Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17 Temımız 1936 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLEB TELCRAF vc TELSİZLE Hâdiseler arasında Karşılıklı inkılâb »»ı »»'»n bir v^dncı münevver bana Türklerin Avrupada çok sevn^ığını a.nattı ve se^ebinı sordu. On yedi milyonda bir hissesi az çok her Türke isabet eden bu sevgi • nin izahı, beni biraz da kendimi metetmeğe benzer bir »ıkıntı içine sokuyordu. Fakat şuna yakın bir cevab verdim Zannederim ki, dedim, yeni Türkün portresi, birçoklarınızda eski Türkten kalan ve çoğu yanlış fikir • leri silecek kadar, harb sonrası devrinin sıklaştırdığt beynelmilel temasların agrandismanı içinde büyüdü ve güzel bir sarahate kavuştu. «Türk» sözii, çoğunuzda kavgacı, saldırtcı ve îstilâcı bir millet hayali uyandırıyor du; on iki senedenberi onun sulh politikasma her hareketile sadık kaldığını gördünüz. «Türk» kelimesi çoğunuz için şarka aid bütün geriliklerin ve zavalhlık ların hulâsast idi; fes, kafes ve çarşaf edebiyatınıza nihayet veren inkılâb larımızdan sonra anladınız ki Türkiyenin bir hududu da Avrupadadır ve yüzü garbe, arkası da şarka donmüştür. Size kaplumbağa ritminde bir gidişin miskinliği ve rahaveti fikrini veren Türk tarihinin büyük bir adımda büyük bir çağ değiştirecek kadar hızlandığını farkettiniz. Türke dair bütün Tikirleriniz inkılâbımızla beraber inkılâb geçirdi. Artık ne biz eski şarklıyız, ne de siz eski garbli bütün cemiyetimizle beraber sizin bütün kanaatleriniz de değişmiş olduğu için bizi ayni cinsten bir istihalenin cazıbesi içinde görüyorsunuz. Çünkü Türk inkdâbı yalnız bizi değil, bize karşı sizi de değiştirdi. Konferans etrafında tetkikler Lokarno Devletleri anlaşamıyorlar İngiltere bir murahhas göndererek Italyayı iskandil etmek istiyor! \Bastarafı 1 inci sahifede] jkamarasında bir toplantı yapması ihtimaThomas İnskip, İngiliz Fransız Bel li vardır. çika askerî manevraları hakkında erkâ Kabine erkânından hemen kâffesinin nıharbiyeler arasında hıçbır anlaşma ya bu konferansın içtimaı tarihinin tehir e pılmamış olduğunu söylemiştir. c'ilmesine taraftar olduğu intibaı mevcud, Fransa konferansın ancak bu noktai nazarda sebat edilip edilmiveceği meçhuldür. içtimaında musır Löndra 16 (A.A.) M. Corbinin dün M. Van Sittart ile yapmış olduğu görüşme sırasında M. Edenle Cenevrede verilmiş, olan karara tevfikan Brüksel konferansının evvelce tesbit edilmiş olan tarihte toplanması için ısrarda bulunmuş olduğu öğrenilmistir. Fransa matbuatımn tefsirleri Paris 16 (Hususî) Fransız gaztr teleri kısmen Brüksel konferansının şimd' içtimaı lehinde, kısmen de bu toplantıdan müsbet bir netice çıkmıyacağı fik rindedir. Romanya Çekoslovakya Montröde kabul edilen maddeler hangileridir? Konferans, en pürüzlü meseleleri Türkiyenin menfaatlerine uygun bir şekilde neticelendirmiştir Montröden gelen haberlere göre, Boğazlar konferansında en pürüzlü meseleler halledilmiştir. Evvelki gece gelen haberlere nazaran tamamile kabul ve incac edilen maddeleri şöyle hulâsa edebilim; Ticaret gemileri: 1 Ticaret gemilerinin geçişlerine aid olan maddeler: Bunlar, müzakereİer esnasında ileri sürülen bazı tadiller dairesinde, fakat esası bizim ilk teklifimizde olduğu üzere, kabul edilmıştir. Esasen, ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişicri hakkında, ihtilâf denilebilecek bir mesele de yoktu. Denizaltı gemileri: 2 Denizaltı gemilerinin Boğazlar dan geçmesi, bizim teklifimizde olduğu gibi İngiliz teklifinde de menedilmışlı. Fakat her iki teklif te, başka denizlerde yapılıp Karadenize gelen Karademz devletlerine mensub denizaltı gemilerini unutmuşlardı. Yeni kabul edilen bir madde ile Karadeniz devletleri hesabına haricde yapılan denizaltı gemilerinin Karadenize girebilecekleri ve tamir için Karadenizden çıkabilecekleri kabul edilmiştir ki bu, gayet tabiî bir tadildir. Ihbar müddeti: 3 Boğazlardan geçmek istiyen harb gemilerinin diplomatik vasıtalarla önce Türkiyeye haber verilmesi şarttır. Biz, bu ihbarın bir ay evvel yapılmasını teklif etmiştik. İngilizler, on bes günü kâfi görmüşlerdi. Bu müddet sekiz güne indirilmiştir. Ancak Karadenizde sahili clmıyan devletlerin on beş gün evvel haber vermeleri şayanı arzu görülmüştür. Boğazlardan geçecek azamî tonaj: 4 Boğazlardan bir defada geçebilecek ecnebi harb gemileri tonajını b:"7 14,000 ton olarak teklif etmiş, bazı tâli kayidler de koymustuk. İngilizler, asgarî 15,000 ton olmak üzere Türk filosunun yarısı kadar geminin geçebilmesini ıste mişlerdi. Bizim emniyetimize muzır taraflarını evvelce izah ettiğimiz bu madde, Türk heyetinin teklif i üzerine, sabit bı r surette azamî 15,000 ton olarak kabui edilmıştir. Yani donanmamızın tonajı ne olursa olsun, bir defada azamî 15,000 tonluk gemi geçebilecektir ve bu gemilerin sayısı 9 dan fazla olmıyacaktır. Bu madde, bizim «emniyet içinde geçiş» prensipimize uygun ve lehimizedir. Karadeniz devletlerinin, 15,000 den daha büyük tonda gemilerinin de Boğazlardan geçmesi hakkındaki, Türk tek'n'f; talık edilmıştir. Biz Sovyet Rusyaya karşı olan dostluğumuzu göstermek üzere, yaptığımız yeni bir teklifte, Karadeniz devletlerinin 15,000 tonluktan büyük harb gemilerinin yalnız iki torpido muh ribi refakatinde geçmelerini istemistik. Türk limanlarını ziyaret: 5 Türkyenin daveti üzerine bütür bir fılonun Türk limanlannı ziyaret ed"bileceğini beyan eden madde ki bizim teklifimizde yoktu sekle aid tadillerle kabul edilmıştir. Karadenize gidecek harb gemileri: 6 Karadenize gidecek ecnebi harb gemileri hakkındaki 15 inci maddenir yeni metnini tam olarak ne Anadolu A jansı, ne de hususî muhabırler bıldırmedıler. Anadolu Ajansının tebliğınde «Konferans, İngiliz heyeti murahhasasının diğer alâkadar heyeti murahhasalaria olan müzakereler neticesinde 15 inci madde hususunda yaptığı tadili tasvib etmiş ve 15 inci madde heveti umumiyesi ka'ou! olunmuştur.» diyor. Maddenin veni şeklini görmedikçe mütalea beyan edilemiye ceği tabiidir. Harb zamanınde geçiş: 1 Türkiyenin bitaraf olduğu b r harbde, Boğazlardan harb gemilerinin geçıp geçmemesi meselesi hakkındakı madde azkalsın konferansı inkıtaa uğratacaktı. Dünkü yazımızda, teklif edihn muhtelif sekillerini, uzun uzadıya anlattığımız bu madde, son dakikaya kadar mühim ve hararetli münakasalara sebebivrf vermiştir. Fransızlar, Sovyetlerin teklif: yerine yeni "oir teklifte bulunmuşlardır. Bu teklif, hususî muhabirlerin bildirdik lerine göre, dün de bahsettiğimiz gibi hulâsaten şu şekildedir: «Harb zamanında, Türkiye bitaraf olduğu takdirde, Boğazlar, bütün muharib devletlerin harb gemilerine kapanacaktır. Yalnız Milletler Cemiyetinden bir vazife alan harb gemilerile Türkiyenin de dahil olduğu yardım misakları mucibince Boğazlardan geçecek harb gemileri müstesnadır.» Anadolu Ajansına göre, Fransamn teklifini Sovyetler kabul etmiş; İngiliz murahhas heyeti, yeni tahmat ıstıyeceğinı söylemiş. Bulgar, Rumen ve Yugoslav hükumetleri de teklif i takdir etmekle beraber hükumetlerine bildireceklerini beyan etmişlerdir. Reis, kaç günd>iberi sarfolunan uzlaşma gayretlerinin müspet bir netıceye vardığını müşahede ettığıni söylemiştir. İHEM NALINA MIHINA Ses sada kesildi! iyanalı Föniks ve lstanbullu Türkiye Millî Sigorta şirketlerinin düştükleri fena vaziyet rine bir gürültüdür koptu; sonra, her mı sele gibi, bu iki kumpanyanın açtığı ya< ralar da unutuldu. N e yapahm, hayal böyledir, zaman en büyük tesliyetçi ve en kuvvetli unutturucudur, diyip geçecek miyiz? Şahsan uğradığımız bir acı için' böyle diyebiliriz amma binlerce vatandaşı ı alâkadar eden derdleri, yüreğimize taş; basıp unutmağa hakkımız yoktur. ' Ben bunu söylerken daha ziyade kendimizi, gazeteleri kasdediyorum. Yoksa alâkadar daireler ve memurlar, elbette işin peşini bırakmış değillerdir. Yalnız, meselenin etrafındaki derin sükut, her sessizlik gibi biraz korku veriyor da, bö'yle bir vaziyette kalan adamlann öksürerek, gürültü ederek kendi kendine konuşarak korkulu sessizliği ihlâl edişleri gibi, ben de, birkaç satır yazı ile şu Türk yurddaşlarının birkaç yüz bin lirasını deve yapan sigorta kumpanyalarının işini biraz kurcalayım, dedim. arasında askerî yol Fransızlar bilâhare alınacak kararla Londra 16 (Hususî) Avusturya rin serbestçe alınması hususu temin e ile Almanya arasında husule gelen son dilmek suretile, mukarrer noktai nazar teatilerinin yapılması lüzumuna kani bu itilâf üzerine Romanya ile Çekoslovakya erasında noktai nazar teatilerine başlan lunmaktadırlar. mıştır. Bu ıkı devlet arasında büyük bir ingiltere toplantı aleyhinde askerî yol yapılmasına karar verilmiştir. Londra 16 (A.A.) Tahmin edil ingiliz ttalyan ticari müzakereleri diğine göre kabine, dünkü toplantısında başladı Brüksel konferansı hakkında hiçbir kaLondra 16 (Hususî) İngiliz İ rar vermemiştir. Kabine, bugün yeni bir talyan ticaret münasebatının inkişafını toplantı daha yapacaktır. Bu esnada ka temin için iki devlet arasında müzakerebinenin haricî işler komitesinin de Avam lere başlanmıştır. Mmmımmuıinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinılıımn^ PEYAM1 SAFA Fransada grevler 613 fabrika hâlâ amelenin elinde... Yunan borcları Müzakereler hiçbir netice vermedi Balkan iktısad konferansı akamete uğrıyacak |Bo? taraît 1 ina sahHede] ciler gece geç vakit Başvekile müracaatle fikrini sormuşlardır. Başvekil Metaksas verdiği cevabda bu dakikaya kadar böyle bir haber kendisine gelmediği ci hetle mahiyetinin ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmedığını ve ancak Yunanistanın müttefiki Balkan devlet Ierile olan münasebetlerinin pek esaslı temellere müstenid ve halihazırda fev kalâde iyi olması dolayısile iktısadî konseyde zuhur edebilmesi melhuz herhan gi bir anlaşmazlığın müttefiklerin siyasî münasebetlerine en ufak bir tesir bırak masınin imkânı bulunmadığını söylemiş tir. Paris 16 (A.A.) 14 temmuz ta Atina 16 (Hususî) Yunanistanın rihinde bütün Fransada amele işgalı al haricî borçlan hakkında esham hâmil tında bulunan müesseselerın mıktarı 613 e Ierile bir itilâf akdetmek maksadile Lonve grevcilerin adedi 73,703 e baliğ bu draya gönderilen heyet azasından Ma lunuyordu. i lıye Nezareti Bütçe müdürü dün Lon Amele konfederasyonunun dradan dönmüş ve Başvekile İngiliz dabir kararı yinlerinin istediklerinin Yunanistan nokParis 16 (A.A.) M. Youhaux ile tai nazarına pek aykırı muhalif oldu umumî mesai konfederasyonunun sair ğunu anlatmıştır. Bunun üzerine hüku mes'ul erkânının M. Salangro ile yapmıs met Londrada bulunan heyetin geri dönodukları görüşmenin sonunda bir tebliğ mesi emrini vermiştir. Bu heyetten Ma neşredılmiştir. liye Nazın doğru Atinaya gelmektedir. Millî Banka müdürü de Berline giderek Bu tebliğde konfederasyonun M. Salengronun iş müesseselerinin tahliyesi için orada Almanya İktısad Nazın doktor vakı olan davetini kabule amade oldu • Şaht ile iki memleket arasındaki ticari ve Mısır Kredi Fonsiye keşidesi iktısadî meseleleri konuşmakta olan YuKahire 16 (A.A.) Yüzde üç fagu, çünkü: nan İktısad Nazırına iltihak edecektir. izli Mısır kredi fonsiye tahvilâtının 15 7/ 1 Mevcud ihtilâfların halli için 1936 tarihinde yapılan keşidesinde ka hemen müzakereye gırışılmesi ve ıcabınYunan hükumetile İngiliz dayinleri azanan numaralar: da hakem usulüne müracaat olunması. rasında başlamış bulunan müzakere ar 1903 te ihraç olunan tahvillerdeıı 2 Grevden dolayı hiçbir ameleye tık akim kalmış telâkki edilmektedir. 430,561 numaralı tahvil 50.000, gene yol verilmemesi mukarrer olduğu. Başvekil General Metaksas saraya giayni tarihte ihraç olunan tahvillerden 3 Amelenin yapılmış olan itılâfla derek bu neticeyi Krala bildirmiştir. 34,131 numarah tahvil 100,000 frank ra riayet etmeği taahhüd edecekleri, zira kazanmıştır. hükumetin patronların da taahhüdlerine tamamile riayette bulunmaları için bunlar nezdinde müdahalede bulunmasının musammem olduğu beyan edilmektedır. O mesele alevlendıği zaman, îstanbulda bu işi takibe memur edilen bazı zatlar, gazetelerin kopardıklan gürültüden, anlaşılan rahat çalışamadıkları için, müteessir Şu halde, hesabca, çarşamba günü akolmuslar. Hemen her meselede olduğu gişamına kadar en belâlı madde tamamile bi, kabul edilmiş değildi; fakat Anadolu A Lutfen birkaç gün siz birşey yazjansınm çarşamba akşamı verdiği tebliğin mayın! Meseleyi tetkik ve halledelim. O sonunda bu maddenin kaydi ihtirazilerie zaman, biz size bol bol havadis ve en kabul edildiği bildirilmektedir. doğru tafsilâtı veririz; demişlerdi. Harb tehlikesi karşısında: Bol bol havadisten ve en doğru tafsi5 Harb tehdidi karşısında kaldığılâttan vazgeçtik. Bu iki şirketin işi ne âmız zaman, Boğazlardan harb gemilerini lemdedir? Türk vatandaşlanndan alarak geçirip geçirmemek tamamile bizim keyfahametlu Prens Starhemberg hazretlerifimize kalmıştır, fakat bu kararımızı Milletler Cemiyetine bildireceğiz. Milletler nin faşist teşkilâtı kurmasına yardım için, Cemiyeti konseyince aldığımız tedbirler Viyanaya uçurduklan paralar ne oldu? aleyhinde sülüsanı ekseriyetle karar veril Bunlardan, bir miktarını olsun, geri aldiği takdirde, bunları kaldırmağa mecbu mak kabil olabilecek mi? Olacaksa, ne vakit olacak? Yoksa, bu sıcak temmuz ruz. Milletler Cemiyeti azası olmıyan Ja günlerinde, üstüne bir bardak soğuk su ponya, Cemiyetin tedbirlerimizi tasvib e mu içmek lâzımdır? (Eğer böyleyse Eden kararlarına, imza sahıbı devletler ek minönü veya îstiklâl caddesindeki Kızılay seriyetinin de muvafık mütaleasınm lâhik dükkânlanndan küçük bir şişe Karahisar olmasını istemiştir. Bu teklif kabul olun madensuyu içmek daha muvafık olur. muş ve madde hulâsaten şöyle olmuştur: Çünkü, soğuk madensuyu hazmi daha Harb tehdidi karşısında tedbirler alarak kolaylaştırır.) Boğazları harb gemilerine kapıyacağız. Bu tedbirleri aldığımızı Milletler Cemiyetine ve mukavelenameyi imzalıyan devletlere bildireceğiz. Milletler Cemiyetı'e ımza sahibi devletlerin eskseriyeti tedbirlerimizi haklı görürlerse ne âlâ. Meclisin sülüsanı ekseriyeti ve imza sahibi devletlerin ekseriyeti harb tehdidi olmadığına karar verirlerse, bu tedbirleri kaldıracağız. Bu maddede Sovyetler de bir tadil teklif etmişler, o da kabul olunmuş amma bu tadilin ne olduğunu bildirmek Montrödekılerden kimsenin aklına gelmemiştir. Milletler Cemiyeti ve Boğazlar mukavelenamesi: 9 İngiliz projesınde, Boğazlar mukavelenamesinin hiçbir hükmü, gerek Türkiye gerekse diğer âkidler için Mil letler Cemiyeti misakından mütevellid hak ve mükellefiyetlere halel vermez; diye bir 23 üncü madde vardı. Bu madd?. Rumenlerin, bir kaydi ihtirazisile kabul edilmiştir. Bu kaydi ihtirazinin ne olduğu da bildirilmemiştir. Mahrukat taşıyan gemUer: Fransa, petrol ve mazut gemilerinin muavin kruvazör addedilmemelerini istemişti. Bu teklif kabul ve 8 inci maddeye ilâve edilmiştir. Kalan en mühim madde: Türkiye noktai nazanndan henüz müzakere ve kabul edılmemiş olan en mühim madde, mukavelenamenin imzayı müteakıb derakab mer'i olması hakkındaki teklifimizdir. ingilizler, «mukavelename sürati mümkine ile bütün âkidlerce tasdik ve teati edildikten sonra mevkii mer'iyet° girer; diye işi ebediyete kadar uzatacak bir teklifte bulunmuşlardır ki bunu asla kabul edemeyiz. Lozan muahedename sinin Amerika tarafından yıllarca sonra tasdik edilmiş olması gibi bir misal varken bizim o «sürati mümkine» tabirine hiç itımadımız yoktur. O zaman, gazetelere ve doJayısile halka sabır ve intizar tavsiye etmiş olan muhterem zatlar, artık lutfen bizi ve halkı biraz aydmlatırlarsa iyi ederler. Çünkü, hayli zamandır, emirleri mucibince, ağzımızı bile açmadan bekliyoruz işte!.. îstanbulun plânı Belediye ile arsa sahibleri arasında ihtilâf Istanbul plânını yapacak olan mimar Prost bundan bir müddet evvel İstanbuîa gelmiş ve plân üzerinde çalışacak olan heyetin nasıl çalışması ve Belediyenin de tarzı hareketi hakkında uzun bir rapor hazırladıktan sonra Parise dönmüştü. Istanbul şehrini, caddelerini, kalabalık ve tenha yerlerini inceden inceye gözden geçiren Prost, bazı ana caddeler üzerinde durmuş ve bunların behemehal genişletilmesi icab ettığıne işaret etmiştir. Bu cümleden olarak Sultanahmedden başlıyarak Edirnekapıya kadar uzana cak olan caddenin asgarî olarak 15 metro genişlikte olması icab ettiğini ileri sür \ müştür. Bu fikir, Vali ve Belediye reisi Muhiddin Üstündağ tarafından da kabul edilmiştir. Belediye, mimar Prostun ileri sürdüğü \ lüzumu gözönünde tutmuş, fakat bu se bebden Belediye ile arsa sahibleri ara sında bir ihtilâf çıkmıştır. îhtilâfın esası şudur: Belediye, bu gibi caddelerde arsası olup ta bu arsa üzerinde bir veya iki katlı bina yaptırmak istiyenlere caddenin ileride genişletilerek şeref kazanacağım ve böyle bir ve iki katlı binanın, caddenin manzarasına halel getireceğini ileri sürerek inşaat ruhsatiyesi vermemektedir. Arsa sahibleri de bina kanununu ileri sürerek Devlet Şurasına müracaat etmişi" dir. M. Hitler Polonyaya cevab hazırlıyor Varşova 16 (A.A.) Gazeteler, M. Hitlerin halihazırda Lehistanın Leipzig adındaki Alman kruvazörünün Danziğ limanında bulunduğu sırada vukua gelen hâdiseye müteallik olan notasına Varşova 16 (A.A.) Siyasî meha cevab hazırlamakta olduğunu yazmak fil, General Rydz Smiglyi «Lehistanın tadırlar. ikinci şahsiyeti» olduğuna dair olan kaGazeteler, bu notanın muslihane bir rarnamenin mühim siyasî, iktısadî ve iç ifade ile kaleme alınacağını yazmakta timaî ıslahat vücude getirileceğine ve bil dırlar. hassa ziraat sahasında geniş mikyasta reKurjer Warsawski, diyor ki: form yapılacağına delâlet etmekte olduBu hal, Almanyanın Danzıg hâdıse • ğunu beyan eylemektedir. sini mümkün olduğu kadar yakın bir Haymşutzlar karar veremediler Lehistanın ikinci «Büyük Adamı» Viyana 16 (A.A.) Haymşutz bölge başkanlarının dünkü konferansı, hiçbir karar vermeksizin ve bilhassa Avustur ya Almanya anlaşması hakkındaki hattı hareketini bidirmeksizin bugüne talik edilmiştir. Meşhur Rus âlimi Karpinskinin ölümü Moskova 16 (A.A) M. Molotof ve Stalin, Sovyetler Birliği Halk komiserleri ve parti merkez komitesi adına akademisyen Karpinskinin ailesine derin taziyetlerini ifade ve evrensel şöhreti olan bu bılginın ölümünün, bütün Sovyet bılg: dünyasile Sovyetler Birliği işçileri için acı biı ziya olduğunu bildirmişlerdir. Bu mehafil, generalin halihazırda iktidar mevkiinde bulunan «Albaylar» grupu ile muhalif köylü partileri arasında bir mukarenet vücude getirmek suretile köylülerin hükumete müzaheretlerini temin etmek tasavvurunda bulunduğunu ilâve eylemektedir. Rumen kabinesinin meşgul olduğu meseleler Bükreş 16 (A.A.) Bakanlar meclisi, evvelce bildirilen dünkü toplantı sjnda aşağıdaki meseleleri tetkik etmiştir: Lokarno meselesi, zecrî tedbirler meselesi, Avusturya Almanya paktı me Belesi, Sovyetler Birliğile olan münasebet tneselesi, Montrö Boğazlar konferansı meselesi, Milletler Cemiyeti paktının tadili meselesi ile Romanyanın Fransa, Lehıstan, Küçük Anlaşma ve Balkan Antantı ile ittifakından doğan muhtelif meseleler. zamanda tasfıye etmek, arzusunda bu Iunduğunu göstermektedır. Almanyanın Danzıği ilhak için bir takım tedbirler almış olduğuna dair olan haberler, asılsızdır. Esasen Lehistan, müdafaa vasıtaKarpinskinin beyni, inceden inceye larına malik olup serbest şehrin iktısad bakımmdan harab olmasına sebebiyet ve ilmî bir tahlile tâbi tutulmak için beyin enstitüsüne gönderilmiştir. rebilir. Fransa Bulgaristan ticarî anlaşması İngiliz amele partisi komünistleri almıyor Fransız Bankasının ıslahı Paris 16 (Hususî) Fransız mec lisi bugün Fransa Bankasının ıslahına dair hazırlanan projeyi yüz on bire karşı Paris 16 (Hususî) Paris borsasının dört yüz otuz reyle kabul etmiştir. Bunbugünkü kapanış fiatları şunlardır: dan sonra banka tamamile müstakil olaLondra 75,82, Nevyork 15,07 3/4, Ber caktır. Şimdiye kadar yalnız 200 büyük lin 609,50, Brüksel 255, Madrid 207,25, hissedar rey hakkını haiz bulunuyordu. Amsterdam 1027, Roma 119, Lizbon Bundan sonra küçük hissedarlar da rey 68,65, Cenevre 493,37 1/2. bakır 41 2/6, verebileceklerdir. Hissedarların yekunu kalay 189,15, altm 138,11, gümüş 40 bine baliğ olmaktadır. [19 11/16 Londra 16 (A.A.) Deyli Herald Paris 16 (A.A.) Fransa ile Bulgaristan arasında ticarî tediyeler hakkın gazetesi, millî amele konseyinin bir beyanda imzalanan mukavele bir emirname ile namesini neşretmektedir. Konsey^ bu beyannamesinde komünist partisinin araele meriyete girmiştir. partısıne ıltıhakına muarız olduğunu bılMısır İngiltere anlaşması dirmektedir. Kahire 16 (A.A.) Mısır heyeti Cihanbeylide mermer murahhasası azasından bir zat yeni Mısırmadeni bulundu İngiliz muahedesinin yirmi sene müddetle Cihanbeyli (Hususî) Kazamıza aktedileceğini ve îngilizlerin muahedenin bağlı Çeşmeli Zübeyr köyü civarında tecdidi için evvelce ileri sürdükleri şart lardan sarfınazar etmiş olduklannı söy zengin bir mermer madeni bulunmuştur. lemiştir. Abİdin Daver DAV'ER Avusturya gazetelerinin Almanyadan korkusu Amerikada bütün mahsul mahvoldu Amerikadan gelen son haberlere göre bu seneki müthiş kurak bu memleketteki tütün, buğday, üzüm ve pamuk mahsu lünü mahvetmiştir. Bu yüzden Avrupa piyasalarında bu mahsulün fiatları şimdiden yükselme istidadını göstermeğe başlamıştır. Bu itibarla bu seneki tütün, buğday, üzüm ve pamuklarımızın geçen se~ neden çok daha müsaid şartlarla satıla cağı anlaşılmaktadır. Daha şımdiden 936 tütün rekoltesı üzerinde siparişler verilmeğe başlanmıştır. Alınan mütemadî siparişlerden bu seneki bugday rekoltemizin de kısa bir zamanda satılacağı istidlâl olunmaktadır. PARİS BORSASI Viyana 16 (A.A.) Havas ajan sından: Avusturya gazetecileri, Voel kischer Beobachter gazetesinin Viyana muhabirının göndermiş olduğu bır tel graf üzerine heyecana düşmüşlerdir. Mumaileyh, bu telgrafında Avusturya AlDün temel atma merasimi yapılan Amanya itilâfı ahkâmına tevfikan bazı gatatürk abidesinin kaidesi tamamen bu zetelerin tatil edilmelerini istemektedir. mermerden yapılacaktır. Vıyanalı gazeteciler, «Avusturyanın Kazanın imar faaliyeti günden güne dahılî işlerı» ne vakı olan bu müdahale artmaktadır. Şehirden geçen Ankara den Başvekâleti haberdar etmişlerdir Konya yolu baştan başa tamir edilmiş Bundan başka Nazıler Avusturya hükutir. Çok yakında büyük bir adliye da meti aleyhinde yazılarla dolu bir takım iresinin temel atma merasimi de yapı gazeteleri gizlice neşretmeğe devam eylacaktır. lemeJctedirler. îngiltere Almanyaya müstemleke vermek fikrinde değil! Londra 16 (Hususî) Avam Ka marasının bugünkü toplantısında M. Çurçil Alman müstemlekelerinin iadesi ihti malleri hakkında Cenubî Afrika Müdafaa Nazın Pirowun beyanatı hakkında hükumetten ızahat istemiştir. Başvekil M. Baldvin bu sözlerin Nazırın şahsî fikirleri olduğunu, İngiliz hü kumetinin böyle bir meseleye teveccüh \ gösteremiyeceğini söylemiştir. j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog