Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

12 CUMHURİYET 18 Temmuz 1938 Yalnız 2 gün kaldı Yerli Mallar sergisinde HASAN ROMATIZMA LUMBAGO SiYATiK ağrılan T E S K i N ve izale eder. K 0 L 0 N Y f l LOSYON ve LAVANTALARI HASAN LAVANTALARI Kadınların ve ince ruhların yegâne melceidir. Hasan markasi Türkiyede ve Av rupada emsaline tesadüf edilemiyecek kadar nefis ve mükemmeldir. Lâle Şipr Nergis Viyolet Milflör Leylak Güller Revdor Origan Yasemin Krep döşin Suar dö Pari Pompadur Aşk çiçeği Dağ çiçekleri Babar çiçekleri Hasan deposu: fstanbul, Ankara, Beyoğlu H A S AN KOLONYASI 90 derece halis limon çiçeklerin den yapılmış bir harikai san'attır. Losyonlarınm bir damlası bir çiçek ve cennet bahçesidir. HASAN NESRİN KOLONYA VE LOSYONLARI Hasanın yavrusudur. Yazda ve çok sıcakta limon bahçelerinin bütün ruh verici kokuları bir damlasında mündemicdir. Çok ucuz ve ne fistir. Her eczanede arayınız Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesinden: Ölü kömürcü Haçiğe aid Mahmudpaşada Kalcılar hanmdaki mağazasında mevcud kok ve maden kömürleri 21/ 7/1936 salı günü saat 15,30 da toptan \e açık arttırma ile satılacaktır. İstiyenlerin mezkur gün ve saatte mahallinde bulunmaları lüzumu ilân olunur. (24447) RADYOLİN GRiPi . Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: raviyonunu ziyaret denler serginin son günlerinden istifade ederek hem bu en güzel paviyonu ziyaret etmek, hem de Radyolin ve Gripin satm almakta ' istical ediyorlar. İdare ihtiyacı işin açık eksiltme usulile satm ahnacak dört yüz teneke petrolun ihalesi 5/8/936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on beşte Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Mü dürlüğü binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 1350 lira ve muvakkat teminat miktarı 101 lira 25 kumştur. Muvakkat teminat eksiltme başlayıncıya kadar İdare veznesince alınacaktır. Şartnamede sözü geçen Komisyondan verilir. (4079) Zonguldak Valiliğinden: Saçlarm köklerini kuvvetlendi rir. Dökülmesine mâni olur. Ke pekleri izale eder. Neşvünemasını kolaylaştırarak hayat kabiliyetini arttırır. Lâtif rayihalı bir saç ek siridir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL y)U Y%,\) I3Unıın^SB PERTEV Acele ve kelepir Satılık otomobil Vefada maroken tı kişilik otomobil Yıldız garajında altı silindirli koltuklu çift yedek lâstikli alher ciheti sağlam ve gösterişli acele satılıktır. İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılmak üzere «56,118» lira «41» kuruş muhammen bedeli? Beycuma Çaycuma yolu 0 r+" 000 25 rf 935 kilometreleri arasındaki sınaî imalâtın inşası işi vahid fiatla ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme şartnamesile fiat bordrosu ve keşif hulâsa cetveli, proje resimleri, mukavelename projesi iki lira seksen kuruş mu • kabilinde Zonguldak Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden satın ah nabilir. Muvakkat teminat «4055» lira «92» kuruştur. îsteklilerin mu vakkat teminat, Ticaret Odasmdan 936 yılı içinde alınmış vesika ve Nafıa Vekâletinden ahnacak müteahhidlik ehliyet vesikasile birlikte teklif mektublarmı yukarıdaki gün ve saate kadar Vilâ yet Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3773) A. KAT1EL (A. K U T i E L ) Karakoy, Topçular cadcjesi No. 33 TİFOBİL Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için agızdan alınan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. ıHerkes alabilir. Kutusu 55 Kr. tstanbul asliye üçüncü hukuk mah • kemesinden: Hemde Marküs tarafmdan kocası Beyoğlunda Kumbaracı yokuşunda İtimad hanında İsak Gurunberk apartı manında mukim Dövinikor aleyhine açtığı boşanma davasınm icra kılınan muhakemesi neticesinde kanunu medeninin 130, 134, 138, 142 nci maddelerine tevfikan tarafların boşanmalarına ve kabahatli kocanın bir sene müddetle evlenememesine dair mahkemeden sadır olan 10/7/936 tarih ve 935/1873 nunıaralı kararı havi ilânın müddeaaley hin ikametgâhı meçhul olmasma binaen ilânen tebliği tensib kılınmış olduğundan tarihi ilândan itibaren (30) gün zarfında müddeaaleyh Dövinikorun temyizi dava edebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. (24436) Bayanlar: Mübayaatınızı yapmadan evvel Beyoğlu istiklâl caddesinde Hacopulo pasajı karşısında 2 8 3 numarada yeni açılan mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda B A Y A N Fidanlar Bonmarşesi Biobir çeşid fidan ararsanız kablar içinde Ortaköyde Ankara bahçesinde bulabilirsiniz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vasil Zayi Tatbık mührümü kaybettim. Yenisini yaptıracağım. Eskısinin hükmü yoktur. Alücre kaymakamlığından mütekaid M. Sami m B?rmuhar*1hı Yunus Nadi Umumî neşriyati idare eden Yazı Işlert Müdüru: Hikmet Münif Hali tasfiyede Matbaacılik ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi | Çantalar Eldivenler ve Çorabların I ^ M H H en zenğin çeşidierini pek mutedil fiyatlarla bulacaksımz. PAHATLIG1N BEYKOZ A&AYIMIZ lUUM FA7AHAD Ağrı Halkevî Başkanlığmdan: 1 Keşif bedeli 18556 lira 33 kuruş olan Ağrı Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile 6/7/936 tarihinden itibaren 25 gün müddetle ek «Itmeye konmuştur. İnşaat Komisyonun elinde bulunan taş, kireç K kum ve on üç metre mikâb ağac keşif bedelinden tenzil edilecektir. Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususî şartname, keşİf cetveli, proje Halkevi Başkanlığmdan parasız verilir. Muvakkat teminatı 1377 lira ojan bu işİ 31/7/936 cuma günü saat 4 te Ağrı Belediyesinde Halkevi İnşaat Komisyonu tarafmdan ihale edilecek tir * (3804)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog