Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18 Temmuz 1936 CUMHURÎYET 11 ilaçlarınızı C* A W £ a J ^ f V f f A ^ T S ^ e n a ^ ı m z reçtelerinize büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. KESKiN Kaşeleri Grip, Nezle, baş ve diş ağnlarını, mnan ı sancılan bir anda keser, Kıymettar bir iliçtır. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Jî Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin ihtiyacı olan 150 200 teneke açık eksiltme ile satın alınacaktır. 2 thale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan İdare ve İhale Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 3 İhale günü olan 25/7/936 tarihine raslıyan cumartesi günü saat «11» de icra edilecektir. 4 Muhammen bedel beher teneke için «460» kuruştur. 5 Muvakkat teminat «69» liradır. 6 Parasız şartnamesini almak istiyenler Enstitü Daire Müdür lüğüne müracaatleri. «1658» (3892) SUADİYE PLAJI Bu akşam saat 22 ve 23 te MUNİR VE ARKADAŞLARI FAHiRE, REFiK, ARTAKi konseri Birçok eğlenceler, pazar günü başka program NURETTİN «KODAK RETİNA)) 1936 MEVSiMİ iÇin Samsun Şarbaylığından: 1 Samsun Belediyesi için alınacak ve kurdurulacak elektrik sayıcılarını âyarlamaya mahsus istasyon fennî ve umumî şartname si dairesinde bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko nulmuştur. 2 İşbu âyar istasyonuna ve kurdurma masarifine yedi bin lira bedel tahmin edilmiştir. 3 İhale 27/7/936 günlemecine rasthyan pazartesi günü saat 10 da Samsunda Belediye Encümeni tarafmdan icra edileceğinden talibler teklif mektublarını ve 525 liradan ibaret muvakkat teminatla rını 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde ayni günde muayyen saatten bir saat evveline kadar sıra numarah makbuz mukabilinde Belediye Encümeni Reisliğine teslim etmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilen mektubların nihayet ilân edilen saate kadar gelmiş olması ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapanmış olması lâzımdır. Postada vukua gelecek gecikme kabul edilemez. 4 Teklifler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektir. A Türkiyede kanunî ikametgâhı olması. B İstekli bir şirket olduğu takdirde: 1 İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sici line kayidli bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî makam dan şirketin sicille kayidli ve hâlen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış vesikayı haiz olması. 2 Şirketin sirgülerini veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekâletname göstermesi. C Yabancı tebaasının on senedenberi Türkiyede mukim ve ticaret sicillerinde kayidli bulunmast. D Yabancı şirketlerin B ve C fıkralarında yazılı şartlann her ikisini haiz olması. 5 Şartname bedelsiz olarak Belediye yazı işleri kaleminden te darik edilebilir. 6 İhale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki kanuna göredir. 7 Şartname örnekleri İstanbul, Ankara Belediyelerine gönde • rilmiştir. İstiyenler oradan tedarik edebilirler. (3658) 36 POZ ÇEKEN MAKÎNELERDEN EN UFAĞI Sinema filmile 2 4 x 3 6 Mm. 36 poz resim çeker. Bu makine ile resim çekmek doyulmaz bir zevktir. Gayet hassas Gayet sağlam Meşhur Şnayder Ksenar ve Zayz Tesar objektiflerle mücehhez modern, çok zarif ve bütün bu evsafile beraber aynr zamanda NEDKALNİNA KAŞE KULLANIŞI ÇOK KOLAY BİR MAKİNE Kompur 1/300 veya Kompur • Rapid 1/500 optüratörlerile satılır. Herkeste bulunması lâzım gelen ve herkesin alabileceği bjr makine Fiati: 38 liradan başlar VELOKS kâğıdma basılan kopyalar zamanla sararmaz, uzun müddet saklanılır. Hakikî V E L O K S kâğıdının arkasında «VELOX» markasını arayınız. Ittenilen her tafsilât KODAK satıcılanndan alınabilir. Bulunmadığı yerlerde, her çeşid izahat ve kataloğ için müracaat yeri: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Urfa Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Suriye hududu dahilinde, Caber kalesi yanında Süleyman Şah Türbesinde jandarma karakol binası. İnşaatın keşif bedeli 6406 lira 51 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi D Kârgir ve beton inşaata dair fennî şartname E Hususî şartname F Keşif cetveli, metraj cetveli G Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa Jandarma Komutanlığından istiye ve görebilirler. 3 Eksiltme 29/7/936 çarşamba günü saat onda Urfa Jandarma Komutanlığı odasında yapılacaktır. • • •.. < > • •• 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. . . . 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 480 lira 49 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lâzımdır. 2490 sayılı kanununun hükmüne göre bu işe girebilmek için daha evvel bu gibi işleri başarmış olduklarına dair resmî makamca tasdikli ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gününden sekiz gün evvel Urfa Nafıa Müdürlüğüne ibrazla tasdik ettir «neleri gerektir. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Urfa Vilâyeti Jandarma KomutanİLgı odasındaki Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilin de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar fın mühiir mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmetz. (3954) , KODAK «Ecipt» A. Ş. BeyoğluTünel meydanı, Ensiz sokak. Posta kutusu: Beyoğlu 236 TÜRK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 4üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır Büvük İkramiye 3 5 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) liralık bir mükâfat vardır... •HER ECZANEOE BULUNUC Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: Erzurum Nafıa Müdürlüğünden: Basılanın Tahmin edilen Aded cinsi bedel Teminat Eksiltme günü 5600 ilâ 6000 Polis 2500 lira 188 lira 24/7/936 Cuma mecmuası saat 15 Yukarıda cins ve miktarı yazılı Polis mecmuası karşısında göste rilen günde açık eksiltme ile bastırılacaktır. Sartnamesi Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü Üçüncü Şubesin • dedir. İsteklilerin yukarıda yazılı miktarda muvakkat teminatı, makbuz veya banka mektubları ve kanunî belgelerle birlikte o gün ve saatte Umum Müdürlükte müteşekkil Komisyona gelmeleri. «1618» (3833) PROTEjîIV Merhemini kullanan frenjji ve belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI Müfettiş Namzedliği ve Şef Namzedliği Müsabaka Imtihanı TÜRKİYE ÜRKİ ZİRAAT BANKASINDAN; 1 Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 2 Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler «Mülkiye» veya Yüksek Ticaret ve İktısad okulasından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin den diplomalı olmak gerektir. 3 Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yazile yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 4 Müfettiş namzedlerine «140» ve şef namzedlerine «130» lira aylık verilir. Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ça " hştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra eh liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 5 İmtihan programile sair şartları gösteren matbualar An * kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 6 İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27/7/936 pazartesi günü akşamına kadar «Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğü» ne göndermek veya vermek suretile müracaat etmis bulunmalıdırlar. (3967) Fabrikanın yeni binasında hususî surette açtıgı meşherin bir kere görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve saglamdır. Somyelerimiz dünyanın en rahat sotnyeleri derecesinde olnp en hassas kimseleri memnun edecek mükemmeliyettedir. KARYOLA MEŞHERİ HALiL SEZER Karyola ve madenf esya fabrikası Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 ( Eski Ford Garajı binası ) Telefon: 21632 Zonguldak Valiliğinden: İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılmak üzere 17959 lira 78 kuruş keşif bedelli Zonguldak Devrek yolunun 6 ' + 516 47 r+~ 025 kilometreleri ara sında şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konul • muştur. Eksiltme şartnamesile fiat bodrosu ve keşif hulâsası cetveli, mukavelename projesi 90 kuruş bedel mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat 1346 lira 98 kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasından 936 yılı içinde alınmış vesika ve Nafıa Vekâletinden alınacak müteahhidlik eh liyet vesikasile birlikte teklif mektublarını yukandaki gün ve saate kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olunur. (3928) Bulancak İlçesi Jandarma Komutanlığı Mubayaat Komisyonundan: Kazaya bağlı köylerde bulunan bekçiler için elli iki takım ve beher takım pantalon, ceket, tozluk, kasket, belkayışı olmak üzere 1 temmuz 936 gününden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konul muştur. Taliblerin 20 temmuz 936 pazartesi günü Kazada müte şekkil Komisyona müracaat eylemeleri ilân olunur. (3927) 1 Trabzon Ağrı transit yolunun Erzurum Vilâyeti dahilindeki Erzurum kap kısmının 0X000 dan 14X031 kilometrosuna kadar olan kısımlardaki şose inşaatile bu yolun 38 X 000 kilometrosundaki Karabıyık köprüsü ve Erzurum Karaköse yolunun Erzurumdan itibaren 82X350 nci kilometrosuna kadar olan muhtelif mahallerde ki şose inşaatile bu yolun 46X832 nci kilometrosundaki Badicivan, 40X725 inci kilometrosundaki Ukumu ve 80X071 inci kilometro sundaki Zars köprülerile şose inşaatı eksiltmeye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi yüz elli beş bin lira dört kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: A Eksiltme artnamesi. B Mukavelename. C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. E Hususî ve fennî şartname. F Tahlili ziraat ve keşif hulâsa cetvelleri ve şose grafiği ve kum, taş grafik ve mesafe cetveli. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi 775 kuruş bedel mukabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 30/7/936 perşembe günü saat 16 da Erzurum Vi lâyeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için 9000 dokuz bin liralık muvak kat teminat verilmesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasını olup göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda ve 3 üncü maddede yazılı saat ten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabili ve ~ rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü mad dede yazılı saate kadar gelmijı olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 7 Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vilâyet Nafıa dairelerinde mevcud bulunan 24/4/936 günlü talimatnameye ilişik bulunan beyannamelerden birer suretini alarak bu beyanna menin sütunu mahsuslarını doldurup eksiltme gününden asgarî sekiz gün evvel hangi günde eksiltmesi yapılacaksa girmek hususunda fennî ehliyet vesikası istediklerini sarih olarak yazılmış bir istidaya mezkur beyannameyi raptedip Nafıa Vekâletine müracaat edecekflW lerdir. Aksi takdirde istedikleri vesaiki alamıyacaklan ve ehliyet • ^ namesi olmıyanların eksiltmeye kabul edilemiyeceği ilân olunur. (3985) ri l D r . HORHORUNi (Berksoy)* Muayene hergün akşama kadar Eminönü Valde kıraathanesi yanında ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog