Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CL'MHURİYET Doktor Nörolof nr. Temyiz mahkemesi resen lüzum gör Adalet yolunda yürüyen herkes iki şeyden; biri haktan diğeri nahaktan korkar. müştür.» Baha Arıkan nakzm diğer fıkralarını Ben davanın başındanberi taşımakta ol Haök söty da şerhe devamla Yahyanın Karamezar duğum kanaatle Temyizin 13 değil, 113 Lâlelide Galib Bey ap. cumartesi köyünde niçin kaldığını tahlil etti ve sev değil, 1013 e bile iblâğ etse bu nakız Belediyenin nazarı dikkatine günleri «4 8» de herkes için gilisile alâkadar olmadığını söyledı. Ka kararının mukaddes hakkı bertaraf etmek Büyukada karılerimizden Sırrı Oğüd im zasile aldığımız mektubda deniliyor ki: ramezar köyile Ali Saibin çiftliği birbi şöyle dursun yanına bile yaklaşmadığına, muayene meccanendir. fYürükali plâjı bu yıl Belediye tarafmdan rine yakın olduğundan suikasd hakkında j o mukaddes hakkın kılına dokunamadı yaptırıldı ve halka açildı. Halkın açıkta şefinden talimat almak iizere bu çiftliğe ğına kailim.» denıze girmesine mâni olmak icin banyo Hali tasfiyede bulunan MatbaacıTemyiz mahkemesinin bir hüküm fıatının eskisinden de ucuz olacağı tahmin Iık ve Neşriyat T. A. Ş. Tasfiye gitmiştir, dedi ve şöyle devam etti: edilirken bılâkis bir misli fazlasile, 50 ku. Memurluğundan: mahkemesi değil, mahakimi asliyeden ruşa, cıktıfını hayretlerle gördük. Bu va« Bizim kat'î kanaatimiz bu mer16/6/936 tarihinde toplanan fevkalâkezdedir. Nakza ittiba buyurulduğu tak lâhik olan mukarreratm usule ve kanuna ziyet karşısında eskiden plâia girenler bidirde bu kanaatin istinad ettiği delilleri uygun olup olmadığını murakabe eden le acıkta girmeği tercih ediyorlar. Be . de heyeti umumiyenin verdiği kararla lediye hiç olmazsa eski ücreti muhafaza bir müessesei hukukiye olduğunu kay ederse plâja rağbet fazlalaşır ve yapılan Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim ayrıca arzedeceğiz.» dedi. deden müdafaa avukatı suçun mahiyeti masrafın bir kısmı da boylelikle çıkmış o Şirketinin fesih ve tasfiyesine karar ' İşkence iddialart lur.» verildiğinden şirket zimmetinde ala r İşkence iddialannı ele alan Müddei değişmedikçe iddia makamının istinad caklı bulunan kimseler cumartesi ve Boluda İhsaniye mahallesinden umumî Arifin kulaklannın patladığı ettiği dosyaların birşey ifade etmiyece pazardan maada her gün saat on ile on ğini, ortaya memleketin en mukaddes Aliye hakkındaki iddia hakkında da dedi ki: altı arasmda şirketin Cağaloğlundaki Belediye hakkındaki yazınızın gazetemi« Mahallinde muayenesini yaptır evlâdına karşı vatanı yıkmak gayesile silâhlı çete kurulduğunu gösteren tek de ze dercedilebilmesi için mufassal ve sarih dairei mahsusası muhasebesine tahriren dık. Rapor Arifin kulağının dayaktan veya şifahen müracaatle isim ve ala • adresinizîn bildirilmesi lâzımdır. değil, ötedenberi nezleden dolayı aktığı lil getirilmediğini, bohçadan, kırık rakı cnklarını kaydettirmeğe ve mukabilinde nı kaydetmektedir. İstitrad kabilinden şişesinden, kapçıktan, otelcinin bilmem bir vesika almağa davet olunurlar. arzetmek isterim ki Türk polisinde iş nesinden bahsedildiğini tabiri aharla Alacaklıların ticaret kanununun 445 yoktan var yapılmak, suç yokken suç çıkence yoktur, olmıyacaktır ve olamaz! 3 4 6 7 9 10 1 inci maddesine tevfikan işbu ilânın ükarılmak istendiğini söyliyerek şöyle deYüksek hâkimlerim! Işgal etmekte ] ciincü defa olarak neşri tarihinden iti di: olduğunuz mevki pek şayanı ihtiramdır. 2 baren bir sene zarfında müracaatle alaFakat iddia makammın da fikir ve ka« Bu dosyalar ancak bu maksadla caklarını kayid ve isbat etmeleri lâzım3 naatlerine ayni derecede hürmet edilmesi ve bu suretle teşkil edilebilir. Adlî tari dır. 4 "icab eder. Biz bu dava münasebetıle aitı himizde yokluğun bir misalini bu dosyaTasfive memuru 5 saatlik bir iddianame serdetmiştık. Gö lar teskil edecektir. Bir şairin yıllarca evnül isterdi ki yüksek makamınız iddia vel sanki bu hâdiseye tastamam uygun 6 larımıza ayrı ayrı cevab vermiş ve ce olarak söylediği şu hakimane beyti mü 7 II vabsız bırakmamış olsun. Nitekim Tem saadenizle bir de huzurunuzda tekrarlı8 yiz mahkemesi bunu takdir etmiş ve ka yacağım. 9 rarı nakzetmiştir. Kimseier fehmetmedi manasmı davamızın Mühendis Raik Üstünün a ~ B 0 Cevabsız kalmış suallerimiz hangileri Biz dahi hayranıyız davayı bimanamızın çık bir kalemle yazdığı Pratik Soldan sağa: dir? Bunu saymak eski iddianameyi ayMüddeiumumî davanın başlangıcın " 1 İçinde bulunduğumuz ay, donmuş Elektrik kitabı cıktı. Elektriği nen serdetmek olur.» danberi ayni çatırdı ile, ayni tonla ve hat su. 2 Mukemmel, harareti çok. 3 No anlamak ve kullanmak istiyenDelil bahsi ta ayni jestle haykırdı. «Bu adamlar ta, geminin yolu onun üzerine tayin edi ler bu kitabı hemen okumalı Müddeiumumî, Yahyanın iddiaları suçludur. Çünkü Yahya böyle demiştir, lir. 4 Zam, atın ayakkabısı. 5 Ko:a. eski adamların ellerınde taşıdıkları uzun dırlar. 336 sahife 263 şekil, nin mantıkî bir silsile takib ettiğini, fakat başka şeye lüzum yoktur.» değnek, vücudumuzde dolasan kırmızı su. ciVJli 125 kuruş. rücudan sonra mantığın kaybolduğunu, 6 Bazı karıkocalar birbirlerıni boyle Hâkim, suçluyu arar, cemiyetin isme çağırırlar.'birden sonra gelen rakam. 7 nakzm onuncu fıkrasını şerhederken bu İKBAL KİTABEVİ . tini, iffetini, huzurunu ihlâl edeni arar. Köle, Hind hükümdarı. 8 Müslümanlanun tamamen ilmî mahiyette olduğuııu ıkrar edeni değil. Rica ederim bu mev rın ramazanda tuttukları şey, eski MısırYeniköy sulh icra memurluğundan: söyliyerek: lılarm en büyük mabudu, nota. 9 Meszular ilk ceza hocasınm karşısında oku lek, koyu kırmızı renk. 10 Akıl, birşeyi Paraya çevrilmesine karar verilerek « Biz davacıyız, dedi, davamızı nan şeylerdir. Ben iddia makamının be kayid, beraberlik edatı. • ve tamamına 510 lira kıymet takdir esaydık, döktük, neticede 168 inci madYukarıdan aşağıya: de unsurlarının tamamen mevcud oldu yanlarında tenazur ve insicam da göredilen Sanycrde Maden mahallesinde. 1 Çalışılmıyan zaman, burnun duy ğunu izah ettik. Nakzın 1 1 inci maddesi miyorum. Baha Aarıkan «Allah yalnız dueu şey. 2 Kolun ucu. Hindistanda bir Çeşme sokağında yeni 6 numaralı sağı karan tamamen ortadan kaldırmış ol benim Allahım» demişti. Fakat Atatürk şehir. 3 Ev esyasmdan biri. millet. 4 38 solu 32. 35 arkası 11 parsel numaralı maktadır. Demek ki Temyiz mahkemesi için bunu diyemezler. Atatürk hâkimle düz genişlik, insana yaşamak kuvvetini ve önü Çeşme sokağı ile çevrili 62, 10 veren. 5 Akıl. kole, fransızca «hayır!». suçluların ifadelerinde mübayenetler gör rin de Atatürküdür. Bu serefle hiç kim 5 ^Deli» kelimesinin evveline gelirse metre murabbaında birinci katta bir mektedir. Temyiz mahkemesi bununla senin kimseye hakkı tefevvuku olamaz. onu kuvvetlendırir, arabca «akarlar». 7 sofa üzerine iki oda bir halâ. bir mutsuçluların itirazlarının doğru bulunma Biz de memlekel çocuğuyuz. O bizim Ingılizlerin çok kullandıkları bir adam LSmi, birşeyi yoktan vücude getirmek. 8 fak, ikinci katta iki kiiçiik oda, bir balâ. dığına kani olduğunu tebarüz ettirmiştir. hepimizin Atatürküdür. Çamurlu su birikintisi. 9 Herseye itiraz bir yük odanın birinde ahşab korkulukNakız ilâmınin bir maddesi de delil Ceza kanunu yasıyor ve Atatürk dev eden budala, nehirlerde kullanılan altı düz lıı zemini çinko balkon ve 62, 10 metre bahsine aıddır. Evvelce delil bahsı hak nnde bunlar meriyet mevkiindedir. Suç nakliye vasıtası. 10 Bosuna. Evvelki bulmacamn halledilmiş şekli nıurabbaından 9 metre murabbaındaki kında izahatta bulunmuştum. Tekrar yaratılamaz. Ancak kanun asabılir. Şahıs bahçede bir kuyu, bir erik, bir kiraz, birkaç söz söyliyerek izahatta bulunaca ve dılek asamaz. 6 7 8 9 ğım. Bugünkü son ceza nazariyelerine bir ayva ağacı bulunan ahşab evin taGözbebeğimız Atatürk suikasda ma OILlî M Pİİ|YİA|D|B| göre ceza hâkimlerinin kanaati vicdani ruz değildir. Namus ve vicdanım üzenne nıamı açık arttırmıya konulmuştur. D|İ L A|F|A|C|A|N yelerini temin eden her vakıa delildir. bütün heyecanımla söylüyorum. SuikasArttırma peşindir. Arttırmıya iştirak U|B|İ|K|R|A|H|B|M|İ Eskiden böyle değıldi. edecek müşterilcrin kıymeti muham da maruz olan adalettir. Adalet hususi N|A|K|İ|D|«|II|B|A|Y Yüksek mahkemenizden çıkmış bir ka ellerde öldürülmek isteniyor. Bu kürsü onıenenin yüzde 75 i nisbetinde pey akrar vardır ki mahkumun itirafından baş na müsaade etmiyecektir. Böyle muazzam B|C|B B O|Z|A|B|B|E çrsi veya millî bir bankanın teminat ka bir delil yoktur.» K|E|M|A N|B|Y|U|R|T bir davada esbabı nakziye olarak bula mcktubunu vermcsi lâzımdır. Birikmiş İkinci celse bula buldukları bunlardan ibaretse ka ÖİMİÜİR B|K|I|Ş|B|B vergi, çöp veya aydınlık parası ve vakıf İkinci celse saat 15 te açildı. Avukat nun bunu tanımıyor. Bizi ve heyeti ce MİİİŞ • | K | A | B l t | L | E icaresile yirmi senelik taviz bedeli Hâmid Şevket müdafaasına şöyle başla lılenizi zulmetten nura kavuşturacak bir ÜlalÜlZ|Ü|M|B|H|A|Ş borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi nakız kararı yoktur. Bu karar binler dı: R|U|R • L|A|G|A|R|B 5/8/936 gününe gelen çarşamba günü « Bütün etraf ve teferruatile mahi ce hukukcuyu dilhun edecek vaziyette dairemiz divanhanesine asılacaktır. 18/ • yeti tamamen anlaşılmış olan bu davanın dir.» Istanbul Borsası kapaniş 8/936 salı günü saat 14 ten 16 ya kadar tekrar kürsii kazaya gelmesınden ben çok Avukat Hâmid Şevket bundan sonra dairemizde yapılacak olan birinci açık fiatleri 16 7 1936 müteessif oldum. İstedim ki tarihin hu e.=ki hükümde ısrar edilmesini taleb etti. arttırmada verilen bedcl evin kıyme zurunda gördüğünüz bu dava ve hakkın PARALAR Reis Yahyadan başlıyarak sırasile tinin yüzde 75 ini bulursa iiste bırakı tam manasım temsil etmek üzere intak et Uzeyir, Şemseddin, Arif, İdris, Şaban, Satış Alış lır. Aksi takdirde son arttırmanm taah624. 630. tiğınız adalet, Temyiz Mahkemesının Ismail ve Ali Saibe diyecekleri olup ol 1 Sterlin 123. 126. 1 Dolar lıiidü baki kalmak üzere arttırma on bcş ' tasdik ve kararile tarihin ebediyetine madığını sordu. Hepsi ayrı ayrı izahat 20 Fransız Fr. 163. 166 190. 196. gün daha uzatılarak 2/9/936 gününe gömülsün. Çok zaman samimî de olsa ar verdiler. 20 Liret 84. 80. 20 Belcika Fr. zular tahakkuk etmiyor. Bu makus talih rasgelen çarşamba günü 14 ten 16 ya 23.50 22, Ali Saib mukadderatını bidayetten so 20 Drahmi 820. 612. nıhayet huzurunuzda iddia makamını ve 20 İsvicre Fr. kadar yapılacak ikinci açık arttırma 25. na kadar yüksek hâkimlerin vicdanlarına 20 Leva 22. müekkilim hesabına da beni gene intaka 84. 32. sonunda en çok arttıranın üstünde bı tevdi etmiş olduğunu, kendisinin dört ço1 Florin 94. 35. mecbur kılıyor. Muhterem Baha Arıkan rakılacaktır. 2400 sayıh icra iflâs ka cuğunu Atatürke kurban verecek mevki 20 1 Cek kronu 51. 24, 22.50 Avusturva kürsüsünde söze başlarken şu iptidadan de bulunduğunu ifade etti. Bundan sonra 16. 14. nununun 126 ncı maddesine göre hak 1 Peceta 23. 30. hareket etti. Dedi ki: 1 Mark mahkeme heyeti müzakereye çekildi. ları tapu sicilli ile anlaşılmıyan ipotek22. 1 Zloti 19. « Ben maruzatı mahkemece nazarı 24. 1 Pensrü 22 li alacaklılarla diğer alâkadarlann irtiKarar 13. 16. 20 Leva ehemmiyete alınmamış bir adam vaziyefak hakkı sahiblerinin bu haklarını faiz 48. 52. Heyeti hâkimenin müzakeresi saat 20 20 Dinar tinde bırakıldım. Fakat sizin fevkinizde 32. 34. 1 Yen \e masrafa dair olan iddialannı ilân taye kadar devam etti. Saat 20 de celse 33. 3L 20 İsvec kronu bulunan Temyiz Mahkemesi maruzatımı 967. 96S. açılarak karar okundu. Kararda nakız 1 Türk altmı rihinden itibaren yirmi gün içinde evhaklı buldu. Hatta benim bulduğum na212. 243. 1 Banknot Os B ilâmındaki noktalara temas edilerek rakı müsbitelerile beraber dairemize kıs noktalara yeni ilâveler de yaparak saCEKLER ayrı ayrı cevablar verilmekte idi. Mahbildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde yısını 13 e çıkardı.» Açılış Kapaniş kemesinin eski kararında ısrar ettiği mazlıakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar Açıkça ve samimiyetle söylüyorum. 628 75 630.25 Londra nunlara tefhim olundu. 0.7970 0.7997 Nev Yok satış bedelinin paylaşmasından haric Beynimi yordum. Kalbimi çatlattım. Ne 12.03 12OC Paris 10.C910 kitab, ne de prensip, ne ceza hukuku ba10 1290 Milâno kalırlar. Daha fazla malumat almak isBrükse] 4.7230 4.7175 kımından hiç kimsenin iştirak edeceği bir îzmir Asarı atika müzesi tiyenler dairemizin 935/398 sayıh dos • Atina S4.79 84.5790 mütaleai hukukiye bulmadım. Temyiz 2.4410 2.4350 Cenevre yasında mevcud evrak ve takdiri kıy zenginleşiyor 63.1582 63. Sofva Mahkemesinde aksaçlı hukukçularımız met raporunu görüp anlıyabilecekleri Izmir (Hususî) Asarı atika mü Amsterdam 1.1738 1.17 vardır. İftihar ettiğimiz bu yüksek mü zemizdeki üç köşeden ikisi tamamile bi Pras 19.1645 19.116* ilân olunur. (24429) 4.1937 4.1Î32 essesede tek olarak sadır olan bu kazayı tirilmiştir. Diğer birinin restore ve tanzi Vivana 5.8230 5.8040 Madrid adlinin bu emsali namesbuk hükmün kar mi de başlamıştır. Bitenler «Selçuk Os Berlin L9810 1.9761 4.1937 4.1832 şısında elem duydum. Nakız ilâmı karşı manlı Türk köşesi» ile «Belevi mozole Varsova 4.3025 4.2920 suıda acaba dimağım mı durdu? Niçin bu koşeleri» dir. Türk köşesi, Selçuk ve Os Budaoeste 107.685 107.4167 Bükres Bevliye mütehassısı 35.0?>25 34.9fijö saürlann medlulünü ve manasını kitabın manlı kitabelerile lâhid ve mezar taş 2.6890 2.6820 Yokohama Beyoğlu, Parmakkapı No. sinesinde bulamıyorum; diye düsündüm. lanna mahsustur. Güzel bir koleksiyon Maskova 24.9244 24.9866 3.0775 1520 kadar meslektaşımın yazıhanemde dur. Belevi köşesi, Efes hafriyatında keş Stokholrrı Bcşiktas ikinci sulh hukuk mahke bir gün bulunmuş olmalarından bilistifa fedilen Yatıkkaledeki büyük mozoleden ESHAM mesinden: de temyiz karannı 13 üncü bende kadar getirilen rolyef, heykel, ejderhalar (siAçılış Kapaniş Beşiktaşta Yıldız caddesinde 12 sayıh okudum. Temyiz Mahkemesi ki vücud merler) ve vazoları ihtiva ediyor. Bun Anadolu şm. % 25.10 25.10 evde oturan müteveffa Mehmed Şev 30 peşin larile öğündüğümüz ak saçlı cezacılarımız lar Milâddan evvel 2 3 üncü asır Ele24.25 25,25 % 60 vadeli ketin yetimleri Ahmed Şevket ve Güoradadır; büyüklerimizdir. Ağabeyleri nistik devrine aid parçalardır. Bunlarla, Merkez Bankası 6S.25 68.25 zine ayni hanede oturan teyzeleri Şerimizdir. müzemiz daha zenginleşmiştir. İ S T İ K R AZL A R fenin vasi tayin edilmiş olduğu alâka • Bu nakız sebeblerinde benim anla Uçüncü Milet köşesi, Sökede Balat daranca malum olmak üzere keyfiyet Açılış Kapaniş 20.90 madığım, görmediğim, idrak etmediğim köyündeki Milet harabelerinden getirilen Türk borcu I pesin 21. ilân olunur. 20,95 > » I vadeü 20,90 bir nokta varsa beni meslek ve memle başlık, heykel, rölyef ve mimarî seçme 19.10 » > II vadeli 19.10 ••• Operatör Urolog 19.40 ket namma ikaz ediniz. Çünkü hepımiz parçalara mahsustur. Bu köşe de bir ay vadeli 19.40 > » m adaletin bir uzvuyuz. Hiçbir arkadaşın içinde bitirecektir. TAHVİLÂT nakzm işaret ettiği hükümlerin mevzua Seferhisardan Teos harabelerinden baKapaniş Açılış tında şu ve bu mahallerde yer bulduğu zı bizans başlıklan da getirilmiştir. Idrar yolları Anadolu 44 25 > I vadeli ı 44.25 Bergama müzesi yakında açılacaktır. mütaleasmı ileri süremedi. Meslek ha hastalıkları mütehassısı, Köp44 25 > n vadeli I 44,25 Tabmda kalbime malettiğim birçok bü Bu müzede, yeni bir para kolleksiyonu rübaşı Eminönü Han Tel: 219İ5 4fi2O • mü vadeli I 46 » yük hakikatlerin başında şu da varAr: vardır ki, henüz tetkiki ikmal edilmemiştir. ılgsCumhurİYet Cahid Cevat KANSIZLBK benizsulık icin yegâne dcva kanl ihya edeu Enmuntahip etibba tarafmdan tertip edilmiştir. 17 Temmuz 1936 NorastMİ, zaflyet ve Chlorose ,PARIS Istanbul Telefon Müdürlüğünden: Yer altı kablo ve saire tesisat ve tamiratı münasebetıle tstanbul Vilâyeti hududları içinde bir sene zarfında yapılması icab edecek tahminen 500 M2 adi ve 3000 M2 parke kaldırımla 50 M2 çimento, 25 M2 asfalt, 50 M2 şose ve yaya kaldırım tamiratı bir sene müddet ve 2000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3/8/936 pazartesi günü saat 15 te Istanbul Telefon Mü dürlüğü binası içinde yapılacaktır. İlk teminat 150 liradır. Fennî şartname malzeme dairesinden parasız alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin bu işleri yapabileceklerine dair İstanbul Belediyesinden verilmiş ehliyet vesikası ve teminat paralarile ayni günde saat 14 e kadar mü racaatleri. (4063) GÜNUN BULMACASI • • • L Emlâk ve Eytam Bankası İlânları • • • • • • • • • 1 • • |a • I • • 1 • Pazarlıkla Satılık Emlâk Mevkii ve nev'i Depozito Lira 94 Esas No. sı PRATİK ELEKTRIK Ç I K T I • Heybeliadada eski Yalı, yeni Ayyıldız sokağında 2 numaralı gazino. 1000 100 Büyükadada Nizamda Nizamderesi sokağında 19 numaralı içinde kuyu ve eski alât ve edevatı müştemil 4928 metro murabbaı arsa. 200 106 Büyükadada Nizamda Nizam caddesinde 5 numaralı 1573,50 metro murabbaı arsa. 80 303 Heybeliadada Tur yolunda 1, 2, 3 numaralı 5398 metro murabbaı tarla. 240 304 Heybeliadada Tur yolunda 8 numaralı 15905 . metro murabbaı tarla. 400 305 Heybeliadada Tur yolunda 6 numaralı 3977 metro murabbaı tarla. 160 558 Büyükadada Nizamda Yücetepede 2 numamaralı 2031,25 metro murabbaı bahçe. 41 ,559 Büyükadada Nizamda Nizam sokağında 172 ada, 7 parsel numaralı 2762 metro murabbaı tarla. 90 560 Büyükadada Nizamda Nizam sokağında 159 ada, 4 parsel numaralı 866 metro murabbaı arsa. 50 641 Büyükadada Nizamda Nizameddin sokağın da 1 3 kapı, 156 ada, 2 parsel numaralı eski Seferoğlu köşklerinden ayrılma bahçeli ah şab köşk. 800 Mevkileri yukarıda yazılı emlâk bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Geri bırakılan taksitler için faiz ve kumüsyon alınmaz. Isteklilerin 29 temmuz 1936 tarihine tesadüf eden çarşamba gü nü saat 10 da şubemize gelmeleri. «392» (4064) Bakırköyünün Avcılar köyU Muhtarlığından : Bakırköy kazası. Avcılar köyünün 936 senesi kuş av mer'asının müzayedesi 28/6/936 günü yapılacağı 9/6/936 tarihinde ilân edilmiş ise de taliblerin gelmemesi yüzünden bu kere 19/7/936 günü saat 15 te Avcılar köyünde yapılacağından talib olanların 45 lira pey akçesini müzayede saatinden iki saat evveline kadar ihtiyar heyeti sandığına yatırmaları ilân olunur. Kapalı Zarf Usulile SUMER BANK UMUMÎ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Safranbolu civarında Karabükte kurulacak demir fabrikalarına aid ikametgâhların temelleri vahidi fiat esasile ve temelden yukarı kısımları toptan götürü suretile eksiltmeye çıkarılmıstır. Tahmin edilen bedeli 164,840,59 liradır. 2 Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: A) Eksiltme şartnamesi. B) Mukavele projesi. C) Fennî şartname. D) Fiat cetveli, keşif hulâsaları. E) Hususî şartname. F) Projeler. İstiyenler bu evrakı 8,25 lira mukabilinde Ankarada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelât Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 30/7/1936 günü saat 16 da Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezinde Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 İsteklilerin 9.493,00 lira muvakkat teminat vermesi lâzımdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden üç gün evveline kadar bankaya bu işi başarabileceklerini isbat ederek evrak göstererek bir ehliyet vesikası alacak ve bu vesi kayı teklif mektublarına 25 kuruşluk pul ile beraber leffede ceklerdir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarının nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanu nî şekilde kapatılmış bulunması şarttır. Zayi Kocamustafapaşa Sirkeci hattında işliyen 3321 plâka numaralı otobüsün Belediyeden verilmiş olan j ıuhsatiyesi kaybolmuştur. Yenisi alınacağından zayi rııhsatiyenin hükmü kalmamıştır. Sahibi: Mehmed Nuri Eksiltme ilânı f âl Soncr Dr.Mehmed Ali f Zonguldak havzasında gayet işlek bir eczane satılıkhr. sstanbulda postane civarında Mehmed Galib Inel ecza deposuna müracaat m Satılık Eczane '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog