Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

17 Temmuz 1936 CUMHURÎYET Teknik Komite metni hazırlıyor Konferans cumartesi günü mukavele projesıni son defa gözden geçirecek ve pazartesi günü muahede imzalanacak Mısırlı talebeler geldi IBaştaraft 1 inci sahifede} maktadır. Kendilerini Sirkeci nhtımında Mısır konsolosu Abdüsselâm, sefaret başkâtibi [Bastaralı 1 inci sahijede] dığı sorulmak ve halin icabına göre tah lediği kimselerden Yakubla Hamdinin Şerefeddinle konsoloshane erkânı, Uni kikat derinleştirilerek arzuhal münde şifrede isimleri gösterilen adamlar olkadar ceza verdi?» diye sordu. versite Rektörü Cemil ve Üniversite talericatının doğruluğu veya Azizin ıkra duğu ve bunlardan Yakubun Merci Sulbeleri karşılamışlardır. Rektör Cemil mi Yahya On sene rında geçtiği veçhile bu istidayı Hamdi tanda Yahya ile beraber çalışarak ge Asker kaçaklığından mı? safirlerimize «Safa geldiniz» demiştir. ve arkadaşlarının kendi evine geldik ne onunla birlikte Fransız mandasmda[Baştarafı 1 inci sahifede] Romanya hükumeti muvafakatını bil Asker kaçaklığından ve hudud lerini gizlemek maksadile verip vermeMisafirlerimiz memleketimizde on gün ki araziden takib etmiş olduklarmm v e mektedir. Dünkii anlaşmanın başlıca e dirmistir. Bu ilk muvaffakiyete bakılırsa haricine çıktığımdan... diği anlaşılmadan bu keyfiyetten hü bir Çerkes cemiyetinin teşekkül etmiş kalacaklardır. İstanbuldan evvel birkaç sasları şunlardır: nihaî anlaşma hemen hemen kat'î gibigün de Yunanistanda kalmışlardır. Bu Hüviyetleriniz esasen mazbut ol küm fıkrasında yazıldığı şekilde bah bulunduğunun Fransız sefaretinden 1 Türkiye Boğazları tahkim dir. duğu için tekrar tetkike lüzum görmüyo solunması. Hariciye Vekâletine gönderilip dosya gün Üniversite Rektörü tarafından şerefedebilecek, Titulesko buraya dönmiyecektir. 5 Suçlulardan Arif tarafından ve da bulunan listede bildirilmesi ve Aziz lerine bir ziyafet verilecektir. Yarın mü rum. Hakkınızda verilen beraet kararı 2 Sulh ve harb zamanında âmme namına Müddeiumumilikçe Tem rilen 11/1/936 tarihli arzuhalde: Kar ve arkadaşlarınca hüviyeti ötedenberi Anlaşmayı Alman matbuatı zeleri gezeceklerdir. Pazartesi günü Şirticaret gemileri serbesçe Boğazmenfî karşıladılar keti Hayriye vapurile Tarabyada Tokat yiz Birinci Ceza dairesince nakzedilmiş deşi Alimin Emniyet direktörü Sadri malum olan ve hatta Suriyeye gittiğini tarafından dövülerek kulak zarmın pat söyliyen Azizin meçhul bir yabancı olardan geçebilecekler, Berlin 16 (Hususî) Boğazlar kon liyan oteline gidecekler, orada Belediye tir. Buna dair evrak okunacaktır. Bundan sonra Temyizin nakız ilâmı latıldığı ve mumaileyh Sadrinin yalan larak karakol kumandanına teslim et 3 Harb takdirinde Türkiye feransında dün husule gelen itilâf Alman tarafından şereflerine bir ziyafet verileşahidliği ettiği iddia kılınmış ve isti miş olması ve bununla beraber gene ilk okundu: danın bir sureti Cumhuriyet Müddei tahkikatta Yahyanın yakalanmasından Boğazları kapıyabilecektir. Bu matbuatı tarafından menfi surette karşı cektir. Salı günü Büyükadayı ziyaret ve geceyi Adada geçirecek olan Mısırlı m.Temyiz mahkemesinin umumiliğine verilmiş olmasına göre ta altı ay evvel Suriyeden geldiğini ve batakdirde Boğazlardan yalnız Ce lanmaktadır. safirler, Yalova, Bursa, ve Ankaraya da kibat neticesi sorulmadan bu yoldaki zı köylerde vakit geçirdikten sonra ken nakız ilâmı miyeti Akvamda müseccel paktlar Deutsche Algemeine Zeitung gazetesi gideceklerdir. Misafirlerimiz Çanakkal* müdafaamn mesnedsiz ve delilsiz aynen disinin yanına gelmiş olduğunu iddia eTemyiz mahkemesinin, Ankara mahmucibince ifa ettikleri taahhüdleri anlaşmanın Fransız, Sovyet noktai nazar den geçerlerken vapur bir müddet te kemesinde verilen kararı bozan kararı kabul edilmesi. den Aziz bu ciheti ispata da kalkıştığı ifa edecek harb gemileri geçecek Iarını tatmin ettiğini ve bir taraflı olarak vakkuf etmiş ve denize bir buket attnak sudıır: 6 Şahidlerden ajan İzzetle Nuri halde, ispat edememiş olması gibi hal bazı askerî itilâflara muzaheret ettiğini suretile Çanakkale şehidlerini selâmla tir. «Cumhur Başkanı Atatürke suikasd rsacar ve karısı Fahriyenin ifadeleri a ler suçlularm ve bilhassa Yahyanın sözyazmaktadır. mışlardır. Profesör Zeki Omer vapurda da bulunmak için aralarında gizlice it rasında görülen aykırılıklarm yüzleş lerinin müeyyidesini. Konferans mehafılınde Türkiye ıle Berlıner Tageblat gazetesi de, anlaş Çanakkale müdafaası hakkında kendile tifak ederek silâhla cemiyet teşkil ey tirilerek telifi lüzumu bedihi ve aşikâr Ve Yahya bir kısım ifadelerinde doğFransa arasında yeni bir pakt akdedileledikleri iddiasile suçlu İbrahim oğlu ıken iptidadan bu cihetlerin eksik bı mayı tenkid ederek Türkiyenin Fransız rine izahat vermıştir. rudan doğruya kazandığı elli lira ile ceği ve bu paktın Sovyet Fransız paktıYahya ve Hasan oğlu Aziz ve Hasan rakılması ve intihaen de bu hata ile Sovyet paktına iltihak edeceğini yazıyor. millî hududu geçip geldiğini söylediği Misafirlerimiz Çanakkaleden na benziyeceği söylenmektedir. oğlu Arif ve Ali Rıza oğlu nahiye mü ıhticac olunması. halde bazı ifadelerinde memlekete dönAnadolu Ajansının verdiği tafsilâi geçerlerken dürü Şemseddin ve Alkaz oğlu İdris Rumen hiikumeti dün hasıl olan iti 7 Hazırlık tahkikatmda ve sorgu mek üzere geldiği Şamda paralarını boz Montrö 16 (A.A.) Havas AjanÇanakkale 16 (A.A.) Memleke ye Ahmed oğlu Şaban ve Ahmed oğlu hâkimleri huzurunda ve kısmen de i dururken çaldırmasmdan dolayı tekrar lâfı kabul ettiğini bugün konferans riyasesı bildiriyor: timizi ziyaret etmek üzere Mısır Uni İsmail ve Emin oğlu Urfa saylavı Ali dare âmirleri muvacehesinde itirazlar Ummana gitmek mecburiyetinde kaldıtine bildirmistir. Rumen Hariciye Nazırı Pazertesi günü Boğazlar konferansının versitesi profesör ve talebelerinden mü Saibin bilmuhakeme beraetlerine dair da bulunmuş olan suçlularm işkenceye ğını söylemesi, Çerkes Etemin teklifile M. Tıtulesko Boğazlar meselesine aid nihayetleneceği ve mukavelenin imza e rekkeb bir heyeti îstanbula getirmekte Ankara Ağırceza mahkemesinde veri matuf müdafaalarımn kabulüne saik o verdiği yol parasile Ummandan Şama başlıca ihtilâfların halledilmesi üzerine len 17/2/936 tarihli kararın temyizen lan maddî delillerin ve iptidadanberi giderek arkadaşlanm alrp Ummana göolan Romanya vapuru dün buradan geçdileceği kuvvetle sanılmaktadır. Montröye dönmekten vAzgeçmiştir. M. tetkiki mahallî Cumhuriyet Müddeiu muzlim şerait altmda istiçvaba tâbi tu türdüğü ve orada suikasdin icrasmı deHalen müzakere edilmekte olan mese miştır. mumiliğinden istida edilmesine mebni tulduklarına aid istidlâl veçhinin ve Titulesko artık avdetine lüzum kalmadıVapur Çanakkale Boğazına girerken dava dosyası Cumhuriyet Başmüddei muzlim şeraitten ne kasdedildiğinin a ruhde ederek anlaştıkları yolundaki leler hakkındaki güçlüklerden artık koritirafını setre matuf ve bu hareketi teğı fikrindedir. kulmamaktadır. Çünkü dün, harb halinde başgüvertede toplanan kardeş ve dost umumiliğinden tebliğname ile Temyiz çıkça gösterilmemesi. vile teşebbüsün maddî delilini teşkil eYarın (bugün) teknik komite Boğazlardan geçiş hakkındaki esash me memleket üniversitesi profesör ve lalebe mahkemesi birinci ceza dairesine gön 8 Yahyanın hâdiseye tekaddüm e dip etmediği düşünülmeksizin yazılı oltoplanacak ve bazı teferrüatı tes • seleler üzerinde bir anlaşmaya varılmış leri Türkün bu şahamet sahasında ölen derilmekle okunup iş anlaşıldıktan son den senelerde altı ay kadar Azizin hiz duğu üzere karar verilmesi. bit ve muahedenin kat'i metnini tır. kardeşlerimiz için büyük tezahürlerde ra gereği konuşuldu ve aşağıdaki karar metkârlığında bulunmuş olması sebe Yolsuz ve tahkikat noktasından ilişen tesbit olundu: bile gerek Aziz ve kardeşlerince ve ge itirazlarla tebliğnamedeki mütalealar tahr.ir edecektir. Konferans cumarbulunmuşlardır. Konferans, daha aşağıdaki ikinci dere1 Suçlu Yahyanın hazırlık ve ilk rek köylerinin muhtarı olup muhake . bu sebeblerle yerinde görüldüğünden Bu münasebetle Mısır Üniversitesi tatesi günü saat 4 te toplanacak ve cede meseleleri halledecektir. tahkikatta ikrarı tazammun eden ifa mesinin men'ine karar verilmiş olan suçlu Yahya. Aziz, Arif. İdrisle Şem teknik komitenin hazırladığı pro1 Lozan muahedesile kurulmuş o lebe ve profesör grupunun reisi olan Zedelerile bu ikrardan rücu üzerine gene İsmailce hüviyeti malum olduğu anla seddin ve İsmail ve Şaban ve Ali Saib jeyi baştanaşağt gözden geçire lan Boğazlar komısyonunun lâğvi hak ki Omer söylediği bir nutukta demiştir sorgu hâkimine verdiği ifadede hudud şıln Yahyanın Suriyeden geldikten son haklarındaki hükmün ceza muhakemecektir. kındaki Türk talebi, sanıldığına göre İn ki: dan gizlice geçip Kiliste bir gece Da ra Azizin yanına gittiği zaman hüviye leri usulü kanununun 321 inci maddesi Aziz dostlarım, Pazartesi günü akdedilecek son giltere bu meselede Türk noktai nazarını vud ve Mustafa adındaki kimselerin e tinin tetkiki talebile yabancı bir şahıs ğer sebeblerde oy birliği ve yalnız 9, 11, İşte Çanakkale önündeyiz. Çanakka vinde kaldıktan sonra ertesi gün oto olarak karakol kumandanlığma teslim kabul edecektir. 12 nci sebeblerde çoğunlukla karar vecelsede de muahede imzalanacak 2 Türkiye, Fransızların ve İngiliz le burası ebediyyen tarihî kalacak bir mobille Gazi Antebe gittiği beyan edil edilmiş olmasma göre muhakemesinin rildi.» ve konferans dağdacaktır. yer, bu isim, şanla dolu bir isimdir. İşte miş olduğundan ilk tahkikat sırasmda men'ine karar verilmiş ve bu itibarla lerin ısrarı neticesinde Türk arazisi üzeMüddeiumuminin sözleri Tayyarelerin geçişi buradadır ki Türk milleti, kendisinden Davud ve Mustafa ile Receb ve Mev şahid sıfatile dinlenmesine kanunî bir rinde bütün yabancı tayyarelerin uçmamâni bulunmamış olan muhtar İsmai Bundan sonra Ağırceza mahkemesin Montrö 16 (A.A.) Havas Ajan sının memnuiveti hakkındaki talebini kıs adedce ve teknikçe faik bir düşmana İs ludun Kilis sorgu hâkimliğince istina lin bu sıfatla dinlenerek merkumun kace evvelce verilmiş olan kararın esbabı tanbul yolunu kesti. Milletlerin tarihin beten şehadetlerine müracaat edilmiş sından: men terketmistir. Pek muhtemel olarak rakol kumandanına meçhul bir şahıs o mucibesi okundu. Ve okunması bıtince de unutulmaz günler vardır: Çanakkale ve bu adamlarm Yahyayı bindirdikle larak teslimi sebebi ve bu teslim keyBoğazlar Konferansında öğleden son konferans, ikisi ortası bir hal sureti kabul de Türk tarihinde, zamanın ebediyyen rini söyledikleri vasıta sahibi, otomo fiyetinin bundan birkaç gün evvel Çer Baha Arıkan söz alarak dedi ki: ra yeni yeni terakkiler elde edilmiştir. edecek ve tayyareler için yalnız askerî aşındıramıyacağı granitten bir abide bille Yahyayı götürmediğini ve mer « Yüksek hâkimlerim; bu dâva Mukavelenin tayyareciliğe aid ahkâ mıntakalar üzerinde uçma memnuiyeti kumu tanımadığmı söylediği için tah kes Hamdi ve arkadaşlarının Azizle teolarak kalacaktır. , lâkilerinin şüyuundan doğmuş bir en hakkındaki iddianamemi evvelce arze mı tesbit olunmuştur. Tayyarelerin Bo koyacaktır. kikat bu cihetten ilerletilerek Davud Sofyada ataşemiliter olan kaymakam ve arkadaşlarının tekrar alınan ifade dişeye müstenid olup olmadığınm ve derken bunun herhangi bir komplo da ğazlarda müstahkem mevki ve Marmara 3 Türkiyenin harb esnasında Bo Mustafa Kemal, 25 nisan 1915 te, yeni bu adamları hükumetin sıkı taharriya vası değil, yüksek ve modern bir rejim lerinde isimlerini verdikleri şoförler de denizi üzerinden uçmaları yasak edil tından bahisle buralarda durmamalarımistir. Türkiyenin Boğazlar Komisyo ğazları kapaması için Mill/tler Cemiyeti teşkil edilmiş olan 19 uncu fırkanın ku dinlenmiş ve bir takım yüzleştirmeler nı söyliyerek savdığı yolundaki Azizin davası olduğunu cesaretle ilân etmiştim. nunun kaldırılması hakkındaki talebi de konseyi gibi mukavelename mumzilerinin mandanlığını almıştı. Türk yüksek ku yapılmış olduğuna göre, binniyabe din itirafı ile de irtibatı bulunup bulun Büyük Temyiz mahkemesinin şimdi o de reyini istiyen Japon tadil talebinin ye manda heyeti tereddüd içindeydi. Kay lenen şahidlerin mahkemeye getirile madığı etrafmda malumatına müraca kunan nakız ilâmı bunda nekadar haklı kabul olunmuştur. rek bilgileri sorulmak ve Yahyanın ifa at lüzumundan ve tahkikatın bu yolda olduğumu gösteriyor. Bundan iftihar dukarşılanmıyacağı makam Mustafa Kemal tehlıkeyi gördü. Konferans veni mukavelenin îtalya niden bir muhalefetle desinde geçip şahidlerden bir kısmımn incelenmesinden zühul edilmesi. Hareketsızlik devam ettiği takdirde bunyuyorum. Bu iftihar hissî yalnız Temyiz nın ımzasına açık bırakılmasını kararlaş sanılmaktadır. Çünkü konferans prensip dan çıkacak felâketin genişliğini ölçtü ve da bahseylediği çamaşır bohçasımn şemahkemesinin "bu noktai nazarıma iştiratırmıstır. 9 Cumhuriyet Müddeiumumiliği ıtibarile dün bu tadili kabul etmiştir. hıçbır "emır beklemeksızın kendi şahsî te kil ve büyüklüğü hakkında kendilerinkinden değil, Atatürke suikasd yapmak j Montrö 16 (A.A.) Elde edilen den izahat alınmak ve merkumun Ki nin son iddianamesinde sübut delili teşRomanya bugün, dün kabul edilen şebbüsile kararını verdi, ordusunu aldı ve istiyenlerin adalet neticesinden kurtula anlasma söyle hulâsa edilebilir: listen Antebe kadar hangi vasıta ile ve kil ettiği ileri sürülen noktalardan bir anlaşmaya iştirak ettiğinden konferansı en ziyade tehlikeli gördüğü noktaya koşmıyacağının tezahür etmesindendir. Bü ne suretle gittiği tesbit olunmak ve kısmımn hüküm fıkrasında cevabsız bıHarb zamanında ve Türkiye bitaraf tu. Bu nokta, Arıburnu idi. Filhakika, oyük Temyiz mahkemesi de bizim kanahaberdar etmiştir. Yahyanın Davud ve Mustafaya göster rakılması. olduğu takdirde harb ve muavin gemilenun askerî dehası kendısıni aldatmamış diği anlaşılan ecnebi lisanile yazılmış 10 Suçluların hareketleri, Atatür atlerimize iştirak ve suçluların hakikî cüHalen bilinmiyen yalnız Yugoslav hürin Boğazlara girmesi memnudur. Tecatı. 25 nisan 1915 te şafakla beraber 15 varakanın ne olduğu Yahyadan ve bu ke suikasd için aralarında gizli ve si rüm faili olduklarını bizimle beraber ilân vüze uğrıyan Mılletler Cemiyeti Paktı kumetinin karandır. Fakat siyasî müşa bin Anzak Arıburnuna çıkıyorlardı. Hiç şahidlerden istizah edilmek ve Yahya lâhlı tertibatta bulundukları şeklinde etmektedir.» mucibince yardım etmek hususu bundan hidlerin dediklerine göre Yugoslavya da kimse, bunların bu manialı noktaya çıka 11/9/935 tarihli ifadesinde hududdan tavsif ve temas ettiği kanun maddesi Yahyanın vaziyeti müstesnadır. Bundan maada Fransız muvafık bir hattı hareket ittihaz edecek caklarını ve bu yalçın ve vahşi sahillere kendisile beraber geçen arkadaşlarmda gösterilmek suretile mahiyeti tayin kıBaha Arıkan bundan sonra Temyiz İngiliz pasaportu bulunduğunu ve bun lmarak ceza kanununun 168 inci mad donanması her zaman Rumen ve Sov tir. Çünkü dün varılan anlaşma hiç bir hücum edeceklerini sanmamıştı. desine tatbikan son tahkikatın açılma ilâmındaki fıkraları ayn ayn teşrih etti. yet petrollarını tedarik edebilecektir. Ti suretle Balkan devletlerinin emniyeti için Mustafa Kemal, işte bu tarihte, İstan ların da silâhla mücehhez olduklarını sına karar verilmiş ve bu babda evvel Yahyanın Kilisten geçtikten sonra sev söylediği cihetle Yahyada görülen ya bulu, binnci defa kurtarmıştı. Muhakkak caret gemileri her zaman Boğazlardan tehlıkelı bir mahıyet arzetmemektedir. bancı dille yazılmış vesika ile değir ve ahir amme hukuku namına taleb ve diği kızı görmek iddiasile Karamezar kögeçmekte serbesttir. Bu mes'ud netice Nıhayet Bulgaristan bazı ihtiraz ka ki onun, Istanbulu ve ayni zamanda bütün lerinde bulunduğundan bahseylediği iddia sebketmiş olmasına göre duruş yüne gitmek hususundaki ısrarından bahİngilizlerin gösterdiği uzlaşma fikri sa yidleri serdetmişse de Yugoslavlar tara Türkiyeyi bir ikinci defa ve bu sefer pasaportlar arasında bir münasebet bu maya mevzu teşkil eden suçun ve un setti ve nakzın en şayanı dikkat noktası yesinde elde edilmiştir. Çünkü İngilizler, fından verilen teminat üzerine mutmain kat'î olarak kurtarması mukadder bulu lunup bulunmadığı incelenmek ve şa surlarmm tetkikile neticeye göre bir Yahyanın elindeki İngiliz vesikasına nuyordu. O, zaferile, yalnız Türkiye va hid Çerkes Recebin inkârına rağmen karar verilmek lâzım gelirken iddia ma dair kayid olduğunu söyliyerek dedi ki: akim kalan bunca konferanslardan bu olduklarını bildirmişlerdir. kayiinin seyrini değil, fakat bütün şark diğer şahidler tarafından söylendiği ü kammca suç unsurlarımn ve her suç konferansın da akim kalması veya sadece « Yahya hududdan geçtikleri za M. Titulesko Montröye dönmiyecek tarihinin seyrini değiştirdi. zere Recebin evinden Davudun evine luya taalluk eden vasfa temas edilme man arkadaşlarının İngiliz pasaportile teahhura uğramasmın beynelmilel niza tir. Titulesko, konferansta vaziyetin iyiYahyayı getirdiği söylenen Hüseyin diğinden bahisle bu hususların kanu Aziz dostlarım, mücehhez olduğunu söylemişti. Eğer bu ma bağh olan devletler için bir felâket leşmesi üzerine Montröde bulunmasına oğlu Ahmed de dinlenmek icab ederken nen mütaleasına lüzum ve mahal olmaBirkaç saat sonra îstanbulda, miralay vesika bu pasaportlar olduğu meydana teşkil edeceğini anlamışlardır. lüzum kalmadığı kanaatindedir. hakikatin tavazzuhuna yarayacağı şüp dığma karar verilmesi. Mustafa Kemalin kurtardığı bu memleçıkarsa Yahyanın iddialarınm belkemiği hesiz oîan bu cihetlerin eksik bırakıl 11 Suçlularm itirafları bitaraf bir kette, bütün muhabbetlerimizin hatta ü mış olması. şahidin şehadeti gibi telâkki edilerek meydana çıkacaktır.» midlerimizin makesi olan Atatürkün TürMüddeiumumî, Yahyanın elindeki esasa dokunmıyan bazı mübayenetlerin 2 Çolak Aziz, Şevki ve komiser kiyesinde olacağız. Burada, vatanları bohça münasebetile de fikrini söyledi. mevcudiyetinden ve ciheti cezaiyede için ölen askerleri selâmlıyalım. Onlann Mustafanın şahid sıfatile dinlenmeleri ikrar delâilden madud ve mahsus ol Aziz ve komiser Mustafanın 1 hatıralarını ve ebedî şanlarını tebcil için iddia makamından istenmiş ve hâdise madığmdan bahisle iktifa edilip bu ik şehadetleri bu çelengi denize atalım ve bir dakika sü nin mahiyeti tahkikatın her suretle de rar ve itirafların kanun dairesinde tarinleştirilmesini müstelzim bulunmuş ol Çolak Aziz ve komiser Mustafanın şelil olunmaması. kut edelim.» mak itibarile bunların şahsan bilgile hadetlerine temas eden Müddeiumumî 12 Suçlulardan Yahya ve Aziz ve Muğlada Dalaman köprüsü rine müracaat edilmek muktazi bulun Arifin itiraflarımn Dahiliye Müsteşarı bunların dosya arasında raporları oldu muşken bu isteğin kanuna uymıyan şeinşaatı bitti kilde reddedilmesi ve Maraş havalisin Vehbi, Ankara İlbayı Tandoğan ve Em ğunu, Ali Saibin Ankaraya geldiği esniyeti umumiye müdürü Şükrü huzur nadaki telâş ve heyecanını tebarüz ettirFethiye (Hususî) İki yıl evvel in de tahkikat yapmış ve Yahya ile Hamlarında tekrar eylediklerine dair hazır di: şasma başlanan Muğla Fethiye yolu di ve arkadaşları hakkında malumat lık tahkikatınm 52 nci sahifesinde ya toplamış olan Behçetin de çağırılıp bil« Denebilir ki bu adamlar bildik « üzerindeki Dalaman çayı köprüsü bit gisinin sorulmamış olması ve suçlu zılıp Ankara Emniyet Müdürü Sar>i lerini, gördüklerini yazmışlardır, dedi, miştir. Şemseddinin evinde bulunan mavzer ve b"îrinci şube başkanı Hamdi tarafla daha ne soyliyecekler yüce reisim? Bir 105 metro uzunluğunda olan bu köp tabancasmm buna aid olduğunun ne ile rmdan imza edilmiş olan şerhe aykırı şeyi yazmakla söylemek bir değil midir? rü sayesinde Muğla ile Fethiye arasın anlaşıldığımn tahkikatı yapan Şevki ve olarak bunlardan yalnız Yahyanın ik Söylenecek şey yazılırken kuvvetten düİnegöl (Hususî) Halkevinin köy Evlerinin haricen badana edilerek gü da otobüs seferleri başlamıştır ve halk Mustafadan istizah edilmiyerek noksan rarını dinledikleri ve duruşmada vaki şer. Sonra herhangi bir Avrupa mahkeistizah üzerine Vehbi ve Şükrü taraf eülük kolu. vazifesini, kelimenin tam zelleştirilmesi, ağaç dikilmesi, sokak haftada bir uğrıyan vapuru beklemek bırakılması. 3 Suçlu Yahya, Kilisten geçtikten larmdan beyan edilmiş olmasına göre mesi vaziyetinde değilsiniz. Sizler ayni manasile mükemmel bir surette yap larımn temiz olması ve köy sımrmdan ten kurtulmuştur. sonra evvelce kaçırmış olduğu Nahide şerhte yalnız Yahya isminin yazılmayıp zamanda jürisiniz. Çolak Azize gelince, maktadır. itibaren umumî caddeye kadar bir yol Akşehirde sevindirilen kız hakkında malumat almak için Ka ta Aziz ve Arif adlarının da katılması Ali Saib bununla bir haftada on defa Her hafat dört, beş köye gezintiler yapılması, asılan Türk bayraklarmm ramezar köyüne gittiğini iddia ve mah sebebi Sadri ve Hamdiden sorulmak ve temasta bulunmuştur. Bu münasebetle şerefimizle mütenasib olacak derecede tertib eden komite bu hafta da kaymayavrular kemece de böyle kabul edilmiş olması aradaki mübayenetin hal ve telifine gi Cumhuriyet oteli meselesini de tavzih etemiz, muntazam ve kanuna uygun olkam Ahmed Bayoğlunun başkanlığmda Akşehir (Hususî) Çocuk Esirgeme na göre Karamezara bu maksadla dilmek gerek iken cereyan eden tahkiması kendilerinden istenmiştir. edeyim. Bu makam hiç kimsenin hususî Akhisar, Edebey, Beğice, Cerrah. Ho kurumu kırktan fazla muhtaç yavruya gittiğinin hangi delillerle anlaşıldığımn kat şeklinin şehadete mutabık olmadığı Bu köyler üç ay sonra bir daha gezivaziyetile alâkadar değildir. Ancak bizi ca köy, Çeltikçi köylerine gitmişlerdir. bandosile, ince sazile mükemmel bir öne sürülmek suretile geçen ikrarların alâkadar eden cihet Ali Saibin CumhuKöylü kardelşerimiz bilhassa umumî lecek ve söylenenleri en iyi bir şekilde sünnet düğünü yapmıştır. Ayrıca tepe hüküm yerinde gösterilmemesi. 4 Suçlu Aziz tarafından Artvin kabul edilmemesi için de bunun da bir riyet cteline kadın için gitmediğidir. Katemizlik hususlarında tenvir edilmiş yapan köy nümune kövü olarak diğer den tırnağa kadar giydirilen ve şimdi Müddeiumumiliğine verildiğinden 9 teş sebeb olarak gösterilmesi. lerine bildirılecek, ayrıca Halkevi taradın bir bahanedir. Ali Saib otele Çolak ler, kendilerine en kolay ve en sıhhî ye kadar sırtlarma yeni bir bez parçası rinievvel 935 tarihli ifadesinde bahse 13 Dahiliye Bakanlığımn resmî isfından kendilerine her türlü yardım ve halânm nasıl yapılacağı doktor tara kolaylıkta bulunulacaktır. takmamış olması muhtemel bulunan bu dilip dosya içinde bulunan 19 ağustos tihbarata müstenid şifresinde suikasd Azizle görüşmek için gitmiştir. fından anlatılmış, sokaklara gübre at Ankara Polis müdür muavini BehçeYukarıki resim İnegöl Halkevi köy minimini yavruların gene elbiseleleri 935 tarihli arzuhalde ismi geçen İsma cilerin millî hududu geçtikleri bildiri mamalan, bunların köy dışmda tah cülük komitesini kaymakamlarile bera nin düğmelerine ellerini sürerek gülüp ilin oğlu Hamdi veya Hamdinin celbile len tarihten bir ay sonra Yahya ve ar tin de şahid olarak dinlenmesine gelince sis edilecek bir iki yere yığılmaları bil ber Hocaköyünde bir arada göstermek sevinmeleri birçok büyükleri ağlat Harun tarafından Aziz aleyhine hikâye kadaşlarmm hududu geçmiş olmaları bu hususta bizim bir talebimiz olmamıs [Lutfen sahifeyi çevirin'olunan tarzda tertibat yapılıp yapılma ve Yahyanın arkadaşları olduğunu söymıstır. \ dirilmiştir. tedir. Suikasd davası dün b a ş l a d ı ve b i t t i înegöl Halkevînin faaliyeti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog