Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

COIHURÎYET 18 Temmtız 1938 ; ! i ı I ' [Baştarafı 1 inci sahifede] Samsun Salâhiye mahallesi Dursuneferu di gecıdi 2 numarada Rukiye Rüküş imza. zın, kardeşlerimizin, oğullarımızın ruhları bizlere Boğazlar hakkında [Başmakaleden devam] lar üzerinde ya doğrudan doğruya, ya sile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Se« ferberlikte Edirnenin Muradiye mahalle • * Montrö dersi veriyor. rahat haberdar olabilmek hissini sonraları hud da Babıali üzerindeki nüfuzları va sinde otururken babam Kocakarıoğlu MusTürk kadım, göğsünden de zırhh duydum. Son yedi sene içinde Türkiye sıtasile bizzat kendileri hâkim olmak için tafa ile kardeşlerim Mustfa ile Şükrüyü istihkâmlar yapılabileceğine Büyük hakkında Avrupada fikirlerin nasıl inkluğraşırlardı. Bugün, gene Boğazlann bir kaybettim. mematları hakkında malumat[Baştaraft 1 inci sahifede] Hayat ve harib devletler filolarına tamamen kapa ve Ulusal savaşta inan vermemişae bü şaf ettiğini birçok seyahatler vesilesile tarafından diğer tarafına doğru mücade ları olanların yukarıki adresime bildirmenoktai nazarını esas tutarak. mukaveleyi lıdır. Yalnız Milletler Cemiyetinin ka tün dünyanın bir daha bunu denemesi çok yakından gördüm. le ve münakaşa halinde bulunan bu dev lerini insaniyet namma rica ederim > kabul edecekleri çok kuvvetli ümid ha rarile Karadenize yardım için geçecek pek zor değildir. Tosun yavrularımızı Bu satırlan yazmama sebeb olan bu letler, artık Boğazlar üzer^ıde ne bilva Gürültü ile böyle mi mücadele lindedir. filolara müsaade edilir. Türkiyenin de eşiğine gömdüğümüz Çanakkalenin ediliyor? Diğer taraftan Bulgar murahhaslan da dahil olduğu yardım ittifaklan dolayısile daha fazla açık durmasma dayana defaki müşahedelerimi sayıp dömeğe sıta, ne bilâvasıta bir hakimiyet düşün Beyazıd Küpçüler sokak 2 numaracta imkân yoktur, pek çoktur. Geçenlerde meği hatırlarına getirmedikleri gibi her mıyacağız. Geciken vakte acıyoruz. bugün birçok murahhaslarla mülâkatlar geçecek gemilere de müsaade edilir. • Duygularımızın değil, kılıclartmızın birkaç gazetenin birden muhabiri olan ikisinin de yegâne kazanmıya çahştıklan mimar Süreyya imzasile aldığımız mek > da bulunmuşardır. tubda deniliyor ki: «Beyazıd meydanındaHarb tehlikesi olduğu zaman Türki Bu miilâkatlar esnasında Boğazlann ye Boğazları tamamen kapıyabilir ve harb Montröde diplomatlar masastnda gö bir Fransız gazeteci ile konuşuyorduk. şey, Türkiyenin dostluğudur. Henüz ki kahvelerin hepsinde de radyo tertibatli rüşülmek üzere gerekenlerin gözünün Konferanstan ve Türkiyeden bahseder Boğazlan işgal ve tahkim etmediniz. He gramofon var. Bunlar sabahm sekizinden derhal tahikimi hakkmdaki Bulgar en tehlikesini Milletler Cemiyetine ve mugecenin 1112 sine kadar durmadan çalıp açılmasım saygdarımızla dileriz.» ken bana hulâsaten dedi ki: le oraya bir yerleşiniz ve güzelce tahkim buralarda oturanları rahatsız ediyorlar. dişeleri izale edildiğinden, Bulgarlar da kaveleyi imza eden devletlere bildirir. Aksehir Reis Kamurmndan Reis Ka« Hakikaten, siz çok ileri gittiniz. ediniz, o zaman Türkiye Avrupanın yeyarın kat'î kararlannı bildireceklerdir. Gürültü ile mücadele eden makamlanö Milletler Cemiyeti böyle bir tehlike oldınları adına Emine Osman Karcı dikkat nazarlarmı çekerek bu seslerln biraz Başınızda Avrupanın en akıllı bir şefi ni bir devleti muazzaması olacaktır.» M. Titülesko Montröye gidiyor madığına karar verirse yeniden Boğaz Ortaca kö. Çakular kö. var, bu sizin talihinizdir. Ancak, bu iş Bana bunlan söyliyen gazeteci benim kısıltılmasını rica ederim > Romanya Hariciye Nazın M. Titu ları açar. Adile Mevlud Şerife Mustan sade talih ve şefle olmaz, demek ki Türk için tamam on yedi senelik eski bir dost, lesko sırf imza merasiminde bulunmak üGüngör Baş Imza merasimi »• • > zere pazartesi gecesi Montröye gelebileÇimendere kö. Aydoğmuş kö. milletinin de yüksek bir kabiliyeti var eski bir meslektaştır. Harbden sonra bir Montrö 17 (A.A.) Yeni Boğaz Hatice Süleyman mış. Meselâ şu konferansa bakıyorum. vakit birbirimizi görmedik. Birkaç sene Nazike Hakkı ceğini konferans riyasetine bildirmiştir. 1 2 3 4 6 6 7 S » 10 lar mukavelesinin imzası merasimi pazarYuvalı Er Her tarafı iyi hazırlanmış. Sessiz ve gü evvel Viyanada tesadüfen karşılaştık ve Imza merasiminin bir gün tehirle salı gü1 Söğüdlü kö. Yeşilyurd kö. • rültüsüz bir diplomasi ile Türkiye iste o zamandanberi ne zaman Viyanadan nüne bırakılması muhtemel olmakla be tesi günü saat 22 de cereyan edecektir. • Dudu Emin Aslan Asya Hamdi Er diklerini birer birer alıyor. Bu defa da geçsem kendisile görüşürüz. Çok iyi bir 2 Bulgarların kaydi ihtirazisi raber merasimin pazartesi yapılması da • Çamlıca kö. Akpınar kö. alacaktır. Çünkü evvelâ vermemek im Türk dostudur. Bu defa da buradan ge 3 muhakkak sayılmaktadır. Montrö M (A.A.) Yeni Boğaz• Arife Veysel Doğan Hatice Musa Köse kânı yoktur ve sonra da vermek istemi çerken benim burada olduğumu öğreninlar mukavelesini Bulgaristan da imzalı İtalyan murahhast Montröde 4 Uğurlar kö. Karaaslan kö. • yen olursa Türkiyenin istediğini bizzat ce aradı buldu. Bütün bir akşamı bera Cemiyeti Akvam nezdindeki İtalyan yacaktır. Harb zamanında Türkiyenin Arife Osman Fatma Bekir 5 • • • almıya kadir bulunduğunu görür. Siz ber geçirdik. Harb zamanlannı hatırla murahhası M. Bova Skoppa bugün Ce de âkid bulunduğu bir anlaşma lehine oArkun Bayam 6 • • böyle çâlşmasını bildikten sonra ne iste dık, dünyadan, Almanyadan, Avustur nevreden Montröye gelerek Hariciye larak 16 ncı maddenin ihdas ettiği istis7 seniz yaparsınız. Ufak birşey amma gö yadan, Türkiyeden bahsettik. Bütün • Vekilimiz Tevfik Rüştü Arası ziyaret naiyet hakkındaki Bulgar kaydi ihtira 8 züme çarptı: Burada konferansın yanıba Almanyada ve merkezî Avrupada da zisi ortadan kalkmaktadır. Çünkü kon • • etmiştir. ferans vesikalan bir tefsiri ihtiva etmek [Baş tarafı 1 inci sahlfede] şında küçük bir matbuat bürosu yapmış ima dikkat ettiğim bir his vardır ki onu Tevfik Rüştü Aras İtalyan murahha9 • sma Boğazlar mukavelesinin bir suretıni tedir ki o da mezkur maddede derpiş e M. Titülesko, Romanyanın haricî si smız. Ne istesek hemen orada bulabili bu eski Türk dostunda da kuvvetle bir • 10 • • vermiş, kendisine İtalyanın bilâhare Bo dilen mütecavizin Milletler Cemiyetinin seti hakkında nutkuna devamla demiş yoruz. Sonra buraya gelen gazetecilere kere daha farkediyordum. Bu hissi şöyle Soldan sağa: kitab, resim, istatistik gibi Türkiyede ya anlatabilirim: 1918 de evvelâ Bulgar ğazlar konferansına iltihak edebilecegi de salâhiyettar organı tarafından gösterile tir ki: 1 Birçok talebelerinin memleketinüceği keyfiyetidir. « Romanya bütün devletlerle dostane pılan şeyleri gösterir bir sürü malumatı cephesi yıkıldı, sonra Almanya son gay ze geldiği dost memleket, o dost memle bildirilmiştir. münasebatta bulunmak ister. Almanya hemen vermesini ve onları sizinle meşgul retini tüketince birdenbire herşeyi bıra ketteki meşhur nehir. 2 Saf, Mısırın Bu ziyaretten İtalyanın Boğazlar muAjansın verdiği tafsilât kıverdi ve nihayet, kuvvet membalan ku cenubunda bir memleket. 3 Yoğurt ve hisulh isterse, bizim için bunun aksini arzu etmesini ne güzel organize etmişsiniz!» kavelenamesine iltihak etmek niyetinde yarla yapılan şey, ateş onunla tutulur. 4 Montrö 17 (A.A.) Anadolu A edecek hiçbir sebeb yoktur. Fakat arazi Bu sözler benim çok hoşuma gitmişti. rumuş olan Türk cepheleri de çenubda Yerinde durmıyan su, İran dilinde «etek>. bulunduğu anlaşılmaktadır. jansının hususî muhabirinden: genişletmek maksadile Avrupada bir Fakat, kısmen bunlan biraz da nezaket çözüldüler ve bu suretle, dört sene bü 5 . Aydınlık. 6 Dumamn bıraktığı kir, Muahedeye bağlt protokol Konferans dünkü umumî celsesinde tün dünyaya karşı mevkiini muhafaza et koruma. 7 Romanyanın meşhur yazlık Boğazlar konferansı, muahedeye son Boğazlar mukavele projesinin müzake hârb çıkarsa, Romanya istiklâlini mü ve cemile sözleri zannetmiştim. Birkaç yeri, kraliçe. 8 Almanca «aksam», meş miş olan bir müdafaa bloku birkaç gün gulıyet. 9 Bir meseleye dair şunun bunun şeklini verirken bir de protokol hazırla resini bitirmiş ve filen tam bir anlaşma dafaa edecektir. Romanyanın istiklâü gün sonra tesadüfen elime aldığım bir Cemiyeti Akvam paktı ve hususî ittifak Gringoir nüshasında konferanstan bah içinde eriyip dört memleket birden işgal fikrini sormak, modern. 10 . Bir sual edatı, mıştır. Bunun birinci maddesine göre, elde edilmiştir. bir beraberlik edatı. larla tahtı temine alınmıştır. Bu ittifak seden küçük bir fıkra göjüme çarptı. Bu edildi. Almanlann Diktat dedikleri sözTürkiye mukavele imzalanır imzalan Yukarıdan aşağıya: Konferans, hava, ticaret seyrüseferi de muahedenameler birer birer imza e 1 Avrupanın ortasında Türk ırkından maz Boğazlarda tahkimata başlıyabile rejimi hakkmdaki 20 nci madde için tek lar Küçük Antanta ve Balkan Antan sözleri orada aynen tekrar okuduktan tına iştirak eden devletlerle akdedilmiş sonra fazla olarak şöyle bir cümleye de dildi; fakat Türkiye Sevrde imza edilen bir milletin memleketi. 2 Uzak, nota, bir cektir. nik komite tarafından taklif edilen met beşinci ve sonuncu Diktatı tanımıyarak sual edatı. 3 Soğuğun aksi, sonuna aut İkinci madde de mukavelenin, imzadan ni, 21 inci madde için de Türkiye mu tir. Bunlardan başka Fransa ve Lehistan tesadüf ettim: «Herhalde biz Fransızlagelirse boksörün biri yere serilir. 4 Ikınrın bu gibi ahvalde Türklerden öğrene tekrar harbe başladı. Alttarafı malum. maktan emir, havadis. 5 . Kasd. 6 Fena bir ay sonra muvakkaten mer'iyete gire rahhas heyeti tarafından teklif edilen la da ayrıca anlaşmalarımız vardır.» Siyasî mehafilde temin edildiğine gö ceğimiz birçok şeyler vardır.» Demek ki, Türkiye bütün istediklerini yaptı ve ya yanan ateşten cıkan şey 7 Sayı, ağacın ceği hakkındadır. Kat'î mer'iyet için ta'hrir şeklini kabul etmiştir. kolları. 8 Birinin vücudünü ortadan kalbu gazeteci bana medenî bir cemilekâr pıyor. Almanya henüz uğraşıyor, Avus dırmak. yemekten emir, alfabede bir harmuahedenın yırmı beşıncı maddesi mu 21 inci maddenin yeni şekline göre, re, Montröden alelâcele Bükreşe dönen turya meydanda, Macaristan henüz bir fin okunuşu 9 . Cansız cesed, ücretle hizcibince mukavele bütün mümzilerce tas Boğazlar komisyonu lâğvedilecek ve ko M. Titülesko takib ettiği haricî siyasetin lıkla söylemiyormuş, samimî imiş. adım bile atmış değildir. İşte bu memle met eden 10 Corbaya konur kokulu bir dik ve teati edilmek lâzımdır. Protokol misyonun vazifesi, bunu gene bu mad tam tasvibe mazhar olduğunu ve noktai Burada Alman ve Ingılız gazeteci ketlerde Türkiyeye karşı duyulan his, ot, bazı kapıların alt tarafmdaki tümsek. bir ay sonra mukavelenin muvakkat dede tasrih edilen şekiller dairesinde ya nazarlannın Rumen kabınesi kadar Ru lerile de temas ediyoruz. Geçen gün yaşbütün bu ahval ve şeraitin doğurduğu Evvelki bulmacanın halledilmif şekli mer'iyetini tanıyarak Türkiyenin uzun pacak olan Türk hükumetine devredile men dilletince de samimî surette takdir lı ve eski bir İngiliz gazetecisi diyordu ki: yüksek bir hürmet ve teveccüh hissidir. 1 3 4 6 6 7 8 9 10 merasim yüzünden vakit kaybetmemesini cektir. edildiğini görmüş ve bu itibarla Montrö « Bukadar senedır gazeteciyım. Orada bir taraftan içlerini çeken insan temin etmiş oluyor. 1 T E M M ü Z|B B muahedesi imzasında bizzat bulunmak Hiçbir zaman hiçbir memleketin beynelTürkiye başdekgesinin talebi üzerine, lar, bir taraftan bizi tebrik ederler. Bu arzusunda bulunmuştur. Boğazlar Komisyonu mülga 2 A L A • IİCİA milel bukadar iyi bir matbuat havası için nun için memleketimizin bugünkü mev konferans 22 nci maddeyi mukaveleden Yeni mukavelenin birinci maddesi Is çıkarmış ve keza yeni mukavelenin Lo Rus Çek şimendiferleri birleşiyor de bulunduğunu görmedim. Bilhassa bu kiindeki yüksekliği iyi görmek isterseniz, 3 T|« O|B R|O|T A II tanbuldaki Boğazlar komisyonunun ilga zan mukavelesi yerine kaim olacağı muParis 17 (Hususî) Bükreşten bil nun dünkü Hasta Adamın oğullanna aid bu hâlâ yükselmekte olan dağı bütün 4 İ L A V|E|B|N|A L • sına ve bu komisyona aid kontrol vazife kaddemede kaydedilmiş olduğu için y i r dirildiğine gore, Rumen kabinesi Sovyet bir memleket olduğunu görünce hayret heybetile kucaklamak için intihab edebi5 L A • A|S|A|M K A N sınm Türk hükumetine intikal ettiğine m; dördüncü maddenin de mukaveleden şimendiferlerine bağlanmak üzere bir ediyorum. Bütün dünyada kendinize kar leceğiniz en güzel rasad mevkii merkezî 6 • |H|U • i İKİ i • • A dairdir. Çek şimendifer hattının Bukovinadan şı bir teveccüh ve hürmet havası yarattı Avrupadır. Böyle bir bakış size, istikbal silinmesine karar vermiştir. 7 K|U|L|B|R A|C|A • F Türkiyenin kendi rızasile kabul ettiği için büyük ümidlerle beraber derin bir Konferans, mukaveleyi, Lozan barış geçmesine müsaade etmeğe karar ver nız, hakikaten sizi tebrik ederim.» bu muahede hükümleri mahfuz kalmak muahedesi âkidlerinin iltihakına açık bı miştir. Bu karara göre, Sovyet ve Çek 8 O|R UİCİB RİAİ3 S İ Dün de bir Alman gazeteci dostla ko emniyet ve nefsinize itimad hissi verir. şartile Türkiyenin arazisi üzerinde ve rakan yeni bir maddenin ilâvesi münasıb şimendiferleri Rumen topraklarından ge nuşurken bana bu zat dedi ki: 9 K|B S|A|N|A|T|B|A|L Dünyanın bugünkü karışık vaziyetine kara sulanndaki hakimiyeti tam ve kâ olacağına karar vermiş ve 5 inci mad çerek birbirine bağlanacaktır. 10 U|S B|N|O|T|B İİLİE « Sözün kısası Türkiye bir dev göre de emniyet ve nefse itimad hisleri mil olacaktır tarzındaki 22 nci madde, denin teknik komite tarafından tetkik eRomanya Hariciye Nazın M. Titu leti muazzama olmuştur. Şu konfe mizi bir kere daha kuvvetlendirmeğe ihtiheyeti murahhasamızın, Türk toprakları dilen yeni metnini kabul etmiştir. lesko bu münasebetle gazetecilere demiş ransa bakınız: Bir zaman Türki yac vardır. Istanbul Borsası kapaniş ve sulan üzerinde Türk hakimiyetinin etir ki: ye, kocaman bir imparatorluk ha Zaten bu satırlan da o maksadla ya 26 ncı maddeye, mukavelenin bazı fiatleri 17 7 1936 sasen mutlak olduğu ve böyle bir kayde hükümlerinin, âkidlerden birinin diğer « Sovyet askerlerinin Rumen top linde iken Boğazlar meselesinde iki zıyorum. ihtiyac bulunmadığı şeklindeki müda PARALAR MUHİTTİN BİRGEN bir âkid tarafından teyid ve iltizam edi raklarından geçerek müttefikleri bulunan büyük alâkadar kuvvetin ikisi de Boğazhalesi üzerine mukaveleden cıkarılmıstır. AILŞ lecek talebi vukuunda, tadılini mümkün Çekoslovakyaya gitmelerine müsaade etSatış Muahede nasıl tadil edilebilir? C24. 630. 1 Sterlin kılan bir hüküm ilâve edilecektir. Bu hu miş değiliz. Böyle bir mesele mevzuu 123. 126. 1 Dolar Tadil edilen 26 ncı madde mukaveleTürk Fransız paktı 163. 166 susta ittifak mümkün olmazsa, karar â bahsolmamıştır.» 20 Fransız Fr. 190. nin 11 ve 15 inci maddeleri mer'iyete gir196. 20 Liret kidlerin dörtte üç ekseriyetle ittihaz edi SO. 84. 20 Belcika Fr. ihtimali kuvvetleniyor diğinden itibaren 5 senede bir tadil o 21,50 23.50 lecek ve ancak bu ekseriyetin, Türkiye Darıca cinayeti hakkında 20 Drahmi [Ba$tarafı 1 inci sahifede] =10. 820. lunabileceği, tadil için lâakal 2 devletin IBastaraft 1 inci tahıfede] 20 İsvicre Fr. dahil olduğu halde, Karadenizde kıyısı 22. 25. Geçen ayın başında Darıcada balıkçı hususundaki meharetini takdir ediyorlar. Bükreş 17 (A.A.) Dün rövelverle 20 Leva teklif yapması, bu teklifin nazarı itibara 84. 82. olan devletlerin dörtte üç ekseriyetini ih Hasanm gümrük muhafaza memurları 1 Florin alınması için de mümzi devletlerden dö'rtGazeteler bir Türk Fransız karşılıklı 12 kişi eski meb'uslardan Mihael Ste 20 Cek kronu 85, 94. tiva etmesi icab edecektir. tarafından atılan bir kurşunla öldüğünü yardım paktı imkânı mevcud olduğunu Iescoyu yatmakta olduğu hastanede öl22.50 24. Avusturva Sl. te üçünün tasvib etmesi lüzumu hakkm 14. 16. Diğer hükumetlerin tadili ancak âkid evvelâ telgraf haberi olarak bilâhare de dürmüşlerdir. Stelesco, dağıtılan cDePeceta dadır. Tasvib edecek devletler arasındakaydedıyorlar. 36. 36. Mark mir muhafızlar> teşkilâtmdan aynlarak devletlerin ittifakile mümkün olacaktır. muhabirimizin gönderdiği mektub üze Zloti 22. ki Karadeniz devletlerinin kendi arala Tan gazetesi diyor ki: 19. bu teşkilâta ve bilhassa teşkilâtın eski Konferans bundan sonra evvelce talık rine yazmış ve bu hususta Gebze Müd Pensru 22. 24. nnda ekseriyeti tekşil etmeleri icab e Uzlaşma Türk talebine hak verirken başkanı Korneliu Kodreanoya karşı ga 20 Leva 13. 16. edilmiş olan mukaddeme ile birinci mad deiumumisinin beyanatta bulunmadığım 48. 52. der. Boğazlarla alâkalı devletlerin meşru zetelerde mücadele etmiştir. Katiller 20 Dinar deyi kabul etmiş ve bu suretle mukavele da kaydetmiştik. Bu facianın memnu 32. 34. 1 menfaatlerıni de koruyor. Türkiyenin i teslim olmuşlardır. Cinayet siyasal ma 20 Yen kronu Tayyarelerin geçmesi memnu 31 33. İsvec projesinin okunmasını bitirmiştir. mıntaka dahilinde vuku bulmadığı ve bu leride, bir askerî paktla Rus Fransız it hiyettedir. 968. 969. 1 Türk altını Tayyarelerin Boğazlarda müstahkem 242. Tahrir komitesi mukavele projesinin nun alelâde bir gümrük hâdisesi olduğu tifakına girmesinden hiddetlenen Alman 1 Banknot Os. B. 243. mevkilerle Marmara denizi üzerinden kat'î metnini bugün tesbit edecektir. nu da tavzih ederiz. matbuatı bilsin ki, askerî ittifaklar değil İki köy halkı birbirine girdi ÇEKLER geçmeleri memnudur. *** Açılış Fransa gibi İngilterenin de politikası o Şilenin Ahmedli köyü ile Kılıclı köyü Kapaaış Boğazlardan gçecek gemiler 628.75 Yunan gazetelerinin dostça Londra 630 Ian müşterek emniyet ve Cenevre zihninan vapurlannın müruriye rüsumunu ya0.7991 Boğazlardan geçen harb gemilerinin 0.7965 halkı arasında bir mısır tarlasına tecavüz Nev Yok neşriyah 12OG yetile karşılıklı yardım paktlan akdi ihParis 12.03 rı yarıya tenzil etti. tonilâto miktarı 15 binden fazla olamaz. 10.1196 meselesinden dolayı kavga çıkmış, iki ta Milâno 10.C956 Atinada çıkan Proia gazetesinden: Bu suretle Türk Yunan dostluğu timali mevzuubahstır. 4.7293 Yalnız Karadenizde sahili olan devletler 4.7165 raf birbirine girmiştir. Bu dövüş netice Brüksel Montrö konferansında bir taraftan Montröde bir daha bilfiil teyid edilmiş 84.7810 Atina 84.5696 Echo de Paris, Türkiyenin İngiliz bu tahdid şartmdan müstesnadırlar. Bu Türkiye ile Sovyetler Birliği diğer tarafCenevre 2.4425 2.4354 dostluğunu takdir etmekle beraber Rus sinde iki kişi sopa, iki kişi de bıçakla ya Sofva devletlerin gemileri 15 bin tondan fazla tan Sovyetlerle İngiltere arasında baş oldu. 63.6250 63.4668 1.1730 1.17 Venizelist Elefteron Vima gazetesin yadan ayrılmadığını yazıyor. Övr ve Lö ralanmışhr. Vak'a haber alınmca jan Amsterdam da olsa birer birer geçebilirler. Her ge gösteren ihtilâfların en sonunda Türki 19.2466 19.1987 Jur, emrivakileri haklı çıkaracak akamet darmalar hâdıse mahallıne gitmış, yara Prae miye yalnız iki torpito refakat edebilir. yenin Boğazları tahkim etmesi hakkını den: 4.22 4.2142 Vivana 5.8175 5.8063 Denizaltı gemilerinin Boğazlardan geç teslim ecVn kat'î bir uzlaşma ile netice Boğazlardan geçecek Yunan vapurla bekliyenlerin sukutu hayale uğradıklarını Iıları hastaneye göndermişler ve hâdisenin Madrid 1,9810 1.9764 Berlin yazıyorlar. mesi yasaktır. Yalnız Karadenizde sahili leneceğine asla şüphe edilemez. 4.22S4 müşevvikı olan Veli ismindeki şahsı tev Varsova nndan ahnmakta olan müruriye rüsumu4.2390 4,3236 Budaoeste 4.3S44 olan devletlerin satın aldıklan veya ta103.0525 Uzlaşmanın muhakkak olduğuna en nu yarıyarıya indirmek suretile Türkiye ödemiş Cezaevindeki mah kif etmişlerdir. Bükres 108.3220 mir ettirmek istedikleri tahtelbahirler büyük delil Türkiyenin Boğazları kendi nin gösterdiği centilmenlik Türkiye Yu 34.9668 35.3120 BeİCTad 2.7020 Yokohama 2.70S8 kumların faydalı çalışmaları Türkiyenin müsaadesile ge^sbilirler. 24.8717 kendine istediği gibi tahkim etmiyerek en nan dostluğu samimiyetinin bir eseri ve Hava tehlikesini bilen üyeler Moskova 24.81 Ödemiş (Hususî) Cezaevimiz her 3.0775 Istanbulu ziyaret için Türkiye tara doğru bir yoldan hareket etmesidir. 3.0850 Türkiyenin birçok iyiliklerile birlikte bu bakımdan günden güne müsbet deği Ankara 17 (A.A.) Hava tehlikesini Stokholm fından davet edilecek ecnebi filoları BoESHAM Türkiye kimseye haber vermeden bu dostluğu iki memleketin iktısadî cephesin şiklikler göstermektedir. Mahkumlar bile üyeler listesi: ğazlardan geçmek hususunda diğer ge tahkim işini yapabilir ve nihayet protesto 13,097 Cafer Sadık Uzunköprüden 25. Açılış Kapaniş de de takviye etmek arzusunun bir ne dan bir kısmı Belediyenin yol işlerinde milerin tâbi oldukları kayde tâbi değil eden ve etmiyen hükumetler tarafından 9,90 9.90 çahştıklan gibi bir kısmı da Cezaevin 13098 Sevest 20, 13099 Mahmud ve Fe Iş Bankası n a m a ticesidir. Türkiye; deniz ticaretimiz için Anadolu şm. % dirler. Türkiyenin daveti üzerine herhan da kabul edilirdi. 25.30 25.35 gösterdiği sühuleti, Montrö konferansına de tütün dizmekte, atelyerlerde kun rid 40. 13100 Hasan Emin oğlu 20, 13101 60 peşin gi kuvvette bir filo, ayni tarikle dönmek duracıhk, çorabcıhk, örmecilik, doku Haşim 30, 13102 Bürhan 20, 13103 Emin 25.35 25,45 Fakat Türkiye emri vâkiler siyasetine % 60 vadeli ve Karadenize çıkmamak şartile, Çanak gitmsmiş, devletlerin umumî bir müza tesadüf etmeseydi bile gene gösterecekli. macılık ve marangozluk yapmaktadır68.25 68.25 Merkez Bankası Hüseyin oğlu 50, 13104 Süleyman Ah kale Boğazından geçebilir. Fakat bu hâdisenin beynelmilel efkâr* lar. keresi neticesinde tahkim hakkının ka tSTİKRAZLAR Karadenizde bulunan gemiler bulünü istemiştir. Türkiyenin bu hare umumiye muvacehesinde olması Türkiye Mahkumlara her hafta babaca Sğüd med oğlu 20, 13105 Musa Salih oğlu 20, Açılış Kapaniş 13106 Alâeddin Hurşid oğlu 70, 13107 Karadenizde bir defada bulunacak keti her taraftan takdirle karşılandığı gibi nin centilmenliğinin kıymetini daha ziya ler vermeği kendine şiar ettihaz edinen Türk borcu 20,975 > > I vadeli 20,90 ecnebi filolarınm mecmu tonu miktarı o neticenin kat'î bir uzlaşmıya varmasını da de yükseltmiştir. Çünkü Türk Yunan direktör Ziya Doğuer müessesede tam Dibek Mahmud 50, 13108 Abdi 20, 13109 19.15 19.20 > > II vadeli ve şuurlu bir disiplin tesisine muvaffak Abdullah Aras 20, 13110 İbrahim Arif tuz bini geçemez. Rus filosu on bin ton temın etmiştir. dostluğunun samimiyetinin derecesi mil olmuştur. oğu 125, 13111 Mehmed İpsalalı 35, TAH VİLÂT veya daha fazla artarsa geçebilecek fi Yunanıstanın bu meseledeki vaziye letler arasında da mahsus olmuş ve iki Odemiş Cezaevi okuma salonu, kü 13113 Osman Mehmed oğlu 25, 13114 Iclar da azamî 45 bin tona kadar çıkabi tme gelince, biz Türkiyenin noktai nazamemleket beynindeki mesainin bu konfe tübhanesi, hamamı, bakkaliyesi, tıraş Hüseyin Ahmed oğlu 55, 13115 Yusuf Anadolu Jir. rını sebatla müdafaa ettik ve Türkiye de yerleri, fiskiyeli havuzlu iç teneffüs > I vadeli Kapama hakkkımız mutlaktır > II vadeli Yunanistanın deniz ticaretinin ihtiyacını ransın hududlarından ilerı geçmiş oldu meydanhğile memleketimizin örnek bir Veli oğlu 23, 13116 Ahmed Sözer Meh Harb takdırınde Bn^37İar bütün mu, takdir ederek Boğazlardan geçecek Yu ğunu isbat etmiştir. ış yuvası halini almıştır. i med oğlu 25 şer lira vermişlerdir. Konferansta Bulgar ve Japon tezleri Şehid analarmm ! yükselen sesi! Türkiy eyî iyi görme k için 'Umhuriyel IHI<3lDI& S Ö "£ U O iy U Kayıb aranıyor Ihtiraz kayıdlarına verilen cevablardan sonra onların da imzaya hazır oldukları anlaşılıyor GÜNÜN BULMACASI I I r r 1 Romanyanın emniyeti s s uiz KB Bükreşte siyasî bir cinayet oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog