Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 17 Temmuz 1936 KUçük Hikâye Aspiratör Bibliyoğrafya Musahibzadenin piyesleri Habeşistanda vaziyet karışık 1936 da basılanlar: Bakın Afife nasıl hareket etti. Evvelâ, Genc ve güzel Afife fareyi deliğinden VİYANA: çıkartacak kadar kurnazdı. Fırsat düş odaları temizlemeği farkında olmadan 18,35 konser. spor haberleri 19,25 se i Musahibzade Celâl, bizde bir tiyatro tükçe: «Mademki, diyordu, ailenin bütün yapıyormuş gibi unuttu; ve bir akşam yeyahat haberleri, konuşma 20.05 haber nevi vücude getirmiş kıymetli bir müler, hava raporu 20.15 konuşma . 20.35 yükünü omzunda taşıyan erkektir, ma meğe oturdukları zaman iniltili bir sesle: elliftir. Uzun senelerdenberi oynandığı IBaştarafı 1 incı satııiedei almakta olan mehafıl AdisAbabanın keman konserı eğlenceli yayın 20,20 bademki erkek umumiyetle kadından daha Ben kendimi iyi hissetmiyorum, altı için eserlerinden bir tanesini olsun görti üzerine bir müddettenberi seyrüseferinı nıemleketin diğer aksamile günlerce irti let . 21,55 musiki 23.05 haberler 23,15 tecrübelidir. Kadının kocasına ıtaati, o odalı evimizin temizleme işi beni çok yo miyen yoktur demek mübalâğa olmaz. senlikler. piyano konseri 24,05 konug * durdurmuş olan Adis Ababa Cibuti şi batın kesilmis olduğunu beyan etmekte ma. eflencell musiki. nun emirlerini münakaşa etmeden kabulü ruyor. Bugün o kadar takatsizdim ki an Moliere külliyatını basarak bize BERLIN: pek tabiidir.» Sotıra gayet ciddî, ilâve e cak yatak ve yemek odamızın tozunu a zevkle okutan Kanaat Kıtabevi. Musa mendiferinin normal servisine başladığı dırler. Sel gibi yağan yağmurlar tayyare 18,05 gramofon, konuşma 18,55 sıhhî meydanlarını, yolları geçilmez bir hale nı bildirmektedir. diyordu: «Benim prensipim, kocamın ya labildim. Biliyorum, bana çıkışacak de hibzadenin eserlerini de bir seri halinkonuşma . 19,05 Lâyipzigden musiki 20,05 Ingiliz mehafilinden alınan haberler îokmuş ve tayyarelerle kamyonları eylule gelecek haftanın programı 20,25 opera ni efendimin, velinimetimin emirlerini har ğilsin. Fakat beklenmedik bir ziyaret vaki de basmakla çok isabet etmektedir. Musahibzadenin eserlerinin nev'i o ise, Habeşistanda karışıklıklann devam kadar atalete mahkum etmiştir. Fazla o parçası. fransızca ders, günün akLsleri, hafiyen tatbik etmek ve hiç sesimi çıkarma olursa, misafire karşı nekadar mahçub oberler 21,15 karışık konser, Münihten nun şahsma münhasırdır. Sanki Ziya ettiğini ve çetelerin her tarafta baskınlar larak Habeş çeteleri Cibuti demiryolu maktır.» lacağımı düşünüyorum da.. Halbuki nakleıı devlet yaymı 23,05 hava raporıı, Gökalpm «Halk tiyatrosu olan Kara nu 6 temmuz tarihindenberi kesmiş bu spor haberleri 23.35 dans havaları. Afifenm arkadaşları, hiç değilse evli komşumuzun evi ne temiz, bir görsenl gözü canlandırmalıdır> tavsiyesi üzeri yapmakta olduklarını bildirmektedirler (unuyorlar. Servis ancak AdisAbaba BUDAPEŞTE: olanları, onun bu kadar antıfemımst olu Bugün uğramıştım da.. Mis gibi. Fakat ne yazılrmşlar gibidir. Yalnız Musahib Bununla beraber Mareşalin ö.ldürüldü 18,05 konser. spor . 18,55 konferans, şL ğüne dair çıkan haberler teyid edilme dan bir trenin tahrikinden sonra temin f şuna itiraz etmiyor, fakat gülüyorlardı. bu temizlik komsunun hanımhğmdan, ha zadenin ilham menbaı Karagöz değil, dilebilmiştir. Demiryolu üzerinde inşaa ir 20,25 cingene musiklsi ve Macar şar Afifeyi bu kadar güzel bir tezi büyük bir maratlığından ileri gelmiyor. Onların bir onun istihalesi olan Orta oyunu olmuş mektedir. kıları 21.15 konuşma 21,45 orkestra tın başlıcalanna dokunulmamıştır. Adis konseri . 22,10 gramofon, haberler . 23,25 tur. belâgatle müdafaa ettiği ıçin tebrik cttik aspiratörü var.. Mübhem bir malumat Ababanın yakınında bir takım kargaşa cazband takımı, italyanca konferans leri zaman bu tebrıkte istihzaya büyük Musahibzadenin eserlerinin birço Ne dedin? Roma 16 (A.A.) Resmen bildi iıklar olmuş ve oradaki Italyan mevzilerı 24.10 salon orkestrasi. son haberler. bir pay ayırmak gerekti. Onlar kocaya BÜKREŞ: • Aspiratör! Elektrik süpürgesi ca ğunda tiyatro tekniği bakımından belki rildiğine göre Habeşlerin Harrara taar T.üteaddid tecavüzlere uğramışbr. kusurlar bulunabilir. Bu da tabiî görül18,05 konser, havadis 19.20 konserin nasıl muamele edileceğini bilmiyorlar nım. ruz etmiş ve Mareşal Grazianiyi ağır sumelidir. Italyan yüksek kumandanlığı, tathu devamı, konferans 20.25 kılârinet konsemıydı sanki? Ya! Acaba komsunun hanımı miri. keman konseri. konferans 21,35 ope. Tiyatro tekniği Zümrüdü anka gibi rette yaralamış veya öldürmüş oldukla ?meliyelerine gırişmiştır. Afife, aile içindeki haklanndan fera rasa mı kondu? ra: Travyata 24 haberler 24,05 konser. ismi var. cismi yok bir şeydir. Bir pi rına dair ecnebi membalardan gelen haLONDRA: gatinden şikâyetçi görünmüyor ve koca Yoo.. Kocası, biriktirdiği para ilc yesin kuvvetli olması neye mütevak vadisleri teyid eder mahiyette doğu AfriDivanıharbin ölüme mahkum 19.35 National merkezi 20.05 opera hasının diktatörlüğünü kabul etmek husu almıs. Görsen ne harika, kocacığım. Bili kıftır? Bunu tayin etmek kabil değil | ettiği Habeşler vaları . 20 05 karışık konser 20.50 musl kasından hiçbir haber alınamamıştır. sunda bahtından memnuna benziyordu. yorum, bize nisbet olsun dıye almış. Yok dir. Zaman, mevki ve hareket itibarile ki. spor. havadis 23.35 dans musikisi, haMüstemlekât Nazırımn tekzibi j AdisAbaba 16 (A.A.) Dün ilk vadis 24.45 edebiyat. Sebebi diyeceksiniz! birlik arayan klâsiklerden tutarak busa aspiratöre verdikleri parayı başka sardefa olarak meydanda toplanan Ital PARÎS [P T. T.l: kazanmış ruhî Evet, Afıfenin kocası sert bir adam de fedecek verleri mi yoktu? Fakat ne var, günün muvaffakiyet Roma 16 (A.A.) Müstemlekât 19.35 havadis. orkestra konseri 21,05 yan harb divanı üç yerliyi idama mah ğildi, hatta fena bir koca da sayılamaz mahallede konukomsu duyacak, herkes tahlil eserlerini ve yeni tiyatro mekte N'azırı, Mareşal Grazianinin ölmüş ol musiki konusması . 21,25 komedi • 23,35 dı, üstelik karısını da çok seviyordu. Fa zensin olduklarına hükmedecek... Ah bininkilerini tetkik etmekle de muvaf duğuna dair olan haberleri tekzıb etmek kum etmiştir. havadis. Bunlar îtalyanlara karşı mücadeleye ROMA: kat, Afife gibi genc ve güzel bir kadının doğrusunu da istersen, aspiratör zarurî fakiyet şu veya şu vasıflara bağlıdır tedir. Nazır, Habeşistan Hidiviriin daha denilemez. 18,20 dans musikisi . 19,25 yabancı dil devam için AdisAbabaya geldiklerinı asla affedemiyeceğı bir kusuru vardı: masarif kadrosu içine giremez. İyi bir siibu sabah Romaya bir telgraf çekmiş ollerde yayın 20.05 liman haberleri, seyaıtıraf etmişlerdir. İyi bir tiyatro muharriri gözünü kaHasisti. Bunun içindi ki Afifenin kocası, pürgevle de evın tozunu almak mümkünhat haberleri. gramofon . 20.10 Holanda duğunu tasrih eylemektedir. Diğer taraf padığı zaman yazdığı sahneleri gören ldam hükmü derhal infaz edilmiştir dilinde haberler 20.25 eğlenceli musiki, düğün masraflarınin hengâmesini atlattık dür. Evet, evin hanımı biraz yorgun ve tan Mareşal, dün Fransız Habeş demirve hâdiseleri tiyatroya yakıştırandır. fransızca haberler 20.55 Yunanistan için tan sonra da, terzılere, modıstlere, kadın mecalsiz olduğu zaman temizlik işi mü Bu da görgü ve mukayese ile olur. Mu yolu idare meclisi erkânından M. Gervol Dördüncü bir maznun beraet etmiştir. yayın 21.10 havadis. gramofon 21.45 otuvaletine dair ufaktefek öteberi satan kemmel denecek derecede yapılamaz. Şu* sahibzade bizde telif olarak ne gördü ilc görüşmüştür. Bu alenî hüküm orada bulunan halk peret. sonra dans havaları . 24.05 havadis, *nrriii7ce haberler bütün dükkâncılara karşı büyük bir hınc rada burada toz kalabilir. Fakat kuvveti ki onların mukayesesile eserlerini da Nazır, yağmacıların taarruzu üzerine üzerinde büyükbir tesir hasıl etmiştir. besliyordu. Bununla beraber, Afife en ve takati yerinde olduğu vak|t işler tıkı ha sahneye uygun olarak tertib etsin. birkaç gün durmuş olan münakalâtın norttalyanlar artık serbestçe et koket, üstüne başına en çok düşkün arka rında demektir. Bizde tiyatronun başlangıcmdaki te mal bir surette yapılmakta olduğunu ve yiysbilecekler daşına bile gıpta edecek vaziyette değilBu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar t Sonra, değil yalnız aspiratör gibi eve lif eser bolluğu ve iyi eserlerin çokça vaziyette sükun hüküm sürmekte bulun di. Robu, kürkü, iskarpini, şapkası daima faydası dokunabilecek şeyleri, insan gör tercüme edilmesi daha o zaman bu lü duğunu ilâve etmektedir. Roma 16 (A.A.) Zecrî tedbirle dır: İstanbul cihetlndekiler: en son madaydı, bundan başka Afife düğü herşeyi almak ister, göz bu, görme zumun şiddetle hissedildiğini göster rin kaldırılması münasebetile M. Muso Bu gibi hâditeler tekerrür Aksarayda (Sarimı, Alemdarda (Ali Rımektedir. Yazık ki bu güzel başlangıç çokça pudra, allık ve saire de kullanmak sin denilemez ki. Ve her gördüğünü de lininin söylemiş oduğu nutuktan ve bina za>, Bakırko3'de 'HilâD, Beyazıdda (Ce istibdadın tazyiki altında gerilemiş ve etmiyecek! tan geri kalmıyordu. Bütün bu fuzuli mil). Eminonünde (Mehmed Kâzım). Fe almağa kalkıştın mı dünyanın milyarlan, tiyatromuz uzun seneler melodramlara Cibuti 16 (A.A.) Royter ajamı ların bayraklarla donatılmasından başka nerde fVitali), Karagümrükte (M. Fuad), masrafları, kocasının gözünü kırpmadan Hazreti Süleymanın hazineleri bile yetiş münhasır kalmıştır. Sonra da millî eser, Küçukpazarda (Yorgi), Samatyada (Te muhabirinden: hususî bir nümayiş yapılmamıştır. ödediğini söylersem hayret edersiniz. tclif eser yazmak için bir cereyan uyanmez. ofilos). Şehremininde (A. Hamdi). Şehza • AdisAbabadaki îtalyanların münfe Italyan gazeteleri, «iktısadî muhasara» debaşmda 'Üniversite). mamıştır. Ya kendisi! Aman Allahım. Daima, Müsterıh olabilirsin kocac^ım, bu karıt bir vaziyette kalmış olduklarına dair sona ermiş olduğundan dolayı kömür ve Beyoğlu clhetindekiler: en fakir, en sünepe bir adam ayarında gi dar pahalı, taşınması bu kadar zahmetli Bu son seneler, îbnürrefik Ahmed Oalatada fYeniyol). (Mustafa Nail), olan havadislerin asıl ve esası yoktur. yiniyor, elbiselerini tornistan etmek sureti ve hele bu kadar çok gürültü çıkaran bir Nuri merhumla kendisi kadar devamlı tenvir gazi sarfiyahna aid tahdidatın kal Hasköyde ıNisim Aseo), Kasımpaşada Mareşal Grazianinin öldürülmüş veya le iki yüzünü de eskitinciye kadar kulla aleti satın almanı sana teklif edecek de olarak tiyatroya eser veren başka müdırılmış olduğunu yazmaktadırlar. Dük (Müeyyed). Merkez nahiyede ı Galatasa ellifler yetişmedi. Kendisinden çok şey yaralanmıs olduğuna dair olan haberler rayı. fMatkoviç). Sişlide (Asımı, Taksim nıyordu. Afife, kaç kere kocasına, bu gi ğılim; aklımdan geçmez vallahi... r ler beklediğimiz kıymetli romancımız de asılsızdır. Mareşalin sıhhati tamamile kânlar, e\ velce olduğu gibi, saat 20 ye de fKürkçiyani, (Zafiropulos), (Ertuğrul). yinişinin, içtimaî mevkii ve servetile mü Benim cici karıcığım, sen makul ol Reşad Nuri de bir iki eser verdikten yerindedir. Cibuti AdisAbaba demir kadar açık kalabileceklerdir. Salı ve çarÜsküdar, Kadıkoy ve Adalardakiler: tenasib olmadığını soylemek ıstediyse de, Büvükada ıŞinasiK Heybelide fTanaş), duğun kadar da tutumlu bir kadınsın. Bu sonra sahneden ayrıldı. Yesarizade pi yolu Madjo ve AdisAbaba arasında şamba günleri et istihlâkine yeniden müKadıkoy Eskiiskele caddesinde iBüyuk), kocanın iştirak ve münakaşa kabul etmez sözlerin çok hoşuma gitti. Bununla bera ves yazmaz oldu. Vedad Nedimi de sah kesilmişse de birkaç gün içinde Italyan Kadıkoy Yeldeğirmenınde (Uçler). Üskü saade verilmiştir. hakimiyetini hatırlıyarak sustu. ber, bir aspiratörün ev içinde yapacağı nede göremez olduk. Diğer bazı müel lar tarafındantamir edılmıştır. Hasar pek riar Splimivede »Selirr.iveı Herşeyden evvel itaat, mutlak itaat, hizroeti takdir hususunda seninle hemfikir lifler de sahnemize birer ikişçr eser ehemmiyetsizdir. Bu gibi hâdiselerin te Libyadan çekilen Italyan askerleri ofeğil mi? Herkes bilir: Aşk mucizeler ya değilim. bilhassa bizim ev gibi altı odalı verdikten sonra meydandan çekildiler. Hususî takaslara aid bir kerrür etmemesi için icab eden tedbirler Londra 16 (Hususî) Libya hudu,• . ( rstan bir kuvvettır, en akıllı adamı çılgın, bir ev olursa... Evet, belki büyük bir mas Şımdi ortalık adeta bomboş. karar alınmıştır. dundaki Italyan askerlerinin geri çekilmeBiz telif eser bekliye dururken Mu en korkak adamı kahraman ve kalbının raftır, fakat iyi bir aspiratörün nekadar İktısad Vekâleti, Ticaret Odalan lattalyan garnizonu sine devam edilmektedir. Tedricen geri sahibzadenin malum olan piyeslerini prensesi mevzuu bahsolunca, en hasis aişimize yarıyacağını tahmin ediyor mu zevkle okuyabiliriz. Karilerimize şimrafından yapılan hususî takaslara dair kıpırdanamaz halde çekilmekte olan askerler Italyaya gönde damı bir mirasyedi kadar müsrif yapar. sun? Zaten bayağı süpürgeler toza ancak diye kadar basılanların isimlerini bil mühim bir karar vermistir. Bu karara Londra 16 (A.A.) îyi malumat rilmektedir. Fakat Afifenin kocası askın bu ilâhî yer değiştirtiyor. Yoksa onu tamamile kaldirelim: göre Odalar bu sekildeki bilumum kıy kudretine boyun eğecek kadar kendinden dırmıyor. Sonra sen de hastalanabilirsin, Atlı Ases, Aynaroz kadısı. Balaban met takdırı beyannamelerini, muamele geçmesini bilen adamlardan değıldı ve en doktor ve ilâc masrafının bir aspiratörün Ağa. Bir kavuk devrildi. Demirbaş Şarl, lerinin ikmali için en yakın takas tetkik büyük aşk bile Afifenin kocasına her fu fiatından daha fazla tutmıyacağı da ne Fermanlı deli hazretleri. Gül ve gönül, heyetlerine göndereceklerdir. zuli masraftan çekinilmesi icab ettiğinı umalum! Bütün bunlar nazan itibara alı îstanbul Efendisi, İtaat ilâmı, Kaşıkçınutturamazdı. Kapalıçarşıda bir dükkân nırsa... Hem mademki komşu da bu zam lar. Öyleyse. nasıl izah etmeli? reti duymuştur... çatısı çoktü Getronagan lisesi müdürlüğü Emin olun ki bunda hiç te esrarengiz Peki kocacığım peki, münakaşa etDün saat 17 raddelerinde Kapalıçarbirşey yoktur. Afifenin bütün meziyeti, meden kabul ediyorum. Yann bir aspiGetronagan Ermeni lisesi müdürlüğüşıda Sandalbedesteni sokağında 4 nu kocasını sevk ve idare etmenin yolunu ve ratör alıyorum.. Faturayı yazıhaneye gön ne eskiden muallimliklerde ve mekteb maralı dükkânın çatısı birdenbire çök usulünü bulmuş olmasındadır. müdürlüklerinde bulunmuş olan Ohanes deririm. müstür. Bayan okuyuculanmın ketumluklanna Merdmen tayin olunmuştur. * ** Dükkânda işleme makinesi basında güvenerek ve hiç birisinin bu usulü zira Yeni müdür, eskiden kalma hesablan Ertesi gün Afifenin kocası, yazıhaneçalışan Arman büyük bir tesadüf olarak ayni usulü her tatbik edenin ayni neticekapatacağını, mekteb mensublarına her deki ortağına anlatıyordu: varalanmaktan kurtulmuştur. ye varmaması da muhtemeldir tatbik et Azizim, kadınlar da çocuklar gibi, ay muntazaman aylıklarını vereceğini miyeceğine emin olarak, size, Afifenin anlamağa bakmadan itaat etmek için ya söylemektedir. sırrını faşedecek ve bütün istediklerini naMCESÎNDE Buğday rekoltesi çok iyi sıl kolayca elde ettiğini anlatacağım. Bir ratılmıslardır. Evinde rahat etmek mi istiH A L K Yeni buğday rökoltesinin vaziyeti kaç gündenberi, komşusu da ondan hara vorsun, sözünü zorla kabul ettirmeğe bak. OPERETİ ve saire... hakkında memleketin her tarafından a retle bahsettiği için, Afife bir aspiratör Meselâ ben Afifeyle.... Nakleden: Bu akşam Muallimlerin kamp hayatından lâkadar mehafile tam malumat gelmiştir. almak istiyordu. Bir aspiratörün yani bir CEVAD SADIK Bu malumattan, bu seneki buğday rö elektrik süpürgesinin bir ev içerisinde gö21.45 te iki intıba recegi hizmetten bahsetmeğe lüzum yok. koltemizin 934 yılı mahsulünden daha Heybeliadadaki muallimler kampı ev de açılan bu kampı îstanbul Maarif MüYeni operet Yorulmadan bir evin tozunu almak! Bu Bülvadinde Atatürük büstü çok fazla olacağı anlaşılmaktadır. Fakat velki gün açılmıştır. Kampa 70 muallim diriyeti idare etmektedir. Muallimler bir R A HM E T nu hangi ev kadını istemez? Hele Afife mahsul yağmurdan kalite itibarile bazı devam etmektedir. Bunların 40 ı kadın. aylık kamp müddeti için on beş lira ver açıldı EFEND1 x . , ^ gibi hizmetçile geçinemiyecek mizacda, 30 u erkektir. Kampa devam eden mu mektedirler. Taşradan gelip İstanbulu Bülvadin (Hususi) Büvük Şef A mıntakalarda bozulmuştur. Yakmda B A B A L I K titiz bir kadın olursa! Fakat bir aspiratör tatürkün büstü bugün büyük törenle aAlâkadar mehafilde yapılan tahmin allimler arasında yalnız îstanbul mual • görmemiş olan muallimler İstanbulun diaz para değildir. Afifenin kocası zengin çılmıştır. Halk büyük tezahürat yap lere göre bu seneki buğday rökoltemiz limleri değil, taşra mekteblerindeki mu ğer temaşaya değer ve tarihî yerlerini de Masalannızı ayırınız Tel. 43703 diveceksiniz. Fakat va hasisliği! allimler de vardır. Heybeli ilkmektebin 2e7mektedirler. 3.200,000 tonu bulacaktır. Meşrubat: 75, 50, 30 mıstır. Adis Ababa'nın sukutu teeyyüd etmedi RADVO Bu aksamki Nöbetçi Eczaneler Muallimler için Heybelide açılan kamp Beşi kırk iki geçe «Camhuriyet» in zabıta romam: '07 Yazan: Gharles de Richter Muriel Smith ayağa kalktı. Çehresinin çizgileri sert bir ifade almıştı. Esrarengiz X in Pariste bulunup sonradan Berline hareket ettiğini bildiren mektubun sureti sizde mi? C 22 biraz tereddüd etti. Fakat bu çok sürmedi. Cebinden bir kâğıd çıkararak: Buyurun, dedi. Muriel Smith tezkereyi alarak okudu: «Irakm zenginliğini bir tehlike tehdid ediyor. Görüşmeli. Uç gece üstüste mü nasebete girmek mümkün olabilecektir. Dikili taşın dibinde duran dilenciye dikkat etmek kâfidir. Bu müddet geçerse mükâlemeye ancak Berlinde devam edilebilir. Fakat yalnız iki güne mahsus olmak üzere. Başkaları bekliyor.» Sendika şefi veya adamınm yanına r .ıkanhrsam hattı hareketim ne olmalı? • Evvelâ şeraiti sormak. Demek bunun sonrası da var> da esrarengiz X in dum. Aşıkı, Doriayı öldürecek bir kadını sözde hapse tıktırmağa muvaffak olmuşhüviyetıni meydana çıkarmak. Peki, baskalarıniB muvaffak ola tu. Doria bunun üzerine fena halde korkmadıklan yerde benim de muvaffak ola tu. O zaman onu kurtarmak için kendi sini kaçırmağı teklif ettim. O da kabul cağımı nereden tahmin ediyorlar? Çünkü sizin hakikî hüviyetinizi he etti. Doria sayemde ölümden kurtuldu nüz kimse bilmiyor. Az ev\ç\, hakkınızda ğunu zanneder. Fakat kendisini aradasıbir rapor hazırlamak için Parise gönde rada tehdid eder ve bir ihbar üzerine orildim ve tongaya bastım. Vermiş oldu nu gene çıkardığım yere atabileceğimi ğum istihbarat büyük şefi kimbilir neka söylerim. Evet, sonra dar güldürmüştür? Siz herkesin gözünde, Avustralyalı bir üniversite talebesisiniz. Hukuk tahsiline geldiniz. Kendinize bütün ruhu ve vücudile sadık bir hizmetçiniz var. Hayır, bu sadakat değil, korku. On seneye mahkum olarak hapisaneye atılmıştı. Halbuki arkadaşlarının mahkumiyetleri daha ağırdı. Dorie ihaneti sayesinde böyle ucuz kurtulmuştu. Âşıkı serbest kahr kalmaz, Doriayı öldürmeğe veva öldürtmeğe azmetmişti. Bana da bir kadın lâzımdı. Meseleyi büyük şefe aç tım. Kabul etti. Gidip Doriayı hapisanede gördüm. Kendisinc bir yalan uydur ğişmeğe başlamıştı. Mevzuu değiştirmek Ayni zamanda sizi tecrübe de etmek iste tezkere Muriel Smithin Atlas otelindeki dim. Hakikaten dedikleri kadar metin kapısının altından içeri atıldı. Bu tezkere için: de sade şu kelimeler vardı: Fakat unutmayınız ki ben Berlini miydiniz? C22 = 24 Kaiserhofstrasse. Göz alhiç bilmem. Genc kadın kapıyı gösterdi. tına aldık. Delikanlı çıktıktan sonra Muriel Smith Zarar yok. Adamlanm sizi adım aMuriel Smith bunu okumayı bitirir bidım takib edeceklerdir. Diğer taraftan bir müddet dinledi. Ayak sesleri uzakla tirmez telefon çaldı. Doria şu haberi verîparavananız muhasım taraftan takıb edi şınca içeri girdi ve top gibi birşey alarak vordu: Benim numarama aşağıya bir tez leceği cihetle sizin için pek korku yoktur. pencereden sokağa attı. Polis memuru hemen koşarak bakh. Yerde birkaç sırça kere bırakılmıs. kimin tarafından olduğu Yalnız her ikiniz de ayni otele inmekle parcasından başka birşey yoktu. Muhak bilin' iyor. Yalnız içinde sunlar yazılı: hata ettiniz. kak yere bir ampul ahlmıştı. Ehemmiyet«Bu aksam saat 1 1 de Emdenerstrasse Biliyor musunuz ki beni korkutu Ne yapalım? Olan oldu. Fakat ne siz birşey. * numara 13 te, çabuk. Başkalan konuş yorsunuz? cıkar: Fransaya, «hukuku beşer beyan Fakat herkes için değil. Zira tam Al mağa hazır.» Niçin? namesi» aşkına gitmistim. Almanyaya da, man tipinde bir adam eve dönme zamanı Muriel Smith biraz düşündükten son ^ Yüzünüzün masumluğile plânlan Hitler rejimine meclub olarak geldiğimı geldiğini anladı. Adımlarını sıklaşhra ra: nızın haşinliğini karşılaştırınca aradaki te farzedelim. Yalnız icabında size haber rak, otelden çıkan adamı takib etti. Bu Pekâlâ, dedi, sen gidersin. Fakat zad önünde ürküyorum. Ağır bir mazi verebilir miyim? adam yalnız bu kadarlık bir takibe hedef bana çift mantolardan birisini odama bıdolayısile zincire bağlanan başka kimse Benim yerim yurdum yoktur. Fa olmakla kalmadı. Köşebaşından bir garak. Anladın mı? ler^Gizli Servis» e girsinler. Fakat siz? kat işte size bir telefon numarası. C 22 zete bayii çıkarak o da kendisini KaiserGenc kadın müspet cevab aldıktan Benim mazimin ağır olmadığını ne ye haber verilmesini söylerseniz bana bilhofstrasseda basit görünüşlü bir eve ka sonra gülümsiye gülümsiye ve ellerini ureden biliyorsunuz? dirirler. dar takib etti. Ondan sonra sattığı gaze ğuşturarak pencereye doğru ilerledi. Dı Olamaz! Yeter ki hayatınıza bir C22 ayağa kalkmış, çıkıyordu. Kapı telerin isimlerini birer birer saydıktan sonşan bakınca birdenbire yüzü ciddileşti. erkek girmiş olsun. ya gelince genc kızı göğsüne çekti. Fakat ra, herjfin kendisine bir oyun oynamadıKarşıda bir adam kımıldamadan ayak Hayır! Hayatımda erkek filân Muriel Smith hemen geri çekilerek: ğına emin olunca, şüphe uyandırmamak ta duruyor ve sanki etrafı tarassud edi « voktur. Deli misiniz? dedi. için, yoluna devam etti. yordu. Bu, Achille Bastien idi. Genc kızın gözlerinin sert ifadcsi de Affedersiniz. Fakat ne yapayım?.. On dakika sonra, dörde bükülmüş bir lArkcuı var']
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog