Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

BUGUN 2 nci sahifemizde: Sıyasî İcmaL 3 üncü sahifemizde: Vakıalar üzerindeAhmed Ağaoğlu. 5 inci sahifemizde: Terbiye bahisleri Selım Sırrı Tarcan. G ncı sahifemizde: Komşu yurdlarda günün hâdiseleri. Mimarî tarıhinde araştırmalar Wfımar Sedad Çetmtaş. V, "S IMIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIı'lllllllllllllllllinilMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIlllllllMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIinillll Konferans Boğazlar Mukavelesini Kabul Etti Ordu salı günü Çanakkaleye girecek İspanyada Kralcılar isyan etti J jfll S3]fl! 4375 u m h uriyet Telgraf ve mektub adresi: Cumburiyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 P3Z3T 1 9 TBfllllillZ lOüD Asrî Samson Dalila Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298 İdare ve matbaa kısmlle Matbaacılık ve Neşriyat Şırketı 24299 . 24290 Fasta patlıyan ihtilâl Ispanyaya da geçiyor Teyid edilmiyen bir habere göre asiler İspanya sahillerine çıkmışlardır. Her tarafta hâdiseler ve karışıkhklar oluyor. Hükumet vaziyete hakim... Şanlı Çanakkaleye girmek üzere olan kahraman ordu piyade kıtaatımn heybetli bir geçişi Boğazların dünya sulhu Üzerindeki mühim ve Müessir rolü ontrö konferansı dün Boğazlara verilecek yeni rejımi tayin İspanyol Kral taraftan partinin sefı Kaho Sotello olduruldukten sonra.., eden mukavelenın, umumî heyetini okuyarak esas itıbarıle işinı bıtirLondra 18 (Hususî) Lpanyada j süratle yayılmakta olduğu anlaşılmakta miştir. Konferansa ıştirak etmiş olan deçok vahim hâdiseler cereyan ettığı haber dır. İspanyol hukumeti yabancı memle • legeler bugün binn|sbe az bır zamanda verilmektedır. Fasta kral taraftarlarıle ketlerle telefon ve telgraf muhaberatını çok münakaşalı bir işi nihayet en iyi şesağ cenah teskılâtlarına mensub garnızon kesmıştır. kıllerine bağlamış olmak kanaatinden geların isyan ettıklerı ve ısyan hareketımn [Arkası Sa. 3 sutun 1 de] len bir kalb rahatıle guzel bır tatıl günü geçirecekler ve yann akşam yeni mukaveleyi şenlıkle, şetaretle imza etmçğe Montrö 18 (Sureti mahsusada desinin imzasını müteakib gayrî hazırlanacaklardır. Bu eser onların kendı giden arkadaşımızdan) Boğaz askerî mıntakayı işgal edecek ve eserıdır, onu se\erek ve sevmerek ımza elar Konferansı bugün hususî ve tahkimata başlıyacaktır. deceklerdır. Bu yeni rejımle devletler umumî olmak üzere iki içtima akAnkara hükumetinin, 19 kilo Boğazlarda sulhu bozabılecek bir zayıfdetti. İlk toplantıda muahede mad~ tnetrelik bir saha teşkil eden Bo lık amılini ortadan kaldırmış ve bbylelılde madde müzakere edilmiş, u ğazlar havalisini «Memnu. mın le dünyanın bu tarafında belki bütün mumî içtimada da mukavele ka taka» ilân edeceği haber veril Avrupaya şamıl bir sulh hizmeti görmüş bul olunmuştur. Bu münase mektedir. oluyorlar. Sulhun zayıflıkla değıl, ancak betle birçok murahhaslar söz söykuvvetle tutulabileceği son zamanlann ltalyamn vaziyeti lemişler, bılhassa tngilizler bu yeni yeni delıllerile bir kere daha ve kat'î Montrö 18 (Hususî) D r . Rüşolarak sabıt olmuş bulunuyor. % Hanciye Vekilimiz neticeden dolayı Türkiyeyi tebrik tü Aras, Italyan müşahidi M. Konferans reısi Çanakkaleye verilmesi hazırlanan Dr. Rustu Aras etmişlerdir. M. Brus Bova Scopayi diğer devletlerin ilyeni rejimde fazilet ve medeniyet Mukavele pazartesi günü saat 22 de imzalana tihakına açık bırakılan Boğazlar muahedesinin pavardır. İnsanlığın, kendisi üzerine en cak, bu münasebetle heyetimiz tarafından murah zartesi günü imzalanacağından haberdar etmiştir. büyük idealini kurduğu Milletler Cehaslar şerefine mükellef bir ziyafet verilecektir. İtalya Konferansa iştirak etmediğinden muka miyeti bile kaba kuvvetlerin taşkınMemnu mmtaka vele hakkında ihtiraz kayidleAi muhafaza et lıklanndan adeta iflâs etti denilecek Paris 18 (Hususî) Türkiye Boğazlar muahe mektedir. çok fena bir vaziyete diişmüş olduktan sonra Boğazlara aid haklı talebimiz üzerinde nitayet devletlerin müspet bir ittifak vücude getirmiş olmaları kırılan umudları tamir eden bir Ankara 18 ( Telefonla) Montrö Kon ! işgal münasebetile Türk milletinin tarihî *. hamle gibi telâkki olunabilir. Bu son feransımn imzalanmasını müteakib Boğazan'anelerine uygun vakurane merasim ya milletlerarası vesikasında sulha hizlar daki gayriaskerı mıntakanın pek tabii pılmâsi çok muJhtemeldir. Muahede Montrömet fikrinin açık bir hüsniiniyeti vardır da onun için. Boğazlar rejimi olan işgalinde merasim yapılıp yapılmıya de gece imzal anacağına göre ordunun salı Dun Danzig ıçın 30 bın kışıbk numayiş yapilan Varsovadan bır manzara en doğru ve en haklı olarak ancak cağt hakkında alâkadarlar tarafından he sabahı Çanakkaleye gireceği tahmin edi Nümayişçilerin ellerinde «Danzig Poböyle bir tadille ıslah olunabilirdi. nüz bir tebligat yapılmamıştır. Maamafih [Arkası Sa. 7 sutun i ts] lonyanın olmalıdır. Danzig Polonyanın Dediğimiz gibi artık kâfi bir vuzuh ve sarahatle bir kere daha anlaşılmışayrılmaz bir cüzüdür» ibareleri yazılı tır ki sulhu ayakta tutabilmek için daVarşo\a 18 (A.A.) Almanya bayraklar \ardi. hi hayale değil hakikate, yani kuvvenın Danzig üzenndeki emel ve niyetlerini Yalnız Varsovada nümayişçilerin sate dayanmak lâzımdır. AMMHB0 protesto etmek maksadıle dün bütün Po yısı 30,000 kadardı. Bılhassa icinde bulunduğumuz devirHe lonyada nümayişler yapılmıştır. [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] herhangi milletin emniyeti harb ve sulhun en başlı unsurudur. Ve yalnız o millete aid harb ve sulhun değıl, milletlerarası harb ve sulhunun. Çanakkale ve Karadeniz Boğazlan herkesten ve herşeyden evyel Türkiyenin emniyetile alâkadar en hasLondra 18 (A.A.) 1 Üç devlet arasas noktalardır. Bu emniyetin o çok has İyi haber alan mehafılde sında iptidaî müzakerat, Dünkü sayımızda Rumen Hariciye sas noktalarda azçok eksık olması Tür söylenildiğine göre, bu 2 Yeni bir Lo Nazırı M. Tıtuleskonun mühim bir beJtiyeden başlıyarak dünya sulhunu kanş ayın 23 ünde İngiltere, karnonun tahakkukunu yanatını nesrermiştık. Romanyanm siyasetıracak bir zayıflık sebebi teşkil ederdi. Fransa ve İtalya arasm denemeğe matuf «beş ti hakkında en açık izahatı havi olan bu Harb, zayıf noktalara hücum heves ve da vuku bulacak olan Lokarnocu devlet» ara sözler Avrupanın her yerinde alâka uyanihtiraslanndan doğan bir hastalıktır. Londra müzakereleri essında bir konferans, [Arkası Sa. 4 sütun 4 te] Mukavemeth vücudlere mikroblann hiç nasmda bir uzlaşma hâ3 Yaz sonuna bir tesir yapamadıklan fiziyolojik bir ha sıl olduğu takdirde, gedoğru toplanacak ve gekikattir. Çarpışmaya ve kavgaya imkân ne îngiltere, Fransa, niş ölçüde Avrupaî bir vermiyen kuvvetli vaziyetler sulhun mu Belcika, Almanya ve konferans. kavemet hassalarını teşkil eder. Yalnız İtalya mümessillerinden Fransanın kararı biz değil, dünya rahat etmek için Bo mürekkeb beşler komiLondra 18 (A. ğazlar tahkim edılmelıydi. Bız Türkler tesi 15 ağustosta Brük A.) Fransız büyük orada sulha bekçılık edeceğiz. selde toplanacaktır. elçisi, bu sabah İngiliz İyi bir membadan haFilhakika meselenin yalnız Türkiye Dış Bakanlığına gideInguız Başvekıli M. Baldvın bakımından bizim millî menfaatlerimize ber alındığına göre İn rek, Fransız hukumeti giltere hukumeti aşağıdaki üç safhadan nin üç devletin ayın 23 üne doğru Lonböyle uygun düşmekten ibaret bir tek cephesi yoktur. Boğazlar Türkiyeyi Av ibaret, geniş ölçüde diplomatik teşebbüs drada bir topl antı yapmalarına taraftar rupaya bağlıyan ve inkılâbcı Türkiye lerde bulunmayı tasmim ediyormuş: [Arkast Sa. 7 sütun 3 te] Cumhuriyetini Avrupalı milletler ailesi jçine katan çok ehemmıyetli köprübaşları biz Türkler değiliz. Şimdi mesele hal male karşı daima emniyet içinde budır. Boğazlan muhkem ve emniyetli bir Iedilmiş olduktan sonra daha açık lunmak lâzım gelen geçid noktalarıvaziyete koymakla hem Türkiye Cum söylemekte beis görmeyiz ki onlar dır. Nihayet bu geçidler cihan ticaBerline gitmelerıne karar verılen mıilı futbol takımımız Yugoslav huriyetinin insanlık tarihine ilâve ettiği da Türkiyeden sonra Karadenizde reti itibarile bütün dünya milletleri mılli takımıle karsüastığı kadrosile parlak varlığa lâyık olduğu kıymet verilyılan bulunan devletlerin de kuv hesabına daima emin vaziyette bu Vekâlet tarafından Ankaraya çağırılan Yugoslavya Mıllî takımıle Mıllî fut memeleri takarrur etmişti. Mıllî takı Mes'ud Cemıl Yusuf Zıya tniş, hem bu kadar canlı bir sulh eser ve etli alâkaları vardır. Türkiyeye nis Iunmalıdır. Ankara 18 (Telefonla) Maarif bol takımımız arasında ijehnmızde ya mımız, Yugoslavya takımına karşı muun'uruna hürmet gösterilmis olurdu. tle ikinci derecede bile olsa BoğazYUNUS NAD1 Vekâleti Türk halk türküleri ve mıllî pılan ıkı musabakadan sonra futbol ta vaffakıyetli bır oyun oynamış, fakat bir Boğazlarda yalnız alâkadar ola: [Arkası Sa. 3 sütun 3 te] kımımızın Berlın Olımpıyadlarına gıt lArkası Sa. 6 sutun 3 te\ lArkası Sa. 1 sutun 3 te] Muahede yarın akşam saat 10 da Montröde imza edilecek Dün iki içtima aktedildi İtalya Konferansa gelmediği için muhteriz vaziyetini muhafaza ediyor. Salı günü Çanakkalede merasim yapılacak MI1IIIIMII IIIIIIIIIMIIIIIIItlMMtllllllllHMHIMIIIIIMIIMIMIIMIMIflllMIIIHIHIMIMIMIIIIIIMIIIIIIMIItlliniMlllllltllllllMtlllMllrillllllllllllMllllltlllllMIII Danzig işi alevlendi! Dün bütün Polonyada nümayişler yapıldı, halkın elinde «Danzig Polonyanın ayrılmaz cüzüdür» yazılı levhalar vardı Çanakkaleye ordumuz girerken Lokarno Devletlerinin toplantısından sonra... M. Titulesko bütün dünyaya haykırıyor hukumeti de örfî idareye benzer kararlar verdi Ingiltere yaz nihayetinde büyük bir Avrupa konferansı toplamak istiyor «Her şeyden evvel Küçük Antantla Balkan Antantma güveniyoruz» Futbol ve bisiklet takım ları Berline gidiyorlar Türk Spor Kurumu Başkanlığının Ankarada yaptığı temaslar muvaffakiyetle neticelendi Halk türküleri Maarif Vekâleti çok güzel bir karar verdi lUlllllllllllllMIIIIIIIMIflfllllllllllllllllllllllltMIIIIIIIMflHIMIinMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIlltliniHfflltMIIMtlllHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllMfMllllllltlHMIIIMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog