve hassas bir çahaza yeni hükumealeyhine bir dava açmışhr. Kalamata lekete ve Balkan bu şaheserlerle, Türkün, öz şiir ve ede lışma ile ölçerek kâğıd üzerine naklet lara çevirdi. Ge tin sağlam olmasî mahkemesi, tekrar mer'iyete konulan biyatını da en kuvvetli ve veciz bir ifade mektir. Bu ameliyat o binayı yapan üs çen yarım asır zar için de ordunun muYunan meşrutiyet kanunları hükümleri ile gene bu mimarlar yazmışlar ve söy tadın san'at ve teknikteki bütün düşü f ı n d a Yakınşark vafakatini almağa mucıbince memurlann da birlikler ve ceminüşlerini ve en ince teferruatına kadar lemişlerdir. yetler vücude getirebileceklerine dair olan harblerinde ve po lüzum görülmüş « tersim ve çalışma hususiyetlerini ortaya Bu hakikî san'atkârlar, müteselsil bir maddeye istinaden bu memurlann bera lıtıka hareketlerin tür. yürüyüşle hayatın felsefesini, devletçilik koymak demektir ki bu suretle o üstadın O r d u etine hükmetmiştir. Karar mahkemeyi ta de daima mühim M. Köse İvanof Köse IvanoGeneral Zlatef ve cemiyetçiliğin esrarını bilerek ve ilâhî heyecan kudretini ve meslekî hüviyetini kip eden yüzlerce memurdan baska maz bir amil olan Bul okumağa ve tesbit etmeğe muvaffak o fun yeni kabinesinî lıeyecanlannı katresine kadar israf et nun sandalyasında oturan 76 posta T . garistan Büyük Harbdenberi daima da tasvib etmiştir. 1934 senesi 19 mayıs inmiyerek en verimli yollarda harcamışlar labiliyoruz. Sahısların san'at hüviyet'eri T. memuru ve davayı büyük bir me hilî hareketler ve inkılâblarla çalkan kılâbım yapan askerî Lik 1935 senesi tebellür edince bunların yardımile san'ave bu yolda didine çalısa milletlerine rakla dinliyen halk tarafından şiddetle makta ve bir türlü istikrar bulamamak 21 nisanında hükumeti sivil idareye yani tın tarih devreleri ve safhaları da kendişanlı ve şerefli bir san'at tarihi kazan alkışlanmıştır. tadır. Bulgaristanda kabineler ekseriya M. Toşefin riyaseti altmdaki kabineye liğinden vuzuhla meydana çıkmış olu dırarak hayat nasiblerini helâllıkla alıp yor. Kalamata mahkemesinin bu kararı or şu veya bu zümrenin darbei hükumetıle bırakmağa davet edildiği zaman 19 mabirer birer göçmüşlerdir. Oünkü atletizm müsabakalarından taya mühim ve garib bir vaziyet çıkar değiştiğinden kabinenin değişmesi birçok yıs inkılâbından evvelki parti rejiminin Bu usul bize tıpkı mahkcmelerimlzde Ne yazık ki milletimize yüksek bir güzel bir enstantane yeniliklere ve tehlikeli buhranlara sebeb bir daha dönmiyeceği Kralın beyanna * IBaş tarafı 1 inct sahifede] mıştır. Çünkü, bu karardan sonra bir mimarî yaratan ve koca bir medeniyet kanunun tatbik ettirdiği istiktab usulü olmaktadır. Bunun icin bu defaki deği mesinde en mühim esas olarak tasrih e * tarihi kazandıran bu şerefli üstadlarımı nün kat'î neticesini vermektedir, yani ka iki oyuncunun takıma girmemesinden liklerini hükumetin emrile kapatan di şiklik te haricde büyük bir alâka ve en dilmesini istemişti. zın içinde öyleleri vardır ki biz onların nun muvacehesinde bir adam yazısım ve dolayı arzu edılen parlâk bir netice a ğer memurların da cemiyetlerini tekrar Kral ya askerî diktatörlüğün devami, ve hükumetin emrine rağmen vücude ge dişe ile karşılandı. ne mezarlarını, ne hayatlarını hatta ne imzasını inkâr ederse bir heyet huzurun lınamamıştı. Yeni hükumetin azaları ve mensu yahud mezkur şartla sivil idarenin tesisi Futbolculanmızm Olimpiyada gitme tirmeleri gibi harekete de yol açacak da ona iki satır yazı yazdırdıktan sonra de isimlerini biliyoruz. melerine karar verilmesi üzerine, biz tir. binleri anlaşıhr anlaşılmaz garbî Avru şıklarından birini kabul etmek mecburiTürk vatanını ve Orta Asyadan Mı müspet menfi tereddüd etmeden hüküm bir teklifte bulunmuştuk: AylardanbeAdliye Nazın, Kalamata Müddeiu pada Bulgaristanda yeni bir inkılâb ya yetinde kaldığmdan ehvenişer olarak sıra kadar, Arabistandan Viyanaya ka verilebiliyor, zira gerçi yazı yazmak u ri bu iş için hazırlanan, çalışan, tatil « pıldığına hükmedildi. Avrupanın sol ce mezkur şartı kabul etmişti. Yeni hüku • dar bu geniş ülkeleri Türk medenî eser sulü her nekadar bir tek esasa dayan günlerini yorucu kampta geçiren fut mumisinin mahkeme kararını temyiz ede nah gazetelerine göre Bulgaristanda sim metin teşkilinde dahi Kral yaptığı isti « ceğini söylemişse de memurin birliklerilerile dolduran hatta Hindistana bile el makta ise de gerek harflerin münferid bolcularımızın, hiç olmazsa müşahid o şarelerde bu şartı daima gözönünde bularak Berline götürülmelerini, beynel nin tekrar açılmasına müsaade edilip e di iş başına Alman taraftan, yahud İ atan bu Türk san'atkârları için hele Os eskâli, gerekse birleşme ve ayrılma tarzlundurmuştur. talyan muhibbi faşistler gelmiştir. dilmiyeceği hakkında sorulan suallere cemanlı müellifleri, Osmanlı şair ve mü larında herkesin kendisine göre el yii milel müsabakaları görmek suretile isMemleketin en büyük partisi olup tifade etmelerini ileri sürmüştük. Yeni kabineye faşistlik rengi verilmevab vermemiştir. verrihleri eğer tabir caizse nankörlük e rüyüşü ve zevk hususiyetleri vardır ki isköylerde her partiden ziyade nüfuz ve si 1923 senesinde çiftçi ve komünist hüBugün memnuniyetle haber verelim derek hiçbir şey yazmamıslardır. Meselâ ter istemez yazı yazarken insiyakî ha ki, bu teklifimiz, Türk Spor Kurumu hükumetini bir darbei hükumetle deviren tesiri bulunan çiftçilerin liderleri ise bu Selçukilerin mimar Kelüğü, Osmanlıla reketlerle bu hususiyetlerden kendisini Başkanlığınca nazarı dikkate almmış ve M. Çankof grupundan dört mühim za şartm kabulile son inkılâblann tanmmış rın mimar Hayreddini veya Mehmed A kurtaramıyor. îşte san'atta ve mimarî General Ali Hikmet evvelki akşam Antın yeni kabineye girmesinden ileri gel olacağı kanaatine dayanarak yeni hü ğası ne bir Fuzuli, ne de bir Nef'i ve tersim işlerinde de bu hususiyet vardır. karaya giderek bu meseleyi muvaffa Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah miştir. Partiler rejimine nihayet veren kumete girmemişlerdir. Bunun için yeni Nedim kadar kitablarda yer alamamış Ayn zamanların duyuş ve hoşlanış ay kiyetle halletmiştir. Dün Ankaradan vilâtı piyangosunun 15 temmuz 1936 1934 senesi 19 mayıs inkılâbını yapan hükumette ancak memleketin diğer bir rıhğı da mütebellir olmakla beraber za aldığımız malumata göre, General Ali tır. günü yapılan 61 inci keşidesinde ikra Zvino grupunun bazı mensublarının da büyük partisi olan profesör Çankofun Mimarlar kendileri ise hele Osmanlı man beraberliği taşıyan san'atkârlar a Hıkmetin yaptığı teşebbüs üzerine fut miye ve amorti isabet eden tahvil nu yeni kabineye girmiş olması yeni hüku grupile diğer iki siyasî zümre yer al i bolcularımızın ve ayni zamanda bisik maralarmı gösterir cetveldir: mimarları yaptıklan şaheserlere bile ad rasında bile böylece tersim hususiyetleri metin faşist olduğu zannını kuvvetlendir mıştır. Askerî Lik eski lideri miralay mevcuddur. Bir kemeri veya silmeyi letçilerimizin Berline gitmelerine karar lannı yazmamıslardır. Bu hal ya fazla Keşidede itfa olunan tertib verilmiştir. General Ali Hikmet bu samiştir. Kabinede diğer fırkalardan yal Velcefin Yugoslavyadan memlekete gigururdan yahud da fazla mahviyetten Hayreddin baska türlü sevmis, Sinan bah şehrimize gelecektir. numaraları nız Liyapçef grupu mümessilleri vardır; rerek isyan çıkarmağa teşebbüs eylemebaska türlü telâkki etmiş, Davud Ağa gelmedir. si yüzünden hayli sarsılmışhr. 977, 547. 876, 1598. 2141, 3339, 4508, diğerleri bitaraftır. Futbolcularımız ve bisikletçilerimiz veya Mehmed Ağa da bunu baska tülü Osmanlı kitabları mimarimiz ve onun 25 temmuzda İstanbuldan hareket ede 6902, 7151. 7416. 7610, 7699. Miralayın kendisi idama mahkum e * Başvekil M. Köse Ivanof bu bitarafçizmislerdir. Hatta Koca Sinanin ilk eceklerdir. tarihi için kupkuru ve çoraktır; Evliya Ikramiye isabet eden numaralar dılmisti. Ancak haricdeki faşistlerin müIardandır. Memleketin dahilî işlerinde serlerindeki bir silmeyi son eserlerinde Berlin Olimpiyadma iştirak edecek İkramıve T. L. Çelebi Seyahatnamesinde: Şiirde nazma Tertib No. Sıra No. çok müessir rolü bulunan Dahiliye Ne dahale ve tesirile cezası müebbed küreğe terkettiSİ görülür. Binaenaleyh bu Ince futbol takımlarınm kur'ası bugün saat 3000 7610 94 kelime uyduran şairler gibi sözlerıne zaretini de başhâkimlerden M. Krasno tahvil edilmistir. Bu hâdise politikaya ve candan yapılacak releve ameliyatı da 20 de Berlinde çekilecektir. 100 7610 43 kuvvet ve çeşni vermek için sırası gel viski deruhde etmiştir. Yeni hükumetin sokulan askerî unsurun kuvvetini kırmış50 bu mevzuda bize istiktab hizmeti yapı 4508 71 dikçe mimarî eserlerimizden bahsetmiş îlk kafile yarın hareket intihabda partizanlık yapmıyacağına en tır. Fakat ordu gene murakabe işini bı10 7416 75 yor. Bu usulle biz tarihin engin meçbufakat bu sözler bize muhtac olduğumuz mühim delil de Dahiliye Nezaretine bir rakmamıstır. ediyor 10 2141 14 gıdayı, dokümanı verecek bir kabiliyeti lıyetleri arasmdan geçmiş san'atkârları Bulgaristamn dış politikan 10 başhâkimin getirilmiş bulunmasıdır. Bu Olimpiyada gidecek olan güreş ve 2141 51 eserlerile saşırmadan tasnif ve tesbit edehaiz olamamıştır. 10 Yeni hükumetin başlıca vazifesi yenî basketbol takımlarımız ilk kafile ola 6902 99 zat mahkeme reisi iken verdiği hüküm biliyoruz ki bu tarikla yapılacak tasnifi 10 rak yarın saat birde Romanya vapurile 3339 13 (Hadikatülcevami) admda meşhur bir tekzib edecek kuvvet yoktur. lerde hertürlü parti düşüncelerinin fev intihab yapmak suretile memleketi nor5 ve Köstence yolile Berline hareket ede1598 98 kitab vardır, bu kitabı görmemiş olanlar kinde hareket etmiş olmakla meşhurdur. mal vaziyete getirmek, iktısadî buhranReleve ameliyatmdaki araştırmaları cektir. Bu kafile ile birlikte Ankara Be5 7151 44 zannederler ki bu cami bahçesinde hanHarbiye Nazın General V'ulkof da dan maiset vasıtası ve kudreti zâfa ug • tamamlıyan ikinci mühim çare de sicil den terbiyesi talebelerinden otuz kişi5 3339 28 gi cami aransa banisini ve mimarını ve hı hiçbir partiye mensub bulunmıyan bi rıyan halka yardım etmektir. Bu yardım 5 lerdeki tetkikat olduğunu arzetmiştim. lik bir talebe kafilesi de Alman hüku 1598 40 da havayici zaruriyeden olan hertürlü hangi para ve nasıl bir emekle meydana taraf bir askerdir. 5 97 22 Bu iddiamı da Bursada 934 teki bir hâ metinin davetlisi olarak Berline gideşya fiatlarının indirilmesile temin edile A geldiğini öğrenmek mümkündür. HalbuFaşist sayılan Çankof partisine men5 2141 35 dise ile tevsik edeyim: Bursada Emir cektir. cektir. Bu maksadla hertürlü istihlâk riiki maalesef bu kitab böyle şeylerden u5 sub bulunan nazırlar Maarif Nazın Sporcularımızı teşyle davet 2141 66 hanının ne olduğunu bilen yoktu. Ori sumu kaldırılacaktır. Maaşların ve ge « zaktır, bahsettiği camiin semtini söyler, 5 7699 59 T. S. K. İstanbul Böİgesi Başkanh profesör Misaykof, Adliye Nazın Ka jinalitesini kaybetmiş olan bu hanı restöre lirlerin azlığı maişetin ucuzlamasile te sonra kubbelerini ve direklerini saymak5 7151 45 ğından: ragözof ve Demiryolları Nazın Koçu ederek releve ettikten sonra mükemmel lâfi edilecektir. 5 la iktifa eder. 7610 85 Berlin olimpiyadlarma iştirak edecek haroftur. Dahiliye Nazın dahi bu parbir tıcaret hanı resmi ortaya çıkınca BurYeni hükumetin dış politikasinin esasî Türk mimarları arasında kendisinden sa Halkevi bu mühim hâdise karşısında sporcularımızm birinci kafilesi Kuru Balâdaki tertiblerin hizalarmda gös tiye teveccühkârdır, diyenler de vardır. mumuz Genel Başkanı General Ali terilen sıra numaralarından mütebaki Yugoslavya ile yakmlaşmağı arhrmak en çok bahsettirebilmiş yegâne üstad Ko Bursa sıcillerini Bay, Kâmil arkadasımız Liyapçef partisine mensub bulunanlar Hikmet Ayerdemin refakatile 20/7/936 ayni tertiblerin diğer sıra numaralarını ca Sinandır, buna dair şair Sainin yat elıle tetkık etti ve neticede yaptığım resTicaret Nazın M. Valef ile Ziraat Na olacaktır. İki sene e\vel Yugoslavya ve pazartesi günü saat 13 te Köstence ta ve 547, 876 numaralı iki tertibe kâmi dığı (Tezkeretülbünyan) elimizde şaş torasyonun doğruluğu teeyyüd ettiği gibi zın M. Radivasileftir. 1934 mayıs in Bulgaristan Kralları arasmda esası kururikile şehrimizden hareket edecektir. len amorti isabet etmiştir. Ian Slâv yakınhğı günden güne art > maz bir hüccet gibidir. Halbuki bu bu hanın Orhan Bey zamanı eserlerin Bütün kulüb murahhas ve üyelerinin İkramiye ve amorti bedelleri 22 tem kılâbım yapan ve parti rejimine nihayet maktadır. nun da pek mühim bir hatasını bizzat den olduğu ve adın.n (Bey Hanı) oldu genel başkan ve arkadaşlarımızı uğur muz 1936 tarihinden itibaren tediye e veren Zvino grupuna mensub nazırlar Son aylarda Bulgaristanin ikbsadî ben buldum. gu bırcok kıymetli kayidlerle tevsik edil lamak üzere saat 12 de Galatada yolcu dilecektir. Amorti bedeli beher tahvil dahi Maliye Nazın M. Gunefle Nafıa vaziyetinde göze çarpacak kadar salâh salonunda hazır bulunmalarını dileriz. için 1 Türk lirası 10 kuruştur. Nazın M. Ganeftir. Ecnebi müelliflerine gelince: Gerçi dıydi. Binaenaieyh şimdiye kadar el değeseri peyda olmustur. Umum nakil va bunlar bugüne kadar bu mevzu üzerinde memiş birçok siciller ve Evkaf kayidleri Dün yapılan atletizm Muhalit partilerin vaziyeti sıtalarmda nakliyatm çok artmış olmasî epeyce ugraşmışlardır. Fakat bunların yardır ki bunlar mimarî tarihimizde çok bir birlik vücude getirmiştir. Bu birlik müsabakaları Yeni kabineye iştirak etmiyen parti da bunu gösteriyor. Bulgaristanda bek eserlerini de daima kaydi ihtiyatla oku kıymetli vesikaları ihtiva etmektedir. Halkevinde içtimalarına başlamıştır. İstanbul Atletizm ajanlığı tarafm Ier çiftçiler, demokratlar, sosyal demok lendiği vechile bu sene mahsul de iyi oTurnuva maçlarından sonra (lik maç mak ve içindekileri uzun uzadıya ayîkratlar ve liberallerdir. Bunlar yeni inti lursa iktısadî mevkii bir kat daha sağ * Mezar taşlarına gelince, gerek Edir dan tertib edilen İstanbul kupası müsa larına) başlanacaktır. lamak mecburiyetindeyiz. Bu eserlerden habda Fransada olduğu gibi bir halk Iamlaşmış olacaktır. nedeki. Uçşerefeli camiin miman gibi adı bakalarına dün Taksim Stadyomunda Gayrifedereler birliğinin salâhiyet bizler alacaklı olmak isterken çok defa bile meçhul kalmış üstadlann, Hayred başlanmıştır. Müsabakalara Galatasa tar murahhaslarmm önümüzdeki per cephesi teşkil ederek faşist saydıkları verecekli çıkıyoruz. Yani bunlardan isray, Beşiktaş, Güneş kulübleri ve Bahdın gibf mezar taşı kaybolmuş yüce san'Çankof, Liyapçef ve Zvino partilerile tifade beklerken öyle hatalarla karşılariye mektebi girmiştir. Mevsimin çok i şembe günü saat 18 de Evimiz merke atkânmızm mezar taşlan elimize geçse lerlemiş olmasma rağmen alınan dere zine gelmeleri ilân olunur. savaşmağı tasmim etmiş bulunuyorlar. şıyoruz ki bunlara karşı da müdafaa ceponlardan birçok seyler öğrenebileceğimiz celer iyidir. Galatasaray Güneş kulübü Kral Boris 1934 senesi 19 mayısmda hesi almağa mecbur oluyoruz. Acaba muhakkaktır. Zvino grupunun yaptığı darbei hüku Galatasaraydan Pulyas 1,80 metre bütün bu zorluklar ve mahrumiyetler nün birleşmesi Ankara 18 (Humetle daha sonra General Zlatefin yapyüksek atlamış, Güneşten Receb 1,500 îste en doğru bir tarzda mimarî tarikarşısında ne gibi çarelere ve hangi kayGüneş kulübü genel sekreterliğinden: Bükreş metreyi 4 dakika 21 saniyede koşmuş tığı darbe ve diğer değişikliklerle mem susî) naklara başvurmalıyız ki mimarî tarihi himizi yazabilmek için ben bu zikretti Güneş kulübü idare heyeti dün mütur. Bahriyeden Vedad 100 metreyi leketin tabiî ahvali sarsılmış olduğunu radyosunda bir konmizin hüivyet ve hususiyetlerini en doğru ğım arashrma usullerini en salim ve emin essislerin ve haysiyet divanı azasımn 11.2/5 de kosmuştur. Galatasaraydan ve şaşmaz bir şekilde yazabilelim?.. îşte çareler buluyorum ki bu noktada elbir da iştirakile reis Cevad Abbas Gürerin nazarı itibara aldığından normal vaziye ser vermek üzere, Etem gülleyi 12,44 metreye atmıştır. başkanlığmda bir içtima akdetmiştir. tin avdetini temin için bu millî kabine Cumhur Başkanlığı bir zorlu sual ki bu suale cevab vermek üği ve fikir birliği gerektir. Bahriyeden Tevfik 6.58 metro uzun atfilârmonik orkes Bu içtimada Güneş kulübü ile Galata nin teşkil edilmesini arzu ediyordu. için buraya kadar mukaddeme yaptım.. lamıştır. Müsabakalara bugün de devam Mimar trasından saksofo saray Kulübü arasmda devamlı teşriki Muhtelif partilerden aza alınmasına *** edilecektir. SEDAD ÇET1NTAŞ mesai üzerinde konuşmalar yapılmıştır. rağmen resmen yeni kabine bitaraftır. nist Nihad Esengil .£,.•..•« ıvoiiien j ' c ı n Kauıne Ditaraltır. ° Gayrimüttefik kulübler Müsaid neticelere doğru giden konuş Cumhuriyeti ve onun feyizli kültür Beyannamesinde bildirildiği vechile ve B ü l c r e s e hareket etmalara devam edilecektir. devrini idrak eden bahtiyar nesil mimarî San'atkâr bu şampiyonası m intihabda kendi namına namzed lis ti. KÜLTÜR tŞLERf tarihimizi de muhakkak bir' surette doğru îzmirde yeni spor ajanlari tesi çıkarmıyacak; intihabm bitaraf ol konseri için münta Eminönü Halkevinden: Çok güzel bir teşebbüs Eminönü Halkevi spor komitesi taraİzmir (Hususî) Spor teşkilâtımız masına nezaret edecektir. İntihab ya hab eserler seçmişve kat'î bir şekilde yazmağa azmetmiş Niha fından Karagümrük stadında yapıl hakkındaki yeni nizamnamenin tatbikı pılması için gelecek teşrinievvelin ikinci tir. Nihad Esengi d Esengtt tir. Gerçi yukanda saydığım hakikatler Istanbul maarif dairesinde çalışan mebir araya gelmiş ve insafsız bir mahru murlarla vilâyet dahilinde vazife gören makta olan gayrifedereler futbol tur başlamıştır. İzmir mmtaka heyeti riva nısfı tarihi tesbit edilmistir. O zamana lin vereceği konser nuvasma önümüzdeki pazar günü saat setine doktor Mithat, ikinci reisliğe Dr. kadar yeni hükumetin başlıca işi yeni in Bükreş muhitinde büyük alâka ile Ear* miyet ve zorluk olarak karsımıza dikil muallimlerin ailelerine, ölüm vukuunda 14 te devam edilecektir. Hüseyin Hulki, futbol ajanlığına Ad tihab nizamnamesini tanzim etmek ola şılanmıştır. miştir. Fakat bu zorluğa karşı yaman bir yardım etmek üzere bir yardım sandığı Müsabakalar programı: nan, atletizm ajanlığına Ferid, voley caktır. Bu nizamnamenin nasıl olacağı azimle mücehheziz ki bu her iki kuvvetin kurulmuştur. Sandığın nizamnamesi ha Saha komiseri M. Sami Karayel. bol, basketbol ajanlığına Şerif, bisik D a n s müsabakası ve liste esasma mı yoksa münferid namSaat 14.30 da Kuşdili Bozkurt, ha lete Alâeddin, denizciliğe Refik, atıcı çarpışmasmda azme zafer temin edebil zırlanarak tasdik edilmiş ve alâkadarlara 9 ağustos pazar günü sabah saat 10 dan zedler konulması usulüne mi istinad e 11 e kadar Taksim bahçesinde Kermes hğa Şevki, güreşe Safi getirilmiştir. Esmek için kuvvetli tabiyeler kullanmak en gönderilmişrir. Sandık nizamnamesine kemi Ali Muhsin. deceği henüz malum değildir. şenlikleri münasebetile birde dans müsa göre her maarif memuru ve muallim Saat 16.30 da Altınhilâl Fatih, ha ki teşkilâtın vazifeleri sona ermiştir. kestirme bir yoldan çalışma ve araştırma bakası tertib edilmistir. l, 2 ve 3 üncülüjjü *** sandığa yazılmak için bir defaya mahsus kemi Şazi Tezcan. İlk içtimada, su sporu birincilikleri için kazanacak çiftlerin herbirine ayn ayn usulleri seçmek mecburiyetindeyiz. îşte Bu haftaki oyunlar turnuvanm dö derhal faaliyete geçilmesi, merkezden olmak üzere 50 kuru^ verecektir. Sandıhediyeler dağıtılacaktır. Müsabakaya i§ti>« Ordu ve yeni hükumet bu bakımdandır ki en kestirme ve kııv rak şartları: ğa aza olan muallim veya memurlann a mifmali olduğundan çok heyecanh ola gelen direktif dahilinde yağlı güreşler Bulgaristanda istikrarsızhğa başlıca vetli çare «Releve» yoludur, mademki ilelerinde vuku bulacak bir ölüm veya fe caktır. 1 Yapılacak danslar (Fokstrot, vaİ3, tertib edilmesi, kazalardaki müstaid sebeb olan darbei hükumetler ya asker tango) her daasta muvaffak olacak ikişer Küçükpazar Altınhilâl kupa maçı genclerin celbi, her kulübe verilecek kitablar susmuştur, şu halde biz de doğ lâket anında, her aza 25 er kuruş vere er, yahud bunların bilvasıta müzahereti çifte hediyeler verilecektir. rudan doğruya abidelerimize kendimizi cektir. Vaziyetin derecesine ve toplanan gelecek haftaki final maçından sonra ekzersiz sahalarınm hazırlanması ve 2 Müsabakalara iştirak edecekler saat ajanlar tarafından senelik birer faali Ie yapılmıştır. Askerin politikaya müte 10 30 da dans sahasına hoparlörlerle davet vererek bunları kronoloji sırasile releve paranın yekununa göre bunun bir kısmı yapılacaktır. Eminönü Halkevi spor komitesi gay vet raporu hazırlanması kararlaştınl madiyen müdahale etmesi fena tesir yap edilecektir. Her birerlerine birer numara ehneliyiz. Diğer taraftan sicillerde ve yardıma muhtac olana verilecektir. rifedere kulübleri bir araya toplıyarak mıştır. tığmdan son zamanlarda askerlerin po verüecek ve danslara başlanacaktır. Bulgaristanda son kabine tebeddülü Köse Ivanof hükumeti Bulgaristanda parlımanter tarzını yeniden ihya edecek 1 •!* 1 1.1 * l î * 1 1 T 1 1 L.I*1 1 A T I * J~*S* m Donanma piyangosunda kazanan numaralar Bir san'atkârımız Bükreşe gidiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog