Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURtYET 18 Temmuz 1936 Türk sporcuları Berline hediyeler götürüyor Sureti mahsusada hazırlanan sigara ve üzümlerimiz dünya sporcularına dagıtılacak. Güreşçilerimiz seçildi, kafilemiz pazartesi günîi gidiyor Berlin Olimpiyadına iştirak edecek c lan «porcu kafilemiz pazartesi günü saat ikide Romanya vapurile şehrimizden aynlacaktır. Evvelce de yazdığımız ü * zere sporcu kafilemize Tokat meb'uiu Süreyya riyaset edecektir. Sporcu kafi lemiz salı sabahı Köstenceye muvasa'at edecek ve buradan trenle Berline hare ket edecektir. Bu kafıle ile güreşçiler ve basketbol cular gideceklerdir. Olimpiyada gidecek oiân güreşçilerimiz tamamen tesbit edılmiştir. 56 kiloda Küçük Hüseyin ve Ankarâlı Ahmed, 61 kiloda Yaşar ve Ab bas, 66 kiloda Saim ve Sadık, 72 kiloda Nuri ve Ankarah Hüseyin, 79 kiloda Mersinli Ahmed ve Adnan, 87 kiloda Büyük Mustafa, Ağır siklette Çoban Mehmed. Bunlardan Ankarah Ahmed, Yaşar, Sadık, Ankarah Hüseyin, Mersınli Ahmed serbest güreşlere iştirak edecekler dır. Büyük Mustafa ile Çoban Mehmed Hem Grekoromen, hem de serbest güreşe gireceklerdir. 61 kiloda Krekoromen güreşe girecek olan Abbas, elyevm Peştede bulunmak tadır. Takıma Berlinde iltihak edecek tir. Güreşçilerle beraber Federasyon reisi Ahmed Fetgeri, Federasyon azasından Seyfi Cenab ve Sadullah ve İstanbul güreş ajani İsmail Hakkı da gidecektir. Seyfi Cenab, Sadullah ve İsmail Hakk; Olimpiyadlarda hakemlik yapacaklardır. Sümer Bank Yerli Âmerikada büyük kuraklığın tesiri Mallar Pazarları Türk endüstrisinin daimî bır sergisidir Sekizinci Yerli Mallar sergisine Sümer Bank fabrikalarile Yerli Mallar Pazarlan iştirak etmedi. Halbuki Hereke, Feshane ve Bünyan Kayseri fabrikalarının mükemmel yünlü kumaşları, Bakırköy ve Kayseri bez fabrikalarının çok güzel ve çeşidli bezleri, Beykoz deri ve kundura fabrikasının deri ve kunduralan, maroke* nerı eşyası, Isparta fabrikasının gülyağlan, Keçiborlu kükürt fabrikasının kü kürtleri, Izmit kâğıd fabrikasının kâğıdları Yerli Mallar sergisinin en büyük tıynetı olurdu. Bu müesseselerin Sekizinci Yerli Mal!ar sergisine iştirak etmemelerinin sebeblerini anlamak istedik ve öğrendik ki Sümer Bank fabrikalarile Yerli Mallar Pazarları, TelAviv ve Şam sergilerine iştirak ettikleri gibi, arsıulusal îzmir panayırına da kuvvetli surette iştirake hazırlanmaktadırlar. Diğer taraftan Sümer Bankın Yerli Mallar Pazarları İstanbulda Sultanhamammda, Beyoğlufıda Ltiklâl caddesinde, Eminönünde Yenicami karşısında, Galatada Karaköy caddesinde, Kadıköyünde Pazaryolunda ve Beşiktaşta şubeler açmıştır.Yerli Mallar Pazarları, yerli mallann daimî birer sergilidir. Daimî birer sergi mahiyetinde bulunan bu pazarlarda Sümer Bankm kendi fabrikaları tarafından yapılan ve yerli mallann en güzelleri, en sağlamlan ve en ucuzları hem teşhir edilmekte, hem latılmaktadır. Ayrıca Sümer Bank fabrikaları haricinde diğer en meşhur fabrika ve imalâthanelerin yaptıkları yerli malların en iyileri de Yerli Mallar Pftzarlannda mevcuddur. Böylece, Yerli Mallar Pazarlarında yünlü, ipekh, kadın, erkek ve çocuk için her çeşid kumaşlar, pamuklular, bezler, her nevi kundura ve marokeneri eşyası, ıtriyat, tuva* let eşyası, spor ve seyahat levazımı ve mobilyalar, hazır ve ısmarlama kostümler bulunmaktadır. Işte bu sebeble îstanbulun, en kalabalık semtlerinde altı şubesi olan Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları, ayrıca Taksim bahçesindeki sergide de, bir şube açmağı faydah buîmatnış ve bc N*e sarfedeceği emek ve para ile Şam ve TelAviv sergilerine ve îzmir arsıulusal panayırına en kuvvetli şekilde iştirak etmeği daha muvafık ve daha faydah bulmuştur. Bu münasebetle Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarının İstanbuldaki altı şubesinden başka Ankara ve îzmirde de büyük şubeleri bulunduğunu hatırîatmak isteriz. Yerli Mallar Pazarları, memurlar için tatbik ettikleri taksitli ve ayrıca müsterileri için de zaman zaman ikramiyeli satışlar yapmak suretile büyük bir rasbet ka7anmışlardır. Operet ve Bale Taksim bahçesinde «Rahmet Efendi» operetile Bu sene buğday ithalâtı meşhur Tamara Beck balesi çok rağbet kazandı yapılması muhtemel Dunya sporcnlarına sporrulanmtz tarafından armağan edilecek sigara paketle. rındeıı birınin kapağı Gulle atma 15,86 metro Wollke. Cekiç atma 54,26 metro Hein. Disk atma 49 metro Schroder. Cind atma 72 24 metro Weımann. Sırıkla atlama 4 00 metro Muller. Uç adım atlama 15.06 metro W611ner. Yuksek atlama 1,93 metro VVeinköU. Uzun atlama 7,82 metro (Avrupa rokoru ı Long. 100 metro koşu 11.9 s&niye Krauss. 80 metro manıalı 12,1 saniye Tılly. Yüksek atlama 1.58 metro Ratjen. Disk atma 48,3ı metro (dünya rokoru) Mauermeyer. Kadınlar arasmda Olimpiyad hazirlıkları Berlin (Hususî) Olimpiyadların mükemmel bir şekilde cereyanını temın için son hazırhklar da bitmek üzeredir. Müsabakaların yapılaeağı stadlara ve Kil limanına dünya milletlerinin bayrakları asılmıştır. Polis, müsabakaların devamı müdde Türk Spor Kurumu Başkanlığı, Türk eporcular tarafından Berlin Olimpiyadına tince intizamı temin için cumartesi akşamı iştirak eden dünya milletleri sporcularına, işe büjbütün vazıyed edecektir. armağan olarak verilmek üzere gayet zaOlimpiyada giden tngiliz rif hediyeler hazıranmıştır. Bunlar; İnhi sporcuları sar mamulâtından zarif şişelere konulmu; Londra (Hususi) İngiltere Kra mütenevvi içkıler, sureti mahsusada ya lının annesi Olimpiyadlara hareket et pılmış sigaralar ve îzmir Vilâyeti tara* fından hazırlanmış üzüm ve incirdir. Si mek üzere olan İngiliz sporculannı kabııi gara paketlennin ve içki şişelerinın üstün ederek kendilerine muvaffakiyetler te de klişesini koyduğumuz zarif resim var menni etmiştir. dır. Sigaraların üstünde de ayrıca Olım Pazar günü büyük bisiklet piyad remzi olan beş halka bulunmak yarışı yapılacak tadır. T. S. K. tstanbul Bölgesi Bisiklet Türk sporcuları, bütün dünyada §öhAjanlığından: tet kazanmış Türk tütününden yapılmış 1 19 7 1936 pazar günü (109) sigaralarımızı ve İnhisar Idaremizin günkilometroluk düz yol üzerinde bir bisikden güne nefaset kesbeden içkılerini ve memleketimizin nefis üzüm ve incirlerin; let yarışı yapılacaktır. 2 Yarış yolu Boğaziçi, Yenikoy, dünya sporcularına hediye etmek suretile çok güzel bir harekette bulunacaklar, hem Büyükdere ve Kefeliköy arasıdır. de memleketimizin bu nefis maddelerın; 3 Yarış Yeniköy asfalt yoldan başbütün dünyaya tekrar tanıtacaklardır. lıyacak ve deniz kenarını takible Büyükdere Tayyare istasyonu arkasından db'nüAlmanya atletizm lerek ayni yoldan geri dö'nülecektir. (Sekiz defa gidip gelme). müsabakaları Amerikadan son alman haberlere göre Kanadanın şimali garbisinde başh yan yağmurlar, Amerikanın şimali gar» bisine yayılsa bile, nisan ayındanberi hüküm süren ve 1934 senesinin en fena günlerîni andıran harikulâde kuraklı ğın tesirini izale edemiyecektir. tlkbaharda buğday hasadı hemen hemen yapılamamıstır ve bu sebeble, umumî hasadın. Birleşik Amerikanın altı yuz elh milyon baisseau «bir baisseau 13 litredir.) nisbetindeki dahilî ihti yacından aşağı olacağı tahmin edil * mektedir. Şurası şayani dikkattir ki, 1929 dan M. Ruzveltm iktidar mevkii ne geleceği tarihe kadar devam edip memleketin dahilî ihtiyaclarından 200 milyon fazlasile 850 milyon baisseau nisbetinde hasad temin eden müsaid hava şeraiti tamamen gayrimüsaid bir hale gelmıştır. Maamafıh, ifrat derecede mahsul a larak piyasanın iflâsına şahid olmak tansa. ihtıyac nisbetinde mahsul alarak daha yüksek fiatla satmak, Amerika zürraınm lehinde görülmektedir. Bir taraftan hükumet, 1934 te kuraklıktan zarar görenlere yaptığı 500 milyon dolarlık yardım nev'ınden muavenette bulunacaktır. Bu sene sarfedile cek yardım akçesinin de bu mıktardan aşasfi olmıyacağı tahmin ediliyor. Esasen intıhabatm yaklaşması, res mi makamların fazla hesabî davranmamasında amil olacaktır. Buğday fıatlarının ve onun peşisıra diğer îahire fiatlarının da tereffüü dünya piyasası üzerinde tasir yapacak mahiyette değildir. Zira, unutmamah ki, Amerika piyasası. dünya piyasa fiat larından ayrı dahilî bir piyasadır. Bil hassa, Amerika zahire ihracatmın fıkdanı, hatta belki de Amerikanın zahire ithali zaruretinde kalması, ihracatçı memleketlerin satışmı kolaylaştıracâk, hatta stokların elden çıkarılmasını te min edecektir. Bu vaziyetten Kanada ve Balkan memleketleri doğrudan doğruya istifade edeceklerdir, tsveçli, Estonyalı, Litvanyalı artistlerden mürekkeb meşhur Tamara Beck balesinin çok alkışlanan bir sahnesi Taksim bahçesinde Halk Operetinin veni temsil etmeğe başladığı «Rahmet Efendi» opereti halkın çok hoşuna git miştir. Bu operet Yusuf Süruri tara fından muvaffakiyetle adapte edilmiş olup pek gülünç sahneleri vardır. Eserin bu komik sahneleri, Halk O pereti artistleri tarafından hakikaten temsil edilmektedir. muvaffakiyetle Erkeklerden Yaşar, Hüseyin Kemal, Lutfullah Süruri, Mehmed ve bilhassa Celâl Süruri, kadınlardan da Şaziye, Teoto. Necile ve Hicran muvaffak ol tnakta ve çok alkışlanmaktadırlar. Bahçenin kazino ve bar kısmında evvelki akşam ilk temsilini vermiş olan Tamara Bech balesine gelince, bu hakikaten güzel bir raks heyetidir. Tamara Beck, Kafkasyalı bir Ermeni kadımdır ve Moskovadaki Bale mektebinde tahsil etmiştir. 1920 de Revalde bir bale mektebi açmış olan Madam Tamara Becknin idare ettiği bale ve revü heyeti Avrupanm büyük şehirlerinde büyük bir şohret kazanmış olup daha ilk akşam bu şöhrete cidden lâyık olduğunu ispat etmiştir. Dekorlarımn ve elbiselerinin güzelliği. erkek ve kadın artıstlerin yüksek san'atı, şantöz lerinin seslermdeki tatlılık. muhtelif rakıslarm tertib ve icrasmdaki kudret, halkın fevkalâde tekdirini kazanmıştır. Uzun yıllardanberi İstanhuîa böyle mükemmel bir bale heyeti gelmemiştir. 2 temmuzdanberi Hukuk Fakültesıle Tıb Fakültesinin son sınıfları, Eczacı, Diş Tâbabeti ve Güzel San'atlar Aka demisi talebelerinin Pendikte yapmakta cldukları kamp dün sona ermiştir. Genclerin imtihanları yüksek rütbeli subaylar tarafından yapılmıştır. Kampm üçüncü devresi 22 temmuzda başhyacaktır. Pendıkteki kamp mahalli günden güne tekâmül ettirilerek binlerce talebenin ihtiyacına cevab verecek bir hale getirilmiştir. Kamp kumandanı Sıtkı nın himmetile kampa elektrik te temin e* dilmistir. Yakacıktan da muntazaman su getirilmeğe baslanmistır. ÜMVERSİTEDE Universitelilerin kampı bitti Halk Operetinin beğenilen «Rahmet Efendi» operetinden bir sahne «Sonuna kadar çarpışacağız!» daimî surette Imparatorla temas halin dedir. Hükumetimizin emrinde mücadeLondra 17 (A.A.) M. Fltche leye devam edebilecek kadar silâh ve rin sormuş olduğu bir suale cevab veren mühimmat vardır. Vikont Cranbourne, şöyle demiştir: Askeri hazırlık « AdisAbabadaki İngiliz maslaHabeşistanın en kuvvetli erkânmdan hatgüzan, İtalyanların kararnamesine ria bulunan Ras Imeru da Gorede bulun yet ederek sefarethanenin telsiz telgraf makta ve Hükumetle teşriki mesai ebnekistasyonunu kullanmaktan vazgeçmiştir. tedir. Son zamanlarda împarator tara « Maslahatgüzar M. Roberts, îtalyan ma fından Habeşistana gonderilen Deccaz kamatı nezdinde protestoda bulunmuş Makonen de Goreye muvasalat etmiştir. tur. Kararnamenin neşrinden iki gün ev Habeşistandan alınan son haberler, İtalvel yani 6 temmuzda karabinyelerden yanların iddialarına rağmen halkın İtalmürekkeb bir grup, telsiz telgraf tesisa yanlara teslim olmadığını ve bilhassa tını işgal etmek üzere sefarethane topra merkezî Habeşistanda İtalyanlara şiddetğına girmiştir. Maslahatgüzarm müda li bir muhalefet gösterildiğini bildirmek halesi üzerine İtalyanlar, ayni günde bi tedir. raz sonra çekilmişlerdir. M. Edenin verİtalyanlar kendilerine teslim olan Hamiş olduğu talimat üzerine M. Drumo bes kabile reislerinin bir listesini Cemi * und da Roma hükumeti nezdinde teşeb yeti Akvama vermişlerdir. Bu listede ibüslerde bulunmuştur.» simleri geçen Habeşlerin kabile reisleri * * * olmayıp, alelâde memurlar ve harb esirHabeş maslahatgüzarının leri olduğunu tesbit ederek Cemiyeti Akvama bildirdik. beyanatı Cemiyeti Akvamln fevkalâde toplanitalyanlar ayrıca Habeş erkânı ruhatısında bulunmak üzere bir ay evvel Ce nisinın de kendilerine teslim olduklarını, nevreye giden Habeşistanin Ankara mas bu meyanda Habeş Patriği Abunanm lahatgüzarı M. Ato Berbas Markos dün da İtalyan tabiiyetine geçtiğini söylemiş* Romanya vapurile Köstenceden Istan lerdir. Halbuki Patrik Avuna Mısır tabiiyetinde bulunduğundan, tabiiyetini de« bula dönmüştür. ğıştirmesi varid olamaz. M. Ato Berbas Markos bir arkada şımıza aşağıdaki beyanatta bulunmuş * Italya ile anlaşma mevzuu * tur: baht değil « İmparatorumuzun emri üterine Cemiyeti Akvamın son kararını tenkid Cenevreye giderek Habeş murahhat he eden bazi ecnebi gazeteler Habeşistandan yetine iştirak ettiğimi biliyorsunuz. Ce daha evvelden İtalya ile doğrudan doğnevredeki işlerimizi bitirdikten sohrâ ruya müzakereye girişip anlaştığı takdir* Romanya yolile buraya geldim. Bir de bugünkü vaziyete düşmiyeceğini, hat* müddettenberi yolda olduğum için roem ta bugün bile İtalya ile doğrudan doğ» leketimde cereyan eden hâdiselerin son ruya anlaşmak imkânının olduğunu yat» şeklini henüz bilmiyorum. Yalnız şurası dılar. muhakkaktır ki, İtalyanların iddiasına Buraya gelirken Bükreş gazetelerinerağmen Habeşistanda harb bitmemiştir. de söylediğim gibi, Habeş hükumeti ve İşte bunun delillerini gorüyorsunuz. Bu Habeş milleti için böyle bir anlaşma mevçete harbleri durmadan devam edecek zuubahs bile olamaz. tir. Cünkü millî hissiyat galeyandadır. Ecnebi istilâsı karşında millî hisleri şaNihayet yalnız bırakılmamızm neticesî ha kalkmış olan Habeş milleti istiklâlini olarak Habeş milleti elinde kalan silâha kaybetmemek üzere savaştan biran bile sarılarak millî varlığını ezdirmemeğe az geri kalmıyacaktır. metmiştir. Bu îtibarla sÖyliyebilirim ki İmparator buradan mı geçecek? Milletler Cemiyeti îtalyanlar üzerinden İmparatorumuz halen Londrfcda bu« zecrî tedbirleri de vakitsiz kaldırdı. Har lünmaktadır. Kıbrısta yalnız bulunan bin bitmesi iddiasile zecrî tedbirler kal kraliçemizin yanına gideceği zaman Iî « dırıldı. Halbuki gorüyorsunuz ki henüz tanbuldan geçmesi ihtimali kuvvetlidir. harb bitmemiştir. Esasen devletler de bu Ras Nasibu da gidiyor tedbirleri kemali esefle kaldırdıklarını ve İtalyan zehirli gazlerinden mustarib 0 beynelmilel vaziyetin karışık olması do iark Avrupada tedavi edilmekte olan celayısile buna mecbur kaldıklarını itiraf nub cephesi kumandanı General Nasibu ediyorlar. da iyileştikten sonra Avrupayı terkeder îngilterenin protestosu tarafı 1 inct sahttede] tstanbul şenliklerine ge^ecek Yunan artistleri Kınalıada vapurunun yaptığı zarar 4 Yarışa saat tam 8 de başlanaBerlin 14 temmuz (Hususî) Iki caktır. gündenberi 25 bin seyirci önünde yapı5 Yarış yolu tamamile düz oldulan Almanya atletizm şampiyonası Olimpiyadlar seçmesi mahiyetinde oldu 1 lundan koşucuların bisikletlerine taka ğundan çok enteresan oldu ve heyecanlı cakları dişli tertibatı hususunda dıkkat geçti. Fakat elde edilen rökor ve neticeler nazarları celbolunur. pek fevkalâde olmadı ve evvelce Berlin Bölgemize bağh idmancıların ellerinspor münakkidlerinin bol bol methettikdeki bisikletçi lisansları 1936 yılına aid leri ve bugün asılsız oldukları anlaşılan atışlarda dünya rokorlarına yaklaşma veni lisanslarla değiştirilecektir. haberleri de teeyyüd etmedi. Almanlar bu Her idmancı elindeki lisansı üç fotoğşampiyonaya üçte biri kadın olmak şar rafla beraber 24/7/1936 gününe kadar tile bir tabur atlet çıkardılar. Bu atlet Beyoğlu Halkevi binasındaki Türk yekunu hakkmda bir fikir verebilmek i Spor Kurumu İstanbul bölgesi bürosuna çin 100 metro kadınlar arasındaki koşu teslim edecektir. 1936 yılına aid yeni için 6 seri üzerine seçme yapmak zarure lisans almıyan bisikletçiler birincilik müti hâsıl olduğunu söylemek kâfidir. sabakalarına giremiyeceklerdir. Almanya atletizm şampiyonasında iki Terfi müsabakası mühim rökor elde edildi. Bunlardan bi T. S. K. îstanbul Bölgesi Başkanh ri hergün yerti rökor tesisinde kendi kenğmdan: disile yarış eden iri erkek yapılı kadın 19 '7 / 1936 pazar günü yapılacak diskçi Gisella Mauermeyerin dünya rÖkorunu 48,31 metro çıkarmasıdır. Diğeri terfi maçı Fenerbahçe stadı: ise Long tarafından uzun atlamada AvHilâl Altınordu A takımlan terfi rupa rökorunu 7,82 metro ile kırması maçı saat 1 7 hakem Şazi Tezcan. yan dır. hakemleri: Samim Talu, Feridun Kıhç. Not: Maç muayyen müddeti ıçinde Almanların Olimpiyadlarda ümid besledikleri Sohaumburg, 1500 metroyu beraberlikle neticelendiği takdirde yarım gene kazandı. Fakat aldığı netice kendı saat temdid edilecektir. rokorlarına yaklaşamamaktadır. Bu at Atletizm hakemlerini davet let geçen sene Berlinde yapılan beynelmiistanbul Atletizm Ajanlığından: Hakem lel atletizm müsabakalannda meşhur kursuna devam etrniş olan hakem nam İtalyan Beccaliye karşı çıkardığı güzel zedlerinin 18 ve 19 temmuz günlerl Taksim stadında yapılacak istanbul atletizm kupakoşuyu yapamadı. sı müsabakaları İçin saat 3 te stadyomda Aşağıya bu müsabakalarda elde edi bulunmaları rica olunur. len beynelmilel rökorları yaziyorum: 100 metro kosu 10,7 saniye Honberger. 110 m«tro manialı koşu 15,2 saniye Welscher. 200 metro kosu 22 saniye Schein. 400 metro koşu 48,8 saniye Hamann. 800 metro koşu 1 54,1 dakıka Harbıg 1500 metro koşu 3:54,6 daklka Schaumburg. 5,000 metro koşu 15:06,6 dakika Raff. 400 metro manialı kosu 54 saniye Scheele. 3,000 metro Steple manialı koşusu 9:35,0 dakika Heyzı. İstanbul şenlıkleri münasebetile Yunanistandan şehrimıze gelmesı beklenılen iTiillî heyetler meselesi hakkında alâka darlarla görüşmek üzere Atinaya giden Belediye turizm işleri müdürü Kemal Ragıb dün Istanbula gelmıştır. Verilen malumata göre Yunanhlar bu programla festivale iştirak edeceklerdir. Kınalıada vapurunun, manevra yaparken Kadtköy iskelesine çarptıgı yazılmıştı. Belediye, vapurun rıhtımda yaptığı tahribatı tesbit eylemistir. Yapılan keşfe göre bu tahribat 200 liradır. Belediye Akay idaresine müracaat ederek tahribatın ya tamirini, yahud da Belediye tarafın dan yapılmak üzere 200 liranın verilme sene, geçen senekinden daha zengin bir sini istemiştir. Gazi köprüsünün temel atma merasimi Gazi köprüsünün temelatma merasimi, ağustosun ilk haftasında yapılacaktır. Sökülmekte olan eski Unkapanı köprü sü de Sütlüce ile Eyübsultan arasına nakledilmektedir. Gerek eski dubalar, gerekse köprü aksamı tamamen nakledildikten sonra istifade edilebilecek kısımları tamir edilecek her iki sahil arasında bir köprü kurulacaktır. Ne oldu ise çocuğa oldu Fatihte Hoşkadem medresesinde otu ran seyyar satıcı Hüseyinle kuşçu Mus tafa bir alışveriş yüzünden medresenin avlusunda kavga etmeğe başlamışlardır. İki adam bir müddet yumruk yumruğa dövüştükten sonra Hüseyin belinden ta bancasını çıkararak: « Bana karşı gelenin kafasını par çalanm» demiş, silâhını ateşlemiştir. Çıkan kurşunlar Mustafaya isabet etmemiş, fakat kurşunlardan biri medrese1 nin bir kenarında kurulmuş olan salın cakta yatan Haydarın altı aylık çocu ğuna isabet ederek zavallı çocuğu ağır surette yaralamıştır. Çocuk hastaneye kaldınlmış, Hüseyin ve Mustafa yakalanmışlardır. Harb Akademisine giden cadde tamir edilecek Beşiktaşta tramvay deposu önünden başlıyarak Yıldızdaki Harb Akademi sinin önüne kadar devam eden cadde. ehemmiyetine rağmen son senelerde ba kılamadiğı için nakil vasıtaları gelip geçemiyecek derecede harab bir hale gelmisti. Belediye bu caddenin, parke dö senmek suretile yeniden yaptırılmasma karar vermiştir. Birkaç güne kadar işe başlanacaktır. Kereste tüccarlarının bir kararı Ermeni katolik cemaatinin vakıfları Bir müddettenberi Vakıflar idaresi tarafından Ermeni katolik cemaatine a:d Taksimdeki Sürp Agob vakıf hasta nesi ve Darülâcezesindeki tetkikat ni ha}'ete ermiştir. Mütevelliler arasındaki ihtilâf bcrtaraf edilmiş ve nıezkur yerlerin Vakıflar kanunu mucibince Vakıflar müdiriyeti tarafından idaresi takarrür etmiştir. Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü bu isi üzerine almıştır. Mezkur yerlede çalışan müstahdemler Vakıflar idaresinin tesbit edeceği yeni kadroya göre çalışacaklardır. Erkekler arasında Fındık rekoltesi Bu seneki fındık rekoltemiz hakkında alâkadar mehafile malumat gelmiş, bu malumata göre 936 kabuklu fındık rekoltesi 300,000 cuval kadar olacaktır. Geçen seneki rekolte 450,000 çuval tdi. Bugünlerin fındık piyasası normal olarak 42 kuruştur. Fakat ağustos baslarında fiatlann yükseleceği anlaşılmak tadır. Şehrimizdeki kereste tacirleri cumar tesi günleri saat birde mağazalarını kapatmağa karar vermişler ve bu hususta araİRrında bir de taahhüdname ımzalamiş lardır. Fakat iki üç mağaza sahibi bu ka rarın haricinde kalmışlardır. Bütün bir esnafın hafta tatili kanuna istinaden cumartesi günleri mağazalarını kapama ga karar verdikleri halde bunlardan bazılarının bu karar haricinde kalmaları hiç muvafık değildir. Kereste, esasen havayici zaruriyeden olmadığı için yarım günGoredeki hükumet ken İstanbuldan geçecektir.» lük bir tatil, alış veriş bakımmdan da zararlı olmıyacaktır. Her halde cumartesi M. Ato Berhas Marnos şimdilik Is • Habeşistandaki vaziyete gelince, bu • günleri dükkânlarını açmak istiyenlerin, gün orada Gore mıntakasında muntazam tanbulda kalacak ve yaz sonunda Anka* ekseriyete uyacaklarını ümid ederiz. bir Habej hükumeti vardır. Nazırlarımız raya gidecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog