Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

19 Tcmmuz 1936 CUMHURİYET SON TEtEFON MABERLER TELCRAF ve TELSiZLE Bir İneiliz ?azetesi Almanların gizli harb hazırlığını ifşa ediyor Vâkıalar üzerinde İspanyada Kralcılar isyan etti IHEM NALINA MIH1NA Komünist Rusyanın ana yasasmda yaBen bu kanunun hulâsasını «Cumhupılan değişiklik yalnız Sovyetler bakı riyet» gazetesinde okumakla beraber mından değıl bütün dünya bakımından metinini de radyoda üç kere dinledim: dahi hususî bir kıymet ve ehemmiyeti ha Rusça Moskovadan, türkçe Azerbay ızdır; bu, bütün bır gıdış ve düşünüş a candan ve Kırımdan. Ve kat'î olarak dizete, fabrikalarda ve ınşaat tezgâhların kıntısının yolunu değıştırebilecek bir hâ yebilirim ki bu kanunla meselâ Belçika IBaş tarafı 1 inct sahifede] da çalısan amelenin bildiklerini söylemek disedir. 170 milyonluk bir halk kütlesi esas kanunu ve yahud 1878 senesinde Madridde yeni hâdiseler Cebelitanktan alınan malumata göre, Bayon 18 (A.A.) Sen Sebas ten kat'î surette menedildiklerini, hatta proletarya dıktatörlüğünden lıberal i yazılmış olan Fransız ana yasasının a Ispanya dahilinde da karışıklıklar baş tinden gelen haberlere göre Madridde evlerinde bile göz hapsınde tutuldukla demokrat, burjua parlımantarızmıne doğ ' rasında ne şekıl itibarıle ve ne de mahi göstermiştir. Bilhassa Andalozda da isCalvo Sotellonun cenaze alayı sırasında nnı ve bu suretle Hamburg, Stettin, Breru yol aldı. Ikı sene evvel herşey hatır ve yet itibarile fark ayni kanunlarla Ameyan çıkhğı haber verilmektedir. meçhul bir şahıs ateş etmiş, bir kişi öl me, Kiel ve Königsberg gibi şehirlerdeki hayale gelebilirdi. Fakat bu!?.. rika ana yasası kanunu arasındaki farkAsiler îspanya sahillerine geldiler müş ve 4 kisi yaralanmıştır. endüstriyel faaliyetin içyüzü gizli tutulaMalumdur ki harb sonu İtalyada, tan çok değildir. Henüz teyid edilemiyen bir habere göHâlen Madridde sükun hüküm sür bildiğini söylüyor. Bu şehırlerde, seri ha Almanyada ve bilhassa Rusyadjı vaki oBu kanunun üç büyük ve mühim hu linde tayyare ve denizaltı gemileri inşa re, Fastaki asiler Ispanya sahillerine ka mektedir. lan marazî hâdiseleri izah edemiyen ve susiyeti vardır: «Gazete ve mecmularımızda zaman edilmekte ve pilotlar biner biner ders ve dar gelerek karaya çıkmışlardır. Hükumet vaziyete hâkim onların karşılannda gözlerini belirterek (1) Tam demokratık bir parlıman zaman, yabancı yazılardan çevirmeler Ispanya ile Portekiz, Fransa ve Cebeçıkıyor ki. bu yazıların bir kısmı bir Londra 18 (A.A.) Daily Eks talım görmektedır. hayran hayran bakanların fikirleri üze tarizme avdet. litank arasındaki telefon ve telgraf mu presin Madrid muhabiri bu sabah bir fikir ve telâkki propagandası olup biBu gazetenin Hamburg civarında rinde bir sokak, bir kalabalık, ve izdiham (2) Mülkiyet esasını kabul. hâberatı kesildiğinden hakikî vaziyet hak yolunu bularak. gazetesine telefon etmiş Rhanenbergde yapılan yeraltı hava istasmistiği hâkim olmağa başladı. Mistisizme (3) Yerli Sovyetlerin büyük Rus zim millî bünye ve varhğımızda fena tesirler yapacak mahiyettedir. Bu gibi kında malumat alınamamıştır. yonu hakkında verdiği tafsılâta göre, tab'an mütemayil olan Almanlar ara Sovyetınde yutulması. tir. yazıların niçin yazıldığını. doğruluk deCezayirdeki Fransız mehafılınden ge Muhabirin bildirdiğine göre hükumet, tayyareler bu yeraltı istasyonuna gırer ve sında bilhassa bu ruhi halet revnak bulHatırlardadır ki gerek Avrupada ve recesini, taşıdığı edayı iyice inceleme len haberlere göre, İspanyol Fasındaki is memleketin her tarafında vaziyete hâkim çıkarken sıkı sıkı kapalı bır odaya konuldu ve bazı Alman mütefekkirleri onu bir gerek bizde bir zamanlar «demokrasi» den, bizim cemiyet ve milletimiz için yan çok ciddidir ve süratle tevessü etmek dir. Ve cumhuriyet rejımını tarsın içın maktadır. Bu odaya üç tayyare sığabıl nazariye şekline bile soktular. Ve bu na ile «parlımantarizm» terbiyevi tarafından bir faydası olup olmıyacağım anlamatedir. mektedir. Odanın kapısı kapanır kapan zariye oradan yayılarak hemen her tara pek düskün ve bicare bir halde gösterili dan sırf <alâka vericidir!» diye sütun icab eden her türlü tedabiri almıstır. D. N. B. Alman Ajansı asilerin ba maz motörler hareket gelmekte, gazler fa azçok sirayet etti ve bilhassa düşünce yordu. Artık bunlara «Vieux jeux eski lara koymak büyük bir hata, hatta Ispanya, Rusya ile münasebatı şında kral taraftarı bir miralay bulundubir vantilâtör tertibatile tahliye edildik alanında zayıf olan muhitlerde revaç oyunlar gibi bakmak lâzım geli suçtur. iade ediyor gunu haber vermektedir. ten sonra dış kapılar otomatık olarak a buldu; ferd silindi, inkâr edildi; sokağa, Ezcümle aylık mecmuaların birinde yormus. Intıhab, meclis, murakabe, Madrid 18 (A.A.) Haber alındıçılmakta ve tayyareler, raylar üzerin İsyan .yayıldı kalabahğa, izdihama anlaşılmaz kuv mes'uliyet, hürriyet filân bunlar ne de Hiram Maksim imzasile çıkan (Müstakğına göre Ispanya hükumeti Sovyet Rusden kayarak, hız almağa ihtiyac duymaTanca 18 (A.A.) İyi haber alan vetler atfedildi: Dinamik olan o imiş, mek imiş? Bunlar hep burjuanın prole bel kara harbi) başlıklı yazı hiçbir ilya ile yeniden diplomatik münasebat tedan doğrudan doğruya havalanmaktadır. mahfillerin bildirdiğine göre diin gece yaratıcı o imiş. Yegâne kıymetler o tariyayı aldatmak ve istısmar etmek içın mî ve askerî bilgiye istinad etmemekle sisine karar vermiştir. beraber sırf. harb aleyhtarlığı telkin Laraşda bir ihtilâl hareketi vuku bulmuş nun yaptığı emrivakiler imiş. Bu suretle uydurmus olduğu vâhı şeylerdir. Bakmız Şimdiki Ticaret Nazırı Alvarez Bugetmek, maneviyatı zayıflatmak mak ve bütün îspanyol Fasına yayılmıştır. kütle ve yığın zamanın mabudu oldu ve Rusyaya: En radikal bir inkılâb yaptı, sadile mübalâğalandırılmış bir yazıdır. lanın Moskovaya büyük elçi olarak ta İsyan teyid ediliyor kendisini ona beğendirmek istiyenler ta fakat bu çürük şeylere yanaşmadı. Ye Bu makaleyi okuyarak tesiri altına giyini muhtemeldir. Londra 18 (A.A.) Buradaki Isbiatıle onun ıptidaî olan saiklerini okşa rine halkın, izdihamın idaresini kurdu. ren ve bu mevzuda bilgisi olmıyan bir Fasta örfî idare ilân edildi panya sefaretine gelen bir telgrafta İspanmağa koyuldular ve bu suretle demagoji Evet, hakikaten de iptidada ferd, hür vatandaş, gelecek harbden korkmak, Londra 18 (Hususî, geceyarısından yol Fasında askerî bir ihtilâl olduğu fa sonra) İspanyol hükumeti bu akşam her tarafı istilâ etmeğe başladı; neticede riyet, mülkıyet, serbest mesaı ve saıre maneviyatı sarsılmak vaziyetine düşekat İspanyada sükun hüküm sürdüğü bil neşrettiği bir tebliğde, Fasta çıkan isyanın herşey sokaklaştı, alçaldı. hep silindi, süpürüldü. Yerine diktatora bilir. Bu korkuya düşen vatandaşlann dırilmektedır. Hakikatte kalabahğa atfolunan işler vazedildi. Tek baş, tek goz, tek tefek ve kütlelerin, harbe ne çürük manevi Ispanyaya da sirayet ettiğine dair veriMoskova 18 (A.A.) Ulanbatordan yat ve ne zayıf imanla gireceğini tah Sotelloyu öldürenler öldürüldü len haberleri tekzib etmiştir. dahi kalabahğın önünde giden Führerler, kür, tek tahassüs. Bu teklik usulünü zahbildiriliyor: min etmek güç değildir. Duçeler yani ferdler tarafından yapılı metsizce tahakkuk ettirildi. PetersburgBu yegâne resmî malumat haricinde Lizbon 18 (A.A.) Burada deveMeclis, 15 temmuzda, Moğolistanın Bugünkü harb dalgalarının," geçmiş yordu; fakat bunu söylemek, itiraf et dan Baküye, Arnankeleskiden Vlâdivosran eden şayiaya göre, îspanya krallık şayia kabilinden birçok haberler gelmiştir. kurtulusunun 15 inci yıldönümü münalerle mukayese edilemiyecek kadar taraftarlarının liderlerinden Calvo Sotel Bu haberlere göre, İspanyol Fasındaki sebetile fevkalâde bir toplantı yap mek ne bu önüde gidenlerin işine geli toka, ve Şarkî Türkistandan Kiyefe kadar mütekâmil ve müthiş olduğunu biliyoyor ve ne de nazariyeyi kuranlarm; çün j bir tek ses, bir tek fikir, bir tek his, bir tek ruz. Fakat unutmamalıyız ki her taarlonun katline iştirak edenlerden bir za Manılla garnızonu isyan ederek telsiz ıs mıştır. kü o vakit ferdi tanımak, onun hakkını kafa ve bir tek kalb. Bu ne muhteşem ruz silâhma karşı bir müdafaa silâhı bitle bir de kamyon şoförü Madrıd ha tasyonunu ele geçirmis ve isyanın yapıl İnkılâbcı halk partisi merkez komi pıshanesinde öldiirülmüslerdır. makta olduğurıa dair bütün dünyaya ha tesi namına nutuk söyliyen Lubsan vermek lâzım gelirdi. Halbuki maksad ve ayni zamanda müthış bır operas bulunmakta. muharebe şekilleri ve tayapılan işleri iradesiz ve gelişigüzel sü yon. Fakat seneler geçtı, yeni nesil bile biyede değişikliklerle bu silâhların te dorgi ezcümle demiştir ki: vadisler vermiştir. Telefon hatları kesildi « Mançuri ve Japonların doğu hu rüklenen izdıhamlara atfetmek, onu okşa yetıştı. Onderler gördüler ki çok güven siri azaltılmaktadır. Hükumete sadık kalan kuvvetler âsiCebelitarık 18 (A.A.) Ispanya dudlarımızda barışı bozmak teşebbüs mak, okşıyarak yürütmekti. dikleri bu nesıl bile maddısini bırakalımBir ordu için. maneviyatm en kud leri tenkile çalışıyorlar. Bu harekâta tayhükumeti Cebelıtankla Madrıd arasındalerine karşı gösterdiğimiz şiddetli mu Fakat ferd silindikçe, ortadan kalk manevî bir sıkıntı ıçınde; eğlenmiyor, retli silâh ve güç olduğunu bizim milleyarelerin de iştirak ettiği haber verilmekki telefon hatlarını kesmıştır. kavemetle, yurdumuzun istiklâlini mü tıkça ortalık ta yekrenk, yeknasak, bık hayatta zevk bulamıyor, kendisini kuş timiz ve neslimiz kadar kimse bilmez. tedir. dafaaya muktedir olduğumuzu göster tıncı, usandıncı bir şekil alıyordu. Bu Gerek Madridde ve gerek İ^panyanın gibi kafeste hissediyor; biraz dimağını Bunun için misal getirmeğe lüzum ol Son haberlere göre Fasta idarei örfiye dik. Büyük dostumuz Sovyetler Birli sair sehirlerinde yeniden karışıklıklar çıkmasa gerektir. İstiklâl Harbi, başmdan ilân edilmiştir. Bir müddettenberi Fasta ğinin menfaat kaygusu olmıyan ve ruhî haletle ne candan iş görülür ve ne ve biraz kalbıni istedıği gibi kullanmak sonuna kadar bunun en yeni ve en partığı haber verılıvor. süpheli harekât başgöstermişti, fakat hü samimî yardımı bu on beş yıl devamın de hatta yaşamakta zevk kalır. îş bu rad istiyor. Biraz kendi kendine bırakılmak, lak misalidir. Kabine içtimaı kumet bu haberleri tekzib ederek şüphe ca zaferlerimizin en mühim amili ol deye geldiği zaman ayni izdihamın aksi biraz istediğini yapmak, biraz de Maneviyatça üstün olan millet ve oristikamette emrivakiler çıkarmaması için lilik etmek iştiyakındadır. Hulâsa iste du, kendisinden malzeme ve silâhça Madrid 18 (A.A.) Nazırlar, da^ lileri tevkif etmekle iktifa ediyordu. muştur.> hılî vazıyetı gözden geçırmek içın dün Meclis, alkışlar arasmda M. Stalin, önderler düşünmek ve tedbir almak mec diği gibi yaşamak istiyor. Bunu gördüler kuvvetli düşmanları yenecek. yarının Ispanya Fransa hududundan bildive bu tehlikeli ihtiyacı önlemek dehasını müşkül şeraitli harblerini başaracak akşam toplanmışlardır. Bu toplantı saba rıîdışine göre İspanyada vaziyet son de Kalenin. Molotof ve Voroşilofa selâm buriyetindedirler. telgrafları kabul etmiştir. Sovyetler önderi Stalinin tertib ettiği gösterdiler. mühim bir kuvvete sahib demekttr. ha kadar sürmüştür. rece gergindir. Harb. ulusun millî varlığını. istiklâ yeni esas yasa kanunu böyle bir tedbir AHMED AĞAOĞLU oıııııııııııııııııııııııııııniiııııııııııııııııııııııııııııııııı lini. yurdunu kurtarmak ve müdafaa dir. \Alt tarafı yarm] etmek uğrunda yapıldığı müddetçe, daima. mukaddestir. Bir nesil ki. harbi bu mahiyette mukaddes bilir ve severse yenümez. Bizim milletimizin gireceği bütün [Basmakaleden devam] harbler mukaddestir. Zira başındaki Ameli olarak bütün bu emniyetşefler. derin, doğru ve uzak görüşlü leri Boğazların hâkimi olan Tür ulus sever kıymetli dehalardır. Türk kiye Cumhuriyeti temin edebilirdi. ulusunun, mecbur olunca, ancak aziz Ankara 18 (Telefonla) Maliye VeGümrük tarife kanununda 9 kuruş varlığı için, ulu menfaatleri ve kutsî Fazla olarak kendi hayatî emniye • Kanton 18 (A.A.) Merkezî hüku Ankara 18 (Telefonla) Türk tinden dolayı Türkiye Cumhuriye kâletindeki yeni teşkilât dolayısile ta resme tâbi tutulan ve gazete kâğıdlannı hakları için harbe gireceğini düşünür mete mensub olup üç koldan ilerliyen Yunan ticaret anlaşmasının tatbikatında sek milletimizin, harbi büyük bir aşkla tinin buna başka türlüsü düşünü • yinler ay sonuna kadar tamamlanacak ihtiva eden maddenın bır karamame ile sevmesi ve ondan ürküp korkmaması kuvvetler Kuantunga girmişlerdir. bazı müşküllere tesadüf edildiğinden iki ve önümüzdeki aydan itibaren merkez resmi 6 kuruşa indirilmiş ve İzmit kâğıd Bir şehir alındı lâzımdır. Bu. harbin getireceği felâket memleketin ticaret münasebatı ehemmi lemiyecek bir mecburiyeti de var de yeni kadro ile işe başlanacaktır. fabrikası faaliyete geçince resmin tekrar dı. Biz uhdemize düşen bu vazifeve acıları istihkar etmek, millî onuru, Kanton 18 (A.A.) Kuantungm es yetli surette tevakkufa uğramıştır. Yeni kanunla Vekâlet müsteşarhğın 9 kuruşa çıkanlacağı tasrih edilmişti. mukaddes kıymetler i bu acılann ve ki kumandanı olup merkezî hükumete Türk Yunan muhtelit ticaret ofisi yi hakkile ifa edeceğimiz husu da iki muavinlik ihdas edilmiştir. Müs Sonradan ikinci bir karamame ile ayni şahsî kaygularm üstünde tutmak de iltihak eden General Yuhanmu muka sunda komşu dostlartmızdan baş teşar muavinliklerinden birine eski İsmektir. vremet görmeksizin Şinkuam işgal et Yunan delegesi Fufasi bu hususta hazırlıyarak bütün dünyaya kanaat ve tanbul Defterdarı Raşid. diğerine de kâğıdların resmi 3,75 kuruşa indirilmişti. miştir. Bu şehir eşkiya tarafından ta la'dığı raporla birlikte şehrimize geldi. Evvelki akşam gümrüklere gelen bir e Bu sebeblerledir ki, gelecek harbleri ~ İktısad Vekili Celâl Bayar bugün öğ itminan vermiş bulunuyoruz. Bo Maliye müfettişlerinden Esad tayin emamile yağma edilmiş bulunuyordu. mübalâğalandırarak ruhlarda dehşet mirle îzmit kâğıd fabrikası faaliyete geçle üzeri Fufasiyi kabul ederek müşkü ğazlara verilmesi hazırlanan ye dilmiştir. ler ve ürpermeler uyandıran tesirler lâtı mucib olan noktalar üzerinde uzun ni rejim Yakınşarkta ve hatta bü Maliye muhasebat umum müdür ve tıği için tarıfenın bu maddesınde zıkre uyandırmak çok zararhdır. uzadıya görüştü. Vekâlet Müsteşan Fa tün Şarkta mevcud kesif ve büyük kili Cemal Yeşil bütçe müdürlüğüne, dilen kâğıdlardan 9 kuruş resim alınması Yukarıda bahsettiğim ve bu satırları ik Kurdoğlu da bu müzakerelere iştirak sulhcu kütleyi alabildiğine kuvvet Kâzım muhasebat müdürlüğüne, eski bildirilmiştir. yazmama sebeb olan makaledir ki mühâkimlerden Feyzi Daim hukuk müşaetti. lendirmiş bulunmaktadır. ... Gümrük Başmüdürlüğü bundan evvel balâğalar. harb fennini ve balestiki hiç, bilmiyen bir kalemden çıkmış gibidir.j virliğine. tetkik heyeti reisi Cezmi. tetMüzakerelerden sonra Yunan delegesi Balkan paktına henüz dahil olmamakresmi 3,75 kuruşa indiren bir karamame Meselâ. bugün 80 100 kilometro sür j kik bürosu reisliğine, Zeki tetkik bü ile görüştüm. la beraber Bulgaristan bile Boğazlar meKudüs 18 (A.A.) Filistinin Yahudi rosuna. İsmail Saka tetkik bürosu aza varken bir emirle kararnamenin hüküm atle giden ağır tank bir hayaldir. Ağırİ iki dost devletin ticarî münasebetlerine selesinde hakh tarafı tutan dostça açık ve Arab kantonlarına taksimi yolunda den sakıt olamıyacağını gözönüne alarak lık ve sürat bu nisbette uyuşamazlar. • lığına tayin olunmuştur. Tankların en mütekâmili 60 kilometroj îngiliz matbuatmm neşriyatını mev verilecek yeni inkişaf istikametleri etra bir vaziyet göstermekte tereddüd etmeMillî emlâk müdürü Şefik, memurin bu hususta Vekâletten yeniden talimat yu ancak caddelerde yapabilir. Ara \ zuu bahseden Yahudi ajansı direktörü fında müzakerelerde bulunduğunu, neti miştir. Yeni Boğazlar rejimile Merkezî müdürlüğüne tayin edilmiştir. Hukuk ijtemiştir. zide bu süratin yarıdan çok azalmasıi Şertok demistir ki: cede şimdiki vaziyetin her iki tarafın da Avrupaya ve belki daha ilerilerine mümüşavir başmuavini Kâzım, millî em« Yahudiler böyle bir taksime ta menfaatine uygun bir surette tanzimi için essir bir sulh vaziyeti ihdas etmiş olan Bu soruya henüz cevab gelmediğin zaruridir. Tangı müdafaa vasıtası ol ] lâk müdürlüğüne getirilmiştir. mıyan en müthiş silâh diye zihinlere; raftar olamazlar. Çünkü Filistin Ma icab eden kararlar alındığmı söyledi. devletler bu eserlerile her zaman iftihar Varidat umum müdürü Kenanın Is den gazete kâğıdlanndan 3,75 kuruş re sokmak ta büsbütün hatadır. verai Şerianm ayrılmasından esasen • etmeğe hak kazanmış bulunuyorlar. tanbul Defterdarlığına tayini de teey sim ve 5,25 kuruş ta muvakkat depozito çok sıkmtıya düşmüştür.> Bu misillu hatalarla dolu olan bu yajj YUNUS NAD1 vüd etmektedir. alınarak muamele yapılmaktadır. zı insanı sinirlendirecek kadar şişirmej Yeni gelen İngiliz askerleri ve zararhdır. Biz gencliğimizi, y a n n ı | Hayfa 18 (A.A.) Nöral vapurile endişesiz, korkusuz karşılar, imanlı vej bugün iki İngiliz taburu daha gelmiş Ankara 18 (Telefonla) Başvekil inançlı yetiştirmek isterken, bilmedeD: tir. Şimdiye kadar gelen İngiliz piyade bu duyguları baltalarsak acıdır. taburlarmm sayısı bunlarla ona baliğ İsmet İnönü Adliye Vekili ve Hariciye Vekâleti Vekili Sükrü Saracoğlu ile olmaktadır. Buraya kadar olan yazılanmdan be' birlikte bu akşamki trenle İstanbula haArablar petrol borularını nim harb istediğim, sulhu sevmediğim reket ettiler. manasını çıkarmazsınız sanıyorum. Ben tahrib ettiler de her Türk gibi sulh âşıkıyım; fakat, Londra 18 (Hususî) Arablar bu Ankarada Kızılay haftası harb olursa, ona seve seve girmek, ongün Musul petrollarmı Akdenize nak bitti dan korkmamak fikrindeyim. Zira, o leden boruları tahrib etmişlerdir. Ankara 18 (Telefonla) Ankaradaharb, ulusumuza büyük fedakârlıklara, Meclisin f evkalâde ki Kızılay haftasının sona ermesi mü acılara mal olsa da, bizim şerefimiz, nasebetile bu gece Gazi Orman çiftli toplantısı yurdumuz, istiklâlimiz uğrunda yapı r ğinde gardenparti verildi. lacağı ve onları muhakkak surette kurAnkara 18 (Telefonla) Öğrentaracağı için bence mukaddestir. Yunanistanda büyük bir tligime göre Meclis gelecek pazartesi Sizin, millî ve askerî mevzularda bügünü fevkalâde içtimaa çağırılacaktır. yangın ILutfen sahifeyi Bu fevkalâde toplantıda Boğazlar meAtina 18 (Hususi) Eviya adasmda telcsi ve daha birçok işler görüşülecek çıkan bir yangın 3000 dönüm ormanı vaktığı halde hâlâ devam etmektedir. Yangın kasden ika edilmiştir. Seri halinde tayyare ve Teyid edilmiyen bir habere göre asiler Ispanya tahtelbahir vapılıyormuş Mews Chronicle sahillerine çıkmışlardır. Her tarafta hâdiseler ve gizli teslihatına dair gazetesı, Almanyanm çok heyecanlı haber karışıklıklar oluyor. Hükumet vazâyete hakim... ler ihtiva eden bir yazı yazmıştır. Bu ga Fasta patlıyan ihtilâl Ispanyaya da geçiyor Sovyet Rusyanın yeni Anayasası Yazan : Ahmed Ağaoğlu Bir Türk genci diyor ki... ziz okuyucularımdan Turgud Evren isminde bir gencden imanlı bir Türk gencine yaraşan yüksek ateş ve heyecanla yazılmış bir mektub aldım. Fikirlerine tamamile iştirak ettiğim için, bu mektu.bu hakkımdaki muhabbet ve iltifatlan teşekkürle tayyederek aynen bu sütuna koyuyorum. Çünkü Turgud Evrenin istediğini ben de yazsam, onun yazdığından daha iyi, bilhassa daha samimî yazamazdım. Yann, Allah göstermesin, silâh patladığı zaman, yurdu korumak için düşman süngülerine göğsünü siper edecek olan Türk gencinin hislerini, bizim gibi yaşını başını almışlar ayni samimî heyecanla ifade edemezler. îşte bu gene okuyucumun civanmerd duygularla dolu mektubu. İ Dış Moğolistanda Istiklâl bayramı hararetle kutlulandı Çinde dahilî harb gene başladı Merkez kuvvetleri üç koldan ilerliyor Türk Yunan ticarî vaziyeti Boğazların dünya sulhu Üzerindeki mühim ve Müessir rolü Maliye tayinleri Gazete kâğıdları Meydana çıkan bazı müşküUer ballediliyor Yeni kadro aybaşında tatbik edilecek Vekâlet gümrüğü gene arttırmağı kararlaştırdı Hal sekli Filistin Arab ve Yahudilere paylaştırılacak mı? Başvekil Istanbula geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog