Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17 Temmuz 1936 CUMHURİYET istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: Sokagı Emlâk No. E. 1921 Y. 2324 E 163163163 Y. 197197/1 E. 10 mü. Ada 13 l&rıta 7t 3 Bu cazib tecrübeyi yapınız Cinsi ve hissesi Üç arsa ve çiçek bahçesı ve içinde odalar Kârgir hane ve dükkânın 16 hıs. 217 metre arsa Hisseye gort muhammen kıymeti 4600 Kapah zarf DÎŞLERİNİZLE EZİNİZ. KREM BALSAMİN PUDRALARI ğ: 456 Kasımpasa Hacıahmed Beyoğlu Huseyınağa Bostancı 2245 Çatalçeşme 2775 Kuzguncuk 3527 Aksaray Kâtıbkasım 3445 Uskudar Icadıye 3727 Yeşılköy Ümranıye 3856 4458 Ortakoy Ayazma Beyoğlu Huseyinağa Kuzguncuk 1665 Ebürrıza dergâhı ve Uzunyol ve Dereboyu Valıdeçeşmesi •se Kılburnu 230 200 Kıtabcı ve Tülbendci Köşk E. Orta Y. Ümran Çıfteçmar Halkalı cad. Açık arttırma » E. 13 Y. 19 E. 12 mü. E. 32 Y. 3638 E. ve Y. 76 mahallen 124 226 172,25 metre arsa 48 metre arsa 133 metre arsa Altında dukkânları olan bahçeli ahşab hanenin 12 hıs Içmde kulübesi olan olan 145 metre arsa 34,50 metre arsa 60 150 80 680 ¥ > » > \» Milyonlarca kadınlar bu tecrübeyi yapınca hayran kalmışlardır. Zira; ekseriya yüzdeki siyah noktalar, açık mesameler ve her nevi gayrisaf maddeler, tane tane olmuş adi bir pudradan ileri geldiğini biliyorlar. Filhakika. bazı pudralar parmaklar arasında rutulunca kadife gibi yumuşak gorünürse de hakikatte kı • sım kısım taneli ve sert olur. Bunlar, gözunuzden kaçabilir. Fakat dişlerinizle pekâlâ hissedebilirsiniz. Bir parça pudra alıp dişleriniz arasında eziniz şayed cüz'î bir tanelik olsa derhal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrübeyi havalandırılmış yegâne pudra olan Tokalon pudrasile yapınız. Bu pudra yeni ve imtiyazlı bir usul dairesinde istihsal edilerek evvelkinden on defa daha ince ve daha hafif kılmaktadır ve binaena leyh cildin nazik mesamelerini tahriş eden tanelere tesadüf edilemez. Bu gibi taneli pudralardan sakını nız ve yalnız havalandırılmış ve garantili yegâne pudra olan Tokalon pudrasını kullanınız. Terkibinde krem köpüğü bulunduğu cihetle cildde uzun müddet sabit kalır ve artık parlıyan burunlara nihayet verilmiştir. Ve sık sık pudralanmağa ihtiyac kalmamıştır. Esmer, sarısın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir. Sıhhî usullerle hazırlandığmdan cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce ve Burusuklukları kâmilen giderir. 4 şekilde takdim edilir: 1 2 3 4 Kibar Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli Krem Balsamin acıbadem gece için Krem Balsamin acıbadem gündüz için. mahf illerin takdirle kullandıklan yegâne sıhhî kremleridir. İNG1LİZ KANZUK ECZANES1, Beyoğlu İstanbul Pişmişoğlu Sultançeşmesi %e Arnavud cıkmazı E. Hacıkaymak Y Menteş E Kumbooğlu Y. Menteş Haremeyn mahallen Palacı ve Lutfıye E. Macar Y. Turan E. Hacıkaymak Y. Menteş Mühürdar cad. E. Kiliseçıkmazı Y. Taşköprüluzade 200 110 "> > i 1 5152 5647 E. 16 Y. 47 E. 30 E 2 Y 14 mahallen 2 4 E 45 Y. 43 E. 91 E 87 Y. 114 14 113 metre arsa 175 metre ar«anın 130288 his. Ahşab hanenın II2 hıs. Ustünde odaları olan kârgir dükkânın 34 L 115 metre arsa 57,50 metre arsa Kârgir hane 113 50 90 » • » Babaeski Belediye Reisliğinden: Babaeski kasabasının hâli hazır ve müstakbel plânile kasabaya su isalesi ve tevziat, çebeke, plân ve projelerinin yapılması açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Halihazır haritanm bedeli muhammeni «3000» lira ve müstakbel plânı «600» liradır. 2 Talibler ihtisas vesikası göstermeğe mecburdur. 3 Su yolları projesinin bedeli muhammeni «1000» liradır. 4 Talibler muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde muvakkat te tninat yatıracaklardır. 5 Eksiltme 24 temmuz 936 cuma günü saat 16 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 6 Şartnamelerimiz Belediyemizde ve Kırklareli, Edirne Bele diyelerinde talibler tarafmdan görülerek tetkik edilebilir. (3815) 8042 Arnavudköy 6339 6035 8213 8261 Beyoğlu Huseyınağa Kuzguncuk Kadıköy Caferağa Altımermer Hacıtımur 465 120 200 710 » > » » Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on jjün müddetle sahşa çıkanlmıştır Ihaleleri 27 7 • 936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on dörttedir. Satıs münhasıran gayrimübadil bonosu iledir. OSMANLI BANKASI 31 Sonkânun 1936 tarihindeki vaziyet AKTİF PASİF Isterlln Ş. P. 1 1 8 3 11 8 9 8 1 12 4 10 10 5 18 7 2 4 ~ Sertnaye 10.000.000 Statü mucibince ayrılan 1.250.000 ihtiyat akçesi Tedavulde bulunan banknotlar 349.067 Görüldüğünde ödenecek se211.711 nedler ve vadeli senedler Alacaklı hesabı cariler 12.885.694 Vadeli bonolar ve hesabı 1.573.145 cariler Kabuller 531.145 Müteferrik 218.493 Hisse senedlerinin ödenmesi 5.000.000 istenmemiş olan kısmı Kasada ve Bankalarda bu4.543.896 lunan paralar Kısa vadeli avanslar ve rö650.046 poriar Tahsil olunacak senedler 4.414.154 Cüzdanda bulunan kıymetler 2.779.084 Borclu hesabı cariler 6.198.802 Rehin mukabilinde avanslar 2.231.783 Kabul yolile borclular 531.145 Gayrimenkul mallar ve 618.618 mobilya Müteferrik 51.726 27.019.257 Mes'ul Murahhas ve Umumi Muhasebe Şefî Çiftlik Parkında 3 1 MUNİR NURETTİN a rk a d a ş Iar ı PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESI ve PAZAR akşamları Her Hafta Isterlin Ş. P. 4 16 4 4 7 18 AİOM ÜVATUZU VE ' T 7 9 11 Konserlerine devam edeceklerdir Kültür Bakanhğından: 915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liselere alınacak parasız yatı talebesinin müsabaka sınavları 1 eylul 1936 salı günü başlıyacaktır. Müsabaka sınavları hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Kültür, Lise, öğretmen okulu veya Orta Okul Direktörlüklerine mü racaat etmeleri. «1758» (4045) 27.019.257 16 Ahnız. Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur. Türkiye Umum Müdürü KABIZLIĞI defeder. Yemeklerden birer saat sonra alınırsa: G.DELLA SUPDA PH. GARELLI Hazımsızlığı, Mide Ekşilik ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat sızlığı ve kokuyu izale eder. Şişesi 75 ve 120 kuruş. Deposu: Yenipostane arkası, Âşirefendi sokak No. 47. Evet teri kesmektense, onun koku sutıu gideriniz. Bunın için de yanınızda TERi KESMEKTENSE III KUMBARA BİRE. küçük bir şişe V E N Ü S K OL O N Y A S I buluudurmak kâH gelir. Bir damlası, bin damla terin verdiği iztırabı bir anda kesen V E N U S İOOO Dr. Ihsan Satni Öksürük Şurubu Öksürük ve nefes darlığı, boğ maca ve kızamık oksurükleri içın pek tesirh ılâcdır Her eczanede ve ecza det>olannda bulunur. ESANSLARI, bu sıcak yaz gün lerinde sizi çiçek bahçeleri içinde dolaşhracaktır. TARLADR Deposu: Nurettin EvliyazadeTicarethanesi istanbul, Bahçekapı Acele ve kelepir Satılık otomobil Vefada maroken tı kişilik otomobil Yıldız garajında altı silindirli koltuklu çift yedek lâstikli alher ciheti sağlam ve gösterişli acele satılıktır. Bundan böyle her Cumartesi ve Pazar akşamları KIZKULESİ PARKINDA Büyük Muvaffakiyet Kazanan DARÜTTALIM SAZ HEYETİ Pazar günleri saat 1114 ve her akşam saat ^4 e kadar RiKRAK Cazı Salacakdan son dönüş vapur: 23,15 ve 24,15 Tashih 16 temmuz 936 tarih ve 4372 numaralı nüshamızın 9 uncu sahifesindeki Adalar sulh icrasma aid ilânın beşinci satırındaki Çarkıfelek so kağı sehven Çarkıfelen şeklinde yazıl • dığından tashih olunur. Sahıb ve Başmuharnrı: Yunut Nadi Umumî neşrıyatı idare eden Yazı Işlerı Müduru: Hikmet Miinif Halı tasjıyede Matbaacıltk ve Nejriyat Turk Anonım Şırketi Müdürlüğümüz için lüzumu olan 60 kalem evrakı matbua pazar hkla bastırılacaktır. Tahmin bedeli 500 liradır. Teminatı muvakka te 37,5 liradır. Taliblerin 31 temmuz 936 cuma günü saat 14 te, te minatı muvakkateyi Vilâyet Muhasebesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektublarile Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde Komisyona, şartname ve nümuneleri görmek üzere İdare Şubesine müracaatleri ilân olunur. (4068) İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: x Samsun Şarbaylığından: Belediyemiz heyeti fenniyesine bir fen memuru almacaktır. Eh liyetine göre yüz on lira ile yüz otuz lira arasında ücret verilecektir. Taliblerin diploma asıl veya tasdikli suretleri ve bonservislerile birlikte Samsun Şarbayhğına müracaatleri. (3930) Daktilo aranıyor Güzel San'atlar Akademisinden: Güzel San'atlar Akademisine ayda 60 Lira üeretle Fransızca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den Fransızca'ya iyi tercüme yababilen, Orta Mektep mezunu bir daktilo almacaktır. iatekülerin Pazartesi ve Perşembe günleri istida ve tahsil vesikalarile birlikte Akademi Direktörlüğüne müracaatları.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog