Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

c 18 Temmuz 1938 CUMHUBİYET Sultanahmed beşinci mahkemesinden: sulh hukuk YENI ESERLER 1 Ölümden ötürü terekesine mahGündüz Bu değerli mecmuanm 4 üncü sayısı çok kememizce el konulan Firdevse aid Akzengin olarak çıkmıştır. Tavsiye ederız. sarayda Muradpaşa mahallesinde Hor Inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 Inhisarlar idaresinin Siird mmtakasında Melefan tuzlasmda yaptıracağı 7460 lira 73 kuruş bedelli bir Idare binasile bir am bar açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Proje, şartname ve saire 37 kuruş mukabilinde lnhisarlar Merkez Tuz Fen şubesinden veya Siird Müstakil Müdürlüğünden ahnabilir. 3 Eksiltme 21 temmuz 936 pazartesi saat on altıda Inhisarlar 3 Siird Müstakil Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan 559 lira 55 kuruştur. 5 İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklanna dair fennî liyakat lerini gösterir vesika ibraz etmeleri veyahud bu vesikayı haiz bir kalfayı inşaat başında bulundurmaları lâzımdır. 6 Vesikalar eksiltme gününden en az dört gün evvel İnhi • sarlar Merkez Tuz Fen Şubesine veya Siird Müstakil Müdürlüğü ne ibraz edilerek tahriren tasdik ettirilecektir. (3901) İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 60,000 metre düz be • yaz kanaviçe 3/VIII/936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te pazarhkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarhk için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven me paralarile birlikte Kabataşta Inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatleri. (4011) 4212 kilo ıskarta çul 1907 » » kanaviçe 3265 » » ip 1219 » yamalık kanaviçe 590 » » çul Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme 30/7/936 tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 da pazarhkla satılacaktır. İsteklilerin malları görmek üzere hergün Ahırkapı Bakımevine ve pazarhk için de tayin olunan gün ve saatte % 15 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komi yonuna müracaatleri. (3550' M. T. A. mecmuası İktısad VekâJeti Maden Tetkik ve Arama Enstitusu tarafından basılarak satış hakkı Hava Kurumuna bağışlanmış olan (M. T. A) mecmuasınm 3 üncü sayısı çıkmıstır. Mecmua, Türk Hava Kurumu merkezinde, Ahmed Halıd ve Beyoğlunda Hâşet. Kalis ve İzıdor Karon Kitabevlerinde sa . tılmaktadır. hor caddesinde eski 2 mükerrer yeni 37 numaralı bahçeli ev mirasçılarının ta lebiyle 18/8/1936 salı günü saat (16) da Eminönü kaymakamlığı binasında Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahke mesinde açık arttırma ile satılacaktır. 2 İstiyenler arttırma şartname sini ve dosyasındaki diğer tafsilâtı 28/ 7/1936 gününden itibaren mahkememize müracaatle görebilirler. 3 Satış günü olan 18/8/1936 salı günü arttırma parası işbu gayrimenkulün muhammen kıymeti olan 1875 bin sekiz yüz yetmiş beş liranın yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak şartile arttırma 2/9/1936 on beş gün daha uzatılarak Turing kulübünün deniz gezintisi Turkiye Turing ve Otomobıl Kulubun den: Turing Kulubün azasma mahsus olan vapur gezintisi ayın 20 ncl günü yapılacaktır. Şirketıhayrıyenin 72 numaralı va puru saat 10 da Kopruden kalkarak Ta rabyaya gıdecek, Tokatlıyanda öğle yeme. ği yenildikten sonra Adalara gidilecefc ve akşam Kopruye avdet edılecektır. Iştirak ücreti yemekle beraber iki liradır. Kuponların cumartesi gunu saat 1 e kadar Beyoflunda, İstıklâl caddesinde 81 numarada Turing Kulübden veya pazartesi günü vapura gırerken ahnmasını dileriz. GUNEŞVE TO2DAN TAM MUHAFAZA fKABLMAN ZAMAN '££££ Ankarada: Şark Merkez deposu KARAKÖY ECZANESİ çarşamba günü saat (16) da en çok arttırana kat'î ihalesi icra olunacaktır. 4 tpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkalıların işbu gayrimenkul üzerin deki haklarını evrakı müsbitelerile (244457) yirmi gün içinde mahkememize bildirmeleri lüzumu ilân olunur. Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 Mekteb lise ve yüksek olmak üzere beş yılhktır. Yatılı ve be davadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve makinist yetiştir mektir. 2 Mektebin yalnız lise birinci sınıf ına talebe almır. Bunların orta mektebi bitirmiş olmalan ve yaşlan on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamalan şarttır. 3 Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri Mektebe başvurulmahdır. 4 isteklilerin Mekteb Müdiriyetine karşı yazacakları istidana melerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kâğıdlarını, mekteb diplomalarını veya tasdikli diploma suretlerini ve polisce tasdikli iyi hal kâğıdlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzala rını ve dört tane vesikalık fotoğraflarını iliştirmeleri gerektir. 5 Yazılma işi 7 ağustos 936 cuma güniine kadardır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektebde bu lunmaları gerektir. 6 Fazla tafsilât almak için ayrıca posta pulu göndermek şartile mekhıbla Mekteb Müdiriyetine müracaat edilmelidir. (4000) ROLAND (Berlin) 1 :2, 7 6/9 filimle 16 aded 4X6İ boyunda resim çıkarır. D. otomatik Telemetreli, Çantalı, Son sistem makine 70 lira Vekili: Foto Süreyya. Beyoğlu Dr. Bay Abdülvahab Taksim Zambak sokak No. 29 da BEYOĞLU • ŞEHİR Beyoğlu Beşinci Noterliğinden 11/12/ 1934 tarihinde 22413/3080 numaralı taahhüdname ile bankamızdan hesabı cari suretile istikraz etmiş olduğunuz üç bin tiranın temini edası zımnmda banka • tnıza birinci derecede ipotek etmiş olduğunuz Feriköyünde İzzetpaşa sokak eski 5 yeni 67 numaralı apartımanınızı taahhüdnameniz mucibince maafaiz ve kumusyon 30/9/1935 tarihinde baliğ olduğu (2,883) lira (45) kuruş deynin hululü vadede edası ihbannı havi bankamız kanunu mahsusu hükmüne tevfi kan tebliğ edilen 24/12/935 tarihli ve 79884 numaralı ihbarnamemizin tari hinden itibaren de otuz gün geçtiği halde borc ödenmediğinden yukarıda adresi yazılı apartımanınız 45 gün müd detle açık arttırmıya çıkarılmasına rağnıen ilk müzayede günü 23/6/1936 ta rihinde hiçbir talib çıkmamasına binaen müzayede meclisi idaremizce on beş gün müddetle temdid edilmiş ve on beş günün hitamı olan 14/7/1936 tarihinde yapılan açık arttırmada apartıman (7.600) lira bedelle talibi üzerine iha lei muvakkatesi icra edilmiştir. Binaenaleyh işbu ihbarnamenin size ve yahud ikametgâhınıza tebliği tarihinden itibaren nihayet 15 gün içinde bundan evvelki ihbarnamemizde yazılı tnebaliğden başka borc ödeneceği ta • rihe kadarki faiz. kumusyon, M. vergisi ve masrafile birlikte ödenmediği tak dirde işbu gayrimenkul başkaca hiçbir tebliğ yapılmaksızın kat'î surette ihale edilmek üzere icra reisine müracaat olunacaktır. Keyfiyet malum olunur. olmak üzere ihbar Devlet Havayolları İşletme İdaresi Alım ve Satım Komisyonundan: Havayolları Devlet İşletme tdaresi için alınacak olan 60 ton 74 oktanlık tayyare benzini için 24,600 lira bedel tahmin edilmiş ve iş kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 5 ağustos 936 çar şamba günü saat 14,30 da Taşhandaki Havayolları Devlet İşletme sine aid dairede yapılacaktır. Talibler bu husustaki şartnameyi Ha vayolları Devlet İşletme İdaresi Alım ve Satım Komisyonundan alabilirler. Talib olanların 1845 liralık muvakkat teminat makbuzunu veya banka mektubu ve şartnamede gösterilen vesikalan ihtiva et mek üzere 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü ve müteakıb maddelerindeki tarifat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektublarını yukarı da yazılı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reis • liğine vermeleri ilân olunur. «1771» (4090) Acele Satılık Ev Kadıköy Mısırlıoğlunda Acıbadem caddesinde 81 numaralı ev acele satıhktır. Muntazam bahçesi, 8 odası, hamamı ve teferrüatı vardır. İçındeki sahibin den sorulur. Millî Saraylar Müdürlüğünden: GÜZELLİGİNİ S/RRI KREM j! KANZUK Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir. Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil. leke. sivilce ve bunışukluklan kâmilen giderir. 4 şekilde takdim edilir: 1 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 3 Krem Balsamin gece için acıbadem 1 Dolmabahçe Sarayının hususî ve bir numaralı dairelerinin dam vc saçak kurşunları tamiratı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Yapılacak işin tahmin bedeli on üç bin iki yüz elli lira yirmi sekiz kuruştur. 3 Bu tamirata müteallik birinci keşif cetvelile şartnamenin birer suretleri pazardan başka hergün Dolmabahçede Millî Saray • lar Müdürlüğü kaleminden ahnabilir. 4 Eksiltme ağustosun onuncu pazartesi günü saat on beşte Millî Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat bin liradır. Bu paranm, eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar Malsandığına yatırılmış ve makbuzunun eksiltme Komisyonuna verilmiş bulunması lâzımdır. 6 Eksiltmiye girecek olanlar Ticaret Odasına kayidli bulunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat işleri ne dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretile Millî Saraylar Mimarından ayrıca alacakları fennî iktidar şehadetnamesini muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonuna tevdi eyliyeceklerdir. (4081) I İstanbul Beledivesi ilânları Muayeneye gelmemiş otomobiller hakkında muayene edilmiş lavhasını taşımıyan gerek hususî gerekse taksi otomobillerinin sey rüseferi yasak edilmiştir. Bunların muayeneleri perşembe günü öğ • leden sonra ve c/nmartesi günü öğleden evvel Ayasofya meydanmda ve alelusul 6 ncı şubeden bir ceza zaptı yapmak suretile yapılabileceği ilân olunur. «B.» (4108) Bir metre murabbaına 10 lira değer biçilen Fatih Dabağzade ma hallesinin Fevzipaşa tramvay caddesinde 147, 149, 151 kapı numa rah arsa öniinde 21 metre 50 desimetre murabbaı yol fazlası arsa satılmak üzere açık arttırmıya konulmuş ihale gününde giren bulunmadığmdan arttırma 20 temmuz 936 salı gününe uzatılmıştır. Şart namesi Levazım Müdürlüğüıhde görülür. İstekli olanlar 16 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yuka rıda yazılı günde saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (4105) Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Kiralık Apartıman Esas No.sı C. 14 Mevkii ve nev ı Şişlide Kâğıdhane caddesi Hasad sokağında 12/1, 12 No. apartımanın 1 No.lı dairesi. 15 C. 14 Ayni » 2 » » 15 C. 14 » » 3 » » 14 Yukarıda tafsilâtı yazılı apartımanlar bir yahud üç sene müddetle kiralanmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. İhale 24 temmuz 936 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onda yapılacaktır. Taliblerin şubemize gelmeleri. «388» (3945) Depozito Lira TÜRKİYE ZtRAAT BANKASI İstanbul Şubesi fmza fmza Hamid Pekcan Mithat Ünlü İşbu ihbarnamenin muhatabı doktor Abdülvahab gösterilen adreste olmadıği ve nereye gittiği de meçhul bulun duğu vâki tahkikattan anlaşılmış ol makla bermucibi taleb ilânen tebligat yapılmak üzere birer sureti berayi ilân Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinc gönderilmiştir. 17 temmuz 1936 Beyoğlu Altıncı Noteri İsmail Kunter BALIKL1 RUM HASTANESİ îdare Heyetinden: = Semti Galata Mahallesi Müeyyedzade Sokağı Aynahlokanta Büyükbalıklı Hanının içinde » » Kâtibmustafa Çelebi, Meşelik » » No. 13 1,2 31 Cinsi Dükkân Depo Oda Muhammen senelik kirası T. L. 168. 4 Krem Balsamin acıbadem gündüz için Kibar mahfillerin takdir ile kulIandıkları yegâne sıhhî kremlerdir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul 156. I i Beyoğlu » Taksim m 100. 1 PAZARLIKLA SATILIK EMLÂK Esas No.sı 149 Mevkii ve nev'i I Kadıköy Vakıflar Direktörlügü İlânları I Kıymeti muhammenesi Teminatı Lira K. 560 60 47n.<; 4? nfi No. sı 7 Üsküdarda İmrahorda Alipaşa sokağındaki evin tamamı. Yukarıda kıymeti yazılı ev satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 27/7/936 pazartesi günü saat 10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (3871) MARANGOZ FABRIKASI Son sistem makinelerle mücehhez, 5 veya 25 beygir kuvvetinde elektrik motörile müteharrik, S. K. F. bilyalı transmisyon tesi satlı derhal işlemeğe hazır bir marangoz fabrikasınm makine ve takımları müsaid şeraitle satıhktır. Fabrika binasının kirası çok ucuzdur. 50 • 60 işçi işliyebilir. Her türlü malumat için Beyoğlunda, Yeniçarşıda 40 No.lı yazıhaneye müracaat. Telefon: 41292. SATILIK Kasımpaşada Eyyühüm Ahmedefendi mahallesin de Cami sokağında 41 No.lı evin 3/4 hissesi. 180 150 Kasımpaşada Eyyühüm Ahmedefendi mahallesin de Cami sokağında 43 numaralı evin 3/4 hissesi. 140 161 Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Bostan soka ğında 1, 2, 3, 4, 11 No.lı 24,400 metre murabbaı bostan. 1952 185 Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahallesinde Abdul lahağa sokağında eski 54, yeni 66 numaralı 1116 metre murabbaı arsa. 168 229 Lâlelide Lâleli caddesinde tramvay yolu üzerinde eski 102, 104, 106 yeni 114, 116, 118 numaralı 436 metre murabbaı arsa. 1047 621 Edirnekapı Hacımuhiddin mahallesinde Yusuf ağa sokağında eski 7, 9, 11, 13, 15 yeni 1, 3 nu maralı 1016 metre murabbaı arsa. 41 638 Kandillide Vaniköy caddesinde eski 3, yeni 5 7 numaralı 1 hektar 3132 metre murabbaı bir kısım enkazı havi konak arsasile dağ mahalli. 400 Mevkileri yukarıda yazılı emlâk bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarhkla satılacaktır. Geri bırakılan taksitler için faiz ve Kumusyon alınmaz. İsteklilerin 29 temmuz 1936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat onda şubemize gelmeleri. «393» (4082) Depozito Lira 26 Ev 3241 Apartıman No. 2 384.| 36 » m No. 8 660.1 36 » » No. 9 720.1 36 > » • m No. 10 660.1 36 120.1 Ev Fenerde, Abdisubaşı, Ayazma sokak 11 > » Dükkân 60.1 Çıknk » 2 Salhane » Ev Topkapı 3 Takkeci 36.1 1 132.1 Boğaziçi Ev Arnavudköy Francelâcı » » Simitçi » 8 Ev 192.1 Yeniköy > 7 Arnavudkö\ • Francelâcı » Dükkân 84.1 Yukarıda yazılı emlâk bir sene müddetle kiraya verileceğinden talib olanların senelik kira bedelinin yüzde yedi buçuğu pey akçesile birlikte 27/7/1936 tarihli pazartesi günü saat on beşte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde . ihale komisyonuna müracaatleri. £• 1 ^ " • ^ f I Devlet Demiryolları ve limanları işletme U, idaresi Hânlanf Muhammen bedeli «10,875» lira olan 610 tonu safi meşe, 840 tonu çam, gürgen, meşe mahlutu olmak üzere ve ceman 1450 ton odun 3/ 8/1936 pazartesi günü saat 15,15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «815,62» liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,15 e kadar Komis yon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehirde Mağau Şefliğinden, Adapazannda İstasyon Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4104).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog