Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Bugiin 12 sohife 2 nci sahifede: Siyasî lcmal. 5 inci sahifede: Siyasî tarih Ziya Enver, 6 ncı sahifede: Spor haberleri. 7 nci sahifede: Çocuk sahifesi. notları umhuri 4074 ! 4374 İSTANBIIL • CAĞALOGLU Telgraf ve mektub adrasi: Cumhuriyet, İatanbul Posta kutusu: tstanbul, No 246 n • • 10 T » GUIH3n6SI İO ICÜinillZ Ya; böyle işte; ailem ettiğimi duyunca beni reddetti! Boğazlar Konferansına Italya da iltihak edecek Son muzaKere bugiin k Dün Italyan murahhası Montröye gelerek Hariciye Vekilimizle görüştü lıUlllllülllllllllIllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22368 Tahrir heyetl: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şirketl 24299 . 24290 v Şehid analarının yükselen sesi! Tosun yavrularımızı eşiğine gömdüğümüz Çanakkalenin daha fazla açık durmasına dayanam lyacağız ! \ > Dünkü posta ile, birçok köylü kadınlarımızın imzasını taşıyan bir mektub aldık. Anadoludan yolla nan bu mektub; Çanakkaîe ve Anadolu zaferlerini yaratan şehid lerin analan ağzından, Türk kadı nınm necib sesini yükseltiyor. Cihan tarihinde fedakârlığın ve vatanse verliğin müşahhas timsali olarak söhret almış olan Türk analarının Montrö konferansmın uzamasına artık tahammülleri kalmadığmı gösteren bu mektubunu aynen dercediyoruz: «Biz bu yurdu kanımızla koruyan köylü analanz. Kanlarımızın kokutu hâlen Anafartalardan, Doğu nmrlarından bugün derlemek üzere ektiğimiz babalarımı[Arkast Sa. 8 sütun 3 te*\ «Sonuna kadar çarpışacağız!» Habeş Maslahatgüzarı beyanatta bulundu Gorede harb hazırlığı devam ediyor. Imparatorun avdette şehrimizden geçmesi muhtemel. ingiltere Italyayı protesto etti Isviçrede Vand Kantonu konseyi tarafından Boğazlar komisy onu azalanna $ty<.u şatosunda verilen ztyafetten bir [ortada heyeti murahhasamız erkânüe M. Lit vinof, Lord Stanley, M. Sato gorülmektedir.] intiba lurkıyeyı ıyı Görmek için Montrö 14 temmuz azı dağlar vardır ki onların ne derece yüksek olduklannı ya kından farketmek kabil değil dir. Bunların yüksekliklerini farketmek içm onların üstünde dolaşmaktan ziyade Montrö 17 (Suuzağa çekilmek ve oradan bakmak icab retı mahsusada gieder. Memleket içinde bulunduğumuz den arkadaşımız zaman bir taraftsrf içracfe yürdüğümüz dan) Bogaz hayhuy, dığer taraftan şurada burada lar konferansmın gözümüze takılan ufaktefek şeyler, Tür tahrir komisyonu kiyenin son on sene içinde nekadar yük bugün toplanarak geldiğini görmemize mâni olur. Tıpkı yeni mukavele proyüksek dağlar üstünde dolaşan insanlar jesini tamam olarak gibi, gözlerimiz, etrafımızda, birini al kaleme almış ve tımıza almadıkça ötekini göremediğimiz matbaaya tevdi et M. Pol Bonlcur tepelere takılır; ayaklarımızın altmda miştir. Proje yarın murahhaslara dağıtı dereler, uçurumlar görürüz, ve tabiatin lacaktır. Konferans yarın saat 16 da arızaları bizim yükseklerde olduğumuzu toplanarak proje üzerinde son müzakeregörmemize imkân bırakmaz. yi yapacaktır. 16 ncı madde hakkında evvelce itirazMemleket içinde bulunduğumuz za man gözümüze çarpan bir takım fena, larda bulunan Japon murahhaslarının son küçük ve alçak şeyler vardır ki bunları in sözlerini yann söyliyecekleri beklenil kâr etmek te doğru olmaz. Bazan ferdî mektedir. Maahaza Japonların da Türk ihtiraslar, beşerî nefsaniyetler de bizim [Arkası Sa. 8 sütun 1 ae] iyiyi görmemize mâni olur. Girift müna sebetler arasmda medeniyetin azçok bugünkü hayatını yaşıyan bir memleketin însanlarında elbet bu hisler de vardır. Ekseriyetle bu nevi küçük şeyler ve bu tarzda hislerdir ki gözlerimizin önüne ekseriya tamam göstermiyen bir perde ge rer. Bunlardan kurtulmak için dışarı çıkmak, bazan bizim gözümüzün küçük bir fenahğa takıhp kalmasma sebeb olan içtimaî ve nefsanî muhitin tesirinden kur tulmak ta Iâzımdır. Konferansta Bulgar ve Japon tezleri Türk Fransız paktı ihtimali kuvvetleniyor Paris M (A.A.) Anadolu ajansının Paris muhabiri bu sabahki Paris gazetelerinin Boğazlar kon feransı etrafındaki mütalealannı şöyle hulâsa edıyor: Gazeteler Montrödeki durumun inkişafından memnundur. Anlaşmanın pazartesi günü imzalanacağmı tahmin ediyorlar. İngilterenin uy sallığını, Pol Bonkurun uzlaştırma [Arkası Sa 8 sutun 4 te] Ihtiraz kayıdlarına verilen cevablardan sonra onların da imzaya hazır oldukları anlaşılıyor Akdeniz karşılıkh yardım paktı Fransa ilga haberini tekzib ediyor Zecrî tedbirler konulduğu zaman, tngilterenin önaj ak olmasile İngiltere, Fransa, Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan arasında bir Akdeniz anlaşması akdedilmişti. Eğer, zecrî tedbirler yü zünden Italya, bu devletlerden birine tecavüz ederse diğerleri taarruza uğnyana yardım edeceklerdi. Geçen hafta Anadolu Ajansı, Fransanın, bu misakı hükümsüz saymağa karar verdiğini ve bu kararını Londraya [Arkası Sa. 4 sütun 4 te] Habeşistanda'Kâlâ harbe deiktm eden başibozuk halk, koşede maslahatgıiear 3fs Markos Roma 17 (A.A.) Stefani Ajan ğunu ve Habeş arazisinde yapılmakta osı, Habeşistandaki vaziyet hakkında ec lan zabıta hareketinin gösterilen telâş ve nebi gazetelerde intişar etmiş olan telâş endişeyi muhik göstermemekte bulun uyandırıcı haberi tekzib etmektedir. Bu ı <luğunu ilâve etmektedir. ajans, vaziyetin tamamile normal oldu 1 [Arkası Sa. 6 sütun 5 te] Kral Edvarda yapılan suikasdin mahiyeti Mücrim Makmahonun elinden tabancayı düşüren kadın bir kahraman gibi alkışlanıyor. Suikasdci İrlândalıdır, muhakeme devam ediyor İngiltere Kralı Sekizinci Edvarda karşı yapılmak is tenilen suikasd te şebbüsü etrafındaki haberler karışık bir vaziyet almıştır. Londradan verilen malumat bunun bir çuikasd olmadığı rnerkezındedır. Halbuki Berlin mahrec gösterilen bazı ıstıhbaratta İngiliz Kralının en küçük kar? " ' * TTJ deşi Dük dö Kente de bir suikasd yapıldığını, Troçki tarafından teşkil olunan üçüncü en ternasyolun son Holanda toplantısında Dünyanın en demokrat Kralı olan Majeste Edvard İngiliz Kralına karLondra sokaklannda böyle geziyor şı böyle bir suikasdın takarriir ettiği bildirilmektedir. rilemediği anlaşılmaktadır. Telgraflari Dünkü ajans telgraflarına göre ise sırasile koyuyoruz: Londrada hâdiseye vazıh bir mâna ve[Arkası Sa. 5 sütun 4 te\ Bükreşte de siyasî bir cinayet oldu «Demir muhafızlar» m eski şeflerinden birini hastanede öldürdüler Bükreş 17 (A.A.) cDemir muhafızlar» adındaki tethişçi teşekkülün en benam azasından bulunmuş olan sabık meb'uslardan Mıchel Stelesco, sekiz delikanlı tarafından öldürülmüştür. Bu delikanlılar, Stelesconun tedavi edil mekte bulunduğu hastaneye girmişler ve hastanın bulunduğu odaya kadar sokularak mumaileyhin üzerine rövel verlerini boşaltmışlar ve sonra gidip teslim olmuşlardır. Katiller, ihanet etmiş olduğundan dolayı kendisini idama mahkum eden bir karara tevfikan hastayı idam etmiş olduklannı söylemişlerdir. Söylendiğine göre, Stelesconun ismi «Her şey, vatan için» admdaki teşkilâ ta mensub talebe tarafından tertib edilmiş olan kara listeye dahildi. Dolaşan bazı şayialara göre, birçok şahsiyetlerin ve bilhassa millî çiftçi rüesasından bir takımlarmın isimleri bu listede bulunmaktadır. Konferans etrafmda tetkikler Montröde Türk ve Sovyet siyasetlerinin zaf eri İşte, altı, yedi senedir, ne vakit Av rupaya gelsem bu hissi duyanm, bunları hatırlarım ve uzaktan memleketime ba kanm, sevinirinu Biz Türkler Türkiye yi iyi göremeyiz, çünkü biz, içeride ol dukça, onun küçük kusurlarını görebiliriz; fakat ecnebi öyle değildir, o uzak MIIIMIIMIIIMMIIMItMliniIMIMtMIIHItlllllUIIMMIIHIIIMIflllllllltllllllMIII tan, toptan görüyor ve farkediyor ki ar zın bir köşesinde mütemadiyen yüksel mekte olan bir memleket vardır. Bunun için, onlarla konuşurken içim ferah du yar. İlk defa olarak Avrupaya 909 senesinde çıkmıştım. O zamanlar buralar da Türkiye denildiği zaman, fesli püs küllü, haremli selâmlıkh, sultanlı ha[Arkast Sa. 8 sütun 5 te] lifeli bir orta tarih imaparatorluğun dan bahsedilirdi. Bir Avrupalı değil, Çanakkaîe Boğazında Ceıadpaşa tabyasının bugünkü hali Asyalı idik. Ecdadımm Viyana kapıla Montröden gelen haberlere göre, Bo3 Sulh zamanında, harb gemileri, rına kadar gelmiş olmalarına rağmen ğazlar konferansı sona kalan bütün pü Karadeniz devjetleri 8 gün, dığer dev ben de hissederdirn ki bizimle onların arüzlü meseleleri de halletmiştir. Bu ak letler 15 gün önceden haber verme, ge rasında büyük ve esaslı farklar vardır ve şam umumî ve açık bir toplantı yapılarak, çerken malumat verme kayidlerine riayet Brüksel 17 (Hususî) Romanya bundan dolayı Avrupa denilen memle proje sonuncu defa okunacak, pazartesi etmk üzere, yalnız gündüzleri geçecek Hariciye Nazırı beyanatta bulunarak deketin sokaklannda dolaşırken, o zaman günü mukavelename imzalanacaktır. lerdir. miştir ki: lar buralarda giyip memlekete korka korBu münasebetle Boğazlar mukavele Londra 17 (Hususî) Fransız ve «Ben, hududlarımızı garanti eden yar 4 Boğazlardan bir defada 15,000 ka ancak getirebildiğimiz bir şapkanın namesinin aldığı son şekil hakkında kısa tondan ve 9 taneden fazla harb gemisi Belçika hükumetleri İngilterenin tekli dım muahedelerine taraftarım. Romanya altına gizlenir, adeta sinerdim. bir hulâsa yapmak istiyoruz: geçemez. Karadenizde sahili olan dev fini kabul ederek Brüksel toplantısından hududlarile müttefiklerimizin hududla Büyük Harbde yavaş yavaş Türkün Sulh zamanında geçiş letlerin 15,000 tondan büyük gemileri evvel İngiltere, Fransa ve Belçika ara rını kim garanti ederse onun bizim mütAvrupadaki vaziyetinde bir fark olmağa 1 Boğazları tahkim etmek hakkı yanlarında yalnız iki muhrib olduğu ha! sında ihzarî bir konferansa iştirak etme tefikimiz olduğunu beyan ederim. Bi başladılar. Almanya ve merkezî Avrupa mız k^bul edilmiştir. ğe karar vermişlerdir. Bu konferansın zim Sovyet Rusyaya karşı takib etmekte de tek tek geçebılırler. bize hürmet etmesini öğrendi. O zaman2 Boğazlardan ticaret gemileri, 5 Türkiyenin daveti üzerine Bo 23 temmuzda Londrada toplanacağ; olduğumuz siyaset, yüz yetmiş milyon lar ben de kendimi biraz daha cesur his gece ve gündüz serbestçe geçeceklerdir. ğazlar mıntakasmdaki Türk • limanlarına haber verilmektedir. Bu konferanstan nüfusa sahib bir milletle iyi bir ahenk »ederdim. Fakat, asıl varhğımdan rahat Yalnız Türkiye muharib olduğu zaman, tonaj ve aded kaydi olmadan ecnebi sonra icab ederse Almanya ve İtalyanın içinde yaşamak zaruretinden mütevellidMUHÎTT1N BtRGEN ancak gündüzleri ve bizim göstereceği da iştirakile bir Lokarno konferansı ya dir.» Abtdin Daver DAV'ER [Arkası Sa. 8 sütun i te\ miz yoldan geçebileceklerdir. [Arkası Sa. 3 sütun 4 te] pılacaktır. [Arkası Sa. 8 sütun 3 te\ Dost Rumen Hariciye Nazırt M,' Titulesko Yeni mukavelename, esas itibarile Türkiye ile Sovyet Rusyanm istedikleri şekilde yapılmıştır Romanyanın emniyeti M. Titulesko «Bizim hududlarımızla müttefiklerimizin hududlarını kim garanti ederse onun bizim müttefikimiz olduğunu beyan ederim» diyor Lokarnocular Evvelâ ihzarî bir toplantı yapacaklar Bir ÇekRus şimendiferi Romanyadan geçecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog