Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 18 Temmuz 1936 VIYANA OONUŞU Tarihi tefrika: 9€ M. TURHAN TAN Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Belediyenin çok güzel bir kararı Amerikalı Riket şehrimize geldi Ticaret Odasmda dünkü toplantı Almanyanın diledikleri ^ talyanın teşvikile Avusturyanm Â7M manya ile anlaşmış olması ve iki Alman memleketinin siyasette birlikte yürümelerine ortada bir mâni kalmaması, Avrupadaki siyasî vaziyeti ta esasından değiştirdi. Avusturyanm akıbeti belli olmaması bütün Avrupayı emniyetsizlik ve istikrarsızlık içinde bulunduruyordu. Avusturya, gerek politika, gerek iktısad noktasmdan Almanyanın mütemmimi olduğu halde, bu iki memleketin siyaset ve iktısad sahalannda birleşmelerini ne İtalya, ne Fransa ve ne de Fransanm Orta Avrupadaki müttefikleri asla istemiyorlardı. Türk ordusunda yiyecek kıttı, asker lâyıkile karnını doyuramıyordu; ot hiç yoktu! Maksadı Kontun başını palasının u kodulann tesirini azaltmaya çalışmakla İtalyan Habeş cuna takıp düşmana göstermek ve panik beraber kendini endişeden kurtaramıyorTicaret Odası meclisi dün gürültül* İstanbul Belediyesi bu sene, henüz harbi arıfesinde Ha yaptırmaktı. Fakat bu işe el vuramadan du, sersem bir durumda bocalayıp duru ilk tahsil çağında bulunan çocuk ana ve "beşistanda elde etbir topîantı yapmıştır. Mecliste evvelâ gebir yana sıçramak mecburiyetinde kaldı. yordu. Viyanalılar ise bayram yapıyor babalarını cidden memnun edecek bir tiği petrol imtiya çen celsenin zaptı okunduktan sonra müdbeynelmilel Çünkü Kont Horazio, acı acı haykıra lardı. Sent İstefani kilisesinin çanı sabah karar vermiş bulunmaktadır. Vali ve Be zile deti biten borsa idare heyeti yerine yeni rak üzerine atılmıştı ve kılıcmı göğsüne tan akşama kadar şen şen ötüyor ve ge lediye Reisi Muhiddin Üstündağ, her bir hâdiseye sebeheyetin seçilmesi için yapılacak intihaba sokmak üzere bulunuyordu. Kara Meh celeri de çan kulesinden işaret fişekleri çocuk babasını sevindirecek olan bu te bijet veren meş nezaret edecek heyet seçilmiştir. tned, yaygara ile yapılan bu saldırışı sü atılarak yardımcı orduya şehrin selâmet şebbüs hakkında dün kendisile görüşen hur Amerikalı M. Lıman tarıfe komisyonunda bulunacak Rıket, Yunanistankunetle karşıladı ve kısa bir mücadele te bulunduğu müjdeleniyordu. Yalnız bir muharririmize demiştir ki: Oda murahhaslan seçildikten sonra İktr dan şehrimjze gelden sonra onu da Ştarenbergin yanına Avusturya payitahtmın değil, Macaris Bu devletler iki Alman devletinin ansad Vekâletinin isteği gibi Odaca hazır« Maatteessüf memleketimizde ço miştir. tanın, Lehistanın ve bütün orta Avru ölü olarak yatırdı. laşması ve birleşmesile Avrupanın karalanan elma raporu münakaşasız kabul ecuk bahçeleri ve çocuk oyun yerleri buDünyanm en büBu işler olurken sipere dolan Türkier panın mukadderatını da tayin edecek bü güne kadar henüz açılmamıştı. Bu yüz yük iş adamlarm Meşhur petrol im dilmiş ve Vekâlete gönderilmesine karar sında ve bilhassa ortasında kuvvetler arade Nemselilerin çoğunu doğramışlardı, yük günün yaklaşmakta olduğu bir sıra den, bilhassa hal ve vakti yerinde olmı dan olan M. Rike tiyazcısı M. Riket verilmiştir. Bundan sonra patateslerin sındaki muvazenenin kendi zararlarına siperin sahibi olmak hakkını hemen he da Türk ordusundaki umumî vaziyet şöy yan ailelerin çocukları, terbiyevî bakım tin Habeşistanda elde ettiği petrol im standardize edilmesi hakkında hazırlanan bozulacağından korkuyorlardı. Ingiltere tiyazına siyasî bir mahiyet atfedildi talimatname projesinin okunmasma geçil dahi Avusturyanm herhangi suretle Almen elde etmişlerdi. Artık sıra öbür si leydi: dan ihmal ediliyor ve en çok tatil za perlerindi ve Viyana yolu açılıyordu. manya ile birleşmesinden doğacak siyasî Yiyecek kıttı, asker lâyıkile karnmı manlannda çocuklar tamamıle serbest ğinden, Amerikan hükumeti bu işle hiç miştir. Kara Mehmed, elle tutulacak kadar doyuramıyordu. Ot, hiç yoktu. Altmış bırakılıyordu. Bu vaziyet, yalnız bu çobir alâkası olmadığını resmen ilân et Bu projenin müzakeresinde mecliste ve askeri avakıbi düşünerek bu meselenin yakmlaşan nihaî zaferin zevkini şimdi yetmiş kilometro uzaklardan bin güclük cuklar ve velileri için değil, memleket i miş ve bu imtiyaza iştirak eden Stan Avrupanın başına bir iş açmamasına ve dard Oil şirketi de imtiyazdan çekil birçok münakaşalar olmuştur. Bilhassa den duyuyor, heyecandan içın ıçın tıtri Ie tedarik olunup getirilen otlar ihtiyaçin, nihayet şehrin umumî hayatı için de mişti. birinci madde birçok itirazlara yol aç kendisinin dahi istemiyerek Avrupanın yordu. Henüz kılıcdan geçirilmemiş düş cm yirmide birini temin edemediğinden karasmdaki kanşık işlere sürüklenmemepek zararlı neticeler vermekte gecikmi Buna rağmen Italyanlar bu işten şid miştir. Bu maddede 25 gramdan aşağı man artığını tepeletip yoldaşlarını ilerive atların çoğu bir deri, bir kemik halindeyyordu. Bunun ö'nüne geçmek için çareler detle asabileşmişler ve bazı devletlerin patateslerin satılmaması ciheti iltizam e sine ehemmiyet veriyordu. Lokarno Misaldırmayı düşünüyordu. Gece de yavaş di. Bu hayvanlarla harbe girmek imkânı aradık. Maarif müdürile de görüştükten Habeşistandaki tabiî servetlerin İtal dilmekte idi. Söz alan Bedri Nedim ve sakı yerine Avrupanın huzur ve emniyeyavaş siperleri, ölüleri, yaralılan kucak yok gibiydi. Yaralılar bakımsızdı, met tini muhafaza edecek yeni bir anlaşma sonra ileride açacağımız çocuk bahçele yanların eline geçmemesi için evvelce Murad Forton ihrac mallarımızın stan lıyordu. rislerde kıvranıp duruyorlardı. Zafer rine doğru ilk adım olmak üzere şehrin aralarında anlaştıkları kanaatini hasıl dardizesi arzu edilen bir şey olmakla be yapılmast için Almanyadan sorduğu suetmişlerdi. Nitekim İtalyanlar bu im raber bir metaın ticaretten men'i doğru aller arasmda bu büyük devletin AvusTam bu esnada bir ses, nereden geldi sonunda ganimete konmak hırsile orduya muhtelif yerlerinde çocuk oyun yerleri ği bilinmiyen bir ses yükseldi: katılan alay alay dilenci de achktan has tesis etmeğe karar verdik. Bu oyun yer tiyazı feshettirmek için kat'î teşebbüs olamıyacağını, kurak senelerde patates turya hakkında neler düşündüğünü ehemlere girişmişlerse de Habeş İmparatoru Düşman arkamızı aldı, gedik ka talanmışlardı, küme küme sürünüyorlarlerin küçük olmasının gayet tabiî bulun miyetle sormuş ve cebir ve kuvvetle Avuslerini ileride tekâmül ettirterek çocuk bir türlü imzasını geri almamıştı. turyadaki vaziyeti değiştirmiyeceği hakpanıyor. Başımızm çaresine bakalım! dı. duğunu ileri sürmüşlerdir. bahçelerine kalbedeceğiz. Bunun için Bu hâdiseden sonra M. Riket, Lon kında teminat istemişti. Bir ihanete uğranıldığmı hissettiren bu Fena tagaddiden, soğumaya başlıyan evvelâ bahçesi müsaid olan mektebler dra ile Roma ve Paris arasmda tayyare Bunun üzerine 25 gramdan aşağı olan ses, siperdeki Türkleri şaşırtmıştı. Şimdi havanın zorundan Osmanlı tarihçileri den istifade ettik ve bunlardan 15 tane ile müteaddid seyahatler yapmış, fakat patateslerin ayn bir tip olarak piyasaya Avusturyanın, şimdi Almanya ile her herkes iki ateş arasında kalmamak kaynin içağnsı dedikleri dizanteri yüz gös sini bu işe tahsis ettik. Her oyun yerinde bu esrarengiz seyahatleri hakkında hiç çıkarılması münasib görülmüştür. noktada anlaşmış olması üzerine îngiliz gusundaydı, gediğe doğru dönmek ve termişti. Askerin bir kısmı da bu sebeble hademeler, nö'betçi muallimler, Maarif bir yerde gazetecilerle temas etme Patates çuvallarınm da 75 kiloluk ye suallerinden en mühimmine Almanyakapandan kurtulmak istiyordu. Kara nın sarih bir cevab vermesine ve kat'î yemsiz kalan atlar gibi lâgarlaşmıştı, ha müfettişleri bulunacaktır. Ayrıca her mişti. Mehmed de, bütün tecrübelerine rağmen Şehrimize gelen M. Riket, Istanbulda rine 50 şer kiloluk olması kabul edilmiş bir taahhüdde bulunmasına hacet kalmareket kabiliyetini kaybetmişti. mıntakaya da birer Maarif sıhhiye müilk lâhzada ayni şaşkmlığa uğramıştı. da gazetecilerden yüzünü saklamıya ve toplantıya nihayet verilmiştir. mıştır. Böylece, İngiltere gayet ağır bir Fakat kötülüğün büyüğünü esir bollu fettişi bakacaktır. Bu oyun yerlerine ciGeriden bir hücuma uğramış olmak ihtigayret etmiş ve kendisini görmek istiKÜLTÜR tŞLERl yükten kurtulmuş bulunuyor. Avusturya malini düşünüp vaziyeti incelemek çare ğu ve mal çokluğu teşkil ediyordu. Her var olan her aile çocuğunu sabahleyin yen gazetecilere otelde bulunmadığı meselesinde, Almanya artık tatmin edilneferin birkaç odalığı, birkaç köçeği var buraya gönderecek ve mürebbilerin ne haberini göndermiştir. lerini araştırıyordu. Kimya ve fizik dersleri için miştir. italya dahi memnundur. Fransa dı. Viyana varoşlarında binlerce varil zareti altında, çocuk akşama kadar muhÖğrendiğimize göre, M. Riketin An O ses, biraz sonra, gene yükseldi: bir komisyon kurulacak ise üç tarafın anlaşmış olmasına itiraz şarab bulan levendler gündüz kafalarını telif oyunlarla burada vakit geçirecek karaya gideceğine dair deveran eden Ne duruyorsunuz yoldaşlar. İşişten için kuvvetli bir sebeb bulamıyor. tütsüleyip çadırlarda ve metrislerde der tir. Çocukları buralara çekmek için bir şayialar asılsızdır. Kendisi dün İstan Kımya ve fızik derslerinin, daha ve geçiyor, gedik örülüyor! nek kuruyorlar, dile alınmaları imkânsız icbara mahal yoktur. Çocuklan buralara bulda tanmmış bir şahsiyetin refakatin rimli bir usulle tedris edilmesi imkânlaFilvâ'ki Fransa, Avusturya üzerindeki Ricat başlamıştı ve gedikten sipere eğlenceler tertib ediyorlardı. Bir yanda çekmek için hiçbir fedakârlıktan çekin de görülmüştür. nnın tesbiti için Maarif Vekâletinde bir anlasmanın, hakikatte bu Alman memledoğru gelen yeni serdengeçtilerle siper lâğımlar kazılıp hücumlar yapılırken bir medık. Para sarfettik, her oyun yerine Karısile beraber îstanbula gelmiş o komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. ketinin sulhan ve cebir ve şiddetsiz Alden gediğe dönenler birbirlerini düşman yanda «kadın borsası» tesıs olunarak kâfi miktarda kum döşettik, tahtıravan, lan M. Riketin iki. üç gün sonra Ro Sehrimiz kimya ve fizik muallimlermden manya ile birleşmesinden başka bir masanarak boğuşmaya koyulmuslardı. Kainsan eti alışverişi yapılıyordu. Prenses sahncak gibi muhtelif eğlence vasıtaları manyaya gideceği söylenmektedir. bir kısmı da bu husustaki bilgilerini ko hiyeti olamıyacağı kanaatinde bulundura Mehmed, bir düşman düzenine kapılleri imrendırecek kadar güzel kızlar kırk hazırladık. Oyun yerleri; Eminönü kamisyona bildirmek üzere bugünlerde ğundan, bu yeni vaziyet karşısında, müşdıklarmı anhyarak yoldaşlan hakikatle DENİZ İŞLERİ Ankaraya gideceklerdir. kuruşa, orta derecedekiler on beş kuruşa zasında 3 üncü, 5 inci ve 44 üncü ilk terek tedbirler alınması ve A\Tjsturyanın yüzleştirmek için boş yere çırpınıyordu, ve çocuklu kadınlar üç kuruşa satılıyor m'ekteblerde olmak üzere üç yerde, Fa Yanlrş manevra yüzünden bu anlaşmadan vazgeçmesi için sıkıştmlParis sergisine gönderilecek TİCatti durdurmak imkânsızlaşmıştı. Kısa du. Yakılan saraylardan, yıkılan köşk tih kazasında 13 üncü, 24 üncü ve 27 nci ması maksadile alâkadar devletler arabir zaman sonra bu facia tekemmül etti, bir hâdise elişleri lerden koparılmış bakırlann okkası üç ve 34 üncü ilkmektebde olmakta üzere smda istişare yapılmasını istemişse de, Bİper yenibaştan Nemselilerin eline geçti Dün bir Holanda vapuru yanlış maMaarif Vekâleti 1937 senesinde Pa İngiltere işin içinde cebir ve şiddet buakçeye alınıp veriliyordu. db'rt yerde, Beyoğlu kazasında 11 inci ve gediğin önünde yalnız şehidler kaldı. nevra yüzünden limanın içini altüst et riste açılacak olan ilkmekteb talebeleri ta lunmadığından istişareye lüzum görmeBu alışverişe, bu tatlı cünbüşe kendi ve 29 uncu ilkmektebde olmak üzere iki Sipahi Kara Mehmed, artık kaybolan miş, Akayın Adalar iskelesini sürükle rafından el işleri sergisine iştirak edilme miştir. lerini kaptıranlar sonu bilinmiyen bir har yerde, Beşiktaş kazasında 20 nci ve zaferin hicranını ruhuna sındırerek bir miştir. Serez isimli bu Holanda vapuru sini kararlaştırmış ve bu sergiye gönde be girmekten uzak kalmayı çoktan tasar 23 üncü ilkmektebde olmak üzere iki Avusturya ile Almanya arasmda 'Aköşede ağlarken casus Kolçiski, cesed dolimanda şjımandıraya bağlamak isterken rilecek işlerin seçılmesini alâkadar maa Iamışlardı. Her biri bir hazinecik düzen yerde, Kadıkö'yünde 8 inci ve 35 inci vusturya Başvekili Schober zamanında lu siperin içinde gülerek dolaşıyor ve yanlış manevra yapmış ve akıntı yü rif müdürlüklerine bildirmiştir. Sehrimiz binlerce manav da bir ayak önce tehlıkeli ilkmektebde olmak üzere iki yerde, UsKont Ştarenbergin yerine geçen Alman zünden palamarini tutturamamış ve Köp de de bunun için bir komisyon teşkil e akdolunan gümrük ittihadı mukavelesine mıntakadan uzaklaşmak kaygusunu bes küdarda 19 uncu ve 30 uncu ilkmektebkarsı, italya ile Fransa ve bunun mützabitine, başardığı büyük işin sırrını izah liyorlardı. Bütün bu bozguncu zümrenin de olmak üzere iki yerde, Kartal kaza rüye doğru sürüklenmeğe başlamıştır. dilmiş ve dünden itibaren işe başlamış tefikleri hep birden ayaklandıklan zaman ediyordu. ağzında «Nemse domuzu bizim nemizi sında, Maltepe nahiyesinde ki cem'an 15 Bunun üzerine gemi kaptanı demir at tır. Komisyon, talebeler tarafından ya da İngiltere, iki tarafın nzasına daya Türkier, aldatılmaktan çok kor tırmıştır. Liman dahilinde atılan bu de pılan islerle muhtelif mıntakalarda kurualdı, bizim aldığımız bize yeter» sözü yerde olacaktır. nan iktısadî anlaşmaya itiraz etmemişti. karlar. Onun için de kolay aldatılırlar. mir evvelâ şamandıralann demirine ta lan ilkmekteb sergilerindeki işleri tetkik dönüp dolaşıyordu. Buralarda her hazırlığı yaptık. P a kılmış, oradan kurtulduktan sonra Akay ederek Parise gönderilecek nümuneler: Fakat şimdi İtalya dahi, Almanya ABu, fazla merd ve fazla doğru özlü ol Kırım askeri de çoktan harb şev zartesi sabahından itıbaren bu oyun yervusturya anlasmasını tasvib ve hatta teşmaktan ileri gelir. Ben, arkalannın çeviskelesinin demirlerine takılarak iskele ayıracaktır. Komisyon ilk olarak dün Kakini kaybetmişti. Otsuzluğu bahane ede leri çocuklara açılacaktır. Çocuk terbiyevik eylediğinden Fransa yalnız kalmışrildiğini haykırır haykırmaz onlar, kendidıköy mmtakası sergisini gözden geçir yi sürüklemeğe başlamıştır. rek herhangi bir yürüyüş emrine kar sini endişe ile düsünen ana ve babalann, tır. lerine ihanet edildiğini sandılar. Zaten Bütün uğraşmalara rağmen demirler miştir. Bu hafta içinde de Usküdar mın§ı: «Atlarımıza taş mı yedirelim» diye çocuklannı buralara sevketmelerini isti heyecan içinde bulunuyorlardı, uzunboyAlmanya hükumetinin, Avıısrurya ile kurtarılamadığından vapur demirinin ke takası sergisini gözden geçirecektir. yoruz. İleride bu oyun yerlerini çoğalta silmesine karar verilmiş ve demir kesilelu düşünemezlerdi. Bir düşmanın türk bağırıyorlardı. yaptığı anlasmanın teferruatı ve bundan ADLlYEDE doğacak siyasî ve iktısadî neticeleri înKara Mustafa Paşa bu vaziyeti kav cağız. Müsaid mektebi olmıyan kesif çe konuşacağını ise akıllarına getiremezrek vapur şamandıraya götürülüp bağlerdi. Onun için geri çekildiler. Yarın rıyarak manavları, çapulcuları, hastalan, semtlerde yer istimlâk ederek çocuk lanmıştır. giltereye ayn bir muhhra ile bildireceği Müşahede altına alındı pişman olacaklar amma bu fırsatı bir korkaklıkları sabit olan unsurları toptan bahçeleri de açacağız. Bu sene ilk defa Beşiktaşta oturan Eliza, kapısma ge haber veriliyor. Ayni zamanda bu muhgeriye sürmek yolunu tutsaydı ve it olarak Çarşambada böyle bir yer ha Tekaüde sevkedilen komiser daha bulamazlar. len vergi memurlannı tahkir ettiğinden tıra İngilterenin sorduğu suallere bir ceVe Kont Ştarenbergle arkadaşının ce eti yemekten ilikleri kuruyan Viyanalı zırlıyoruz.» ve polisler dolayı yakalanmış, Adliyeye teslim edil vab teşkil edecektir. Almanya Avusturya ların hücuma kalkamıyacaklarını gb'zö meselesinin hem kendisini, hem de Ingilsedleri önünde boyun kırdı: miştir. tevfikan bir nünde tutup metrislerdeki yiğit askerin MÜTEFERRtK sımTecdidi sin kanununa tekaüde sevke kı Elizanın dün yapılan muhakemesinde tereyi tatmin edecek şekilde halledildiği Bunlara, dedi, yazık oldu. Viyakomiser ve polisler hiç olmazsa dörtte üçünü yardıma gelen ni izah vesilesile kendisinin tamamile nanın kurtuluşunu göremediler. dilmislerdir. îstanbul vilâyeti mmtaka dinlenen şahidler kadının aklî muvazeneMezun memurlar orduya karşı gönderseydı muhtemel felâmemnun edilmesi için son kalan bir mesında tekaüde sevkedılenlerin listesi dün sinin bozuk olduğunu söylediklerinden Memurin kanununa göre kadroya daSon hücumun basit bir düzenle netice ketlerin belki önünü alırdı. sele, yani eski Alman müstemlekelerinin, Vilâyete tebliğ edilmiştir. Bunlar 2530 Elizanın müşahede altına almmasına kahil maaşlı memurlar senede bir ay, üc siz kalması bütün orduyu elemlendirecek Halbuki o, yardımcı kuvvetlerin T u bunları manda suretıle idare eden galib rar verilmiştir. kadardır. bir hâdise olmakla beraber kimse bu acık nayı aşmak için başvuracakları biricik retli müstahdemler ise azamî 15 gün medevletler tarafından kendisine iadesini h mevzu üzerinde tevakkuf etmiyordu. köprünün, Taşiskender köprüsünün mu zuniyet alabilir. Halbuki Belediye kadistiyecektir. Çünkü Viyananm yardımma koşan müt hafazasmı Kırım Hanına bırakmakîa rosunda çalışan bazı memurlar bu hak Almanyanın müstemleke işlerinde tefik orduların baskın yapmak üzere bu ve düşmanı ilk karşılıyacak fırkanın ku larını kaybedecek derecede muhtelif ve memnun edilmesini ve bu suretle büyük lundukları duyulmuş ve habbeler kubbe mandanlığını da Budin Valisi Arnavud silelerle devamsızlık ettiklerinden bu se Alman milletinin dostluğunun kazanılyapıla yapıla her ağızda dallı budaklı, İbrahim Paşaya vermekle birbirinden ne mezuniyet yapamıyacaklardır. Bele masmı îngilterede istiyenler günden güne kuyruklu perçimli bir efsane dolaşmaya ağır iki hata irtikâb etti. Han da, ibra diye bu gibi memurların vaziyetlerini artıyor. Cenubî Afrika îttihadı Döminbaşlamıştı. Sadırazam, beş on bin Le'nli him Paşa da kendini sevmiyordu ve Vi tetkik etmiş ve bu sene mezuniyet yapayonu, zengin Alman müstemlekelerini ele ile üç beş bin Nemselinin nümayiş yap yananm alınmasını istemiyordu. geçirdiği halde, şimdi Almanyanın tekmıyacak memurların bir listesini hazırlamaya yeltendiklerini söyliyerek bu dedi\Arkası vari mıştır. Badema bunlar daimî bir kontrol rar Afrikada müstemleke sahibi oîmasına ısrarla lüzum görmektedir. Habeş haraltında bulundurulacaktır. Bir sene içinbi üzerine Afrika Zencileri arasmda peyde devamsızlıkları ve yahud da vazifeye da olan uyanıklık ve hürriyet hareketi, geç gelişleri 75 güne balrğ olanlar bir secenubî Afrikadaki Avrupalıları korkutnelik kıdem hakkından mahrum edile muştur. Bunlar Almanya gibi kavi ve ceklerdir. Bu devamsızlıklan ve yahud zinde bir devletin Afrikada yerleşmesile da vazifeye karşı olan alâkasızlıklan tebu kıt'adaki beyazların hakimiyeti sağkerrür edenler açığa çıkanlacaklardır. lamlaştırılmış olacağını düşünüyorlar. Bu noJttalarm tesbiti için her daire âmiri îngiltere, yalnız eski Alman müstemlekeher ay, hastalık ve yahud başka maze lerini iade ile kalmayıp Belçika ve Porretlerle vazifeye gelmiyen memur ve tekiz gibi zengin müstemleke sahibi Avmüstahdemlerin bir listesini yaparak BeAziz misafirlerimizin ziyaretleriftden intibalar: Taksim meydanında ve kafile rupalı devletlerin Afrikadaki yerlerinderi lediye riyasetine bildirecektir. reisi Zeki Ömer bey abide önünde Türk inküâbım izah ederken, de Almanyaya hisse çıkarmak için, bir Yerli Mallar sergisi yarın aşağıda misafirlerimiz Unıversite önünde... konferans toplamağı düşünüyor. Algece kapanıyor Şehrimizde bulunan kardeş Mısırın şubesile Maarif Vekâleti tarafından re manyanın müstemlekelere aid dileklerine Sekizinci Yerli Mallar Sergisi yarın genc Üniversitelileri dün Taksim Cum fakatlerine verilen arkadaşlarla beraber karşı artık iyi bir hava belirmeğe başlagece saat 24 te kapanacaktır. 17 gün de hüriyet abidesine merasimle çelenk koy müzeleri gezecekler ve pazar gününü is mıştır. vam eden sergide bu sene kısa bir müd muşlar, sonra Üniversitemizi gezmişler tirahatle geçirdıkten sonra pazartesi gü Muharrem Feyzi Togay det zarfında hazırlandığı ve bir kısım dir. Üniversitede şereflerine bir çay zi nü Belediye tarafından Tarabyadaki firmalarm alelâcele Şam panayınna işti yafeti verilmiştir. Bu ziyafet çok samimî Tokatlıyan otelinde verilecek öğle ye Muallimlerden mürekkeb 70 kişilik bir grup dün Romanya yolile Berline git rak mecburiyetinde kalmalan dolayısile bir hava içinde geçmiştir. İki kardeş meğinde bulunacaklardır. Mısırlı gencler Adalar kaymakamı tekaüd az firma bulunmasına rağmen birçok gü milletin gencliği yekdiğerine karşı olan Tarabyaya Turing Kulüb tarafından kiedildi miştir. Muallimlerimiz Almanyada birçok şehirleri ve bu şehirlerdeki terbiye ensti zel paviyonlan ihtiva etmekte idi. Ser samimî hissiyatlarını izhara vesile bul ralanacak bir vapurla gidecekler ve saat Adalar kaymakamı Reşa'd tahdidi sin tülerile mektebleri gezeceklerdir. Heyet 48 gün sonra şehrimize dönmüş buluna» ginin ziyaretçi adedi îtibarile muvaffaki muslardır. 15 te ayni vapurla Büyükadaya giderek kanununa tevfikan tekaüde sevkedilmiş yeti geçen senelerden fazla olmuştur. caktır. Resmimiz muallimleri Galata nhtırmnda bir arada göstermektedir. Misafirler bugün Belediye Turizm bir gezinti yapacaklardır. Şehirde çocuklar için Burada da gazetecilerle Görüşmeler çok miinagörüşmek istemiyor kaşalı ve gürültülü oldu oyun bahçeleri açılıyor Mısırlı Üniversiteliler dün Abideye çelenk koydular 70 muallim dün Almanyaya gitti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog