Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 Temmuz 1936 VIYANA OONUŞU Tarihî tefrika: 97 M. TURHAN TAN / // // İI ( Şehlr ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal Isviçre Elçisinin çalınan halıları Vilâyetteki evrak ta tetkik edilecek Bundan bir müddet evvel Isviçre sefarethanesinden biri bin beş yüz, biri de bin iki yüz elli lira kıymetinde olmak üzere altı halı çahnmış ve geçenlerde bu işin muhakemesine birinci ceza mahkeme; s nde başlanmıştı. Davaya dün de devam edilmis ve davacı sıfatile bizzat Isviçre sefiri M. Hanri Marten de hazır bulunmuştur. Bundan evvelki celsede; bu işin suçlusu olup başka bir meseleden dolayı Sinob hapishanesinde mahkum bulunan Davidin getirtilmesine karar verilmişti. David Sinobdan getirtilmiş ve dünkü celsede mahkemede hazır bulunmuştur. Sorgusu yapılan suçlu; cürmünü inkâr ederek bu hırsızlığın Melkon adında bir başkası tarafından yapıldığını ve Melkonun bu halıları çaldıbtan sonra ortağı Hakkı ile Allahverdiye sattığından malumatı olduğunu; yalnız hırsızlığın nasıl yapıldığını bılmedığini söylemıştır. Bunun üzerine sefir; vekili vasıtasile mahkemeye bir istida vererek hırsızlığın Davidle Melkon tarafından müştereken yapıldığı hakkındaki tahkikat dosyasının Istanbul Vılâyetınde olduğunu bildir miş ve bu dosyanm celbini istemiştir. Bu taleb mahkemece de muvafık görülerek Vılâyetteki dosyanın celbine karar verilmiş; muhakeme başka güne bırakılmışhr. Lirnan hanının Yerli Mallar Sergisi geçirdiği macera bugün kapanıyor Tasfiye heyeti, meğer hanı habersizce Ticaret Odasına satmış! Aylardanberi Liman şirketinin tasfiye heyeti tarafından bir türlü satılamıyan Liman hanı garib bir macera geçirmiştir. İstanbul Ticaret Odası, Liman hanına talib olmuş ve 103,500 lira vermiş, fakat tasfiye heyeti hanı bu fiata vermek iste medığinden Oda son ihale tarihinden evvel müzayededen çekilmişti. Yalnız Oda, tasfiye heyeti nezdindeki on bin liralık teminat mektubunu almağı sonraya bırakmıştı. O esnada Uyuşturucu Maddeler Inhısan ve bir zat daha hana talib bulunuyorlardı. Son ihale günü gerek Inhisar Idaresı, gerek diğer zat ihaleden çekilince han müşterisiz kalmıştır. Fakat tasfiye heyeli, henüz Odanın teminat mektubunu geri almamasmdan istifade ederek hanı Odanın üzerine ihale edivermiştir. Ticaret Odası hiç te haberi olmıyan bu alış verişten evvelki gün resmî bir tezkere ile haberdar olunca derhal tasfiye heyetine bir mektub yazarak protestoda bulunmuştur. Oda hukuk müşaviri, Odanın on bin lirasının tasfiye heyetince ziyaa uğratılmasma hukukan imkân görmemektedir. Tasfiye heyeti henüz buna c«vab vermemiştir. Almanyanın deniz tahkimatı Imanya iki fırsattan istifade ederek Versay sulh muahedesinia maddelerini birer birer feshet mekte ve askerî mevkiini günden güne sağlamlaştırmakta devam ediyor. Bu devlet, İtalyanın Habeşistana yaptığı hücumun Avrupada çıkardığı kargaşahktan mükemmel surette istifade etti, Fransa ile Sovyetler arasındaki ittifakı da kendi aleyhine tevcih edılmiş bir hareket sayaraE her türlü serbestisini eline aldı. Düşman askeri köprüyü geçerken Kırım Hanı, yüksek bir tepede bu tarihî haileyi hain ve kayidsiz surette temaşa ediyordu Bu yanlış hareketinin ağırlığını artıran nokta, ordunun ikıye bölünmesiydi. Bır kısım asker, İskender köprüsü istikametine gönderilirken bir kısmı da metrislerde bırakılmıştı. Toplar ise yerli yerindeydi ve gene faydasız gürleyişlerle Viyanayı bombardıman edıp duruyordu. Düşman da teenni eder gibi görünüyordu. Fakat Klesterneubourg yolıle yürüyüşte bulunan Lehistan Kralı Jan Sobyeski ve ona evvelce iltihak etmış olan Bavyeralı Prens Maks İmanuel, Saint Andrie mevkiile Kirbing vadisi yakmlarında Saksonyalı Üçüncü Jorjun, Valdekli Jorj Fredriğin getirdiği kuvvetlerle birlesince ve Diık Lorrenin bütün kuv vetleri de onlara kavuşunca bu teenniden vazgeçildi, Tunayı aşmak kararı alındı. Bütün müttefik prensler, dükler umum kumandanlığm Jan Sobyeski tarafmdan yapılmasını şe\kle kabul etmişlerdi. Birleşik yardımcı ordu, Büyük suvu İskender köprüsünden geçecekti. Köpriinün başında da Kırım Hanı bulunuyordu. Bu devletlu, harb içinde yetişmis, hatta harb içinde doğmuş olan askerlerile düşmana büyük darbeler indirmek ve geçiş hareketini akamete uğratmak kudretine malıkti. Askerlerin fazla doyumluk elde etmiş, atlarınm da otsuzİuktan lâğarleşmiş olmasından dolayı sözünü dinletemiyeceğinden mi korktu, yoksa muhtemel bir mağlubiyetle lekelenmekten mi çekindi, hernedense beklenilen hizmeti yapmadı. Tarih, Kırım Hanı Murad Giıayın îskender köprüsü basında aldığı durumu ağır surette tenkid eder. Hükümleri muteber olan müverrihlerin yazdığına göre o, düşman ordusu köprüyü geçmeğe başlarken yüksek bir tepede bulunuyordu, at üstünden manzarayı seyrediyordu. Sağ elile kamçısmı tutarak, sol elini böğrüne koyarak bu garib temaşaya dalan Han Hazretlerini görenler, o düşman orduyu istikbale cıkmış bir dost sanmaktan kendinı alamazdı. KJrım askerleri de başlarındaki su kumandan gibi kayidsiz duruyorlardı, düsmanın köprüden geçışıle alâkalanmıyorlardı. Yalnız bir hoca, Murad Girayın imamı, akıllara durgunluk veren bu hareketsizlikten heyecana kapıldı, kosarak gelip Hanın üzengisine yapıştı, ağlıyan bir sesle yalvardı: Sultanım, ne durursun, neden düşman leşkerine saldırmazsın, bir hamlen bu kâfir sürüsünü suya dbkmeğe yeter, gayret günü, gayret demi değil mi? Murad Giray Han, kötü kötü gülümsedi: Behey efendı, dedi, sen bu Osmanlının bize ettiği cevri bilmezsin. Yanlannda Eflâk ve Buğdan keferesi kadar kıymetimiz yok. Düşmanın toplandığını, yürüyüşe geçtiğini kaç defadır Sadırazama yazdım, bildırdim, «Kâfir çoktur, önlerinde durmak kolay değıldir, asken ve topları metristen çıkar, hep bırlesip bir saf cengi edelim. Yahud yüzümüzün akile dönelim» dedim, dinletemedim. Herif inadından dönmüyor, üstelik şerefime de tükürüyor. Bana yazmadığı ağır şey kalmadı, kokmuş beygir eti yedığimizi bile yüzüme vurdu. Içimde bu acılar, bu hınclar olmasa şu düşmanı püskürtmek benim için iş değildir. Lâkın yüreğım yaralı. Oc almak istiyorum. Sadırazama ve etrafındakilere kaç paralık adam olduklarını göstereceğim. (1) Imam, hayret ve dehşet içinde bu sözleri dinlerken o, atını yürüttü, tepeden ındi, askerini de ardına takıp ilgarlarla Türk karargâhına geldi. Sadırazamm yanma girdi: Gözünaydm devletlu, dedi, düşman suyu geçti, köpek gibi ardıma düştü, soluya soluya geliyor! Sadırazam, düşmanın salt gelişini gözetlemeğe memur nöbetçi bir nefer gibi ağız kullanan hayasız adamı tüküren bir gözle uzun uzun süzdü: Berhudar ol, dedi, yüzün akolsun. Devlete hizmet ancak bu kadar olur! Çuhaya kaplı bir samur kürk getirtti, hainin sırtına gıydırdı, şu sözlerle de yol gösterdi: Düşmanın suyu nasıl geçtiğini gördünüz, orduya teşrif edin de emeklerimizin nasıl suya düştüğünü de bir hoşça temaşa buyurun! Şimdi ümidler, Calenberg tepesi karşısında mevzi alan fırkaların göstereceği celâdete kalmıştı. Sadırazam, Kınm Hanından aldığı haber üzerine metrislerden iki büyük ve altmış küçük top çıkartıp tehlikeli mıntakaya yollamış ve kendisi gene metrisler arasında kalarak lâğımlar işletmeğe koyulmuştu. Hâlâ şehri düşürmek kaygusundaydı. Kalenin ana duvanna kadar metrisler ilerletilmiş olduğu ve bu duvar altına da lâğımlar yürütüldüğü için yardımcı ordu ile yapılacak çarpışmadan önce muvaffakiyetli bir hücum yaptıracağını umuyordu. Fakat onun bahtı artık kara olmaya yüz tutmuştu, insanların mukadderatını idare eder gibi görünen gizli kudretler bu mağrur vezire artık küsmüşlerdi, sırt ceviriyorlardı. O da eli silâh tutan kırk bin yiğiti hâlâ metrislerde alıkoyarak, birçok topu da Viyana duvarları karşısında mıhlı bırakarak ikbalini bizzat baltalamaktan geri kalmıyordu. Nıhayet büyük gün geldi, iki aydanberi korku ve heyecan içinde yasıyan Avrupanın gözü Kalenberg tepelerine dıkildi ve iki ordu karşılastı. O gün pazardı, güneş yan serin, yarı ılık bir hava içinde yatağından çıkıyordu. Eylulün on ikisi idi. Tatarların, Eflâklıların, Buğdanlıların vaziyetlerıni ve çapulcu unsurların ilk fırsatta yüzgeri etmeğe hazır bulunduklannı çok iyi öğrenmiş olan düşman bütün zindeliğine rağmen hücuma girişmekte gene tereddüd gös teriyordu. Türkün adı, Türkün tarihi, oradaki alay alay askerden çok fazla kendilerini korkutuyordu. Türklerin müdafaadan ziyade taarruza mütemayil görünmeleri de düşman kumandanlarını endiselendiriyordu. Yo rulmuş, dermansızlasmıs ve harb şevkini kaybetmis sanılan Türkler, daha ilk yüzlesmede atılganlığa girismislerdi, bir kısım düşman kuvvetlerinin karargâhı olan Camaldules manastırını tehdid etmeğe baslamıslardı, bu cesur hareketin vehametini ilk sezen gene Jan Sobyeski oldu. [Arkası var\ (l) Fmdıklıh tarihi C: 2. S: 82. Gelecek sergiye şimdiden hazırlanılacak MÜTEFERRtK Afyon Inhisarı mahsul almağa başlıyor Ankarada bulunan Uyuşturucu Maddeler Inhisarı müdürü Hamza Osman evvelki akşamki Konvansiyonel ile şehrimize dönmüştür. Gene Ankarada bu lunan Türk Yugoslav satış bürosu nezdındeki Türk murahhası AIi Sami de sehrımıze gelmiştır. Yeni afyon mahsulü hazirandanberi elde edılmeğe baslanmıştır. Şimdi mah sulün en hararetli toplanma zamanıdır. Eylul on bese kadar bu şekilde mahsulün toplanması devam eder. Ankarada yeni mahsulün müstahsilden mübayaası hak kında mühim bazı kararlar verilmiştir. Diğer taraftan Avrupadaki temaslar hakkında Iktısad Vekıline izahat verıl miş ve afyon satış işi bir programa rap tedılmıstır. Istanbul festivali Bu sene Anadoludan da Çocuklar için ayrılan oyun millî heyetler gelecek yerleri Festival komitesi dün Belediye reis muavini Ekrem Sevencanın riyasetinde toplanarak, festivale iştirak edecek olan Balkan devletlerinden gelen cevabları tetkik ettikten sonra, Moda deniz yanşlann dan sonra yapılacak olan Çamlıca şen lıkleri programını hazırlamağa başlamıştır. Bu sene Yugoslavyadan festivale iş tırak edecek mıllî heyet yirmi kışıdır. Bundan başka Yugoslavyadan bır de 25 kişilik çocuk koro heyeti gelerek şehrimizde, İstanbul şenlikleri sırasında bır kaç konser verecektir. Yunanistandan festivale iştirak ede cek millî heyet, ağustosta Hamburgda yapılacak olan festivale iştirak etmek üzere Almanyaya gitmiş bulunmaktadır. Heyet oradan dönüşte doğruca Istanbula gelecektir. Bulgarlar da festival komitesine yaz dıkları cevabda bu seneki festıvallere daha genış bır programla iştirak edecekle nnı bıldırmişlerdır. Festivale iştirak edecek Türk millî heyetleri için de muhtelif vilâyetlerden cevablar gelmiştir. Çoruh vilâyeti o havalinin meşhur (Horuncu) oyununu oynamak üzere bir heyet gönderileceğini bildirmiştir. Elâziz vilâyeti de, gene o havalinin meşhur bir oyunu oan (Uç ayak) oyununu oyna mak üzere sekiz kişilik bir heyet göndermek arzu ettiğini bildirmiştir. Bu oyu nun havası, orada bir muallım tarafından millî ahenk ve heyecanı kaybetmeden harmonize edılmış ve oyunu da bazı ılâve ve tadillerle ıslah edilmiştir. Sekizinci Yerli Mallar sergisi bu ak • şam kapanmaktadır. Verilen karara göre Millî Sanayi Birliği anî surette hazırla nan bu sergide tesadüf edilen hataların tashihi için 9 uncu Yerli Mallar sergisine daha şimdiden hazırhk yapacak ve geBunun için askerî ve siyasî sahada her lecek seneki sergiye bütün memleket sagün bir dev adımı atıyor. Fakat bunu yanayiinin iştirakini temine çalışacaktır. Bu seneki sergide firmaların birçoğu parken İngiltereye karşı ihtiyatkâr dav * îzmirdeki 6 ncı beynelmilel sergiye işti ranmakta, bu büyük deniz imparatorlu s raki kabul etmişlerdir. Bunun için yarın ğunu kuşkulandırabilecek tedbirleri geri* Ticaret Odasmda büyük bir topJantı ya ye bırakmaktadır. Versay muahedesile pılacaktır. Buna şehrimizdeki bütün sa Almanya Fransa ve Belçika hududlarında muayyen bir noktada istihkâm yapmanaviciler iştirak edecektir. mağı ve askerî kuvvetler bulundurmamağı ŞEHtR tŞLERt taahhüd ettiği gibi Şimaldenizi sahillerini ve bunalnn önündeki adaları tahkim etOteller için yeni talimatna memeği taahhüd etti. Buralarda eskiden mevcud olan istihkâmlar vaktile Ingilizleme hazırlanıyor rin nezareti altmda tahrib edilmişti. Belediye otellerin ıslahı hakkında bir Bu adalardan en mühimmi Heligoland talimatname hazırlamağa karar vermişti. adasıdır. Cebelitarık Akdenizin ağzma Bu talimatnameyi tesbit etmek için ku ruîan komisyon, Bulgaristan, Yugoslav hâkim olduğu gibi bu ada da Şimaldeniya ve îtalyada, oteller hakkında tatbik zine ve bu denizdeki Alman ve Danimaredilmekte olan talımatnameleri tetkik ey ka sahillerine hâkimdir. Adanın sevkullemiş ve Yugoslavların tatbik ettikleri ta ceyş cihetinden haiz bulunduğu büyük elimatnamenin bizim için kabili tatbik ol hemmiyeti İngilizler bir asır evvel takdir duğunu anlamıştır. Komisyon, Romanya, etmiş olduklarından 1813 senesinde adayı Danimarkadan almışlardı. Almanya Macaristan ve Çekoslovakyanın tatbik Kayserliği dünyanın en büyük askerî ve ettikleri talimatnameleri de tetkik ede mühim bahrî devleti olduktan sonra Şicek, bunlardan edineceği kanaate gore maldenizi &a,hillerinin tngilizlerin haki îstanbul için tatbik edilebilecek bir tali miyeti altında bulunmasına tahammül ematname hazırlıyacaktır. dememişti. 1890 senesinde Almanya şarkî Afrikadaki gayet zengin ve şarkın en mühim müslüman devletlerinden biri bulunan Zengibarı îngiltereye bırakarak yanm milyar mark sarfedip adacığı Cebeli tank derecesinde ve ihtiml bunun fevkinde bir mevkii müstahkem haline getirmişti. Büyük bir dalgakıran yapılmak suretile Heligolandda bir tahtelbahir üssü ve hafif kruvazörler için de bir donanma limanı vücude getirilmişti. Umumî Harbde Iflgiliz donanması bu adanın mâni olmasından Almanya sahillerine taarruz edememiş, meşhur İskajerrak deniz muharebesinde bile büyük İngiliz donanması bu adadaki denizaltı ve saire gemilerinden çekinerek Alman donanmasını takib et ıejp cesaret edememişti. m TJmumî Harbden sonra tngilizler Heligolandı işgal ve bu adanın bir daha Almanyaya bir deniz üssü olamaması için dalgakıranlarını dinamitle berhava etmişler, adanın etrafındaki sedleri ve rıhtımlan da yıkmışlardı. Dalgaların ve şedaidi havaiyenin toprağı çok gevşek olan sahilleri kemirerek az zaman içinde bu adanın ortadan kaybolacağı umuluyordu. Fransadan pek çekinmiyen Almanya Rendeki gayriaskerî mıntakayı isgal altına alıp burasını iyice tahkim ettikten sonra gürültüsüzce Heligoland adasile Borkum ve Norderney gibi garbî Trisia ve Sylk ve Donamirkanın cenubunda bulunan şimalî Frisia adalannı mükemmel surette tahkim etmistir. Heligoland adasında yeni yapılan asrî istıhkâmlara gayet büyük kale topları yerleştirilmiştir. Almanyanın Fransaya karşı kara cephesini tahkim ettikten sonra İngiltereye lüyük deniz devletlerine karşı da deniz cephesini teshiri gayrikabil bir şekilde tahkim etmekte olması İngilterede bazı endiseler uyandırmıştır. Fakat Ingiltere Versay muahedesinin adaların tahkim deilmemesine aid maddelerini müdafaa etmeği beyhude addettiğinden Almanya nezdinde resmen protestoda bile bulunmadı. Belediyenin çocuklar için 16 yerde oyun yerleri tesis ettiğini yazmıştık. BuraIardaki hazırlıklar tamamen ikmal edil miştir. Oyun yerleri yarın saat 9 dan itibaren çocuklara açılacaktır. Oyun yerlerinde nöbetçi olarak bulunacak olan beden terbiyesi muallimleri akşama kadar fennî ve sıhhî bir surette, çocuklaları meşgul edeceklerdir Badema oyun yerlerine devam etmeyip te sokak larda nakil vasıtalannın arkalarına takılan, ötekine berikine taş atan, sokaklarda haylazlık eden çocuklann velileri mes'ul sayılacak, bunların kanunu medeninin 20 inci, Türk ceza kanununun da 60 ıncı maddesine göre tecziye edileceklerdir. Maliye Vekili Istanbula geldi Maliye Vekili Fuad Ağralı dün Ankaradan gelmiştir. İki gün kaldıktan sonra tekrar Ankaraya dönecektir. Rusyadan baslıyacm bir tetkik seya hatine çıkmak üzere maliye tetkik bürosu ?efî Cezmi de dün şehrimize gelmiştir. GÜMRÜKLERDE Bir şikâyet Gümrüklerde ambalâj maddelerinin muvakkat şekilde ithali hakkında yeni bir talimatname bildirildiğini yazmıştık. Bu talimatnamenin bazı maddeleri hakkında alâkadar tacirler muhtelif makamlara şikâyette bulunmuşlardır. Bilhassa şikâyeti mucib olan maddc muvakkat ithal müddetinin iki yıldan bir yıla indirilmesidir. Çuval ithal edebilmek için ihracatçı olmak lâzım geldiği hakkındaki madde de itirazı mucib olmaktadır. Gümrük idaresi itiraz edilen maddeler den bir kısmınm halli imkânını bulmuş tur. Diğer maddelerin düzeltilmesi Iktı sad Vekâletinden temenni edilmiştir. Yüce Ülkü lisesi kampında Maruf ve muvaffak müesseselerimiz den Yüce Ülkü liseleri talebeleri geçen hafta Yakacıkta kampa çıkmışlardı. Çok ciddî bir idare ile devam eden bu kampı üç gün evvel İstanbul kumandanı General Halis, evvelki gün de Selimiye ku mandanı ziyaret ve teftış etmişlerdir. Kumandanlar kampta askerî tedns ve ta limleri çok iyi bulmuşlar ve teftişlerinden memnun olmu^lardır. Kimyahane ıslah ediliyor Evlenme Üniversitemizin gene ve kıymetli unsurlarından tarih doçenti Enver Ziya Karalla Bayan Fatma Karalın düğün leri dün Porkoteli salonlarında ve güzide da\etliler huzurile icra edilmiştir. Gene çifti tebrik eder ve saadetler dileriz. Baytar Fakültesi talebesinin yaptığı tetkikler Evlenme Üsküdar Tapu Başmemuru Rüştü ile merhum General Kenanın kızının akıd leri güzide bir heyet huzurunda Fatih Belediye dairesinde yapılmıştır. İki tarafa saadetler dileriz. Dün gümrükte Başmüdürün de işti rakile mütehassıs mimar ve kimyageıler Gelinine tasallut eden adam yeni gümrük kimyahanesinin şeklini tes Bir iki gün evvel Şilede gelinine ta bit etmişlerdir. Yeni kimyahane Çinili sallut ettiği için yakalanan Mustafa dün Rıhtım hanının dördüncü katında 16 oda İstanbula getirilerek Müddeiumumiliğe işgal edecektir. verilmiştir. Hakkında tevkif kararı venKimyahane en modern bir şekle sokulen Mustafanm evrakı Ağırceza mahkemesine gönderilmiştir. Yakında muhake lacağı için Avrupadan birçok malzeme getirilecektir. mesine başlanacaktır. Akşam Kız San'at Mektebinde sergi açıldı Muharrem Feyzi Togay MAÜYEDE Vergisi tenzil edilen ham maddeler Muamele vergisi kanununun beşinci maddesi mucibince 1936 yılına aid ola rak Iktısad Vekâletile müştereken hazırî?nan ve Maliye Vekâleti tarafından tasdik edilen ham maddelerin tenzilât cet veli İcra Vekilleri heyetince kabul edüerek gümrüklere bildirilmiştir. Ispanya 20 bin kental yumurta alacak Dün piyasaya gelen malumata göre Ispanya hükumeti yumurtalarımız için 20,000 kental kontenjan hissesi vermiştir. Alıcılarla satıcılar arasında tam bır anlaşma olduğu takdirde on güne kadar Copa Faro vapurile İspanyaya 7,000 sandık yumurta gönderilecektir. Almanyaya yumurta ihracatı devam etmektedir. Baytar Fakültesi talebesi muallimlerile beraber Ankara Baytar fakültesi son sınıf tale geçirdıkleri bütün ameliyeler hakkmda besinden, 6 sı kız, 41 i erkek olmak üzere izahat verilmiştir. Gencler mezbahadan 47 kyilik bir kafilenin, meslekî tetkikatta sonra da Pendık bakteriyolojıhanesini bulunmak üzere profesörlerinden Hilmi gezmislerdir. Burada da kendilerine venin nezareti altında şehrimize geldıklerini bayi bakarî, ruam, şarbon gibi hay yazmıştık. van hastalıkları ve bu hastalıklarda Dört gündenberi şehrimizde misafir ıstımal edilen muhtelıf serum ve aşılar bulunan Baytar fakültesi talebesi mezba hakkında izahat verilmiştir. hada kesme dairelerini, frıkorifik mahzenTetkikatlarına devam etmek üzere yalerini, buz fabrıkasını, barsak dairesıni rın da Bursaya gidecek olan gene bay ve soğukhava depolarını gezmişler ve müdür Nıhad tarafından kendilerine, tarlara, evvelki gün Orman fakülte hayvanların mezbahaya girdikleri andan sinde bir öğle ziyafeti verilmiş ve yemeket olarak kasaba tatıldıklan ana kadar iten sonra da Bendler gezdirilmiştir. Üsküdar Parti merkezinde ve Halkevinde dünkü merasim Atatürkün ve Başvekil İsmet înönü nün ihda ettikleri imzah fotograflar dün Üsküdar Parti merkezine ve Halkevine büyük merasimle talik edilmiştir. Törende kalabalık bir halk tabakası hazır bulunmuştur. Parti merkezindeki resm'r kaza kav * makamı Lutfi, Halkevindekini de Parti başkanı Macid asmıştır. Bu meyanda hararetli nutuklar söylenmiştir. Cumhuriyet Gene kızlarımız, eserlerile bir arada Akşam kız san'at mektebi talebeleri nin 935 936 ders yılı senesi zarfında vücude getirdıkleri el işlerinden mürekkeb bir sergi açılmıştır. Sergi çok güzel lertib edilmiştir. Kadın çamaşırları, evde yapılması kabıl olan her iş ve her eşya bu sergide yer almıştır. Sergide çok muvaffakiyetle kadın robları, sofra takım ları, ince el işlerinden başka deri kadın çantaları da iptidaî vesaitle ve dıkiş makinesinde dikilmek suretile yapılmış tır. Mektebden bu sene 144 talebe diploj ma almıştır. Bunlardan 100 ü dikiş v^ 44 ü de m^fe şubesinden mezun olmuştu( Nüshası 5 Kunıştnr şeraiti • v JTürkiye l a **"> Hariç Senelik 1400 Kr Altı aylık 7S0 Üç ayltk 400 Bir aylık 150 1700 Kr. 1450 800 yokhır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog