Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

18 Temrmız 1936 CUMHURİYET SON TELEFON MABERLEQ TELCRAF ve TCLSiZLE Fena alıştılar! komünistlerin bir takım karışıklıkla çıkara cakları da haber venlmektedır. Hükumet asayiş ve intizamın muha fazası icin şiddetli tedbirler ahnmasıni Vıer tarafa telgrafla bildırmıştır. Rendeki Alman askeri artırılıyor Konferans etrafmda tetkikler Yunanistan tütün işçileri gene umumî grev ilân etmepi kararlaştırdılar Atina 17 (Hususî) Kavala fabri katorlannın Lok Avutunun devam et • mesine karşı tütün ışçilennın de yenıdf" yirmi dört saatlik bir grev ilân ettikleri Kavaladan Dahiliye Nezaretine bildi rilmektedir. Hükumet grev esnasında asayışın bozulmaması için civardan birçok askerî kıt'alar celbetmiştir. Heligoland istihkâmları ve üsleri de ikmal edilmis vazivete geldi Yeni mukavelename, esas itibarile Türkiye ile Daily Herald gazetesinin dün gelen Sovyet Rusyanın istedikleri şekilde yapılmıştır nüshasında siyasî yazıcısı «Almanya Rene asker sevkedıyor» başlıklı bir yazısında şu mütaleaları dermeyan etmektedir: Dün akşam Londraya gelen haberlere nazaran Her Hıtler Renın «temsılî» işgalini hakikî bir işgal şekline sokmak kararını vermiş bulunuyor. İyi haber alan mehafile göre Rendeki Alman garnızonları hududun Fransa kısmında mevcud garnizonların kuvvetleri derecesine çıkarılacaktır. [Bfiştarafı 1 inci sahifede] Monhöde Türk ve Sovyet siyasetlerinin zaf eri IHEM NALINA MIHINA Hem kel, hem fodul Sir iddia oğazlar konferansının birkaç gün evvelki bir celsesinde, ba zı murahhaslar tarafından müsellâh ticaret gemilerinin ticaret gemisi olduğu iddia edilmiş, murahhas heyeti miz de pek haklı olarak bu nevi gemilerin harb gemisi olduğunda ısrar etmiştir. Büyük Harbde, Almanlar kayidsiz şartsız denizaltı harbine başladıklan zaman, İtilâf devletleri bütün ticaret gemilerini topla teslih etmislerdi. Bu gemiler, o zaman pek azalan ve İtilâf zümresinin devletler hukuku filân tanımıyan azılı siyaseti karşısında fena vaziyete düşmüş olan bitaraf devletlerin limanlarında, mecburen, harb gemisi değil, ticaret ge misi muamelesi görmüşlerdi. itilâf dev letleri, Alman denizaltı gemilerine karşı şiddetli bir propaganda harbi de açmış lar, bunları korsan telâkki etmeğe kalkışmışlardı. Ticaret gemileri de işte bu korsanlara karşı, kendilerini müdafaa için, teslih edilmiş oluyorlardı. Hakikatte ise, iki taraf ta en azgın, en kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde harbediyorlardı. Bu, yannın harbinde de böyle, hatta daha fena olacak, ticaret gemileri de mükemmelen teslih edilecektir. Bu gemilerin i çinde, süratleri 14 milden başlıyarak 33 mile kadar çıkan irili ufaklı her çeşid tekne vardy. Hatta, bunlann teslihatı şimdiden hazırlanmıştır. Kimbilir, belki de topları, ambarlannda yatmakta ve topçuları da, harbe intızaren, başka hizmetler görmektedirler. Komünist meb'uslarm vaziyeti fena Atina 17 (Hususî) Pire grevin Pirede de tuğla harmanları işçilerilp deki kanlı hâdiselerin müşevviki olmak sair bir takım işçiler grev ilân etmislerdi. üzere tevkif edilen komünist meb'usu Selânıkten gelen telgraflarda tütün u Manoleas hapisanede devam ettiği aç çileri birlik merkezı bütün Yunanistano lık grevi netıcesınde çok fena bir hale famil olmak üzere yirmi dört saatlik u gelmiştir. Hapisane müdürü meb'usun Bu meyanda işgaldenberi ancak 800 gıda almamasından dolayı emoptiziye mumî grev ilân edilmesine karar vermi« uğradığını ve hayatının tehlikeli bir dev asker mevcudlü Saarbrucken garnizonu tir. Birlik grevin hangi gün ilân edilece 15,000 kişiye iblâğ olunacaktır. ğini gizli tutmaktadır. Bu grev esnasında reye girdiğini bildirmiştir. Bu tedbirlere gayrımuntazır nazarile <»><mi'»mıımııııııııııınıııınıııııııııııi!iıi!iııııtııınnHiıııı>nı bakılamaz. Mart konuşmalarında bir çareihalle destıres olunamadığı takdirde Rendeki Alman kuvvetlerinin fazlalaş1 tırılacağı kat'î olarak tahmin edilmekte Amerikada sıcaktan idi. Ayni zamanda gene doğru malumat alan mehafile nazaran Rende istihkâm ölenler 4137 kişi inşaatı da süratle ilerlemektedir. Şikago 17 (A.A.) Merke? * * • garb mıntakalarında sıcak d' Plânör uçuşunda parlak bir derece Muthis rakam Vecihi 5 saat 45 dakika havada kaldı İnönü 17 (A.A.) Yelken uçuşu kampında büyük bir faaliyet göze çarpmaktadır. Bilhassa Rusyadan gelen ta lebenin kampa iltihakından sonra posta ve grup çalışmalanna başlanmıştır. Kampın bulunduğu tepeler yelken uçuşlanna çok müsaiddir. Bu tepelerde günün her saatinde suudî cereyanlar bulunmaktadır. 14 temmuz salı günü yapılan uçuşlarda Türkkuşu uzmanla rından Anohim P. S. 2 tekâmül pftnö rile üç saat 10 dakika havada kalmıştır. Ertesi gün saat 14.17 de Vecihi havalanmış. 800 metro yükseklerde suudî cereyanlara raslıyarak 5 saat 45 dakika havada kalmıştır. İniş saati olan 20,30 da hava karar masaydı Vecihi uçuşuna devam ede cekti. Hatırlarda olduğu üzere uçuşlara başlanması münasebetile İnönünde yapılan törende Bayan Sabıha böyle bir cereyana tesadüf etmiş 20 dakika yel ken uçuşu yapmıştı. Türk Hava Kurumu, bu dereceleri ve bundan sonra alınacak dereceleri tesbit ederek tasdikı için beynelmılel hava federasyonuna bildirecektir. tekrar başgöstermistir. Bu yaz diye kadar Birlesik Amerika hük metlerinde ölenlerin sayısı 4,137 yı bulmustur. Filistin isyanı Arab reisleri uzlaşmaktan kacınıyorlar Kudüs 17 (A.A.) Umumi yorgun luğa rağmen Arabların grevi, devam etmektedir. Arab reisleri. uzlaşmaktan kacınmakta berdevamdır. Bunlar. hü kumetin Yahudı muhaceret meselesınde mühim fedakârlıklara razı olacağını ümid etmektedirler. Maamafih bu muhaceret hareketi, devam etmektedir. Filvaki. nisan eylul sömesterine aid olan kontenjan bu son günlerde veril miştir. Yeni gelen tngiliz askerleri Londra 17 (Hususî) Bugün Mısırdan iki tabur İngiliz askeri daha Fılistine muvasalat etmiştir. Yunanistan Akdeniz paktını hükümsüz sayıyor Bolu Atatürk gününü Roma 17 (A.A.) Stefani Ajankutluladı sı bıldırıyor: Yunanistan, Italyanın Atinadaki mumessiline, Milletler Cemiyeti paktının 16 ncı maddesine istinad eden Akdeniz anlaşmalarını hükümsüz addettiğini res men bildirmiştir. Yunan hükumeti bundan evvel key fiyeti Londraya da bildirmiştir. Bolu 17 (A.A.) Bugün Bolulular günlerdenberi sabırsızlıkla beklediklerı Atatürk gününe kavuştular. Bolulular civar köylerden gelen halkla birlikte Atatürk gününü coşkun tezahuratla kutlulamaktadırlar. Bu kutsal günde bulunmak üzere raylavlarımız gelmişlerdir. Dün denberi sehir baştanbasa sevimli bayraklarımızla donandı, taklar kuruldu. Bu gün saat 10 da başta mızıka olduğu halde bütün esnaf teşkilâtı, halk ve mektebliler sıra ile caddeleri dolaştılar. Uray, Parti ve Cumhuriyet meydanında hatıbler Atatürk günü hakkında heyecanlı söylîvler verdiler. Uray ortamekteb sa lonunda misafirlere bugünün şerefine 200 kişilik bir öğle ziyafeti verdi. Ziyafette söylevler verildi. Abant ve Yeşilova spor kulübleri bir maç yaptılar. Bütün tesekküllerin ve halkın ve mekteblilerin iştirakile gece büyük bir fener alayı yapıla cak, Cumhuriyet meydanında durularak millî oyunlar oynanacak ve askerî parkta bir gardenparti verilecektir. Bugün ve gece Bolu en neş'eli gününü yaşıyor. Bolulular Ulu Onderlerine içten saygı ve minnetlerini tazelemeğe fırsat buldular ve bugünü emsalsiz surette kutluladılar. Almanya mühim bir hareket mi hazırhyor? Londra 17 (Hususi) Berlinden bildirıldığine göre. Almanya yakında İngiliz muhtırasma cevab teşkil edecek mühim bir harekette bulunacaktır Akdenizden ayrılan harb gemileri Londra 17 (Hususî) Cebelitarik taki bütüfı İngiliz harb gemileri bugün İngiltereye hareket etmışlerdir. İskenderiye 17 (A.A.) Royter bü diriyor: Akdeniz İngiliz donanmasına mensub olup burada toplanmış olan harb gemilerinden sekızi Maltaya ve biri de Yu nanistana yarın hareket edecektir. n iğer üçü İskenderiyede kalmaktadır. Morning Postun bahriye işleri mütehassısı 14 temmuz tarihli nüshasında «Heligoland tekrar tahkim olunuyor» serlevhasile şunları yazmaktadır: Dün Avam Kamarasında sorulan bir suale cevaben tahkim edildiği Vikont Cranborne tarafından itiraf edilen Heligoland adalarının Almanlar tarafından tahkimine birkaç aydanberi başlanmıştır. Orayı ziyaret eden sahibi salâhiyet bir ecnebî zabitine nazaran istihkâmlann inşaatı tekemmül etmis ve hemen hemen bitecek bir hale gelmiştir. Yalnız tayyare topları, alçak zaviyeden ates edebilen toplar ve bomba tesir etmiyen sığınacak verler ikmal edilmış değil, ayni zamanda liman isi de ilerlemis bulunuvor. Kaymak istidadını gös teren kavalıklar da betonarme inşaat ile takviye olunmuştur. Hava tehlikesine binaen limanda fazla harb gemisi bulundurulmıyacağı da sövlenmektedir. însa edilen deniz tayyare üssü hemen hemen ikmal olunmus gıbidir. Ayni zamanda venı Alman denızaltı gemileri icin de betonarme sığınak13 Harb halinde Boğazlardan gelar insa olunmıı«t>ır. Unut"'"iamalıdır ki çecek muharib devletlerin harb gemileri, Büvi'k Harhde Bru£^' ı ki bu nevi sıtfr Boğazlar mıntakasında harb haklarını isnacak mahallere karsı İtilâf devletleri bir tima] edemezler. sev vaDmaktan âcîz lcalmıslardı. 14 Boğazlar mıntakasında askeri ve sivil tayyarelerin uçuşu Türkiye nizamatına tâbidir. Memnu mıntakalar üs tünde sivil tayyareler de uçamazlar. Av rupadan Asyaya, Akdenizden Karade nıze gidıp gelecek sıvıl tayyarelere em • niyet içinde uçmalarını temin edecek yol göstereceğiz. 15 Boğazlar komisyonu ilga edil Paris 17 (A A.) Meb'usan meclisi. miştir. reyiam encümeni, nisbî temsil esasını 16 Mukavelenin hiçbir hükmü, 1 reye karşı 17 reyle kabul etmiş ve Milletler Cemiyeti misakından mütevel müteakıben kadınlara intihab hakkı bahşeden kanun projesini tanzim ede lid hak ve mükellefiyetleri ihlâl etmiye cek raportörleri tayine karar vermistir. cektır. 17 Mukavelename Türkiyeden Harb •Jeslihatının millileştirilmesi başka bes devlet tarafından tasdik edi Paris 17 (A.A ) Dün sabah meb'u lince kat'î surette mer'iyete girecektır: san meclisi harb teslihatının millüeş fakat ayn bir protokol mucibince Tür tirilmesi meselesini müzakere etmiştır. kıye, derhal tahkimata başhyacaktır ve Meclis. millileştirme yerine daimî bir mukavelenamenin diğer maddeleri de kontrol vücude getirilmesi suretinde bir ay sonra muvakkaten mer'iyete gi meb'uslardan M. Valentin tarafından yapılan tadil teklifım 164 reye karşı recektir. 18 Yeni mukavelename 50 sene 393 reyle reddetmiştir. Meclis, bu meselenin müzakeresine müddetle mer'i olacaktır. Fakat beş sebugün de devam edecektir. nede bir, tadili mümkündür. harb gemileri ve filoları mısafir gelebi lirler. Fakat geldikleri yollardan avdet etmeleri şarttır. 6 Boğazlardan denizaltı gemisi geçemez. Karadenız devletlerının harıc de yapılan veya tamıre giden gemileri müstesnadır. Bunlar Türkıyenın müsaa desile deniz üstünden geçebılirler. 7 Transit harb gemileri, Boğazlar mıntakasında geçışın ıcab ettırdıği müd detten fazla kalamazlar. 8 Harb gemileri Boğazlar mınta kasında tayyarelerini uçuramazlar. 9 Sulh zamanında, Karadenize 30,000 tondan ve Sovyetler filosu bu günküne nazaran on bm ton artarsa 45,000 tondan fazla ecnebi harb gemi«i giremez. Harb zamanında 10 Harb zamanında Türkiye bı tarafken muhariblerin harb gemileri Boğazlardan geçemez. Milletler Cemiyeti nin verdiği vazifeleri ifa edecek gemilerle Türkiyenin de dahıl olduğu mıntakavî parktların vecibelerini yapacak gemiler müstesna. (Meselâ Türkiye, Sovyet Fransız paktına iştirak ederse, bir harb halınde, Sovyet ve Fransız harb gemileri Boğazlardan girip çıkabileceklerdir.) 11 Türkiye muharibken Boğaz lardan harb gemilerinin geçişi ve geçiş şartları tamamile Türk hükumetinin ih tiyannda olacaktır. İstediğimizi geçireceğiz, istemediğimize olmaz; diyebileceğiz. 12 Türkiye, kendini harb tehlike sine maruz görürse, Milletler Cemiyetine ve mukavelede imzası olanlara keyfiyeti haber vermek suretile harb gemilerinin geçışini, yukandaki maddede olduğu gibi tamamile kendi idare edecektir. Yal nız Milletler Cemiyeti Konseyinin ve imza sahibi devletlerin bu harb tehlike sini varid görmeleri lâzımdır. Konsey sülüsanı ekseriyetle ve mümzi devletler ekseriyetle harb tehlikesini varid görmez lerse aldığımız tedbirlerden vazgeçmeğe mecburuz. Diğer maddeler Son gelen haberlere göre, mukavele namenin Italyanın imzasına açık bırakılması da kararlastırılmıştır. Türkiyenin ve Sovyet Rusyanın istedikleri oldu Fransız kadınları Bu sefer intihab hakkı kazanacaklar gibi M. Litvinof 60 yaşına bastı Moskova 17 (A.A.) M. Litvinofun altmışıncı yıldönümü münasebetile. Halk komiserleri meclisile parti mer kez komitesi. Molotof ve Stalin imza larile M. Litvinofa bir tebrik telgrafı göndererek kendisinin şahsmda barış davasının yorulmaz mücadelesini se lâmlamışlardır. Sovyetler Birliği Merkezi İcra ko mitesi. Litvinofun bu yıldönümü mü nasebetıle, barış için olan mücadele sahasmdakı büyük muvaffakiyetlerinden dolayı. kendisine Lenin nişanının ve rilmesine karar vermistir. Ankarada görülen suikasd davası Heimvehrenler de Alman Avusturya anlasmasım tasvib ettiler Viyana 17 (Hususi) Heimvehren lerin Prens Ştarhembergin riyasetinde olarak yaptıkları kongre bıtmiştir. Bu münasebetle Alman Avusturya anlaşmasını takdir eden ve bolşevizme hü cumlar yapan bir beyanname neşredilmiştir. Yeni mukavelenamede, esas itibarile, Türkiyenin ve Sovyet Rusyanın istedikleri kabul edilmiştir kı doğrusu da bu dur. Çünkü Boğazlar işinde, birinci de recede, Türkiye, ikinci derecede de başta Sovyet Rusya olmak üzere Karadenız devletleri gelir. Onun için, bu devletle rin emniyet ve müdafaa haklarile men faatlerinin diğer hak ve menfaatlerden üstün tutulması tabiî ve zarurî idi. Vaziyeti umumî bir şekilde hulâsa e dersek, yeni Boğazlar mukavelenamesi: A Türkiyenin emniyet ve müda faasını tamamile temin edecek bir ma • hiyet almış, bize evimizin apaçık olan kapısını kapamak, Türkiyenin kalbgâhını müdafaa etmek ımkânını vermiştir. B Karadeniz, tam Sovyet Rusya nın ve diğer Karadeniz devletlerinin işine gelen bir şekilde hem açık, hem de kapalı deniz vazıyetine gırmiştir. Harb zamanında, Karadeniz, bu denizde sa hildır olan devletlerin müdafaası bakı mından kapalı bir denızdır; çünkü Akdenizden oraya harb gemileri giremiyeceklerdir. Ayni zamanda, Milletler Cemi Şimdı, gelin beraberce böyle müsellâh yeti paktı, Türkiyenin dahil olduğu mıntakavî paktlar gibi kayidlerle Karadeniz, ticaret gemilerile Boğazlar mıtakasında icabında, daha ziyade Karadeniz dev nasıl bir baskın yapılabileceğini tetkik eletlerinin işine yanyacak bir şekilde, delım: harb gemilerine açılacaktır. Sayın Avrupa devletlerinden birinin, Türkiye Karadenizin kapıçısı Türkiyeye karşı, siyasî, sevkulceyşî ve taYeni mukavelename, Türkiyeyi eski biyevî bir baskın hazırlamış olduğunu si gibi gene Karadenizin kapıçısı yapmak farzedelim. Bu devlet, bize, hergün suretile devletimizin esasen mühim olan dostluğundan dem vurmuş, tatlı diller mevkiini bir kat daha mühimleştirmiştir. dökmüş ve nasılsa gafil tarafımıza resgelKaradeniz devletleri de, Akdeniz dev miş te biz de ınanmış olalım. Bu dev letleri de, bundan sonra, Türkiyenin letin, Boğazlar mmtakasından geçmekte dostluğuna daha fazla ehemmiyet vere bulunan, 15,000 tonluk ve 9 tekneden ceklerdir. Çünkü Türkiyenin dahil bu mürekkeb bir filosu olduğu gibi, ayni zalunduğu mıtakavî paktlar, Boğazları manda, gene Boğazlar mıntakasında, bir harb hailnde açıp kaoamakta en mühim sürü ticaret gemileri de bulunuyor. Ticaret gemileri Boğazlardan gece ve gün bir amildir. düz, kayidsiz ve şartsız geçebilirler. Bu Diğer taraftan Boğazların tahkimile gemilerin herbirinin en az dörder l&nz Şark sulhu da tahkim edilmiş demektir. Çünkü, Türkiyeye taarruz etmek bugün kalkanlı 15 lik topla ve ikışer tane tor künden çok daha güç olacaktır ve Ka pito kovanile teçhizi işten bile değildir. radeniz devletlerine Karadenizden hü • Büyük gemilere daha fazlası da konulacum etmek imkânı hemen hemen kal • bilir, hatta, güvertenin top konulan kıs mı, takviye edilince, 15 lik topları bü mamıstır. yüterek 20 santimlik ağır topa kadar çıBoğazlar meselesinde evvelâ Türki karmak ta kabildır. Fakat biz, sadece yenın, sonra da Sovyet Rusyanın siyasası, 15 lık toplar konulduğunu kabul edelim. daha doğrusu elele vermiş olan iki komşu Yırmi ticaret gemisinin ambarlarına giz lice 20,000 asker de doldurulabileceğini devletin müşterek haricî siyasetleri büyük unutmıyalım. bir zafer kazanmıştır. Böylece, 15,000 tonluk harb gemisi Abidin Daver DAV'ER nin üstüne, 80 tane 15 lik top ve 40 taBir kilometroluk saha birden ne de torpito kovanile mücehhez bir yardımcı kuvvet ilâve edilmiş oluyor. Bunatıldı Moskova 17 (A.A.) Dün. Çeliabins lar, Boğazlar mıntakasında hem Türk ki yakımndaki Korkmoda maden da donanmasına, hem Türk ordusuna Bomarları açmak için 1800 ton patlayıcı ğazlar haricindeki esas kuvvetlerile rmiştereken pekâlâ bir baskın yapabilirler. madde atılmıştır. Bu suretle bir kilometro boyunda, 20 Bu anlattığımız bir faraziyedir; ha metro derinlığinde ve 85 metro genişlikikatte Türk kara, deniz ve hava kuv ğinde bir toprak kütlesi atılmıştır ki, şimdiye kadar tatbikı mutad olan usul vetleri daima tetikte bulunacaklardır. lerle bu iş ancak bir buçuk, iki senede Fakat donanmamız, bir muharebe kru vazörü, iki eski kruvazör, dört muhrib, yapılabilecektir. Bilgi akademisinin hususî surette gön beş denizaltı gemisi, üç hücum botu ve derdiği bir tarassud heyeti bu patlama iki tane de vaktile mutantan bir surette dan tevellüd eden yer sarsıntılarını torpito kruvazörü ismi verilen gambot kavdetmıstir. tan ibarettir. Deniz kuvvetlerimiz mah dud olduğuna göre, Boğazlardan içerij girecek müsellâh ticaret gemilerini, harbj gemisi telâkki etmekte yerden göke kaj dar hakkımız vardır. Esasen, muharet etmek için teslih edilmiş olan her gemi» elbette bir harb vasıtasıdır. Başka türli olmasını akıl, mantık ve harb hukuku kabul etmez. Ticaret gemilerini, Hamidiyeden fazlal silâhlandırıp ta bunlar, harb gemisi de ğildir, demeğe türkçede «hem kel, he fodul» derler. M. Şuşniğin yeni bir beyanatı Viyana 17 (A.A.) Başbakan Şuş nig, katolik teşkilâtma hitaben neşrettiği bir beyannamede. Avusturyanın feda etmediği ve asla feda edemiyeceği bir şey varsa o da istiklâli olduğunu bildirmektedir. Meksikada grev Meksiko 17 (A.A.) Greve elektrik ışçilerinin de iltihakı üzerine başlıca 8 hükumet dahilinde elektrik hizmet leri durmuştur. Tramvaylar işlemediği gibi telefonlar da işîememekte ve elektrik lâmbalan yanmamaktadır. Atatürk ve İsmet Inönünün resimleri Cumhuriyet Halk Partisi Eminönü kazası ve Eminönü Halkevine Atatür kün ve îsmet İnönünün imzalı fotoğ rafileri dün merasimle asılmıştır. Bu münasebetle Eminönü Parti kaza reir' Tevfik Oras bir nutuk söylemiştir. Belçika bir miktar askeri silâh altına toplıyacak Brüksel 17 (A.A.) Meb'usan meclisi, hali hazırdaki beynelmilel vaziyet dolayısile mütehassıs birkaç askerî kıtanın üç ay daha silâh altında bulundurulmasını 29 muhalif ve 24 müstenkife karşı 94 reyle kabul etmiştir. PARİS BORSASI Paris 17 (Hususi) Paris borsasının bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Londra 75.84. Nevyork 15,08 1/2, Ber lin 609.50, Brüksel 255,12 1/2, Madrid 207.25, Amsterdam 1028, Roma 119, Lizbon 68.65. Cenevre 493.37 1/2, bakır 40 17/6 41 7/6. kalay 187 7/6, altın 138,10, gümüş 19 5/8. Ankara Baytar Fakültesi talebeleri Evvelki gün görülen muhakemede alman resimlerimiz: Heyeti hâkimeyi ve müdafaaları esnasında Müddeiumumi ile avukatı ve not alan gazetecileri göstermektedir. Bir memleket gezintisine çıkarak şeh rımj rimize de gelmiş olan Ankara BaytaraH Fakültesi talebeleri, dün muallimlerile^* beraber Orman Fakültesine gitmişler ^ ve bilâhare iki Fakülte talebeleri bir arada tetkiklerde bulunmuşlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog