Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17 Temmuz 1936 CUMHURİYET arkın, sonradan başa devşirilmiş akıllan ve geç kalmış hamleleri göstermek için tertib ettiği güzel bir masal vardır. Bu masala göre sin Danzig husu 3 [*] vaktile tacirin biri esirpazarına gider. Boy sî muhabiri gaze 1914 te Alman Başkumandanlığının ha sarılmasını intac edecek bir harbe seboy ve renk renk köleler, halayıklar aratesine çektiği bir yaptığı gibi, gayrimüsaid coğrafî şerait bebiyeî verilmesi mutasavver ise, sefer sında alımlı bir meta arayıp dururken telgrafta şunları dairesinde harbetmek zaruretınde olan bir berlik plânının bu yolda, hususî hükümyazmaktadır: gözüne hem yakışıklı, hem pehlivan yapıdevletin efkânıharbiyesi, harekâta iştirak leri ihtiva etmesi ve elde, aÂerî talim ve Danzigin en mün h bir delikanlı ilişir ve ona ansızın ilgileedecek kuvvetlerin inkısamı hususunda, terbiye görmüş ihtiyat efrad bulundurul zevî ve en endişenerek pazar sahibinden fiatını sorar. Fakendi kendine şu suali sormalıdır: Birçok ması mesruttur. nak şahsiyeti hiç kat yüksek ve pek yüksek bir para istedüşmanlar arasında, zaferi temin etmek Seferberliğin muayyen kaideleri şüphesiz ki şehrin nilince şaşırır, sebebini araştırır ve bu kömerkezinde kırmıiçin yenilmesi icab eden en tehlikeli düş mahduddur lenin cesur bir silâhşor olup tekbaşma üç zı tuğladan bir evM. Lester man hangisidir? Seferberlik hakkında muayyen kaide beş düzine erkeğin hakkından gelebilecede oturan Millet Evvelâ en tehlikeli ler, ancak pek iptidaî noktalar için mev ğini öğrenir. Tacir, hemen her yıl IranlerCemiyeti fevkalâde komiseri İrlan düşmana taarruz cuddur. Kat'î hareketin vuku bulacağı' dan Turana, Turandan Hindistana kerdalı Sean Lesterdir. Harbde kumanda etmek san'atı, kuv noktaya kabil olduğu kadar fazla efrad van götürüp getıren bir ahşveriş eri olduSean Lester hiçbir şeyi gizli tutamamaktadır. Adeta casuslar tarafından vetlerin taksimi ve bunları düşmanın za teksifi, diğer noktalarda ihtiyaca ancak ğundan kölenin bu meziyetine kayıdsız abloka altma alınmış bir vaziyettedir. yıf noktalanna tevcih suretile zaferi temin tekabül edecek derecede kuvvet bulun kalamaz. istenılen parayı sayar ve onu Danzigin Nazi ajanslan bu adamı tam edecek olan taarruzun baslıyacağı yerde durulması. Seferberliğin ılk anından itıpazardan alıp evıne götürür. manasile bir muhasara altına almışlar temerküz ettirilmesi keyfiyetinden ibaret baren, istısnasız, bütün kuvvetlerden istidır. Mumaileyhin telefon muhaveresi değildir. Bu temerküz hareketini hazırlaTacirin keyfi artık yerindedir, birkaç fade edilmesi için demir gibi bir irade ile dinlenmekte, gelen şifreleri açılmakta, gün sonra yola çıkaracağı kervan için hiç bütün mektublan okunduktan sonra madan evvel, seferber edilen bütün kıt'a çalışmalıdır. Tehdid dolu, sayısız ihtimalKızılordu kıtaatı bir geçid resminde ların, en tehlikeli telâkki edilen düşmana ler karsısında göz yummak ve bu ıhtımal bir endisesi kalmamıştır. Çünkü yolda önkendisine verilmektedir. karşı teksif edilmiş olması lâzımdır. Bu lere karşı koyabilmek için ittihazı lâzım lerine çıkacak herhangi bir çeteyi bu diFaal ordu ve kara ordusu Gazetta del Lausanne, 1 1 temmuz taBu vazivetten uzun zamandanberi rihli sayısında, Sovyet Rusyanın askerî Bugün Sovyetler Birliğinde mer'i olan şüphelenen Fevkalâde Komiser bunları nun için de, harbin düşman arazisinde ce gelen tarzı hareketi harbin tesadüflerine lâver delıkanlının tarumar edeceğine em« teşkilâtına dair olarak Moskovadan aldı sistem, Harbiye Komiserliğinde Troçkiyi ispat için çok iyi bir çareye başvurmuş reyanını temin edecek şekilde hareket et bırakmak sarsılmaz bir enerjiye sahib ol niyeti var. Bu sebeble korucu, kılavuz, muhafız fılân almağa lüzum görmez, kağı şu mektubu neşretmektedir: istihlâf eden Frunze tarafından 1924 te tur. Tayyarenin kalkmasından yarım mek gerektir. Oteki düşmana yahud öteki mağa mütevakkıftır. saat evvel Cenevre hava ekspresile ta düşmanlara karşı elde ehemmiyeti daha Silâh altmda bir milyon 300,000 as ithal edilmiştir. Bu sistem, daimî ordu Erkânıharbıyenın, harekât için kat'î tar katar katıra yüklü mallan yalnız onun ahhüdlü bir mektub gönderen Mister az kıtajıt bulundurmak icab eder. Bu kı nokta olarak tesbit ve kuvvetlerini teksif muhafazasına bırakarak yola çıkar. ker, en asağı 10 milyon talimli ihtiyat et ile milisleri birleştirqpektedir. Lester, tayyarenin kalkmasından üç taatm vazifesi, harbin, bu düşman kuvvetrad, eli silâh tutacak yaşta 30 milyon eredeceği yere, kıtaat, taarruza en elverişli O devirlerde hırsız bolluğu varmış. TaBu sistemin istinad ettiği prensip şudur: dört dakika evvel bir kâtibini yollıyalerin herhangi şekilde tesirine kapılması istikamette olarak cemedilmelidir. kek, 4500 tank, 1936 senesi için verilmiş Silâh altma alınan efradm bir kısmı faal cirin kervanı da bir iki konak yol aldıktan rak, bu mektubu içine bir şeyler daha 14 milyar rubleden fazla tahsisat. Resmî orduda iki sene hizmet görmektedir. Di ilâve etmek istediği bahanesile geri na mâni olmaktır. Bu noktayı tavzih etDiğer harekât sahasında halli icab e sonra dar bir boğazda kırkharamiden müve sıhhati tahkık edılmış olan bu rakam ğer kısım, milis teşkilâtında muhtasar bir aldırmak istemiştir. Normal şartlar al mek için misal olarak şunu zikredeceğim. den meseleler, daha karışık mahıyettedir. rekkeb bir çetenin baskınına uğrar. Evvellar, Kızıl Ordunun 5000 tayyaresinin ya talim görür. Genc milis efradı, beş sene tmda bu mektubun tayyarenin kalk 1914 ağustos ayı nihayetinden teşrinisa 1914 te şarkta, Tannenberg ve Mazüri ce böyle bir felâket önünde pek telâş gösnında zikredilince, Rusların askerî kudre ye taksim edilen müteaddid devrelerde on masına intizaren taahhüdlü mektub çu niye kadar, Avusturya Macar Başku gölleri muzafferiyetile meseleyi halletmiş teren tacir şimdi müsterihtir, bıyıklannı mandanlığile müştereken, adedce faik ovalının içinde olması lâzım gelirdi. tinin derecesini gösterir. tim. Bu zaferler düşmanın zayıf nokta büküp kölesınm yaratacağı hamaset sahay hizmet görürler. Gelen kâtibe posta memuru mektubu lan Rus kuvvetlerinin ileri hareketini larının ıstısman suretile tahakkuk ettinl nesini beklemektedir. Fakat kölede ne he* Başlıbaşma bir kıt'a teşkil eden, halkın Silâh altındaki efrad bir milyon tahmin derhal iade edeceğini söylemiş, tayyare durdurmuş, bu suretle, Alman erkânıharyaşaması ve millî müdafaanın temini için mişti. Bu imkân elde edilmemiş olsaydı, yecan, ne hareket var; kollannı göğsüne ediliyor. Son senelere kadar faal orduda kalktıktan birkaç dakika sonra da bir biyesine, garbdeki harekâtı hüsnü neticezarurî buğday, kömür, petrol, manganez meselâ Vıstül hattını, orada mevcud müs kavuşturarak haramilerin yükleri parçaifâh... gibi her türlü iptidal maddeye sa yalnız 300,000 nefer vardı. Fakat hüku kaç dakika daha beklemesini rica ettiği ye vardırması imkânını vermiştim. Alman tahkem mevkilere dayanarak müdafaa etlamasını temaşa ile meşgul!.. hib olan bu memleketin teknik kuvvetleri met ve yiiksek kumanda makamı, haricî halde ancak aradan yarım saat geçtik erkânıharbiyesinin daha ziyade muvaf mek ve düşmanı, sürekli muharebelerle ten sonra tekrar gelmis. bu sefer de bir fakiyet gösterememesi keyfiyeti, Tacir, gözle kaşla işaret eder. Boş. şarkta kadar ekonomik kabiliyetinin azametini siyaset bakımından bazı mülâhazalarla uzakta tutarak bu mezvilere çekilmek gi Birseyler homurdanır, gene boş. Köle, ve elde mevcud membaların daha mebzul yanlışhk yüzünden Mister Lesterin bazı harekâta girişmek suretile erkânıharde hesaba katmak lâzımdır. Hükumet, bu bi ihtimaller kalırdı. mektubunun taahhüdlü mektublarla sanki felce uğramış gibi durgun ve ölgün. muazzam membaları, ifrat derecede, sar olması sebebile iki sene muntazam hizmet mesgul memurun çekmecesinde unu bıyeye, garbdeki muharebeyi sevk ve idaBinaenaleyh, başkumandan, seferber Haramiler ise yükleri kanştırıp taşınması re etmesi için iktıza eden zamanı kazan yapan efrad adedıni son derece artırmışsılmaz bir endüstriyelleştirme siyasetile tulduğunu söylemiştir. lik plânının tanzimi sırasında, işlerin ne kolay ve değerleri yüksek eşyayı ayınyorkıymetlendirmek istemıştır. Hükumetın lardır. 1931 de adedi 600,000 olan ef Neden sonra memurun işbaşına avdet dırmağı istıhdaf eden bir tabiyenin isaberad, 1934 te 940.000 ve 1935 1936 da ettiği söylenerek mektub Fevkalâde tini yalana çıkaramaz. Coğrafî vaziyeti tarzda halledileceğine dair sarih talimat lar, hayvanların kuvvetlilerini seçip bir istediği, Sovyetler Birlığini, kabil oldu ğu kadar az zaman zarfında, kendi ihti bir milyon 300,000 olmuştur. Kuvvetle Komiserin kâtibme teslim olunmuştur. hassaten gayrimüsaid bir memleketin baş veremiyecektir. Sadece, vezaifi. türlü tef tarafa çekiyorlar ve tacirin ocağına incir yaclarını kendi temin eden, öteki memle mücehhez ve müsellâh fırkaların nısbetı Bu yanlıslık yüzünden memurun da kumandanı, memleketin dahilinde, demir sırlere meydan vermıyecek şekilde açıkça dıkmek merasimini tamamlamağa savaşıyollarına yakın noktalarda bir miktar izah etmek mümkündür. yorlar. ketlere kat'iyyen bağlı olmıyan tamamen çok yükselmiştir. Bilhassa hudud boyla tecziye edileceği ilâve olunuyor. Sureti zâhirde mantıkî gibi görünen kuvvet bulundurabilir ve vaziyet aydın Nazariyat ne zaman biter, harb ayn bir âlem haline getirmek, kısaca, e rında bekliyen fırkalar bugün harbe hazır Zavallı tecir, bir köleye bel baglama bu hikâyenin hakikati Mister Lesterce lanır aydınlanmaz, bu kuvvetleri filân vene zaman başlar? vaziyettedir. konomik bir otarşi vücude getirmektir. yüzünden başına gelen felâketin ağırlığı malumdur. va falan noktaya sevkedebilir. Bu, bü Yalnız, esas olarak yapılacak şey, seEndüstriyel kabiliyetile harb kabiliyealtmda kıvranıp dururken haramilerden Malzeme Mektub her şeyden evvel Nazi karar tün kuvvetleri, herhalde düşmana karşı ferberlığe müteallik tarıflerin, ancak se biri hafifçe gülümsemekte olan köleyi ti, bir tek şeyin iki cephesidir. BolşevikBolşevik zimamdarları, askerî kuvvet gâhmda açılarak okunmuştur. Şayet bir noktada toplamak prensipını, hiçbir ferberliğe aid bulunduğunun tasrihidir. ler, realıst görüşle bir anlasmazlığın muleri modern ve tamamen Sovyet mamulâtı iadesi taleb edılmemiş olsaydı, taah suretle haleldar eder mahiyette değildir. Tabiidir ki, kıtaatın tahsis edildikleri arazi görür ve o tebessümü ıstıhza sayarak hıdhakkak olduğunu tahmin edınce bir fabkadar detlenir, delikanlıyı yere yatırıp kelpemalmeze ile teçhiz etmek için büyük bir hüdlü mektub Koenigoberge rika kuruyorlar, yahud bir kanal açıyorsüratli bir tayyare ile yollanacak, bu Coğrafî vaziyeti gayrimüsaid bir memle üzerınde taksımlerı ileride yapılacak hare denle dışlerını sökmeğe koyulur. Gülünc gayret sarfetmişlerdir. Bu sahada, ağır radan gene seri bir hava vasıtasile Ber ket başkumandanınm, kendi memleketını, kâta bağlı bulunacak, fakat seferberlik lar; düşündükleri sey harb ihtimalıdır. endüstrinin her terakkisi, ordunun teçhizi line ve nihayet Berlinden de Cenevre harbin fecayiinden muhafaza etmeği dü plânlan, harekâta aid direktifleri hiçbir facia da işte bu sırada başlar. Çünkü köManevî kuvvetler bakımından bir zafer ve memleketin istik ye sevkedilmiş olacaktı. şünemiveceği tabiidir. 1914 te bile, şark zaman vazıh surette tesbit etmiyecektir. le, otuz ikinci dişinin çekilmesile beraber Bu maddî kuvvetlerin yanısıra, millî yerinden sıçrar, kıhcını sıyırır, kırkharalâlini temin edecek bir unsur diye karşıSean Lester evinde bulunan bütün ta, buna imkân bulunamamıstır. Bu direktıfler, düşmanın vaziyeti hak duygunun hergünkü metodlu tezahürlerimiyi önüne katar, darmadağın eder ve Memleketi korumak için lanmaktadır. Sulh zamanında, Stalin evrakın da elden geçirildiğinin farkın kında alınacak ilk haberlere bağlı kalmani; mılıtarızm aleyhınde propaganda yapkervanı kurtarır. dadır. Hatta dostlarile yaptığı mükâ kuvvetleri dağıtmamalı lıdır. Nazarî mülâhazalar burada rol manın kat'î surette imkânsızhğmı, orduya grad, Harkov ve Çeliabinskteki büyük lemelerde gizli ajanlar vasıtasile din Kaybolan mallarına yeni baştan kavuoynamaz. Artık hakikî harb başlar. O karşı beslenen hürmeti ve aşkı; gencliğe, fabrikalar traktör yapıyorlar. Harb za lenmektedir. Maamafıh bir İrlandalı Bu mıntakalar, ancak, Tannenberg ve zaman yapılacak şey, plânlara göre hare san tacirin kahraman köleye gösterdiği kesif bir yurdseverlik havası içinde verilen manında tank yapacaklar. olan Fevkalâde Komiser: Mazüri gölleri muzafferiyetlerinden sonşükran, ilk konak yerinde onu pazara göEn büvük faalıyet, bilhassa ağırtoplarterbiyeyi; Sovyetler Birliğinde yaşıyan c Bana vız gelır; istedikleri kadar ra müessir surette muhafaza edilebilmiş ket etmek değil düşmanın zayıf noktalarıtürüp satmaktır. Köle, yaptığı iyiliğe karbütün milletleri ve sosyetenin bütün sınıf da ve tanklarda gösterilmiştir. Mareşal dinlesinler. Esasen gizlenecek bir şeyim tir. Memleketi korumak emeli, seferber nı istismar etmektir. Şayed bu noktalar §ı bu suretle mukabele edilmesinden şikâlarını, muhtemel bir müstevliye karşı mu Tuhasevskinin zikrettiği yüzde fazlalık yok ki!> demektedir. lik plânının ihzarı sırasında müsellâh tahmin edilen yerlerde belirirse ne âlâ. kaddes bir ittihad halinde etrafında top lan şayanı dikkattir. 1931 den 1935 se Lester her nekadar polis tarafından kuvvetlerin dağıtılmasını intac etmemeli Fakat, düşmanın seferberhk plânının tan yet etmek isteyince tacir şu cevabı verir: Yiğitsin, pehlivansın, kahramansın. lamağa azmetmiş kuvvetli bir hükumetin nesine kadar küçük tanklar *~r 2475 nis muhafaza edilmekte ise de halk tarafın dir. 1914 ağustosu nihayetinde, Alman zimi esnasında tahmin edildiği şekilde, mahirane idare ettiği teskin siyasetini de betinde, hafif tanklar ^ 760, orta tank dan kendisine bir hücum vukuunda po erkânıharbıyesı şarkî Prusyayı Rus isti harekete geçeceğini ümid etmemelidir. Bu Nideyim ki kanının kaynaması için otuz lisin bir faydası olmıyacağı kanaatin saymak lâzımdır. lar ^r 792 nisbetinde artmıştır. Tanklalâsından kurtarmak istediği zaman, şarka sebeble, erkânıharbiye, plânlar düşman iki dişinin sökülmesi lâzım. Bir ağızda her dedir. zaman iki dizi diş bulunmaz ki sökülsün Zayıf noktalar rın heyeti mecmuası 45005000 arasında Esasen müretteb bir hücum vaki o iki kolordu göndermişti. Marnda yapılan tarafından ihdası çok kuvvetle muhtemel bir vaziyeti derpiş etse dahi, hareketini bu ve sonu böyle hayırlı çıksın. Bilânçonun aktif kısmından sonra pasif tahmin ediliyor. lursa bunun Berlinden gelen bir emirle kat'î meydan muharebesinde de yokluğu, Habes ilinde inanılmıyacak bahadırhkkısmma geçelim. Endüstrinin heniiz tam Bununla beraber, bu malzeme nekadar vuku bulacağını bildiği için şimdiden asıl hıssedılen, bu ıkı kolordu olmuştur. plânlara bağlamamalıdır. Kumandanın, haberdar olduğu hâdiselerin realitelerine lar gösterilmeğe başlandığını, Adis Atedbir almak ta imkânsızdır. inkişaf etmemesi, nakliyatta ağırlık, mü çok olursa olsun, bir harb vukuunda, ilk Memleketin bir kısmını düşman ıstilâsına Kendisine sorduğum zaman: dafaası icab eden hududlann çok geniş aylar zarfında mahvolacaktır. Sovyet terketmekten baska türlü harekete imkân istinad etmesi lâzımdır. Düşmanı nihaî babadaki İtalyan garnizonunun imha e« Kimbilir? Belki de bu emir. olim bulunamadığı takdirde, seferberliğin ilâ noktada imha etmek realite yahud uhde dıldiğini bildiren telgrafları okudukça bu olması. endüstrisi, bunlann yerine, icab eden piyad oyunlarından sonra verilecektir» nı akabinde, eli silâh tutan bütün erkekle sine düsen vazifeleri iyi neticeye götür masalı hatırlamamak mümkün olmuyor. Diplomatik bir vesikaya raptedilmiş ol müddet zarfında yenilerini ikame edebiledemiştir. ri, memleketin bu kısmından harice çıka mek için takibi lâzım gelen hattı hareketi, O dıyar halkı bu yaman işleri başarmak masa dahı, Sovyet Rusyanın muhtemel cek mi? Bu mühım meseledir. Rus fabriMister Lester kendi hesabına endişe icin vatanlarının yakılıp yıkılmasını mı iki düşmanı olan Almanya (Lehistanla kalannın verimi ve mamulâtın cinsi çok etmemekte, çok sevdiği karısile üç kı racak ve harbe faydalı tekmil malzemeyi bu hâdiseler gösterecektir. beraber) ile Japonya arasında filen mev şayanı tenkiddir. Harb, genc Sovyet en zmın kimsesiz kalacaklarından kork bu mıntakadan dısarı nakledecek tedbirbekliyorlardı?.. [*] Bundan evvelki yazılar 9 ve 11 temcud ittifak. leri almalc Ia7tmdır. Bütün milletin silâ muz tarihli sayılarımızdadır. maktadır. düstrisi icin ağır bir imtihan olacaktır.» M. TURHAN TAN razlamış, kolları, omuzlan, göğsü çıp ukmıstı ki Saniha gülmekten kendini a müdür, alaycı bir adammış: mın oturduğu ve öldürüldüğü bölükte, lak, yorganının altmda bile kalçalarının, lamamıştı. Hastabakıcı hanım, maşallah göğ Zehranın anlatışıha göre, cinayetin olduBazı bazı Zehra ile Süha hastayı u sünüz birdenbire pek kabarmış diye alay ğu zamandanberi herşey yerliyerinde dubacaklarının hayvanî kudreti tebarüz eden kuvvetli vücudile puflıyarak uyurdu. nuturlar ve birbirlerile lâkırdıya dalar etmiş ve şişeyi meydana çıkartmış. Esasen ruyordu. Masanın üstünde rakı şişeleri, ; Süha, rakının buharile dümanlanmış göz lardı. Kadın, şimdi artık çorab giymediğı genc doktorla olan münasebeti de şüp kadehler, tabaklar, yerde dökülen kan lerile bu iki kadını seyreder. için adalî beyazlığı daha ziyade göze heyi celbettiği için sertabib, bu vesileden lr.rın üstüne dökülmüş olan samanlar, ol Melek ve hayvan! derdi. Sonra, çarpan kuv'vetli bacaklarını ileri uzatarak istifade ederek hastabakıcıyı kapıdışarı duğu gibi kalmışh. Üç kişinin ölümile negarib bir hisle tekrar odadan içeri girer, bir iskemleye oturur, Süha, geniş omuzlu, etmiş... ticelenen bu feci ve kanlı cinayet, bir kakaryolaya yaklaşır, meleğin alnından ma okkalı vücudile karısının ayakucunda ya Işte, beni böyle sepetlediler, di dın, bir fahişe yüzünden olmuştu. sum bir buse ile öper, hayvanın çıplak tağı çökertir, ikisi karsılıklı İstanbula aid yordu, aman çok iyi oldu. Hastabakıcı Hasa huzurunuzdan bu orospunun beyaz omuzlarına da hayvanî bir bakış hatıralarını ıhya ederlerdı. Zehra, Sir lık belâsından kurtuldum. dört dostu varmış, o gece, üçile beraber, la uzun uzun, yiyecek gibi bakardı... kecinın bütün birahanelerını bılıyordu. Süha, Zehranın hikâyelerini pek zevk eğlenti yapıyorlarmış. Dördüncü belâlısı, Birkaç gün sonra, Süha, karısının oda Bir gün Umumî Harbin son senesınde, le dinliyordu. Kadın Sanihanın sükutun gizlice ahırın kapısından içeri girmiş, lâmsına daha sık devama başladı. Saatlerce nasıl hastabakıcı olduğunu anlatmıştı. dan ve kocasının memnuniyetinden cesa baya bir taş sallamış karanlıkta hepsi birkalıyor, Ali Dayının bitip tükenmek bil O zamanlar, erkekler cephede çarpışır ret alarak başından geçen maceraları bi birıne girmişler, belâlı kamasını önüne mez tuhaf hikâyelerini ona anlatıyor, Sa ken Istanbulda bazı işleri kadınlar gör rer birer anlatıyordu. Boş vakitlerinde gelene saplamış, üçü ölmüş, kadın bir könihanın tebessümle karşıladığı bu hikâ meğe baslamıştı. O da, Sultanahmedle küçük hikâye ve roman yazmak için bir sede duran büyük dolaba saklandığı için yeler, hastabakıcıya şuh kahkahalar attı Binbirdirek arasındaki dikimhanede as merakı olan Süha, Zehranın anlattıkla ona birşey olmamış, üç kişiyi haklıyan rıyordu. Ekseriya, Zehra da hararetlene ker çamaşırı dikmeğe giden, bir genc kız nnı not etmeğe de baslamıştı. Bu vesile herifi de jandarmalar yakalamışlar, kaçrek boğuk tatlı sesile hikâyeler anlatırdı. mış. Bir kış günü, soğuktan, yorgunluk ile karısının yanında daha çok kalmış o mış, arkasmdan kurşunu yapıştırmışlar, Garib bir konuşusu vardı. Bazı bazı Is lan, gıdasızlıktan, dikiş makinesi başında luyor, bu da, Sanihanın hoşuna gidiyordu. o da gebermiş. Bu erkeklerin aklına şaşayım. Bir kadın için birbirlerini öldürütanbulun sokak kızlarına mahsus tabirler bir baygınlık geçirmiş, genc bir doktor kullanırdı. Bir defa, bir münasebetle Sü kendisini tedavi etmiş, bu münasebetle Bir gece, Zehra, elinde yanmış bir yorlar, budalalar! Başka kadınlar mı ha, ona «aşkolsun» demiştı. Zehra da, tanıştığı doktor, onu .Gülhane hastanesıne şamdan olduğu halde, aşağıdan yukarı yck! cilveli bir eda ile hemen «aç sineni kuş hastabakıcı yazdırmış. Doktorla seviş çıkmıştı. Kundura düğmesi gibi siyah Zehra, bu hikâyeyi anlattıktan sonra, konsun» diye bir tekerleme ile mukabele meğe başlamışlar, bir müddet sonra, bir gözleri garib bir ateşle yanıyordu. Aralık mutadı veçhile gerinmiş ve esnemişti. Zaedivermişti. Bu cevab bıraz küstahça ol gün dışarıdan hastaneye gelırken dokto kapatılmış bir kapıdan, otelin uğursuz ten Süha, odada olmadıkça, daima gemakla beraber, kadının ağzından öyle \H bir şişe rakı getiriyormuş. İçeri girerken diye kapalı tutulan bölüğüne girmişti. rinmek ve esnemek mutadı idi. r anî ve tabiî bir fırlayışla içten gelerek koridorda hastane müdürüne rasgelmiş, Ali Dayıdan e\ vel bu oteli işleten ada[Arkası var] M. Lesterin telefon mü Memleketi, düşman istilâsından korumak için, Silâh altmda 1,300,000, ihtiyat 10,000,000 asker5 kâlemeleri bile dinleniyor mevcud kuvvetlerin dağıtılması doğru değildir 4,500 tank ve 5,000 tayyare emre hazır Sunday Expres Kızılordu müthiş bir kudret haline geldi Dünyanın en büyülc ordusu Danzig Komîseri Tam manasile bir muhasara içinde Ludendorffa göre Ilkönce en tehlikeli düşmanı karşılamalı Geç kalan yiğitlikler (\\cnmcvıu "Cumhuriyet,, in tefrikasi: 9 Âbidin Daver DAV'ER Hanımefendiciğim, sizi şu temiz nı ihmal ediyor, ancak Zehra yemek yeyatağa yatırayım dedi ve erkek kolları mek için odadan çıktığı zamanlar, Sanigibi kuvvetli kollarile Sanihanın incecik hayı bekliyordu. Ötek! saatlerini Ali Davücudünü kucaklayıp kaldırdı, öteki ya yı, binbaşı Osman Bey ve vazifesinin icab tağa yatırdı. Bu işi görürken adeta bir ettirdiği işlerle geçiriyordu. anne şefkati göstermişti. Saniha, kendisiGeceleri kocasile öpüşmeden uyumak ni kucakladığı zaman, kadınm göğsünden istemiyen Saniha, bazan, geç vakte ka bayağı bir lâvanta kokusunun yayıldığını dar onu beklerdi, Süha, geceyarısından duydu. Böyle şefkat ve ihtimamla kendi sonra sallana sallana rakı ve sigara kokane bakıldığını görmekten memnun olduğu rak gelir, dili dolaşarak: için, hiç ses çıkarmıyordu. Saniciğim, nasılsın şekerim? diye Süha, eski koltuğa gömülmüş, bir ta sorar, Sanihayı rakı ve meze kokan ağzile raftan postanın getirdiği tstanbul gazete öper, sonra: lerini okuyor, diğer taraftan arasıra iki Allah rahatlık versin yavrum, der kadma göz atıyordu. çıkar giderdi. Karısının hastalığı vahim olmadığını Odadan çıkarken bir karyoladaki kaöğrendikten ve Zehranın ona iyice baka nsına, bir de yere serilmiş yatağında ağcağma emniyet peyda ettikten sonra, Ali zı açık uyuyan Zehraya bakardı. Saniha, beyaz bir gecelığın içinde zaDayıya yandaki odayı açtırttı, orada yatmağa karar verdi. Uykusuna, rahatına, rif vücudile sarışın bir bebek gibi yatar zevkine düşkün oldueu icin. hasta karısı ken Zehra, kollannı başımn üstüne çap
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog