Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 19 Temmuz 1936 935 yıhnda 94 Alün ve 86 diğer muhtelir madalyalar kazanan şık, sağlam ve seri T. W. N. markalı motosiklet bisiklet ve Steib Saytkarlarını görmek intihabınız içir, kâtidir. Diğer reklâmlara kanmayınız. K 1 Serginin son günü Taksim Bahçesindeki 8 inci Yerli Mallar Sergisi bu akşam kapanıyor Benzin sarfiyatı pek azdır, Acentası : Galata Voyvoda cad desi 132 134 Adem Karadağ. Posta kutusu No. 1514 Atelye ve şubesi: Taksim Cumfıu rlyet meydanı No, 7 • KIZKULESi PARKINDA Bundan böyle her Cumarteai ve Pazar akşamlan Urfa Belediye Reisliğinden: lki buçuk tonluk su deposunu havi yangın söndürme teçhizatile mücehhez sokak sulama tertibatlı bir arazöz mubayaa edilecektir. Bedeli üç müsavi taksitte ödenmek ve Mersinde teslim edilmek şartile gümrüksüz olarak yirmi gün müddetle açık eksiltmiye kon muştur. Eksiltme ve arttırma kanunundaki şeraiti haiz olmak şar tile isteklilerin ihale günü olan 27 temmuz 936 pazartesi gününden evvel teklifnamelerile teminat mektublarını Belediyemize verme leri ilân olunur. (3894) Büyük Muvaffakiyet Kazanan DARÜTTALIM SAZ HEYETl Pazar günleri saat 1114 ve her akşam saat 24 e kadar RiKRAK. Cazı Salacakdan son dönüş vapur: | 23,15 ve 24,15 En hoş meyva usarelerile hazırlanmıştır. Hazmi kolaylaştınr. înkıbazı izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canlılık bahşeder. ÎNGÎLlZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu îstanbul uş 1uyunun Kilosu 75 Kuruştur Dans Dersleri Hususi ve münferiden (asri dans dersleri) Beyoğlu, Karlman karşısın da eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri: 12 14 17 20. Profesör Panosyan. Müessesenin, çok rağbet kazanan paviyonunu ziyaret etmek ve Radyolinin otomatik makinelerde nasıl yapıldığını görebilmek için yalnız bir gün kaldı. RADYOLİNGRİPİN İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: KUçük Çiftlilc Parkında Her hafta Kuş Tüyü Yasdık 100 Kuruştur Yastık, yorgan ve yataklarınızı kuştüyünden kullanınız. Çünkü pamuktan ucuz ömrü uzun her zaman yumuşakbğı devamlıdır. Kuştüyü yatak ve yastıklarda yatanlar hiçbir zaman hasta Iık görmezler. Taksim bahçesinde açılan Yerli Mallar sergisindeki kuştüyü fabrikasının paviyonunu ziyaret etmeyi unutmayınız. Fabrikası ve satış deposu: İstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 Son fırsatı kaçırmayınız! Mercanda Harbiye caddesiıyle zemin katında 24 dükkân caddede 8 mağaza, birinci, ikinci katlarda 44 oda, üst katta bir daraçası bu lunan kârgir 26 ilâ 42 numaralı Caferiye hanının 480 hisse itibarile hazineye aid 48 hissesi parası peşin ve sırf nakid verilmek şartile 6781 altı bin yedi yüz seksen bir lira üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. tsteklilerin 17/8/936 pazartesi günü saat on iki buçuğa kadar % 7,5 pey akçelerile Defterdarhk binasında toplanan Komisyona müracaatleri. «R.» (4123) MÜNİR V E NURETTİN Biçki Dersleri Hocasız ve çok kolaylıkla evi nizde kendi kendinize kadm elbiselerinin nasıl biçileceğini öğrenmek isterseniz Beşiktaş Dikiş Yıırdu direktörü Şükrü Can alm Biçki Dersleri ve Yük sek Biçki Kaideleri adlarında ki metod kitablarını alınız. Çok sade ve anlayışk bir tarzda yazı lan bu kitablarm birinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liradır. Yalnız Beşiktaş Dikiş Yurdunda satılır. Bedeli gönderildiğinde taşraya der hal gönderilir. Adres: Beşiktaş Dikiş Yurdu: Akaretler No. 87. Teîefon 43687 arkadaşları PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESi ve PAZAR akşamlan Konserlerine devam edeceklerdir. Afyon İlbaylığından: Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulduğu evveJce ilân edilen Af yonda yapılacak «14,627» lira «75» kuruş keşif bedelli Vali Konağı bakiyei inşaatına talib çıkmadığından 24/7/936 cuma saat 16 da Afyon Daimî Encümen odasında ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile tekrar eksiltmiye konuldu. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Daimî Encümen ve Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat «1098» liradır. tsteklilerin Nafıa Vekâletinden ehliyet vesi kası almaları ve teklif mektublarının 24/7/936 cuma günü saat 16 ya kadar Daimî Encümen Riyasetine vermeleri lâzımdır. (3786) GLANDOKRATiN demek ADEMi İKTİDARIN devası demektir. Profesör Steinach ve Brovvn Sequard'm mesaileri r.eticesile elde edilen bir keşiftir. Her eczanede bulunur. NE0EN BAZI SINEMA ARTISTLERI 1 0 0 . 0 0 0 FRANK KAZANIYOR HAFTADA en tesirli bir ilâ'ç SERVOİN'dir. Ihtiyarlara genclik, yorgunlara dinclik verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi Ali Rıza. Ademi İktidar, Bel Gevşekliğine Meşhur birsinemacı Bugün H o l i v u d ' d a yalnız klâsik güzellik kifayet etmiyor. diyor ve ilâve ediyor: «Zamanımızda sinema stüdyolarında klâsik güzellik günde 8 dolar ve zekâ 100 dolar kıy mettedir. Güzel yüzler ise, zekâdan ve gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 dolar kıymetindedir. Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv • vetli projektörleri altında çalışırken. onların yüzlerini çabuk soldurarak sertleştiren ve buruşturan bu projek törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini düzeltmek ve güzelleştirmek için gü zellik müesseselerinde bütün servetle rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün.. Her yıldız, kendi kendine tevessül edeceği basit bir tedbir sayesinde ciltlerinin taravetini vikaye edebilirler. Vi « yana üniversitesi profesörü doktor Stesj tarafından keşif ve genç hay • vanlardan istihsal edilen cildi besleyi « ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim * di pembe rengindeki Tokalon kremin « dc mevcuddur. Gece yatmazdan evve7 kullanıldıkta, siz uyurken cildinizi besler ve gençleştirir. Buruşukluklar ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın birkaç hafta zarfında 10 15 yaş gençleşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzle » ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka lon kremi kullanıldıkta bütün siyah benleri giderir, ve açık mesamatı kapatır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. Bayan SAFIYE PANORAMA Bahçesinde devama başladı. Adapazarı asliye mahkemesi birinci hukuk hâkimliğinden: Adapazarınm Çıracı sokağında ber ber İsmail hanesinde Adapazarı istasyonu müteahhidi Müslim oğlu Ali, ve İzmitte Sakarya kışlası karşısında bakkal Ahmed hanesinde kiracı Adapazarı is tasyonu müteahhidi İsmaile. Adapazarında tüccardan Numan A kif Yöntmen vekili avukat Eşref Tanakol tarafından aleyhinize. Adapazarı istasyonu kaldırım inşaatı sırasında almış olduğunuz çimento bedelinden(675) lira (50) kuruş alacak davası ikame edilerek gösterilen adrese yazılan davetiye üzerine ikametgâhmızı terk ve nereye gittiğiniz belli olmadığından teb ligat bizzarur yapılamamış ve ilânen tebligat ifasma mahkemece karar ve rilerek muhakeme 11 eylul 936 cuma günü saat 10 a bırakılmıştır. Yevmi muayyende hazır bulunmadığınız ve ve kili kanunî göndermediğiniz takdirde hakkınızda gıyab kararı verileceği davetiye makamma kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (24478) Sahib ve Başmuharriri: Yunua Nadi ümumt neşriyatı idare eden Yazı İşleri Müdürü: Hikmet Münif Hali tasfiyede Matbaacılık ve Ne§riyat Türk Anonim girketi HEMORRON Ameliyatsız Basurları tedavi eder, tesiri kat'idir SATILIK HURDA DEHİR Bursa Vilâyeti Hususî Muhasebe Müdürlüğünden: Bursa Nafıa garajında bulunan 150 ton hurda demir açık arttır ma ile satılacaktır. Muhammen kıymeti tonu 7,5 liradır. Arttırmıya girecekler % 7,5 hesabile 84 lira 37 kuruş teminat verecektir. İhale 31/7/193.6 cuma günü saat 15 te Bursa Hükumet konağın • da Vilâyet Daimî Encümeni tarafından yapılacaktır. (4119) GAZOZLARINI Tercih ediniz. Emsalinden temiz ve saftır. Birinci nevi maddelerle fmal edîlmektedir. OLİMPOS Nefii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog