Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 CCMHTJRÎYET 18 Temmnr Zonguldak Valiliğinden: İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat on beşte Vilâyet Daimî Encümeninde yapılmak üzere «10,808» lira «60» kuruş keşif be delli Ereğli Devrek 0 + 000 25 f 313 kilometreleri arasında şose esash tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme şartnamesile fiat bordrosu ve keşif hulâsa cetveli, mukavelename projesi 54 kuruş bedel mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden «atın alınabilir. Muvakkat teminat «810» lira «64» kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasından 936 yılı içinde ahnmış vesika ve Nafıa Vekâletinden alınacak müteahhidlik eh liyet vesikasile birlikte teklif mektublarım yukarıdaki gün ve sa ate kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olu (3774) nur. Denizvoîları İ Ş L E T M E Sİ Acentaları: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 SUmer Bank, Emlâk ve Eytam Bankasının sigortası TRABZON POSTALARI Pazar 12 de Salı, Perşembe 15 te Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen Sigorta Şirketîdîr. Türkiyenin en büyük sigortaları ( G ü VEN ) dedir. Sigortalarınız için emniyetle (G Ü V E N) i hatırlayınız. Galata, Voyvoda caddesi SUmer Bank binasında. Tel. 44966 G Ü V E N Keşif bedeli Bini 11 liradır İhalenin şekii Kapalı zarf Şartnamenin alınacak yer Vize Iskân dairesinden İZMİR SÜRAT POSTASI Cumartesi 15 te O D E ON Yeni çıkan plâklardan Bayan Bedriye Süheylâ ANAM 270083 Uşak Turkü ÇAKIR OLAS1N ÖMER Uşak Türkü EMiNEM Bu münasebetle Mahmure Şen Ses'in okuduğu MERSİN POSTALARI Salı, Perşembe 10 da kalkarlar Vize İlçebaylığından: Taahhüd edilecek şeyin Cinsi Miktarı Kiremid 2116700 İhalenin gün ve saati 3/8/936 pazartesi günü saat 14 te Muvakkat teminatı 1746 liradır DİĞER Bartın POSTALAR 270085 Rumba BAHÇELERDE GEZELiM Rumba KANAMAM ALDANAMAM ŞEKERİM DARILAN SEVGiLiYE Tavsiye olunur. Cumartesi Çarşamba 18 de İzmi* Pazar, Salı, Perşembe, Cuma 9,30 da. Mudanya Cumartesi 14 te Diğergünler 8,30 da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi 20 de Karabiga Salı, Cuma 19 da İmroz Pazar 15 te Ayvahk Salı 19 da, Cuma 17 de Trabzon ve Mersin posta larına kalkış günleri yük a hnmaz. (4103) Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesinden: 1 Ölümden ötürü terekesine mahkememizce el konulan ve terekesiniu tasfiyesine karar verilen Evkaf hukuk müşaviri Murada aid aşağıda yeri ve mahalle ve sokak numaraları ve mu hammen kıymetleri yazılı gayrimen kuller tasfiye memurunun dileğiyle 18/ 8/1936 sah günü saat (15) te Eminönü kaymakamlığı binasında Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesinde a çık arttırma ile satılacaktır. Kazamızda yapılacak göçmen evleri için mubayaasına Iüzum görülen yukarıda yazflı 2116700 a ded kiremid kapalı zarf usulile şartnamesinde yazılı yerlere teslim şartile münakasaya konmuştur. İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte Vize İskân Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4085) Şîrketi Hayriveden: Pazar günleri Boğazın mesire mahallerine giden vapurların hareket saatleri: Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle, Kavaklar, Aaltınkum, ve Sütlüceye giden vapurların Köprüden hareket saatleri: 7 7,55 8,45 9,30 10,15 11 11,20 12,15 13 13,50 14,30 15,15 16 17 18,30. Köprüden Beykoza: 6,10 7,55 8 8,30 9,30 10 11 11,20 12.15 13 14,1014,30 15,15 15,25 16 16,15 18. Fevkalâde yüzde elli tenzilâtlı postalarm hareket saatleri: Köprüden saat 6,10 da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine, Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (AİHrUım ve Sütlüce dahildir.) Köprüden saat 7,15 te Harem ve Salacığa. Bu biletlerin dönüş parçaları pazartesi günleri öğleye kadar muteberdir. İstanbul Bar osundan: Baronun 329 kütük sayısında yazılı avukat Andre Pirimin inzibat meclisinin 25/6/936 tarihinde verdiği bir sene müddetle avukatlık tan men'i kararı mumaileyhin itirazı üzerine bu kere İstanbul Ağır ceza mahkemesince de tasdik edilmiş olduğu ilân olunur. ftöİ Dr. Caf er Tayyar Kankat şj!®? Paris Tıp fakültesi Prof. GOSSET'in genel cerrahî servisi ve DE MARTEL'in dimağ cerrahisi enstitüsü sabık muvazzaf asistanı Dimağ ve nuhai şevki cerrahisi ve genel cerrahî: (Göğüs, karın, rahim ve idrar yolu ameliyatları) mutehassısı. Muayene: Ögleden sonradır. Beyoğlu Ağacamii Rumeli han No. 1 Tel 44086 Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız ya tılı, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabil mek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 1 Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak «bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye ahnamaz» ve Türk tâbiiyetinde bulunmak Iâzımdır. 2 İstanbul Universitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmuşlarsa, iki* si kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin iiçüncü sÖ mestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan anatomî dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat stajını yapmaları gereklidir. 3 Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yu kan olmaz. Niharî talebe yüksek yaş kaydine bağh değildir. 4 Parasız yatılı talebeden ertiklerinin Iüzum gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi ku rulunun raporu Iâzımdır. 5 Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağIamlık rnuayenesinden geçirilerek ertiklerinin Iüzum gösterdiği be den kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 6 Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftli ğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira ayhk verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. «Stajiyer talebenin yemesi, içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.» 7 Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendiiiğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çı kanlanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek nümun,eye göre Noterlikten tasdikli bir kef aletname ahnır. 8 Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka niifus kâğıdmı, aşı kâğıdını, polis veya Uraylardan alacakları uz gidin kâğıdını, ortamekteb ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkmdaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılan yazacakları pul lu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Enstitü Rektörlüğüne başvururlar. Talibler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapılamaz. 9 Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı kâğıdların iîişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır ve bunlar hakkında hiçbir muamele yapılamaz. 10 Vaktinde tam kâğıdlarile başvuranlar arasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma Herecesine ve başvurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de başvurma sırasma göre almabilirler. 11 Cevab istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 12 Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylulün otu zuncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul al «1746» (4025) Ankara Valiliğinden: istanbul ve mülhakatı Stadyom ve Hipodrom alanında kullanılmak üzere bir traktör ile altı aded çim makinesi 30/7/936 tarihine rashyan perşembe günü saat on altıda Vilâyet binasında toplanan Daimî Encümende ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli beş bin liradan ibarettir. Muvakkat teminat 375 liradır. İsteklilerin teklif mektublarım, teminat mektub veya makbuz 2 İstiyenler arttırma şartnarae« , ları ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihale günü saat on beşe sini ve dosyasmdaki diğer tafsilâtı 28/ kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri lâzımdır. Ek 7/1936 gününden itibaren mahkememi silfme evrakı Vilâyet Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. ze müracaatle görebilirler. «1723» (3961) 3 Satış günü olan 18/8/1936 salı günü arttırma parası gayrimenkullerin muhammen kıymetlerinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gün daha uzatılarak 2/9/1936 çarşamba günü saat 15 te en çok arttırana kat'î ihalesi icra olunacaktır. 4 İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkalıların işbu gayrimenkuller üzerindeki haklarını evrakı müsbitelerilc yirmi gün içinde mahkememize bildirmeleri ilân olunur. UMUM SARAÇ San'atkâran Cemiyetinden : Cemiyetin yeni idare heyeti seçimi 24/7/936 cuma günü Fatihte cemiyet merkezinde yapılacağı ve alâkadarların yukarıda yazılı günde merkezde bulunmaları ilân olunur. P1^^^^" 4 beygir kuvvetinde bir motörle mücehhez istanbul Yenipostane caddesi Mısirl' ofclu han 9 numaraya müracaat SANDAL SATILIKTIR İSTANBUL Ticaret ve Sanayi Odasından: 1 eylul 936 da açılacak ve üç hafta devam edecek olan: Arsıu lusal İzmir Panayırına aid işler için Odamızda ayrıca bir servis ihdas olunmuş ve İstanbuldan vaki olacak iştirakler bu servisde te merküz ettirilmiştir. Tüccar ve saniyicilerimiz fuara müteallik işleri için hergün öğ leden sonra bu servise (Odamızda 16 numaraya) müracaat ede bilirler. İstanbul ve mülhakatı UMUM SARAÇ San'atkâran Cemiyetinden : Merkezi Uzunçarşı başında iken bu kere kendi malı olan Fatihte Rcfahiye sokağında 61 numarah mahalle merkezin nakil edildiği alâkadarana ilân o • lımur. SATILACAK OLAN GAYRİMENKULLER A Sultanselimde Debağyunus mahallesinde Çifteçeşmeler sokağında eski 8 numarah üç sokağa cephesi bulunan 671 metro murabbaı arsa içinde taş ve tuğladan yapılmış ve üzeri teneke ile örtülmüş bir kulübe mevcuddur. Mu hammen kıymeti (681) liradır. B Beyoğlunda Feriköyünde Eşrefefendi sokağında eski 51, 52, 55. 58 numarah 213 metro murabbaında bir kıfa arsa muhammen kıymeti (426) liradır. C Aksarayda Avratpazarında Keçihatun mahallesinde Haseki caddesin de Toprak sokakta eski 27 mükerrer yenî 25 numarah 348 metro murabbaında bir kıt'a arsa muhammen kıymeti (696) liradır. D Küçükayasofyada yeni İshak paşa mahallesinde eski Mehmedpaşa yeni Suterazisi sokağında 5. 7. 9 numarah dükkânı müştemil ev muhammen kıymeti (3000) liradır. (24456) KU M BAR A VEREN TARLADR BIRE. İOOO •ŞİRKETLERİN• nazarı dikkatine Istanbulda köprü başında tramvay yolunda Anadolu hanında gayet sıhhî ve her tarafı açık 9 oda 1 salondan müteşekkil birinci katı toptan kiralıktır. Talib olanların mezkur han odabaşısına müracaatleri. Nordloit Seyahat Acentası HANS WALTER FEUSTEL Dünyanın her tarafına B İ L E T L E R İ Romanya Sayrisefain idaresi istanbul Uraumî Acentalığı; 20 Temmuz 936 Pazartesi gününden itibaren TRENVAPURUÇAK iSTANBUL'dan KÖSTENC E'ye hareket edecek posta vapurlarının kalkacaklarını muhterem halka bildirir. tam saat 13 te Ç/'zt* Galata: Rıhtım caddesi No. 45 Kefelihüseyin han. Telefon: 44848 BANKASI TURKNE ZIRAAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog