Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 17 Temmuz 1936 Güreşçilerimiz Berlinde ne netice alabilirler? «Tiirk güreşçileri, hasımları kim olursa olsun korkmadan, çekinmeden ve Türk ismini hacil vaziyete düşürmeden çalışacaklardır» Berlin Olimpiyadına gidecek olan millî güreş takımımızın son hazırlıklan ve bugünkii vaziyeti hakkmda Güres Federasyonu umumî kâtibi Seyfi Cenabla görüştük. Güreşçilerimizin kamptaki çalışmalarile yakinen meşgul olan Seyfi Cenab bıze şunları söyledi: « Takıınımız on bır güreşçıdea mürekkeb olmak üzere Olimpiyada iştirak için kamptaki hazırlıklannı bitiriyor. Takımımızdaki güreşçiler senelerce haricde vt dahilde tecrübe geçırmiş mazbut ka rakterlerile Türk gencliğine yakışan ev«afı haiz genclerdir. Bu delikanlılar şımdi başlamıyan ve eskidenberi devam e den muntazam ve devamlı mesailerile bılgilerini, teknık kabıhyetlerıni yük«eltmı«ler, manevıyatlannı da öniimüzdekı büyük mücadeleye göre hazırlamışardır. Bu çocuklardan ne bekliyoruz, sualine verecek cevabımız çok basıttır: Güreş çilerimiz, hasımları her kim olursa olsun karşısında korkmadan, çekinmeden, Türk ismini hacil vaziyete düşürmeden bütün varlık ve şuurlarıle çalışacaklardır. Galibiyet karsısında olduğu gibi mağlubiyet halinde de memlekete bir leke sürdürmiyecekler, mağlubiyetleri tam bir sporcuya yakışır mağlubiyet olacaktır. Şuna kaniiz ki takımımız şimdiye ka dar memleketi temsil eden güreş takım lannın en iyi hazırlanmışı ve en müteca nisidir. Son senelerdeki mütemadî gale belerile memleket efkân umumiyesinde kendisine büyük bir emniyet kazandırmış, adeta yenilmez bır kuvvet olarak telâkkı edilmeğe alışımış olan güreş takımımızın girecegi bu mücadeledeki vazifesi zannedildiğinden çok ağırdır. Balkanları yenen, Macaristanın kuvvetli takımlarına karşı daima kazanmış olan, Italyan,, Avusturya mıllî takımlarını yenmış, Fmlere karşı da çok parlak bır derece elde etmiş olan güreşçilerimizin artık Olimpiyadlar da şampiyon alacağı bekleniyor ve bu hususta bazı istekler ortaya atılıyor. Bu, öyle bir temennidir ki bu işte en fazla alâkadar olan bizleri değil, her Türkün kalbini heyecanla çarptınr. Fakat böyle bir neticenin ne gibi şeraitle elde edile biieceğini yakinen bilmek te bunun ne kadar zor olduğunu gösterir. Kanaatimce güreşçilerimiz içinde şampiyon klâsına dahil adamlar vardır. Bunu nereden mi anlıyoruz? Bunu şampıyonları yenme mizle, onlann karsısında onlardan aşağı varlık göstermememizle anlıyoruz. Fakat bu, güreşçilerimizin muhakkak şampiyon olacaklan demek değildir. Yaptığımız maçlarda aldığımız derecelerden bu ri yazi neticeyi çıkarmak, sporu az değil, hiç tanımamak demektir. Türk güreşçileri haddi kemale henüz varmamışlardır. Haddi kemale varmak için lâzımgelen yola yeni girmis bulunuyorlar. Senelerle Avrupa birinciliklerinde, bey nelmilel maçlarda didiştikten, yıprandıktan sonra Olimpiyadlarda birincilikler ümid edilebilir. Kendimizi aldatmıyalım. Türk güreşçileri 928 denberi beynelmilel temaslara girmemişlerdir. Bununla beraber Olimpiyadlarda senelerdenberi birincilik patentesini elinde bulunduran şimal yıl dızlarını tahtlarından indirmek için gü reşçılerimizin ırkımıza has olan enerji ve cesaretle ve var kuvvetlerile çalısacak larını size temin edebilirim. Vazifemizin çok ağır ve memlekete karşı olan borcumuzun çok yüksek olduğunu bütün güreşçilerimiz anlamışlardır. Berlin Olimpiyadlarında alınacak neti cenın her halde memleketımize sevinc vereceğini emniyet ve cesaretle söyliyebi lırim.» Yağmurun yaptığı tngiliz Kralı Edvarbüyük zararlar da suikasd yapıldı Aydın mıntakasında mahsul harab oldu IBaştarajı l ınci sahlfede] bir şahid, hükümdarın binmiş olduğu atm yan tarafına bir rüvelver kurşunu isabet etmış olduğunu söylemekte ıse de saray memurları bunu kat'î surette tekzib et mektedırler. Kral, bir sanıye kadar mola verdıkten sonra metanetini kat'iyyen bozmıyarak gene at ile yoluna devam et miştir. Fc&ia/ Yazan: Habeş İmparatoru Haile Selâsie Hâdise nasıl oldu? Yağmurdan sonra Kuyucak istasyonunun hali Aydın (Hususî) Geçen pazar günü Sultanhisar mıntakasına yağan dolu ile karışık şiddetli bir yağmur porla kal, zeytin ve incir ağaclarına yüzde yefmiş beş zarar vermis, bu mıntakadaki pamuk ve mısır tarlalarını işe yaramaz bir hale sokmuş ve suların hücumuna uğnyan şimendıfer yolu da 159 uncu kılometroda bozularak on iki saat müna kalât yapılamamıştır. Bir gün sonra Kuyucak ve Hursunlu taraflarında yağan yağmur da tren hattınm 185186 kilometrolar arasındaki sahayı doldurmuş, Kuyucak istasyonunu çamur yığını altında bırakmış, istasyon civarındaki tünel, ağzına kadar kum ve çamurla dolmustur. Yaz yağmurlarının devamı yüzünden arpa ve buğday harmanları çürümeğe, demetler oldukları yerlerde filizlenmeğe başlamıştır. Çiftçi bu yılki harmanlarmdan birşey alamıyacaklarını düşünerek çok müteessir vazıyettedir. Temmuz ve ağustos aylarında da yağmur devam ettiği takdirde incir mahsulünün de ayni akıbete uğrıyaca ğından korkulmaktadır. Süreklı ılkbahar yağmurlarından kuvvetlenerek sahlanan zeytin ağacları da son yağmurlar yüzünden bilhassa dağlık mıntakada mahsul tutamamışlardır. Zıraî bakımdan yalnız pamuk vazi yeti iyidır Islah istasyonunun çiftçiye dağıttığı iyi cins tohumun bu sene rökoltesıne yarıvacağı kanaati vardır. Bulgar sporcuları Berline gidiyor Futbol, eskrim, atletizm, bisiklet, biniciliklere iştirak edecekler Sofya 15 (Hususî) Bulgar Olimpiyad komitesinin dün akşam geç vakit verdiği son karara nazaran Bulgarlar Berlin Olimpiyadında şu sporlara işti rak edeceklerdir: Futbol, atletizm, bisiklet, jımnastık, eskrim, plânör ve atıcılık. Futbol için Bulgarlar Berlin Olimpi yadına 15 oyuncu ve bir de idareci göndereceklerdir. Bulgar millî futbol takımı çok zayıftır. Sofyada Belgradın ikinci sınıf bir kulubile yaptığı maçı 4 2 kaybettikten ve Belgradda da Yugoslavyanın B milî takımma da mağlub olduktan sonra Bulgarların futbolde çok geride kalacakları muhakkaktır. Londra 16 (Hususî) Kral Seki zinci Edvard bu sabah Hayd Parkta Hassa alayına mensub 8 tabura yeni bayrak verme merasimine riyaset etmiş tir. Merasim esnasında bir hâdise olmuştur. Kral Wellington kemeri altından geçtiği sırada, meçhul bir adam taban casını çıkararak Krala doğru ilerlemiştir. Tam bu esnada polisler yetişmiş ve ta bancanin atılmasına vakit kalmadan meçhul adamı yakalamışlardır. Taban cada dört fişek bulunmuştur. Ingiliz tebaası olduğu anlaşılan mütearrız Hayd Park polis karakoluna gö türülmüş ve isticvab edilmiştir. Meçhul adam Kralı öldürmek istemediğini, yal nız protesto mahiyetinde bir harekette bulunmak istediğini söylemiştir. Rovelverin; Kralla onu takib eden askerler arasında yere düştüğü müddet zarfmda cereyan eden hâdise hakkında henüz kat'î malumat alınamamıştır. Kral bilâhare vaziyetten haberdar edilmiştir. Tahkikata devam edilmektedir. Habeşler tankı ilk defa görüyorlardı «Biz düşmanı uzaktan vurmanın alçaklık olduğuna inanırız. Bunun için efradımız ellerindeki tüfeklerı atarak düşmana yalınkılıc saldırıyorlardı» 8 • Lordlar ue Avam Kamarasındc izahat Londra 16 (Hususi) Hayd Parkta bugün tevkif edilen meçhul adam hakkında Dahiliye Nazırı Avam Kamara sında, Adliye Nazırı da Lordlar Kamarasında izahat vermiştir. İki nazır demişlerdir ki: «Kral hazretleri büyük bir tehlikeden kurtuldu!» Avam kamarasile Lordlar kamarası azası bu sözleri alkışlarla karşılamışlar ve Krala sadakatlerini bildirmişlerdir. İm paratorluğun her tarafından ve ecnebi memleketlerden Krala tebrik telgrafı gelmektedir. Yahnkılıcla ttalyanlara saldıran Habeş muharibleri Eritreli kıtaattan bahsetmiyorum; bu meliyeti sayesinde, bizi, daha yanlarına sözlerim gerek orduya, gerek faşist mi yaklaşmağa vakit kalmadan yere se « lislere mensub beyazlara racidir. rebilirlerdi. Ateşsiz silâhlar beyaz efradm harcı Bu, bir hakikattir. Fakat başka bir değildir. Yanıbaşlarında birdenbire bir hakikat daha vardır ki, o da, bir düş * kıhc belirdiği behanesile ellerindeki manı uzaktan tepeliyebilmek için, o * kuvvetli mıtralyözleri bırakan bevaz nun silâhlarının menziline müsavi menefradı gözlerimle gördüm. zilde sılâhlara ve kâfi derecede de müHer iki taraf efradının vavas yavaş himmata sahib olmak lüzumudur. birbirine yaklaştıkları muharebelerde, Doğrudan doğruya kumandam altınİtalyanlar, benim efradımın üerilediği da bulunan, mavzerle müsellâh 950 nenisbette geriliyorlar ve ric'ati temin e ferlik iki taburdan başka. diğer efradm debilmek endişesile, mütemadiyen geri ellerindeki tüfeklerin şnayder, gra, yahatlarile meşgul oluyorlardı. hud yarım asırdan daha eski bir mazi Bunun sebebi meydandadır. den kalma silâhlar olduğunu söylersem îtalyanların karşılarmda, son asırda şaşarsınız. ki harbdenberi hiç değişmemiş olan inBu tüfeklerin en güzel atışlısı, Ital sanlar vardı ve bu insanlar, en şayani yan tüfeklerinin yarı menziline olaşa hayret icadlar karsısında hep şu değiş mıyordu. Gra tüfeklerinin diğer bir mez suali soruyorlar: mahzuru da mermilerinin ucundaki kur Acaba neresinden vurursak devi şunun çok yumuşak olması idi. İsabet ririz? ettiği noktada yayıhyor, çıktığı yerde Tanklar için de vaziyet böyle idi. Ma büyük bir yara yapıyordu. Beynelmilel iyetimdeki efradın çoğu, tangı hayatın efkârı umumiye bu yüzden, bizi dom» da ilk defa olarak görüyordu. Bazıları. dom kurşunu kullanmakla itham etti. Adisababada tank görmüştü. Fakat uMitralyözlerimiz yüz yirmiden, top • zaktan görmüş ve harbin mevzuu bah larımız düşmandan iğtinam ettıkleri solmadığı bir zamanda görmüştü. Ef mizden ibaretti. Siz de hak verirsiniz ki, rada: bu şerait dahilinde ihtiyatlı harb etmek, Büyük çukurlar açıp üstünü dal ekseri ahvalde yerimizden kımıldamalarla ve toprakla örtün. Tanklar, bu çu mak demek olurdu. kurlara, vahşi hayvanlar gibi düşer, deUzakta bulundukları zaman düşma dik. nın taarruzlarına mukabele etmekten Fakat Habeşler kuvvetli istihkâmcı i âciz kaldıkları için, ancak yakın me değildir. Bu gibi işleri şerefli telâkki et i safeden işe yarıyan silâhlarını kullanamezler ve başkalarına bırakırlar. On bilmek emelıle düşmana yaklaşan efradımızm bu hareketini pek te haksız bullarm kusurlarından biri de budur. «Biz toprak altında yaşayan hayvan mamak lâzımdır. Yakın mesafede yalardan değiliz» diyorlar ve alelâde bir pılan çarpışma göğüs göğüse muharebe hayvana hücum eder gibi tanklara hü şeklini alınca mühimmattan da tasar cum ediyorlardı. O zaman, çelikten ya ruf edilmiş oluyordu. pılmış sarsılmaz bir kalenin, pamuklu Düşmandan, muhtelif mıntakalardalar giymiş insanlar tarafından zaptedil ki muhareberlerde iğtinam ettiğimiz diği göruldü. 190 mıtralyözü, beş topu, külliyetli Bu, basit bir işti. Decaz Ayyaleo or miktarda mühimmat ve diğer malzemedusundaki Fitaorari Şifarraya soracak yi hep bu suretle aldık. olursanız, ayni günde beş tangı nasıl Bu göğüs göğüse muharebelerin an zaptettiğini size şöyle anlatır: lattığım tabıye sebeblerine Habeş yara Tankların geçeceği noktada yere dılışmm icabı olan bir noktayı da ilâve yatıp beklemek. yahut ta yanıbaşlarma etmek lâzımdır. kadar sürüne sürüne gitmek kâfidir. Bızim memleketimize tüfeğin girdiği Filhakika. Habeşler, tank mitralyöz tarihtenberi, biz, düşmanı uzak me lerinin, önden muayyen bir zaviye da safeden vurmanın alçakça bir hareket hilinde ateş açabildiklerini ve buna mu olduğunu, bir insanın, hasmına, boy ölkabll, bazı kısımlarmın, muhacimleri cüşme fırsatı vermesi lâzım geldiğini taarruzdan tamamen masun bulundu düşünmekten farig olmamışızdır. Bu racak şekilde yapılmış olduklarını far his, Habeşlerde o kadar kuvvetle yer ketmişlerdi. Meselâ. tangın tekerlek zin etmiştir ki, Habeş askeri kurşunla decirleri arasındaki mesafe. motörün ön ğil, ancak kılıcla öldürdüğü düşmanı hekısmı ve tangın üstü bu kısımlar meya sab eder. Bizde gümüş madalyalar, annmdadır. cak bu şekilde yararlık gösterenlere veFilhakika, bunun tehlikeli bir iş ol rilir. duğu ve tank önüne yatmak cesaretini Aduadanberi değişmediğimizi söyle gösterenlerin ezilmek tehlikesine ma miştim, nitekim, bu harbde de Habeşler ruz bulundukları şüphesizdir. Fakat ef tüfeklerini ellerinden atıp düşmana rad yere yatmak suretile, ancak başla yalın kılıc saldırıyorlardı. rile omuzlarının hedef teşkil edecek şeBu tabiye, modern harblerde de hâlâ kilde meydanda kaldığmı biliyorlardı. faydalı olmaktan hali değildir. Kılıc İtalyan piyadesinin göğüs göğüse mu muharebesini ne zaman tatbik ettikse harebede de Habeşlerle boy ölçüşemekazandık. Esasen bu tarz muharebe dikleri muhakkaktır. Habeşlerin ayak lerde kazandığımız zaferlerdir ki İtallarındaki çeviklik ve kollarındaki sürat yanları nihayet İperit gazi kullanmağa kundurasız gezemiyen insanları daima mecbur bırakmıştır. hayrette bırakacak bir şeydir. Harbin ilk günlerinde Tembien mıntspanyadaki hâdiseler takasında iğtinam ettiğimiz yüz mitralyöz, tüfek istimal edilmeden, sadece Madrid 16 (A.A.) Parlâmento kılıç kuvvetile almmıştır. Habeşlerin binasının etrafı polis kuvvetlerinin muhabu muharebede nekadar meharetli, nefazası altmdadır. kadar süratli ve nekadar çevik hareket Binaya girmeğe yegâne salâhiyettar ettiklerini anlatmak çok zordur. Gözle olan daimî encümen, meclis reisi Barriotefrik etmek kabıl değildir ki anlaşılsm. nun izahatını dinlemiştir. Reis encüme • Harbden evvel bize, modern silâhlardan dolayı. muharebe şeraitinin çok de nin bugün öğleden sonra toplantıya da » ğiştıği söylenilmişti. îtalyanlara yak vet edildiğini bildirmiştir. Zannedildiğine göre, örfî idare bir ay lasmamak, uzaktan tazyik etmek şarttı. Çünkü, ellerindeki silâhlarm mükem daha uzatılacaktır. ADLİYEDE Bir seneye mahkum oldu Muhakeme başladı Atletizm için Eulgarlar Berline yalnız iki atlet göndereceklerdir. Bunlardan Lübcn Doyçef Berlinde yüksek spor mektebını ıkmal etmış ve yalnız dekatlone ve diğer atlet te maraton kosusuna iştirak edecektir. Bulgarlar bu iki atletinden iyi neticeler beklemektedirler. Bulgarların bisiklet takımı 9 bisıkletçi ve bir de idare memurundan mürekkebdir. Bulgar nıillî bisiklet takımı Balkanlarda en kuvvetli takımdır. Bundan iki sene evvel Romanyada yapılan Balkan turunu kazanmıştır. Bulgarlar bunun için bisiklet çilerinden de büyük neticeler beklemek Şimdi 935 Avrupa serbest güreş şam tedırler. Jımnastık ıçın Berline altı sporcu pıyonu Nizolayı serbest güreşte yenmek, gidecektir. Bulgar jimnastikçileri çok iyi934 Avrupa ikincisi Veksteni 47 saniye dirler ve Olimpiyadda iyi netice alacakde yenmek, Finlandiyanın Olimpiyad takımma dahil ağır sıkler güreşçiyi ser lan zannedılmektedır. Bınıcılık sporu için best güreşte yenmek, Finlandiyanın O dört bınıci zabıt ve âmır olarak ta bır limpiyada göndereceği 56 kiloyu yen miralay göndermektedirler. Bulgar binimek, zannederim ki, ancak şampiyon cileri hiç te fena değildirler. Bu sporda klâsına dahil insanlann harcıdır. Biz dün da iyi bir netice alacaklannı ümid etmekya ikincisi Veksteni yendik diye kendi tedirler. Eskrim için Bulgarlar iki zabit mizi dünya birincisi zannedersek bu, bi göndermektedirler. Bunlardan birisi Vasılef mütekaiddir. Elyevm Almanyada raz garib olur. nıühendislik tahsil etmektedir. Bu gene Güreş gibi mücadele sporlarının en Almanyada mütemadiyen antrenüman çetinlerinin birinde beş on değil, yirmi oyapmıştır. Bulgarlar ona çok bel bağlatuz milletin iştirak ettiği bir müsabakada maktadırar. Motörsüz uçuşlar için Bul ne gibi âmillerin dereceler üzerine tesir garlar iki tayyare zabiti ve bir de ma edebileceğini düşünmek Olimpiyadlarda kınist göndermektedirler. Bu tayyare zabirinciliklerin nekadar zor elde edilebilebitlerinin ikisi de Almanyada tahsil etceğini anlatmağa kâfidir. mişlerdir. Atıcılık sporuna yalnız bir Size şunu söylemek isterim ki, bazı Bulgar iştirak edecektir. Yüzücülük spokimseler Türk takımmm artık kemale varu için Bulgarlar Berlin Olimpiyadına sil olduğunu ve Olimpiyadlarda kendisinyalnız bir deniz yüzbaşısmı müşahid oladen ancak birincilik beklenebileceğinı idrak göndermektedirler. dia ediyorlar. Bu, yanlış bir iddiadır. Hopada yol faaliyeti Hopa (Hususî) Kazamızı Trabzo na bağlıyan sahil yolu köprülerin bozuk olması ve yıllardanberi temir edilme mesinden münakalâta gayrimüsaiddi. Yol yapı ve tamiratını imar plânmın birinci maddesine geçiren Üçüncü U mum Müfettişlik her tarafta olduğu gibi bu yolun da süratle tamirine başlat tırmış ve pek kısa bir zamanda köprü ler yapıldığı gibi yol da mürur ve ubura müsaid bir şekle sokulmuştur. Denizlerin dalgası olduğu zamanlarda hastalannı Rize veya Trabzona nakledemiyen beş kazanın halkı, Tahsin Uzere şükranlarını arzetmek ve tamir edilen köprülerle yolları görmek üzere Trabzona 165 kişilık bir heyetle gez meye çıkmışlar ve Trabzon Halkevi aaîan tar»*^dan merasimle karşılanmışlardır. Mısırdaki sigara fabrikasına yeni memur gönderilecek înhisarlar îdaresinin Mısırda açtığı sigara fabrikasınin vaziyet ve faaliyetini yakından tetkik etmek üzere Mısıra gitmiş ve şehrimize dönmüş olan Umum Müdür Mithat Yenel, burada fabrikanın esash bir şekilde ıslahı için icab e den tedbirleri almaktadır. înhisarlar i daresi merkezinden bazı memurlar Mısır fabrikasında yeni teşkilâtla ihdas edüen Gazi Antebde fıstık rekoltesi Gazi Anteb (Hususî) İlkbaharda memuriyetlere tayin edilmişlerdir. Bu büyük ümidlerle beklenen fıstık rekolmemurlar vakında Mısıra gidecekieıdir. tesinin, zuhur eden zenk hastalığı yü 25 çocuk sünnet ettirildi zünden yüzde altmış nisbetinde az olacağı anlaşılmaktadır. Şarköy (Hususî) Şarköy Beledi Zenk, bir haşarenin ifraz ettiği ya yesi bu hafta kazanm Halkevinde 25 pışkan bir maddedir. Hastalığm önüne fakir çocuğu sünnet ettirmiştir. geçmek için tecrübeler yapılmaktadır. Kurtuluştaki Rum mezarlığının par maklıklarını ve etrafındaki zincirleri va kit vakit kırarak öteyeberiye satmakla suçlu Danyalın üçüncü ceza mahkeme sinde devam etmekte olan muhakemesi dün bitmiştir. İddia edildiğine göre ilk zamanlar bu hırsızlık anlaşılmamış; fakat iş meydana çıktıktan sonra mezarlık bekçisi etrafı tarassuda başlamıştır. Son defa gene bir gün suçunu tekrar etmek istiyen Danyalı yakalıyarak polise tesIzmirde müthis sıcaklar Iim etmiştir. Danyal her nekadar suçunu Izmir (Hususî) Şehrimiz ve havainkâr etmısse de mahkemece yapılan tetkikatta aksi meydana çıktığı için bir se lisinde, yıllardanberi misli görülmiyen ne iki ay hapse konmasına karar veril dehşetli, adeta cehennemî denebilecek bir sıcak hüküm sürmektedir. Ve bu vaziyet, miştir. •• * POLÎSTE hayat ve çalışma üzerine bile tesir yapmaktadır. ÇOCUK YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVŞehirde en serin yerde ve gölgede haran Abdullah ile ayni mahallede otu raret derecesi 34 ü geçmektedir. Mev ran Avdullah ile ayni mahallede otu sim ve iş itibarile şimdi ovaları dolduran ran Mehmed dün çocuklarının yara ciftçi, işçi halk, güneşin tesirinden şid mazlığı yüzünden münakaşaya tutuş detle mustaribdir. Fasılasız şekilde bir muşlar ve biraz sonra kavga etmeğe saat çalışmak imkânı kalmamış gibidir. başlamışlardır. Gelen haberlere göre, tarlalarda, bağ Kocasınm kavga ettiğini gören Ab larda, kısa fasılalarla teneffüs yapılmakdullahm karısı Hatice iki adamı ayır ta, her işçınm yanıbaşında içi su dolu mak istemiş, fakat Mehmed tarafından kovalar bulunmakta ve sıcağın tesiri a r çakı ile yaralanmıştır. tınca kafalar ıslatılmaktadır. Bu arada Hatice tedavi altına alınmış, Mehmed bayılanlar, hatta işi tamamile terkeden yakalanmıştır. ler bile vard'r. Her mahsul, süratle ke ÇOCUĞU SOKAĞA ATMIŞ Gala male doğru gitmektedir. tada Arab camisinde oturan Eminin üç yaşındaki kızı Nebahet ile kardeşi iki Mısır hükumeti tütün resmini yaşındaki Âfet, ayni evde oturan Yuartırdı danın oğlu on bir yaşında Petri ile evin Mısır hükumeti, 1 1 haziran 936 tarihli taraçasmda oynarlarken Petri Nebaheti bir kararname ile yaprak tütün, sigar ve taraçadan ıterek sokağa düşürmüştür. sıgarete tatbık edilen gümrük rüsumunu Başından yaralanan Nebahet kanlar artırmış ve 11 haziran tarihli ayrı bir kaiçinde ve baygın bir halde Şişli Çocuk rarname ile Mısıra ithal edilen bilumum hastanesine kaldırılmıştır. eryadan alınmakta olan yüzde bir nis betinde «ad valoren» munzam resmini İki otomobil parçalandı yüzde ikiye çıkarmıştır. Beşiktaştan Galataya gelmekte olan Bu kararnamelere göre, bundan böyşoför Hüsameddınin idaresindeki 2505 le alelâde yaprak tütün ile sap veya danumaralı otomobil, Tophaneden geçer marı kesilmiş yaprak tütünden kilo ba ken yolda manevra yajDmakta olan 1994 ş'na 120 Mısır kurusu ve sigar, sigaret, numaralı şoför Kâzımın otomobiline enfiye gibi işlenmiş tütünden de kilo baçarpmıştır. 2505 numralı otomobilin sına 160 Mısır kuruşu gümrük resmi alıtamponu, radyotörü, çamurlukları par nacağı gibi, ayrıca «ad valoren» yüzde çalanmış, 1994 numaralı otomobilin de bir resim dahi alınacaktır. taksi saatıle ön lâstikleri yerinden fırlaŞark tütünlerile Çin ve Japon tütün mış, çamurlukları kopmuş, şoför kapısı leri arasındaki randıman farkı nazarı dikkırılmış, velhasıl ikisi de tanınmıyacak kate alınarak gümrük resminin şark tü bir hale gelmiştir. Nüfusça bir zayiat oltiinleri lehine tadil edilmesi lehindeki temamıştır. Yolun kapalı olmasından şebbüsler de henüz bir netice vermemiştir. tramvaylar yarım saat kadar işliyeme mişlerdir. Hayd Parkta yakalanan meçhul a damm muhakemesine bugün başlanmış tır. Maznun Kralı öldürmek niyetinde olmadığını sadece, protesto mahiyetinde bir harektte bulunmak istediğini söyle miştir. Bundan sonra şahidler dinlenmiş tir. Gerek maznunu te\kif eden polisler, gerekse hâdise mahallinde bulunanlar tabanca sesı işitmedıklerini ve rovelverin patlamadısını söylemislerdir. Muhakeme sekiz gün sonraya tehir edilmistir. Küin Marinin pervaneleri değişecek Southamton 16 (A.A.) Queen Mary kalafata çekilmiştir. Geminin pervanesi muayene edilecek ve makinedc ilk seyahat sırasmda görülen bozukluklar tamır edılecektır. Vapurun süratıni artırnıak için pervanelerin değiştirilmesi muhtemeldir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog