Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

17 Temmuz 1936 CUMHURİYET 11 Posta T. T. Bîna ve Levazım Direktörlütünden: S A H 1Bİ Matracı Ali Rıza Hacı Abdullah CİNSİ Ev ve müştemilâtı Dükkân ve ev Metrosu 483 50 .»npı No. su Ada 154 41 61/66 1 23 1 Takdir edilen kıymet istim'âk bedeli Parsel Eğe mahal Kütük beher metre m.na Binaya mectnuu No.su sokağı Lira Lira Lira Mülâhazat TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI Müfettiş Namzedliği ve Şef Namzedliği Müsabaka Imtihanı TÜRKİYE ZİRAAT BANKASINDAN: 1 Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaf fakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 2 Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler «Mülkiye» veya Yüksek Ticaret ve tktısad okulasından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin den diplomalı olmak gerektir. 3 Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve Îstanbul Ziraat Bankalarında yazile yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 4 Müfettiş namzedlerine «140» ve şef namzedlerine «130» lira aylık verilir. Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 Hra aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ça lıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra eh liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 5 Imtihan programile sair şartları gösteren matbualar An kara, tstanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 6 İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27/7/936 pazartesi günü akşamına kadar «Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğü» ne göndermek veya vermek suretile müracaat etmis bulunmalıdırlar. (3967) 37 Sanayi 14 0 6762 Ankazı sahibine aid 4 39 Sanayi 12 600 1200 154 80 Ahmed kızı Ahşab ev 1 315 73 Hanarkası 6 500 980 Leman 74 Hanarkası Sabri oğlu Ahşabev 85 5 315 500 1010 Hacı Mehmed Mustafa kızı Ahşab ev 35 3 315 3 75 Hanarkası 6 1200 1410 Lüvide Posta T. T. Umumî Müdürlük sinasmın tevsii maksadile istimlâki takarrür eden arsa ve binalann mevkii, takdir edilen kıymeti, miktarı ve sahibleri yukarıda yazılmış olmakla bu hususta itirazları olanların sekiz gün zarfında Beiediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur. «1700 (3952) Kırklareli İlâç Valiliğinden: thalesi 22/7/936 Çarşamba saat «15» 22/7/936 Çarşamba 12 00 159 35 Alâtı tıbbiye 38 saat «15,15» geçe Kırklareli Memleket Hastanesi için cins ve miktarları şartname Ierinde yazılı «150» kalem ilâç ve «38» kalem alâtı tıbbiye ayrı ayrı eksiltmiye konmuştur. lsteklilerin şartnamelerini görmek ve eksitl miye girmek üzere yukarıda yazılı gün ve saatte teminatlarile birlikte Kırklareli Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (3775) Muhammen Teminatı Kalem bedeli Lira K. Lira K. 1179 35 88 50 150 K TÜRK HAVA Kurumu Genel Merkezinden: 1 Ankarada bir Paraşüt kulesi Millî Müdafaa Vekâletinden: 1 Ankarada Askerî Baytar mektebine bu sene sivil lise mezunu olmak şartile 14 talebe kabul edilecektir. Taliblerden aşağıdaki vasıflar aranır: A Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, B Yaşları 18 21 olmak, C Türkiye Maarif Liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını ver tNGtLİZ KANZUK ECZANESÎ miş olmak, Beyoğlu • îstanbul D Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu Askerî sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek «tam teşekküllü Askerî hasÇerkeş icra memurluğundan: tanelerce» Çerkeşin İdris mahallesinde Kadriye E Kendilerinin ve ailelerinin hüsnühalleri zabıtaca tevsik edil vekili babası Mehmed Raşide 250 lira mek. asıl ve aynca masraf vermiye borç'.a 2 Bu vasıfları haiz talibler müracaat istidalarına şu kâğıd ve veayni mahalleden İzmirli oğlu İsmail sikaları bağlarlar. kızı Haticenin anası ölü Haticeden in A Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sureti, tikalen gelen mezkur mahallede kâin bir bab hane ve bostan yeri ve saman B Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları, hanenin 1658880 sehimden 392800 sehi C Mezun olduğu lisenin şehadetnatnesi veya musaddak sureti, mine haciz konarak bu gayrimenkuller D Kendisinin ve ailesinrh hüsnühali hakkında fotograflı zabıta vesikası, den ev hissesine (400) ve samanhane ye (100) ve bostan yerine de (50) lira E Mektebe kabul edildikten sonra askerî kanun, nizamları kabul resen intihab olunan ehlivukuflarca ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhüd senedi. kıymet takdir edilmiş ve bu takdiri kıy F Selisulbevil, gaşi nevbati ihtilâciye, sar'a sairfilmenam has mete dair tutulan zabıt varakasmın bitalıklarile malul olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tasrisi borçlu Haticeye tebliği lâzime • dikli taahhütnameleri. den ise de borclunun ikametgâhı Bu gibi hastalıklardan birile mektebe girmezden evvel malul meçhul olduğu mübaşirin yazışından olduğu sonradan anlaşılan talebe mektebden çıkartılır ve o zaanlaşılmış olmakla ilânen tebligat icramana kadar mekteb masraf ı velisine ödettirilir. sına karar verilmiştir. İşbu ilânın gazetede neşri tarihinden itibaren borclu 3 Kayid için müracaat yerleri Ankarada Yüksek Ziraat Ensti Hatice nihayet yedi gün içinde dairemitüsünde «Askerî Baytar Talebe Âmirliği», İstanbulda Haydarze müracaatle bu zabıt varakası ve takpaşada «Askerî Baytar Tatbikat Mektebi Müdürlüğü» dür. diri kıymete bir diyeceği varsa bildir Taşralardan talib olacaklar 1, 2 nci maddelerde bildirilen ev mesi veya gene bu müddet içinde bu rak ve vesikaları tamam olmak şartile bulundukları yerlerdeki lunduğu mahal icra memurluğuna biı askerlik şubeleri vasıtasile dileklerini M. M. V. Baytar Işleri istida ile ile diyeceğini bildirmesi lâ Dairesi Reisliğine bildirebilirler. zımdır. Aksi halde ehlivukuflarca takdir edilen bedeli kabul etmiş sayılacağı ilân 4 Aranılan vasıf ve şartları haiz talibler imtihana tâbi değildir. Kabul müracaat tarihi ve sırasına göre yapılacaktır. Müracaat olunur. (24451) müddeti eylul 936 iptidasına kadardır. Fakat 14 tamam olunca kayid muamelesi daha evvel kapanacaktır. Taliblerden lise şehadetnamesi iyi derecede olanlar tercih olunur. 5 Kayid muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin demek isimleri gene gazetelerle ilân oluacaktır. «77» (3916) En hoş meyva usarelerüe hazırlanmıştır. Hazmi kolaylaşttnr. tnkıbazı Izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canlılık bahşeder. YAPTIRILACAKTİR 2 Kulenin tahmini keşif bedeli 44.947 lira 50 kuruştur. 3 Plân ve şartnameler 25 lira mukabilinde Ankarada Hava Kurumu Merkezinden, Istanbulda T. H. K. tstanbul Şubesinden alınacaktır. 4 Eksiltme 31 temmuz 936 günü saat on beşte kapalı zarf usulile Ankarada Kurum Genel Merkezinde yapılacaktır. 5 Münakasaya girebilecekler: lsteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarına dair mukayyed bulunduk ları Ticaret Odasından vesika ibraz eylemeleri ve ikti darı malilerini gösterir bir banka referansı vermeleri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim bir betonarme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle ispat eylemeleri ve bu vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgarî yedi gün evvel T. H. Kurumuna ibraz ederek münakasaya girebilecekle rine dair vesika almaları şarttır. 6 Talibler 3371 lira 6 kuruşluk muvakkat teminat mektubu ve ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektublarını 31 temmuz 936 saat on dörde kadar Genel Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. (3906) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Şartnamesinde yazılı evsafta beheri 12 lira muhammen bedelli 287 aded dökme soba 30/VII/936 tarihine raslıyan perşembe günü saat on beşte açık eksiltme suretile satın alınacaktır. lsteklilerin şartnameyi almak üzere hergün ve eksiltme için de iktiza eden kanunî vesikaları ve % 7,5 güvenme parası olan 516 lira ile birlikte Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna müracaatleri. . (3918) :ı ELEKTRİK PJLLERI VE BATARYALARI HER Y E R D E 8 A T I L I R AMERİKAN MAMULATIDIR 1 ldaremizin Polathanede yaptıracağı 121,187 lira 81 kuruş mütehassısı keşif bedelli tütün ambarı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes I ADEMi İKTİDARIN 2 Münakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde İnhisarlar İn No. 22 Mavi yapıya nakletmiştiı | devası demektir. Profesör Steinach şaat şubesinden ahnabilir. Telefon : 22683 ve Brown Sequard'ın mesaileri ce3 Eksiltme 23 temmuz perşembe günü saat 11 de İstanbulda ticesile elde edilen bir keşiftir. Kabatasta İnhisarlar Levazım şubesindeki Alım, Satım Komisyo • Her eczanede bulunur. nunda yapılacakftr. Hususî ve münferiden (asrî dans 4 Muvakat teminat 7309 lira 39 kuruştur. dersleri) Beyoğlu, Karlman karşısın 5 İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel İnhisarlar EKONOMİ BAKANLIĞI fnşaat şubesine gelerek Nafıa Vekâletinden aldıkları fennî ehliyet da eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. Madenler Genel Direktörlüğünden Müracaat saatleri: 12 14 17 20.. vesikalarını ibraz ile münakasaya girebileceklerine dair birer ve Profesör Panosyan. İ L Â N sika almaları şarttır. Konya vilâyetinin Çumra kazası da6 Teklif kapalı zarfları ihale günü en geç saat tam ona kadar OLACAK, OLDU ! | hilinde Yürükcamü. Sodur ve Küçükismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş ol • ören köylerinde birbirine muttasıl bumahdır. (3757) RIZA ÜNVER Doğum ve kadın hastalıkları Doktor GLANDOKRATiN TURK HAVA KURUMU Dans Dersleri BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 4üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır Biiviik İkramiye 3 5 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) lirahk bir mükâfat vardır... I I 1 İdaremizin Cibali fabrikasında yaptıracağı 14877.14 lira keşif bedelli tadilât ve tesisat kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 2 Münakasa evrakı 75 kuruşa İnhisarlar İnşaat Şubesinden ahnabilir. 3 Eksiltme 27/VII/936 pazartesi günü saat on birde Kabatasta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Komisyonda yapı lacaktır. 4 Muvakkat teminat 1115.79 liradır. 5 İsteklflerin ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat Şubesine gelerek fennî ehliyet vesikası almaları şarttır. 6 Teklif kapalı zarfları ihale günü tam saat ona kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz gnukabilinde verilmiş olmalıdır. (3942) Muhtelif eb'adda «5600» kilo fıçı çemberi 25/7/936 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla satm alınacaktır. İstekli lerin % 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kabatasta Leva ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komisyonuna müracaat Tenzilâtlı Satışa Başladık Muhterem müşterilerimize müjde lunan 1/3 ve 1/4 numaralı ruhsatname sahalan tevhid edilerek şimalen Kü çükçal tepesinden başlıyarak Keklikçalı manifatura tepesinden geçip Kocabucak tepesine mağazası gene kırık hat, şarkan Kocabucak tepesin Muhammen den başlıyarak Lilla çalı tepesinden Evsafı Cinsi Mevkii bedeli geçip Kelağıl çal tepesine doğru hat, Lira cenuben Kelağıl çal tepesinden Sodur 15 Tetnmuzdan 15 Agustosa Ust katta ahşab on oda, bir kırat • Otel Tevfikiye 17000 köyü camiine doğru hat, garben Sodur kadar Ticaret odası müsaadesile hane ve bir ardiye, alt kısımda 8 caddesi köyü camiinden hudud başlangıcı olan 1 ay müddetle kârgir dükkân, bir eczane ve bir Küçükçal tepesine doğru hat ile cev • kahvehane. rilmiş 427,88 hektar arazide Becep BakYukarıda mevki ve numarasile muhammen bedeli ve evsafı yazılı kalbaşı tarafından bittaharri meydana Belediyeye aid otel 21/7/936 salı günü saat 15 te kapalı zarf usu çıkarılan Krom madeninin 60 yıl müddetle mumaileyh uhdesine ihalesi yapı lile Beiediye Encümeninde ihale edilmek üzere 6/7/936 tarihinden lacağından maden nizamnamesinin 36 itibaren 15 gün müddetle arttırmıya çıkarılmıştır. Kanuna muvafık surette tanzimi meşrut olan teklifnamelerle muve 37 nci maddeleri mucibince bir guna hammen bedelin % 7,5 u nisbetinde itası meşrut olan muvakkat teitirazı olanların 2 temmuz 936 tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında minatın 21/7/936 salı günü saat on beşe kadar Beiediye Riyasetine İktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâ tevdi edilmiş olması lâzımdır. Beyoğlu, Istiklâl caddesi Geç gelen veya vaktinde verilip te kanuna uygun olmıyan mek Iş Bankası karşısında I yete istida ile müracaat eylemeleri ilân tublar kabul edilmiyecektir. (3919) olunur. COŞKUN COŞDU Konya Beiediye Reisliğinden: İNANILMIYACAK UCUZ FiYATLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog