Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 Temmuz 1936 KUçük Hlkâye Bir lâtife Matei Rousseaudan Bibliyoğrafya Sosyolojinin unsurları Devlet Basimevi 1936 Fiatı 130 kurus Birkaç senedir tanıdığım Jocques Ba yoktur, yalnız etrafı çalı ile muhattır. Bu İSTANBUL: ritaine, zeki ve fedakâr bir avukattı. Bil meydanın etrafına horozlar toplanır. Ga12,30 muhtelif plâklar ve halk musikl Sosyoloji vazettiği meseleler ve ortasi . 18 Tepebaşı bahçesinden nakü. Sigan hassa son derecede namuslu bir adam ol yet parlak bir horoz. Kuyruk ve kanadla ya çıkardığı izahlar dolayısile büyük orkestrasi: Mayestro Urzicano 20 halk duğunu tecrübe ile takdir edebilmek fır n açık, hakikî bir dansöz gibi ortaya çıkar küçük herkesi alâkadar eden bir mevmusikisi cplâk) 20.30 stüdyo orkestralasatını bulmuştum. ve bir sürü hareketler yapar. Bu hare zudur. însan cemiyetlerini yaşatan muh rı 21,30 son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının Kendisini diğter meslektaşlanndan ayı ketler o kadar muntazamdır ki «Menuet» telif rnüesseselerin tetkiki birçok dü gazet^lere tnahsos havadis servisi verileran bir hali vardı: Kıymetli avukat, haya dansını andırır. Bir müddet böyle oynar, şüncelere yol açar, araştırmalara meyİBaştarafı 1 incl sahifede] mesi için bir taahhüdde bulunmadım, cektir. tın tezahürleri karşısında ağır bir hal a fevkalâde bir surette db'ner, sıçrar, ta bi dan verir. VIYANA: dıracak bir mahiyette olduğu için; bu hatta böyle bir taahhüd müzakere mev Bu kitab «asıl manasile Sosyoloji bil18,50 konser . 20,05 spor haberleri ve salırdı. Onun alnını burusturan çizgilen tab kalıncıya kadar. O zaman, yerini gün de Ajanstan aldığımız beyanatm ta zuu bile olmadı. ire 20,45 konuşma . 21.05 edebî yayın . izale etmek büyük bir gayret sarfından başka bir horoza, yani başka bir artıste gilerinden, hukuk tarihçilerinden, din mamını karilerimize sunuyoruz: 23,25 konser: Sovyetler Birliğile dostluğu arzu etti 21,10. piyes gramofon 24.50Şubertin esersonra ancak clde edilebilirdi. Eğlenceyı terketmek için çekilir. Ne dersiniz buna? tarihçilerinden, iktısadcılardan sahi leri 24.05 konuşma.1,05 M. Titulesko, Universul gazetesine şu ğım gibi, İtalya ve Almanyanın da dosthiç sevmez, lâtifeye asla tahammül ede Ne diyeyim? Ben sizin hikâyenizi feler istiare ederek, hem Sosyolojinin Budapesteden naklen Çingene musikisi, nasıl kendiliğinden bir hareketle ka beyanatta bulunmuştur: BERLİN: mezdi. luklarını arzu ediyorum. Italyanın dostbeklerken siz bana tiyatroya müteallik zandığını, hem de o kendiliğinden ha 16.50 Münihten naklen Wagnerin Lo m « Barışı istiyorum ve Milletler Ce luğu, hissiyatımıza o kadar uygundur ki, Bir gün avukat Baritainei görmeğe tabiiye dersi veriyorsunuz. hengrin operası 23.05 hava raporu, havarekete ne ilâve ettiğini anlamaya ya miyeti vasıtasile istiyorum. Fakaf Ro gittim. Bekleme salonu pek kalabalıktı, bunun üzerinde durmak faydasızdır. Al dis, spor . 23,35 eğlencell musiki 1,05 dans 5'mdi hikâyemin tam ortasında rar metiriler> in tercümesidir. Muallim Hizmetçi beni yemek odasına aldı. Biraz yım. Söylediğim gibi, hikâyem bir lâtife mektebleri ve liseler talebesine, hatta manyanın emniyetini hiçbir zaman yalnız , manya banşı arzu ettiği takdirde, Al musikisi. BUDAPEŞTE: sonra efendisi gelip beni orada görecekti. den ibaret. Ve bana göre bir lâtife, tiyat fakülteler talebesine çok yararlıdır. Bu Milletler Cemiyeti paktına istinad ettir manya hakkmda hakikî dostluk hissiyatı 18,15 konferans . 18.45 musikl 19,05 medim. Cenevre paktının yanıbaşında, Burada, bir amatör tarafından alınmış beslememekliğim için hiçbir sebeb ola yını 21.55 haberler 22.35 Çingene mu ^ ro sevki tabiisinin bir şeklıdır. Bu sevki ta sebebden Kâzım Nami Duruyu bize, Küçük Andlaşma ve Balkan Andlaşması konferans, salon orkestrası 21 opera yabir resim gördüm. Dıkkatimi çekti, fakat maz. biî sık sık tezahür eder ve kudretlidir. O irfan âlemimize hediye ettiği bu mü sikisi . 23,40 musiki eğlenceleri 24,05 dans fazla hayret etmedim. Bu, çoktanberi him tercüme eserden dolayı samimi muahedeleri gibi Milletler Cemiyeti pakzamanlar lâtifeyi son derecede severdim. Fakat, dostluklarımızın ilk safında Kü musikisi. haberler. tının lüzumlu mütemmimleri olan ve bu ?üphelendigim birşeyi bana tekid etti: yetle tebrik ederiz. BÜKREŞ: Arkadaşlanma yapmadık oyun bırak çük Andlaşma ve Balkan Andlaşması 17.05 Münihten nakil 22 20 konser22,50 Her zaman diyordum, Baritainein mazi Kitab iptida umumî olarak: Sosyolo Cemiyet çerçevesi içinde işliyen hususî mazdım. Günün birinde aklıma birşey devletlerile Lehistan, Fransa ve Büyük haberler, hava raporu ve salre, sonra ha sinde metfun birşey olacak. ji, aile sosyolojisi, ailenin tekâmülü, ittifak muahedeleri akdettim. Bugün, geldi. Kim derdi ki bu lâtife, hayatımın siyasî sosyoloji, ahlâkî ve hukukî sosBritanyanın bulunduğunu ve bizim, Kü berler. Milletler Cemiyetinin ıslahından bahse LONDRA: Bu fotoğrafi Jacques Baritainei göste son oyunu olacak ve yaşayışımı değiştireyoloji, iktısadî sosyoloji, ideolojik sos dilirken: Dikkat ediniz, diyorum. Ta çük Andlaşma ve Balkan Antanhnın bu 17,05 opera yayını 13,10 orkestra kon f riyordu. Genc avukat Tıb fakültesi cekti. son devletlerle daima siyasamızı telif et seri . 19.50 maceralar 20.05 orkestra konyoloji bahislerine ayrılmış. Sonra bur£ dıli kolaylastırmak arzu ediyorlar. İflâs üniformasile idi. Adeta canlı canlı gülüseri . 21 dini merasim 21,50 hatırlayışlar, Nasıl oldu bu? larm her biri ayrı ayrı tafsil edilmiş ve miş olduğumuzu gizliyemiyorum.» eden pakt değil, insanlardır. Bu sonba havadis 22.05 piyes. yor ve sanki delicesine eğleniyordu. Bu Anlatayım. Tıbbiyede üçüncü sını her bahsin kimlerden alındığı ayrıca M. Titulesko, Fransanın Romanyalı PARİS rP. T. T.l: hal, Baritainein bugünkü kederli ve asık gösterilmiş. Bu 564 sahtfelik muazzam harda Cenevrede büyük bir mücadele; ların kalblerinde işgal etmekte olduğu fa geçmiştim. O zamanlar cesed üzerinde 18 05 piyes 19,05 granıofon 19.35 ha . suratile ne büyük bir tezad teşkil ediyoreser vücude gelmiş, 130 kuruşa satılı başlıyacakhr. Cemiyete olan itimadımı î vadis 20.50 karışık yayın, spor • 21,35 otesrih etüdleri ikinci sınıfın sonile üçüncü yor. her zamandan ziyade teyid ederim. Ba yeri bilhassa kaydederek bunu, menfaat peret yayını. du! Mnıfın başlannda yapılırdı. Bir teşrih saROMA: Bu eser herkes tarafından çok istifa rışı istiyorum. Bunun için, istisnasız bü tıpkıhğını ve ırk yakınlığından başka, şu Avukattan malumat almak için elime lonuna hiç girdiniz mi? 18,05 Şimali İtalyadan nakil 19,35 grade ile okunacaktır ve görülecektir ki tün uluslarla ittifak ve dostluklara ihtiya iki vakıa ile izah etmektedir: geçen ılk fırsattan ıstıfade ettım. moîon 20.35 spor, gramofon, havadis, ko Hayır, hiç girmedim. Sosyoloji her gün ilerilemekte, her gün cımız vardır. Romanyanm ve müttefikleri1 Fransanın, fevkalâde kuvvetli or nusma . 21.45 konser: Italyan operalarm Ah, dedi, Tıbbiyede iken geçmiş Bizim salonun tüyler ürpertici bir biraz daha tekâmül etmektedir. Sosyomizin hududlarını zamân altına alan her dusuna rağmen barış için yaptığı gayret dan narralar 24 05 havadis. hem budala, hem feci bir vak'a! manzarası vardı. Bir sürü mermer masa yolojinin böyle bir tekâmül safhası gös Siz Tıbbiyeye devam ettıniz mi? sıralanmış ve üzerlerine de cesedler yatı termesini bir kusur telâkki eden, ona kesin hukukan bizim müttefikimiz oldu ler, ğunu ilân ediyorum. Evet, iki seneden biraz fazla de Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar. 2 Fransanın, uluslann müsavatı rılmıştı. Bir taraftan da garsonlar, kasab mekteb kapılarını kapamak istiyenler vam ettim. Sonra, biraz evvel bahsettiğim varsa da Cumhuriyet rejimi bu dersin prensipine daima göstermiş olduğu sada dır: cırakları gibi, insan parçalan taşırlardı. Sovyetler Birligi hakkındaki siyasa İstanbul cihetindekiler: kıymetini takdir etmiş ve ilk fırsatta vak'a üzerine Paris Hukuk faküitesine İçeri girince asidfenikle et kokusu mahlu bahsedeceğimiz, bir ders kitabı da bas mız 170 milyon nüfusu olan bir komşu ile kat, Aksarayda (Etem Pertev), Alemdarda yazıldım. tu bir hava insanı adeta boğardı. Bakar tırmıştır. « Herhangi bir ulusun müsalemet (Abdülkadir), Bakırköyde (İstepan), Be iyi bir ahenk içinde yaşamak lüzumundan yazıdda (Sıtkı). Eminönünde (Benaaon), Bu vak'a bu kadar feci miydi ki? dmız, beyaz gömlekli talebeler kolları sıruhunu kıymetten düşürmek istemiyorum. Fenerde (Arifl, Karagümrükte (Arif), KüBu mevzua aid 1936 neşriyatı ara ileri gelmektedir. Ben komünist değilim. Son derece. Bir lâtife, lâkin haki vamışlar, hiç yüzlerı buruşmadan ameli Bu umdeyi hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat Fransanın süel kuvvetine ve banş çükpazarda (Hikmet Cemil\ Samatyada. katen korkunc bir lâtife idi. Her insanın yat yaparlardı. Evet sonraları alışıhr, fa smda bir de Haydar Rifatın Pol Fokon Bununla beraber, bizim menfaatlerimiz arzusuna olan derin itimadımı açıkça (Erofilos), Şehremininde (A. Hamdi), Şehzadebaşında (Halil). benliğinde bir tiyatroculuk sevki tabiisi kat ilk defa olarak içeri giren... Hele sa ve Marsel Maus'dan tercüme ettiği bir kitab daha vardır. Fransa, Çekoslovakya ve Türkiyenin ilâna lüzum görüyorum. Beyoğlu cihetindekiler: saklıdır. Hepimiz azçok aktörüz. Bebelon boş olduğu vakit manzaraya dayanıl Gayesini, mukaddemesinden aldjğı müttefiki olan Sovyetler Birliğile dış siGalatada (Sporidis), Hasköyde (Nesim Eğer herkes barışı arzu ediyorsa, hal ğile oynıyan küçük kız çocuklar, oyun mazdı. Arkadaşlanmız arasında bir Car mız şu cümle bize vüzuhla göstermek yasa alanmda bir yaklaşmanın, mevcud yolu basittir: Tek barış cephesi teşkil e Aseo>, Kasımpaşada fMüej'yed), Merkea oynarken hakikî bir zabıta piyesi icad nahiyede (Kanzuk>, (Giineşi, Şialide bessol vardı. Kendini biraz beğenirdi. tedir: «Bu kısa tetkikimizde Sosyoloji ittifak muahedelerimize tam verim temi delim, fakat buna imkân olmaz ve har fHalk), Taksimde (Taksim), (Nihad). eden erkek yavru ve hayatta görünen daİkinci sınıfa geçmiş olduğu cihetle teşrih nin konusu ile kullandığı metod göste nine imkân verecek en iyi çare olduğu bin patlaması zarurî olursa, Romanyanm, Üsküdar. Kadıköy ve Adalardakiler: ha nice izler tiyatroculuk ruhumuzun teBüyükadada fMerkezi, Heybelide (Yu tecrübelerine başlıyacaktı. Kendisini din rilmeye çalışılacaktır. Sonunda da bu topraklarını memleketimizin zaranna o suf), Kadıköy, Altıyolda (Merkez), Modada zahüründen başka birşey değildir. Bu ad altında kurulan ilmin ana bölümleri kanaatindeyim. lemek istiyenlere, yüksek sesle: «Ben, (Ma1a>, sevki tabiinın hayvanlarda bıle mevcud Sovyetler Birliğile hiçbir zaman hiçbir larak genişletmek istiyen devletlerin bu •Kenan). Üsküdar, Çarşıboyunda (Ömer derdi, hiç korkmam. Cesed insanı ısırmaz işaret edilecektir.» olduğunu bıliyor musunuz? Kitab, Dürkhaymın muhtelif eser yardım muahedesi akdetmedim. Sovyet lunduğu safta mücadele edemiyeceği maya? Teşrih odasına yalnızbaşıma gidip Evet, yumakla oynıyan kedi, pa Teşekkür çalışabilirim. Tabiî beni ne zannettiniz!.» lerinin ilhamile yazılmıştır. Müellif kıtaatının Romanya topraklarından geç lum olsun..» çavrayı dışliyen köpek bunun misali değil ler görüşlerini izah için cbunları almaHastalığım sebebile kıymetli alâka Şu keratayı bir yakalayım diye hemen mız bunların yalnız nazarî bakımdan midir? ve teveccühlerini bir plân kurdum ve her zamanki gibi bir akla en yakın bulunmasmdan değil, bu M. Riket Pe$teye gidiyor Meşhur Kara Fatma, dama göstermek, lutfunu muhtelif şekillerde esirgememiş olan Hayır, hakikî icad oyunundan lâtife hazırladım. Meseleyi, çok iyi anlaş fikirlerin muhtelif sosyal ilimlerin geŞehrimzide bulunan Amerikah M. çok saygı değer büyüklerime, meslek bahsediyorum. Cenubi Afrikanın medar dı tarafından yaralandı mıntakalarında yasıyan bir nevi horozun tığım bir arkadaşıma da açtım. Fikrimi iişmeleri sırasında her gün daha büyük Riket dün de gezetecilerden kaçmışhr. Galatada, Dereçıkmazı sokağında o taşlarıma. aziz dostlarıma ve arkadaş fevkalâde bularak, yerimi kendisine bı •çapta doğru bulmakta oldukları pren M. Riket sabahleyin erkenden otelden larıma sonsuz minnet ve teşekkürleri âdetlerini bilir misiniz? turan ve Millî Mücadele senelerinde mi arzederim. rakmamı rica etti. Ben de hatırı için razı sipleri ileri sürdüklerindendir.» çıkmış ve geç vakte kadar otele dönme Türk ordusunda birçok yararlıklar gös Hayır. Doktor Fuad Kâmil Beksan Kültür serisi neşriyatımn yirmi bi oldum. miştir. M. Riket dün de refakatindeki termiş olan meşhur Kara Fatma, evvelki Işte bu horoz, hemcınsleri önünde rincisi olan bu kitabın fiatı 40 kuruştur. Bakın o zaman ne oldu? zevatla bazı ziyaretlerde bulunmuştur. Teşekkür hakikî dans numaraları yapar. Fakat gün evinde damadı amele Ferhad iîe Akşamdı, dersler bitmişti. Hava karar14 temmuz 936 çarşamba günü vefat M. Rıketın Ankaraya gideceğine dair ailevî bir meseleden kavgaya tutuşmuş dans diyip geçmeyin, ahenkli ahenkli a hakikati öğrendim. Hiçbir çare kalma • eden kardeşim Tıb Talebe Yurdunda dımlar atar. Kendine dümdüz bir saha mağa başlamış, fakat elektrikler henüz bir gazete tarafından verilen haberin aslı tur. yanmamıştı. Carbessol teşrih salonuna gi yınca bir çekice yapışmış ve hayaletin olmadığı anlaşılmıştır. kayidli Fen Fakültesi 1 inci sımfından seçer. Bu sahanın yüzünde tek bir çakıl Kavga sırasında Ferhad çok kızmış ve Nacinin perşembe günü yapılan cenaze rerek kendisine tahsıs edılen yere geçtı. kafasına bütün kuvvetile indirmişti. M. Riket dün Yataklıvagon şirketin Kara Fatmayı belinden tuttuğu gibi ha merasiminde bulunan Tıb Talebe YurHiçbir şeye benzemiyen bir gürültü işiyük bir hassasiyet ve titizlikle, dürüst Önündeki cesedın kolunu açmağa başladen Peşte için bilet almıstır. M. Rike'in vaya kaldırmış, sonra birdenbire yere a dundaki arkadaşlarına, Kabataş lisesinve heyecanlı bir görüşle kalem oynattı dı. Hali hâlâ gözümün önündedir, zira tildi ve beyaz kütle yere serildi. Koştum. kansile beraber yarın Peşteye gidecegi tarak yaralamıştır. den gelen arkadaşlarına ve bütün Beyğınızı bildiğim için, içimin bu taşkın dehlizde, kapının yanında bir yerde sak Carbassolün bir arkadaşını öldürdügünü ve bir müddet Macaristanda kalacağı haYaralı Haseki hastanesine kaldınlmı§, lerbeyindeki arkadaşlarına. bilhassa teduygularını size dökmek, bu çeşid za lanmıştım. Gözlerini kaldırmadan çalışı ben de kendisile beraber ancak o zaman ber alınmıstır. veccühünü kazanmış olduğu Kabataş Ferhad yakalanmıştır. rarlı yazı ve tesirleri gördüğünüz za yordu. Salona çöken sükut gittikçe artı öğrendim... İşte hikâye!. lisesi müdürü sayın baya açık teşek man. kıymetli gazete ve sütununuzda, yordu. Sonra, Carbessola, küçük bir çı Arkadaşım Baritaine sustu. kürlerimin gazeteniz vasıtasile bildirilbunlara bütün kuvvet ve heyecanınızla tırtı olur gibi geldi. Etrafına bakındı.. mesini saygıbüymla dilerim. Sonra ne oldu? «Çekiç» inizi indirmenizi rica etmek Bir çıtırtı daha oldu, arkasından bir daAğabeyisi, Üniversite talim taburun Sonra mı? Cabessol hasta oldu ve istedim. runda asteğmen Hâmid ha... altı hafta yattı. Ben ise hem şehri hem de İçim istiyor ki, harb kelimesini çok Bugün saat 17,5 da MATİNE ve gece saat 2 2 de SUVARE Carbessol birdenbire dehşetli bir kor tıb tahsilini terkettim. eşittiğimiz bu sıralarda, biz hiç gözü Parîsin Paramount, Gomond Palas, London Coleseum, Scala Berlin Adliye işe kanşmadı mı? müzü kırpmıyahm, âlemin palavrası kuya uğradı. Başını kaldırdı. Nefesi tı tivatrolan yıldızlarından muteşekkil 35 kişilik büyük revü na kulak asmıyalım... Benim gibi, şef kandı. Bir yay gibi yerinden yükseldi. H AL K Gidip kendimi adaletin pençesine lerine, milletine, ordusuna inanan Türk Akşamın hafıf zıyasında, kendısme doğ teslim etmek istedim, zira ne olursa olsun OPERETİ çocuklannın millî gururu ve izzeti ru ilerliyen bir hayalin titriye titriye hare bu cinayette kendimi mes'ul buluyordum. Bu akşam nefsi büyüktür... İlâ.» ket ettiğini gördü. Carbessolun rengi attı. Fakat o zamanlar arkadaşlık kuvvetli ve 21.45 te Geri geri çekilmek istedi, fakat arkasın mukaddesti. bütün arkadasjar projeme 400 kostüm, 40 dekor. Türk gencinin hakkı var. Harb, felâYeni operet daki bir masaya çarptı... O vakit haya mâni oldular. Esasen fakülteye polisin kettir; fakat bu felâketi korkusuz karşılılet kendisine yaklaşmış ve kollarını uzat müdahalesıni, her ne pahasına olursa olR A HM ET yamamak daha büyük felâkettir. îcabınHer akşam saat 24 te mıştı. sun, hıçbirimiz istemiyorduk. EFENDİ da ölmeği bilmiyen milletler irin va«ama Işte o gün lâtife, ölümün hailevî hiz Carbessolu dehşetli bir korku aldı. BABALIK hakkı yoktur. Bağırmadı. Bulunduğum yerden herşeyi metınde çalışmıştı. Masalarınızı ayırınız Tel. 43703 Tel. 43703 iyice göremiyordum, fakat çok geçmeden F. VARAL M. Tîtulesko bütün RADYO dünyaya haykınyor Bu aksamki programj ((Her şeyden evvel Küçük Antantla Balkan Antantına güveniyoruz» Nöbetçi Eczaneler TAKSiM BAHÇESi TAMARA BECK Fiatlar 855035 ve tabldot 120 kuruştur. KARAMBA DANSİNG Meşrubat: 75, 50, 30 Beşi kırk iki geçe «Camhuriyet» in zabıta romam: 109 Yazan: Charles de Richler Şunu. Ve yavaş yavaş konuşmağa başladı. Doria onun sözlerini işitirken kalbi ve şakakları kuvvetle atıyordu. #» * Alman casuslugunun büyük şefi durdu. Doria bu odaya gireli yarım saat olmuştu. Şef sonunda şu mülâhazada bulundu: Zannederim birbirimize herşeyi söyledik. Fakat şöyle bir hulâsa edelim: İngiltere için çalışıyorsunuz ve hayatî bir iş akdi için Berline geldiniz. Bu gece, Sendika Z nin şefi veya ona yakın birisi olduğunu zannetmekte haklı olduğumuz bir adamı gördünüz. Onun söylediği kısa cümlelerden açıkça anlaşılıyor ki mesele bir petrol meselesidir ve bunun sahası da Irak. ingiltere, petrol hususundaki faikiyetini idame etmeği düşünmekte haklı olabilir, fakat bizim de herseyden evvel kendimizi düşünmemiz hakkımızdır. Si ze sadece bir sual sormak isterim: Siz | deceksiniz, yoksa... Adresinizi, hapisten ' mağazasma baskm eitilcr ve Doriayı ya murlanndan başmüfettiş Achille Bastien. btondan başkasına aid olamazdl. yalnız Ingiltereye mi hizmet etmek ister yeni çıkmış olan bir adama veririm ha. j kaîaddar. Kendisini biraz evvel Organi O halde Fransa hükumeti de bu Şoför arkasına dönerek sordu: siniz? O İngiltere ki sizi hapse atmış ve \ Bundan sonra Doriayı aşağıya indire saiionun karargâhma göt'drduler.» petrol işile alâkadar oluyor. Demek ki Nerede oturuyorsunuz? bugün de üzerinizde korku saikasile tesir rek otomobile bindirdiler. Paris Londradan daha acele davranmak Şurada. Muriel tezkereyi bir daha okuduktan tesis etmistir. Zavallı kadın düşünüyordu: Ihanet sonra yaktı. istiyor. Tabiî bizi kale bile almıyorlar. Otomobil durmuş ve müfettiş hiç tanîDoria başını salladı. Muhatabının yü etmiş, kendisine tevdi edilen sırları ifşa Bunlardan ne çıkar? İşin ehemmiyetli ol madığı bir eve girmişti. Bir pencereye giTekrar telefonu açarak: zü aydınlanarak devam etti: etmiş, Muriel Smithi satmıştı. Fakat Muduğundan ve acele edilmesi lüzumundan derek şoföre oradan selâm bile verdi. Allo, dedi. C 22 ye derhal haber Hayır, değil mi? Ben de zaten bu riel Smith hakikati öğrenirse intikam on; başka. Achille Bastien burada mı? Zavallı adam da bu manevraya kanarak cevabı vereceğinizden emindim. însan dan gelecekti. Hem onun intikamı pek verin, bir hâdise vukua geldi. Korktuk Hayır onu Lousienin evinde bırak rahat rahat avdet etti. Evin boş olduğunu kimden emniyet görürse ona hizmet eder. amansız olurdu. Bunu Doria çok iyi bi [ larımız iz üstünde. Acele etmek lâzım. tık. Sözde başkaları tarafından taarruza kim aklına getirebilirdi? Demek ki kolayca anlaşabileceğiz. Bili lirdi. Niçin kel kafalı adamın tehdidlerine \ Zira işi kaybedeceğimiz gibi sırrımızı da Kreuzer âmirinin yanına geldigi vakit öbürlerinin eline düşürmek tehlikesi var. uğramış ve Berlinli tüccarlar tarafından yor musunuz ki İngiliz «Entelligent Ser karşı koyamamıştı? kendisine Bastienin sözde adresini kay * Doria onlara yakalandı. Binaenaleyh eve alınarak kendisine bakılmış gibi yapvis» i, bütün gayretlerine rağmen, Sendi Doria otele avdet ettiği vakit saat üç dettirdi. belki de bize ihanet etmiştir. tık. ka Z nin esrarına giremedi. Gerçi biz de buçuktu. Muriel Smithe he«ab verirken: Kreuzer odadan çıktıktan sonra kel Muriel telefonu kapatırken hiç müte o haldeyiz ya. Fakat artık öğrenmek is Çok güzel. Kendisine yapılan ta Herşey normal geçti, dedi. Plân heyyic değildi. Sanki bütün bunlar, plâ arruzun nereden geldigini hiçbir zaman kafalı adam bir tezkere yazdı: tiyoruz. Karşımızdakiler kimdir? Sonra harici birşey vukua gelmedi. nına dahil etmiş olduğu vakayidendi. «Cizli Servisin ajam olan Muriel elindscci sırrı da almak istiyoruz. Memle bilmemelidir. Otomobil geldiği vakit ken O adam orada mıydı? ketinizin pazarlığa girmesine mâni olmak disini yerine bırakırsınız. Bu suretle, ne Smiih geçen gece gene Alman mukabil Bana bir tezkere dikte etti. Yarın casusluk ieşkilâiile münasebele girerek içn bize hizmet edeceksiniz. Bütün tez yazıp size veririm. Bu esnada kel kafalı adam da boş rede oturduğunu da öğrenmiş oluruz. kereler size geldiğine göre onların muhBeş dakika sonra otomobil gelmiş, ve onlardan para ve evrak aldı. Bunları olel Dönüste bir zorluğa uğramadınız durmamıştı. Kreuzter isminde bir adamıteviyatını otel uşağına verirsiniz. Bu he mı? nı yanına çağırmış, ve ona şunlan söyle Achille Bastien, kendisine karşı göster de eşı/ası arasmda bulmak kabildir. Bir ! rifi biz para ile satın aldık. Bu hususta mis, oldukları insaniyetten dolayı ev sa arkadaş.'» Hiç, sadece bir otomobil bulmak mişti: endise etmeyin. Sonra sizin kendisine imkânsızlığı vardı. Bunun için geciktim. « Demek sana göre siyahlı kadın hiblerine teşekkür ettikten sonra, arabaya Kel adam, ellerini uguşturarak: hizmetçüik ettiğiniz Avusturyah genc kısaat on biri kırk geçe otele döndü. Hal rahatça oturmuştu. Zarar yok. Şunu meharetle İngiliz servislerini zın hakkından gelmek lâzım. Bu da sayeOtomobil süratle ilerlerken koltuğun bildirdim mi su tehlikeli kadının faali * Bunun üzerine Muriel Smith telefonu buki o saatte kendisi buradaydı. Hayret nizde kolay olacak. Zira o artık bize o kapadı. Elinde bir tezkere vardı. Bunu, etme. Kabahat sende değil. Çünkü iki köşesinde bir mendil gördü. Bir ucunda yun oynıyamıyacak, biz onu parmağı yarım gaat kadar evvel esrarengiz bir el siyahlı kadın var. Kadını takib eden ada D. I. harfleri vardı. Bastien bu mendilı yetinden hic olmazsa bir müddet için kurtulduk demektir, dedi. mızda oynatacağız. Şimdi serbestsiniz a getirmişti. İçinde şunlar yazılıydı. mın hüviyetini öğrendıniz mı? derhal tanıdı. Daha twe\ Pariste de olArkatt var] zizem. Tabiî bana son derecede itaat c«öbiir Servis iz üilünie. Ebersteinin Fransanın en meşhur zabıta me nun aynine raslamıştı. Bu, Doria Lam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog