Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 18 Temmuz 1936 KUçUk Hikâye içyüzleri Bibliyoğrafya Motörlü Vasıtalar Akdenîz karşılıklı yardım paktı . ^ 0 rransa ilga haberini tekzib ediyor RADYO Bu akşamki program J Bıliyorum canım, dedi, ona bak Matbaacıhk ve Neşriyat T. A. Ş. 1936 \Ba$taraft I inci sahifede] lıklı yardım misakının ilgası haberile Sonya, vücudiinün zarif ınhınalannı ISTANBUL: Fiatı 250 kurus bildirdiğini haber verdi. Anadolu Ajan alâkalı olup olmadığını sormuştur. daha güzelleştıren şık mantosu, ipek gıbı mıyorum. 18 dans musikisi Cplâk) . 19 haberler . sı, 1415 temmuz gecesi geç vakit verDedikten sonra, tekrar derin bir dübuklelerin çerçevelediği güzel yüzünü Hariciye Nazırı M. Eden verdiği ce 19 15 muhtelif plâklar 19,30 çocuk saatU İnsan ve hayvan kuvvetile yapılan diği 14 temmuz tarihli bir telgrafında sololar (plâk) yan örten şapkasile otomobilden inince, şünceye dalmış gibi karşıdaki kadını dikvabda bir kısım İngiliz gemilerinin Ak Hikâj'eler 20 muhtelif 21,30 son ha «• 20,30 studj'o orkestraları işleri daha çabuk ve daha kolay yapan aynen şöyle diyordu: tenha sokağı şöyle bir gözden geçirdi ve katle gözden geçirmeğe başladı. denizden çekilmesinin karşıhklı yardım berler. ve insan gücünün yetmediği çok büyük Londra 14 (A.A.) İlalyaya karşı misakile bir alâkası olmadığını ve bu alelâcele, kazinoya girdi. Kazinoda, bu Fransua hâlâ devam ediyordu: Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının işleri kolayca başaran makineler yir run buruna oturmuş konuşan tek tük çi~ Senden uzak nasıl yaşıyacağım minci asırda daha mükemmelleşmiş ve konulmuş olan İngiliz zecrı tedbirlcri misakların mer'î bulunduğunu söylemiş gazetelere mahsus havadis servisi verile .f cektir. tın etrafı görecek hali yoktu, Sonyanın Sonyacığım? Seni çok, pek çok seviyo dünyada büyük inkılâbler yaparak in çarşamba geceyanstndan itibaren kal tir. VİYANA: rum, aynlamıyacağım. Halbuki öbürgün, sanlara yeni bir devir, bir teknik dev dmlacaktır. Ayni zamanda bir tecavüz girdiğini gören bile olmadı. 18,05 gramofon, konuşma 20,05 haber. Yunanistanın vazıyeti ler, hava raporu, spor 20,15 gramofon * ihlimaline karşı Ingiltere ile Akdenizdeki Sonya, iç salona geçti; orası büsbütün cuma günü hareket etmeğe mecburum... resi açmıştır. Diğer taraftan Yunanistanın bu misa 20,35 melodiler 21,15 musiki parçaları Cumhuriyet rejminin de yurdumuz deüleiler arasında teaii olunan karşılıklı tenha idi. Fransua da henüz meydanda Amma yarın görüşeceğiz değil mi? kı kaldırmak istediği hakkındaki haber 22,45 karışık yayın. haberler, hava raporu. Yarın kabul günüm olduğunu bili da açtığı sanayileşme savaşının özünü ı/ardım teminah da münkazi olacaktır.» yoktu. Genc kadın, randevuya, ilk defa 23,15 musiki 24,15 konuşma . 24,30 dans yorsun, gelemem... Evde oturmağa mec teknik bilgi teşkil etmektedır. Dün gelen haberlerden hayretle an ler de gayriresmî mahiyette kalmış ve musikisi. olarak vaktinden evvel gelmek istemiş, Bu savaşta Türk teknisyenlerine yük lıyoruz ki Fransanın karşılıklı yardım resmen teyid edilmemiş olduğundan Yu BERLIN: müstemlekelerden bırınde bir vazifeye burum... İstersen bir arahk sen gel. 19,05 spor, sualler 20,05 şarkılar, gü . lenen şerefli yurd borcu çok geniş ve teminatını ilga ettiği hakkındaki habe nanistanın da, hâlâ karşılıklı yardım tayin edilen Fransua ile o gün belki son Peki gelirim. Amma, öbürgün de nün akisleri. haberler 21,15 müsabaka çok ehemmiyetlidir. Bu savaşın devam paktına sadık bulunduğuna hükmetmek nakli . 23,05 hava raporu, havadis, sporrin aslı yokmuş. defa olarak görüşeceğini, biçare delikan scn istasyona gelir misin? Ha, gelirsin ettiği şu sırada teknik bilgileri mem lâzım geliyor. 23.35 Lâypzıgden naklen pazara hazırlıkImın bu kadarcık olsun bir teselliye ihti deği] mi yavrucuğum? Fransanın tekzibi lekette yaymak ve yetişen genclere a1,05 dans orkestrası. yacı olduğunu düşiinmüştü. Öbürgün imkânı yok çıkamam. şılamak ta önde gelen işlerden biri olFransızların bu misakı ilga ettikleri BTJDAPEŞTE: Doğu ili gazetesi Niçin Sonya? Niçın gelemezsin? ması itibarile bu kitab bu gayeye esaslı haberini, Fransız Başvekilinin Aşıkile beraber her zaman oturdukla18,05 hikâyeler 18,35 konser 19.05 kagazetesi rı köşeye yerlesti, bir çay ısmarladı ve sa Artık gidiyorum, bir daha seni göremi bir surette hizmet edecektir. Erzurum 17 (A.A.) Üçüncü Umumî rışık yayın ve orkestra konseri . 20,35 konolan Populaire şöylece tekzib etmekteferans 21.05 operet: Grefin Marica23,35 Müfettişliğin teşebbüsile yakında şeh haberler 23.35 Çingene musikisi 24,35 atine bâktr. Saat beşe gelmişti, Fransua yeceğim, bana veda etmek istemez misin? Müellif ön sözünde: <Kitabın basıl dir: hâlâ meydanda yoktu. Sonyanın canı sı Imkânı yok, imkânı yok gelemem, dığı tarihe kadar motörlü vasıt^larda «Alman gazeteleri ve bir kısım İngi rimizde «Doğu İli» adında bir gazete çı dans musikisi . 1,05 son haberler. karılacaktır. Gazete Doğu ili halkınm yapılan en son yeniliklerin ve kufculan BUKREŞ: kılmağa başlamıştı. Tam bu esnada ka isim var. O gün sokağa çıkamam. liz matbuah Fransa hükumetinin 1935 en son nazariyelerin kitaba alınmasına tenvir ve irşadına hizmet edecek kıy 18,05 konser, havadis 19,20 konserin p:dan Fransuanın girdiğini gördü. Fransua, sevgilisinin yüzünü son bir ve böylece kitabdaki bilgilerin en yeni kânunuevvelinde akdedilen Akdeniz an metli yazıları ihtiva edecektir. Gazete devamı, konferaııs 20,25 gramofon, konBu, uzun boylu, esmer, kesik bıyıklı, defa daha görebilmek, istasyonda onunferans 21,20 cazband takımı . 22,25 ha esaslara dayanmasına çok önem veril laşması hakkında guya yeni bir karar bu illerimizin her taraiındaki bayındir berler, spor 22,50 konser 23 50 fransızca zeki bakışlı bir delikanhydı. Şapkasmı la vedalaşmanm acı zevkini olsun tatmak miştir> diyor. Bu da kitabın ne ihti verdiğinden bahsediyorlar. Malumdur lık ve kalkı,\ma hareketleri hakkında ve almanca haberler 24 haberler • 24,05 kanapenm üstüne fırlatıp attıktan sonra ümıdile uzun uzun yalvardı; fakat Sonya mamla hazırlandığma bir delildir. ki Ingiltere ve Akdenizde sahili olan dev günü gününe malumat verecektir. gramofonla gece konseri. genc kadının yanına yıkılırcasına oturdu. yı kararından döndüremedi. Saat altıyı LONDRA: Motörlü vasıtaların motörleri. işle letler arasında akdedilen bu anlaşma, 17,05 musiki 17,50 National istasyonu Gidiyorum Sonya. dedi. Öbür gün. çaldığı zaman delikanlı kalktı: mesi, bakımı ve kullanılması hakkm Milletler Cemiyeti tarafmdan kararlaştıBeynelmilel Bebek sergisi 18,20 çocukların zamanı 19,05 havadis, Eyvah! Saat altı oldu, dedi, bcn da esaslı bilgi edinmek istiyen teknik nlan zecrî tedbirlerin tatbikı dolayısile cuma günü gidiyorum. Emrim imzalan Bebek sergisi için dünyanın her tarafın National istasyonu, konuşma . 21,20 oda dı. Artık vazıyeti tamıre imkân yok. Cu sefımi görmeğe mecburum; geç kaldım. adamlarile teknik mektebleri talebesi İngiliz filosu İtalyanlar tarafından taar dan Kızılay Cemiyetine bebekler gelmeğe musikLsi 22,35 yeni ve eski ingiliz mu ne ve motörlü vasıta kullananlara bu ruza uğrarsa bu filonun anlaşmayı imza başlamıştır. Bunların arasında Romanja, sıkisı 23,15 spor. havadis 23,35 dans mumadan sonra senı artık göremiyeceğım Beraber çıkalım mı Sonyacığım? Sonya. Müthiş, müthiş bir şey bu! Hayır olmaz. Bir gören olur bel kitabda yazılı açık ve toplu malumatın eden devletlerin Iimanlarından istifade et Avustralya. Japonya, Fransa, Estonya, Yu sikisi, istirahat esnasmda haberler. eoslavya, Macarlstan, Kanada, İsveç, Al PARIS [P. T. T.]; Kadının ellerini avuçları içine almış ki. Yarın geleceksin ya. Evde görüşürüz. çok faydası dokunacaktır. mesini temin eylemektedir. manya Italya, Yunanistan ve Filipin ada18,35 haberler 18.45 şarkılar, karışık Adnan Halet Taşpınan bilgi âlemi Fransua çıktı. Genc kadın derhal bir asabî bir tazyikle sıkıyordu. Sonra, yüzü larından şelen bebekler çok güzeldir. Da yayın 19.35 havadis . 20,45 gramofon Fransa hükumetinin yeni bir karar birdenbıre kırıştı ve hüngür hüngür ağ mektub kâğıdı ve hokka kalem getırtti. mize böyle bir kitab hediye ettiğinden verdiği hakkındaki haberin kat'iyyen as ha bircok memleketlerden bebekler gön. 21.05 konuşma 21.35 kabare numaralarıdolayı tebrik ederiz. 23,35 havadıs, dans musikisi. derecekleri bıldirilmiştir. lamağa başladı. Çocuk gıbı, etraftan işı Uzun bir mektub yazdı. Beğenmedi, lı ve esası olmadığını söyliyebiliriz. Bu ROMA: Sergi tertib heyeti Taksim bahçesinde Kitab hakkında tam bir fikir vermek tilecek kadar sesli hıçkırıklarla ağlıyordu. bozdu, temize çekti. Sonra, o akşam bir 17,35 konuşma, karışık musiki, hava neşriyatın ne maksadla yapıldığı kolayca İnhisarlar İdaresinin Yerli Mallar sergisi için mündericatmı buraya kaydedelim: Sonya, bu göz yasları karsısında mü yere davetli olduğu aklına gelince mekiçin yaptırıp Bebek sergisine tahsis et dis . 18,20 küçük italyanlar için yayın, Kitabm başmda kullanılan kısaltma anlaşılabilir.» miş olduğu paviyonun, gelmekte olan be memleket yayını, yabancı dillerde konuş teessır olmakla beraber, bu hıçkırıkların ti'bu alelâcele çantasına soktu. Yüzünü ların izahile kullanılan kelimelerin yaDiğer taraftan İngilterenin de, Anabeklerln fazlalığına göre ihtlyaca kâfi gel ma 20,05 gramofon, fransızca haberleretraftan işitilmesi ihtimahle biraz endi oudraladı ve telâşla kazinodan çıktı. bancı dillerdeki mukabilleri var. Sondolu Ajansı tarafından yukanki habere miyeceği endişesile bu paviyona ilâveten 20,50 Yunanistan için yayın 21,10 hava dis, seyahat haberleri 21,45 komedi Mektubun müsveddesini, sünger kâğıdr ra motörlü vasıtaların sınıfları, faydaşeli. rağmen, bu Akdeniz anlaşmasını ilga diğer bir paviyon daha hazırlamağı tasar 22,35»senfonik konser, istirahat esnasmda Yapma yavrum, ağlama, sakin ol! nm arasında unutmuştu. Iarı ve mahzurları gösterilmiş. Alâkası etmediği anlaşılıyor. Çünkü Londradan lamafetadır. konuşma, en sonra havadis ve ingilizce Yerli bebekler icin müsabaka tertib e. Sonya kapıdan çıktıktan beş dakika dolayısile otomobil yollanna aid de bir Dıye onu tesellive çalısıyordu. Fran gelen bir haber, Akdeniz misakının In dilmiştir. Kazanacak bebeğe 100 lira ikra haberler. sua, hıçkırıklarına bıraz fasıla vermekle sonra Fransua tekrar kazinoya döndü. çok malumat, sonra da motosiklet, bi giltere tarafından kaldınlmadığını gös miye verilecektir. Geç kaldığı için şefi ile olan randevusu nek ve yük otomobilleri hakkında taf beraber gene kesik kesik ağhyarak: Müsabakaya iştirak şartları: termektedir: 1 Bebekler her turlu malzemeden ya Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar Öbürgün gidiyorum, dıye devam tıu kaçırdığını düsünmüş bu fırsattan isti silât verilmiş. Diğer bâhislerin isim^eri de şunlardır: Edene göre misak mer'idir pılabilir. dır: ettı, seni bir daha göremiyeceğımi düsün fade ederek Sonyayı tekrar görmek ar 2 Boyları 80 santimetreden fazla ol Aksarayda fEtem Pertev), Alemdarda Yolsuz arazi motör vasıtaları, mo Londra 16 Avam Kamarasının dükçe deli gıbi oluyorum... Ne olur be zusuna kapılmış, gerı dönmüştü. Garson, (Bsad), Hakırköyde fMerkezl, Be3'azıdda törlü nakil vasıtalarının hareket kuv bugünkü toplantısında bir meb'us Akde mamahdır. nımle beraber gelsen... Gel beraber gı ~ onu görünce: (Belkis). Eminör.unde f Minasyan), Fe. A vetinin tayini, otomobil işletme mas nizden çekilmekte olan İngiliz gemileri [ 3 Nihayet 28 temmuz aksamma kadar nerde (Emilyadi). Karagümrükte 'Suad), delim... Seni nekadar seviyorum bilir Madam şimdi çıktı, dedi, bir mek rafı, motörler ve yağ motörleri. motö Sergi Tertib Heyetine teslim edilmesi lâ Küçükpazarda (Hasan Hulusi), Samatya, nin Akdeniz devletleri arasmdaki karsı' zımdır. sin... Nekadar mes'ud olurduk... tub yazdı, biraz oturdu, gıtti. Hatta ba rün esas parçaları, otomobillerin elekKocamustafapaşada (Rıdvan), Şehremi Sonya, hayretle irkildi: ninde (Nâzım). Şehzadebaşında (Hamdi). km, sünger kâğıdı hâlâ orada duruyor. trik teçhizatı, Hafif ve ağır yağ motörBeyoğîu cihetindekiler: Çıldırdın mı? dedı, ımkânı yok. Fransuanın kalbi şıddetle çarpmağa leri, motörlü vasıtaların diğer ana parGalatada ıHüseyın Hüsnti). Hasköyde başladı. Sevgilisi, kendmden başka kıme çaları, işletme, bakım, arızalar, benzin (Barbut), Kasımpasada (Vasıf), Merkez ve yağ muayenesi, garajlar. Evet biliyordu... Menfi cevab alaca mektub yazmış olabilirdi? O gün, onun nahiyede ''Della Sudat, (Kinyoli), Şişlide (Nargıleciyani, Taksimde 'Limonciyan). Kitab resimlidir ve çok itina ile ba Bugün saat 17,5 da MATİNE ve gece saat 2 2 de SUVARE ğıni bile bile yaptığı bu teklife nadim ağzından isitemediği, bundan sonra belÜsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Parisin Paramount, Gomond Palas, London Coleseum, Scala Berlin o!du. Israr etmedı, gene sızlanmağa baş ki ebedıyen hasretıni çekeceği güzel söz sılmıştır. Büyükadada ^Şinasi), Heybelide (Ta tivatroları yıldızlanndan müteşekkil 35 kişilik büyük revü ladı. Şımdı gözyasları daha fazlalaşmış leri kalemınden olsun dınlemek ümidıle, naş>, Kadıköy, Pazaryolunda fRifat). Modada (Sıhhat), Üsküdar, İskelebaşında tı. Sonya. mütemadiyen onu tesellive uğ kendine hitaben yazıldığına şüphe etmeMevlid ıMerkezi raşıyor, çenesını oksuyor, yanağını ok diği mektubu, sünger kâğıdının üstünde Ortaköy sabık ikinci muhtarı Meh şuyor, hep ayni sözler, ayni kelimelerle ki ters sekillerden okumak için, masada medin ruhuna ithaf edilmek üzere buTeşekkür bu koca bebeğı susturmağa. gözyaşlarını kı kâğıdı telâşla kavradı. Fakat bu zah gün saat bir buçukta Ortaköy camisinGözümden lüzum görülen âcil bir a400 kostüm, 40 dekor. dındırmeğe çalısıyordu. O da meyustu, mete lüzum kalmadı; Fransua orada u de Mevlid okutturulacağından kendisimeliyatı muvaffakiyetle yaparak bana ni sevenlerin gelmeleri rica olunur. fakat duydueu yeıs tahmın ettıği kadar nutulan müsveddeyi bulmuştu.. yeniden bir hayat veren Cerrahpaşa Refikası kuvvetli değildi. İki senedenberi sevişi hastanesinde göz mütehassısı profesör Her akşam saat 24 te Ustünde sevgıli Sonyasının elyazısmı doktor İgersheimer ile hastane Başhe yorlardı. Sonva, biraz fazla süren bu mü tanıdığı kâğıdı okumağa başhyan FranAçık teşekkür kimi doktor Rüştü Çapçıya açık teşekn^sebetten usanmağa başlamıştı zaten. sua, şu cümlelerle karşılaştı: Senelerdenberi hayatımı zehirliyen kürlerimi bildiririm. Fransuanın bu anî suretle ayrılısı tam za«Azizim Madam Manyo, mesanemdeki taşı muvaffakiyetli bir Soma madeni müdürü Macid^Somer ^^^m^^^m^^m^^^m^^m^^^^^ Tel. 4 7 3 30 manında oluyordu. Usanc, bezgınlik devBugün bahsettiğiniz volanları, şık bir ameliyatla beni incitmeden çıkararak resı baslamadan, kendi kendine gelen bu kostümün üzerinde gördüm. Hakikaten hayatımı kurtaran ve iki haftada iyi Açık teşekkür iftırat bicilmiş kaftandı. Kızkardeşimin ameliyatını muvaffaki cok güzel oluyor. O robumu öyle yapınız. leştiren Zeytinburnu hastanesi bevliye yetle yapan. Zeyneb Kâmil hastanesi başFakat Fransua bir yandan sızlanıyor Perle rob ıçın de konuştuğumuz gıbi ha mütehassısı doktor (Süreyya Ata hekimî, kıymetli kadın hastalıkları mütedu. Cumadan sonra. onu bir daha göre reket edersiniz. Yalnız sırtın çok dekolte mal) a derin minnettarlık hislerimi ahassısı Bay Eyübe ve candan alâka gosteBu akşam: Bütün VARYETE programı Ue ve sureti hususiyede ren aziz doktor arkadaşlarıma, sevdikleri. ruiyeceği günler basladıktan sonra hali olması lâzım, unutulmasın. Robun pa lenen bildirmeyi kendime bir borç me ve değerli hastabakıcılara derin ve nice olacaktı? Ondan uzak yaşamağı, o zara mutlaka hazır olmasını da tekrar bilirim. yalnız 3 gün için angaje^ edilen sinema yıldızı ve WENN DU sonsuz şükran ve minnettarlık duygulan Gedikpa§a Tülcü sokak No. 1 Karabet nun aşkından mahrum kalmağı, onun gü hatırlatmak isterim. Cuma günü sabahı mı sunarım. JUNG BIST GEHöRT DlR DlE WELT filminin mümessilesi: oğlu Kevorg ikinci bir provaya geleceğim. Tam saat zel yüzünü görememeği havsalasına sığ Dr. Rifat Cafer Şıdal onda oradayım, provanm hazır olmasın) d;ramıyordu. t masından şımdi utanıyordu. Biraz dü Fransua, birdenbire, Sonyanın, ken ısterım...» V E FAT Fransua, mektubun alt tarafım oku şiindü, kalemi hokkaya batırdı ve müs dısmı dınlemedığıni farkeder gibi oldu. Sirkecide Hamidiye caddesinde 60 seGenc kadın, karşılarındaki masada, ga yamadı. Gözlerı karardı, içini büyük bıı veddenin altına şu cümleyi yazdı: «Manedenberi icrayi ticaret ve san'at eden yet şık bir erkekle beraber oturan gayet yeis kapladı. Fakat bu hali değiştirmeğe dam Manyoya verdiğiniz randevuya geç maruf tüccar terzi Bay Petri Harunoğlu şık bir kadını dikkatle süzmeğe başlamış muvaffak oldu... Ve yavaş yavaş vazi kalmayınız.» kısa bir hastahk neticesinde vefat et yetin bütün fecaati, daha doğrusu gülünc tı.. Fransua: Sonra bu kâğıdı zarfa koydu, Sonyamiştir. Cenaze merasimi yarrnki pazar günü saat on beşte Kadıköyünde Ba Sevgilim, ne var? diye sordu. Kar fecaati gözünün önünde canlanıverdi. nın adresini yazdı ve garsona verip posFiatlarda hişbir zammiyat yoktur. hariye caddesinde Ermeni katolik kili şımızdakiler bize mi bakıyorlar? Zan ' Biraz evvel döktüğü gözyaşlanndan, sev taneye gönderdi. PAZAR günü saat 17 de MATiNE dıği kadından ayrılmamak için vazife Çeviren: sesinde icra kılmacaktır. netmem. sını terketmeğe bile hazır vaziyetler al ı Sonya, sabırsızhkla: HAMD1 VAROĞLU Nöbetçi Eczaneler TAKSiM BAHÇESi TAMARA BECK Fiatlar 855035 ve tabldot 120 kuruştur. KARAMBA DANSiNG TEPEBAŞI BAHÇESİ LiLYAN DIETZ'in iştirakile FOLİES.... 1 9 3 6 Şerefine BÜYÜK GALA müsameresi Beşi kırk iki geçe «Cumhuriyet^ ın zabıta romant: 108 Yazan: ChaHes de Richler Muriel Smith, Atlas otelinin büyük holüne gelince durdu. Uzerine giymiş olduğu hizmetçısinin elbisesile. kendisini ar kadan gören herkesı aldatabılırdı. Faka 1 otelin ön tarafı büyük lâmbalarla aydın lanıyordu. Karşı tarafta da, biraz evvel pencereden görmüş olduğu adam nöbet bekliyordu. Genc kadın dışarıya çıksa yüzü görülecekti. Bir gazete aldı ve pe.v cereye arkasını dayıyarak okumağa baş ladı. Biraz sonra, sigarasının külünü silk mek ister gibi, kolunu dışarı çıkardı. Biı şey patladı. Muriel Smith gene sokağa camdan bir top atmıştı. Patlama, bekle nilen tesiri yaptı. Achille Bastien hemen koşarak ne olduğuna baktı. Bu sırada genc kadını kapıdan çıkmış, başmüfeüi'c arkasını dönmüştü. Tam köşeyi döneceğ/ Bîrada Bastien kendisini takıbe başladı. Az kaldı faka basarak kadını elden kaçıracaktı. Başmüfettiş, hiç bilmedıği sokaklardan kadının arkasmda dolaştı. Kadın, bir Karanlıkta kalan adamlardan biri ce dınız, değil mi? kere olsun arkasına bakmadan emin a kama casus salınmasını çekemem. Görü lâfı nu olur insanın arkasında olunca... Biraz durakladıktan sonra ilâve etti: binden lâmbasını çıkararak yaktı. Hali dımlarla ilerliyordu. Epey yürüdükten şürüz öyle ise şimdi. Doria, mazısini bilen bu adamdan «onra, büyük caddeleri bırakarak yap soDorieye gelince, bu kadın, hanımının İnsanın arkasmda «Intelligent Ser tüccannm kaçtığı kapı çeliktendi. A ç korkarak başını iğdi. Bunun üzerine kel kaklara saptı. oyunundan istifade ederek, göze gözük vice» olunca, bilhassa bu servis ilk ko manın imkânı yoktu, çünkü duvann için adam: Biraz sonra bir otomobilin klâksonu üç meden otelden çıkmıştı. Emdenerstrasse nuşmasını bilirse. den müteharrikti. Teşekkür ederim, dedi. Şimdi sidefa çaldı. Kadın adımlarını sıklaştırdı âe 13 numaralı mağazaya gitti. Adamlar Dorieyi otomobile atarak zinle açık açık görüşebıliriz. Bazı nokta Ne kadar? ve bu otomobile atladı. Muriel Smith, Kapıyı Yahudi jcıhklı bir adam aç sehir haricine çıkardılar. Araba süratle ları öğrenmek isterdim de. Yalnız ya Gerçi satıcı benim, ben fiat söy • başmüfettişin şaşkınlığını görmek için o mıştı. Bu mağaza hali dolu idi. ilerliyordu. Nihayet bir binanın önünde lan yok. İlk yalanda sizi derhal tevkif lemeliyim. Fakat talib çok olduğu için tomobilin camından baktığı vakit, gözüBiraz sonra başka bir adam gelerek durdu. ettiririm. mah müzayedeye koydum. Herkes bana nün önündeki manzara benliğinde büyük Dorienin önünde dikili Sükutu ilk bozar Kapıda duran adam askerce bir selâm Ne diye yalan söyliyeyim. Ben bir fiat teklif etsin. bir dehşet uyandırdı. Bir taraftan iri cüs genc kadın oldu: verdi. Genc kadını fena bir korku sar kimeseye fenalık yapmadım ki. Fakat ben fiat biçmeğe salâhiyet seli iki adam meydana çıkmış ve Achille Tezkerenizi bugün öğleden sonra mıştı. Kendisini yukarıya, kel kafalı bir Doğru. Yalnız bana bakın, Mar • * tar değilim. Siz ne verdiklerini söyleyin Bastieni yumruklan altında yere yıkmış alarak geldim. Ne söyliyeceksiniz? adamın yanına çıkardılar. Kel kafalı a tin Rusdalei tanır mısınız? t:. Kafası kaldırım taşının köşesine vuran Ne söyliyeceğim olacak? Hiç. Yal de büyüklerime bildireyim. dam önündeki dosyayı tetkik ettikten Dorianın kalbi durdu adeta. Bu, btşmüfettiş kendinden geçti. uız işi görüyorsunuz ya burada bir sürirl Evvelâ onlara hatırlatın ki ziyade sonra başını kaldırarak: onun eski dostunun ismi idi, Dorianın i Muriel Smith az kaldı otomobili dur halım var. En çok kim fiat verirse ona sile acele etmeleri lâzım, sonra ilâve edin, Ne zamandanberi Berlindesiniz? hanet ettiği adamın ismi. Kel adam de Iranda bir hükümdar var, istiyenlere, top diye sordu. duracak ve Bastienin imdadına yetişe satarım. vam etti: cekti. Fakat tanınmak korkusile vaz geçHalılara yaklaşıp göstermeğe başb rağa delık açmak müsaadesmi veriyor. îki gündenberi. Paristen salı günü Martin Rusdale hüsnü halinden tı. Esasen otomobil de köşeyi kıvırmış ve yarak: Herif bunlan söyledikten sonra çıkma akşamı saat 8,38 ekspresile geldim. dolayı hapisten çıkmış, fakat her ta döğüşü karanlıkta bırakmıştı. Şuna bakın, diye devam etti, Irak ğa hazırlandı. Kapıya gelince oradan iki Kel kafalı adam bir fişe baktıktan rafta, intikamını alacağını söylüyormuş. Muriel Smith sordu: tan geliyor. Evet, Iraktan, herşeyin mev adam zuhur etti. Ilerde gelen öndeki iki sonra tasdik etti. Gerçi bugün kendisi İngilterede... Lâ • Bu adama hücum edilmesini kiın cud olduğu bu memleketten. Şu sağlam basamağı görmiyerek yuvarlandı ve yu Tamam. İsminiz? kin küçük bir işaret onu buraya getirteemretti, siz mi? lığa bakın. varlanırken de arkadaşını sarstı. Hali tüc Doria Lambton. bilir. Dıreksiyondaki adam hayır makamınDorie bunlardan fazla birşey anlıya can bundan istifade ederek, kadının be Nasıl? Benden öğrenmek istediğiniz ne • da başını salladı. mamıştı. Fakat «Irak» kelimesi dikkatinı linden yakalayıp heriflerin üzerine attı. Avustralyalı Doria Lambton. dir? Hayır mı? Demek öbürleri? O çekti. Binaenaleyh yapılan tekliflerin ma Bu suretle kazandığı zamanı iyi kullana Yalan söylüyorsunuz. Doria Doria, muhasımının kendisini sokmak halde ağzmızı açtınız? nası hususunda şüpheye yer yoktu. rak mesafeyi açtı. Birdenbıre mağazaya Lambton. Sizin müstear isminiz. Asıl istediği hale gelmişti. Bu kel adam, AlAdam ayni şekilde başını salladı. Her halde pahah olsa gerek? diy* bir karanlık çöktü. Bir kapının açıhp ka isminiz Mary Gordondur, saklamayın. man mukabil casusluğunun şefi idi. Genc O halde muhakkak bu işi C. 22 sordu. pandığını sonra da bu gürültüyü ayak ses Isminızi size İngiliz hükumeti değıştirtti, karlına cevab verdi: yaptı. Fevkalâde doğrusu bu! Fakat ar] Bazıları için evet! Fakat masarifin lerinin takib ettiği işitildi. ~ünkü siz on seneye mahkum bir kadın, lArkası var]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog