Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 CUMHURÎYET 17 Temmuz 1938 Devlel Demiryolları ve limanları işletme U idaresi ilânları| İdarenin Eskişehirde bulunan talebe pansiyonu ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri, teminatları yazılı beş grup yiyecek ve içecek her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 30/ 7/936 perşembe günii saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günii saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şart nameler Haydarpaşada Komisyondan ve Eskişehirde Talebe Pansiyonu Direktörlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. stanbul 4 üncü tcra Memurluğundan: Ömer Hayreddin, Mehmed Adnan, Ali Hadi, Mahmud Ekremin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına ehli vukuf tarafından 7000 lira kıymet takdir edilen Bakırköyünde, Cevizıik mahallesinin Banyolar sokağında eski 28 yeni 39 numaralı sağı deniz, solu Milis kalfa hanesi, arkası Belediye arsası, önü Banyolar sokağile mahdud bodrum katında: Bahçesindeki methalden girildikte zemini karosimen bir taşlık, mermer kurnalı termesifonlu hamam, bir halâ, zemini karosimen altında sarnıcı olan ve taşhktaki tulumbadan suyunu çeken bir oda, zemini ahşab bakkal tavanh ve yük ve dolabı olan diğer bir oda, zemini kırmızı çinili maltız ocak, sabit raf, ve tezgâhlı, bahçedeki kuyudan su çeken tulumbalı ve bahçeye kapısı olan mutfak, birinci ve ikinci katlarda: Sokaktan önü duvarla çevrilen bahçeye girilmekte olup deniz cihetinde bu zeminden aşağıda zemini çimento döşeli ve sahili rıhtımlı diğer bir sed, (birinci sedden mermer basamaklarla birinci kat sahanlığına çıkı lır) kapıdan »irilince ahşab döşeli bir sofa üzerine üç oda, bir halâ, ikinci katta üç oda, bir sofa, bir halâ, sofada yük ve deniz cihetin de zemini çinko ahşab korkuluklu üstü kapalı balkon ve merdiven başmda merdivenle çıkılan bir sandık odası ve haricen ön ve yan cephelere birinci kattan müdevver ahşab saçakları alaturka tezyi natlı birer çıkma olan umum mesahası 240 metro murabbaı olup 105 metro murabbaı bina ve diğer kalanı bahçe olan bodrum katı kârgir, diğer katları ahşab üç katlı evin tamamı açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti r muhammenenin r 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma şartna mesi 1/8/936 tarihinde dairede mahalli mahsusuna talik edilecek tir Birinci arttırması 27/8/936 tarihine musadif perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin "~c 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 11/9/936 tarihine mu sadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakIarı Tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâ kadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâ zımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa tış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf ica resi ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/235 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân olunur. (4037) kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin de alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Ko misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3888) İdaremizin Ankaradaki Hasılat dairesinde açık bulunan memurluklara 30/7/936 günü Ankara, İstanbul ve lzmirde yapılacak müsab&ka imtihanile aşağıdaki şartlarla memur alınacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara 67 lira ayhk ücret verilecektir. 1 Türk olmak, 2 Yaşı otuzu geçkin olmamak, 3 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle alâkası bulun mamak. 4 İdare hekimlerimiz tarafında yapılacak muayenede sağhk durumu hizmete elverişli çıkmak. 5 Polisten tasdikli iyi ahlâk belgesi göstermek. 6 Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. Kazananlar arasında fransızca bilenler tercih olunur. Bu şartları haiz isteklilerin diploma vesair vesikalarile birlikte verecekleri bir dilekçe ile Ankarada U. Müdürlüğümüze, İstanbulda birinci, İzmirde 8 inci İşletme Müdürlüklerine 29/7/936 gününe kadar müra caatleri gereği bildirilir. «1651» (3893) Muhammen bedellerile isimleri aşağıda yazılı malzeme 14/8/936 cuma günü hizalarjnda gösterilen saatlerde kapalı zarf usulile An karada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Resmî Gazetenin 7/ 5/1936 tarih ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tali matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün Hırda vat Malzemesi için saat «14 e»; çinko levhalar için saat «14,15 e» galvanize kablo teller için saat «14,30 a»; adi ve galvanize demir teller vesaire için saat «14,45 e» ve kurşun levhalar için de saat «15 e» kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Te sellüm ve Sevk Şefli^;"^e dağıtılmaktadır. (4010) İSMİ Muhammen Eksiltme Muvakkat bedeli teminat saati Muhtelif hırdavat malzemesi 3260,50 lira 244,54 lira 15 Ceman 33,700 kilo muhtelif eb'adda adi ve kalo pili îçin çinko levha L İstanbul Belediyesi İlânları Senelik muhammen kirası 72 lira olan Üsküdar Selmanağa mahallesinin Karacaahmed sokağında 79/81 numaralı ahşab dükkân teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 939 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Le~ vazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 540 kuruşluk muvakkat teminat, makbuz veya mektubile beraber 27 temmuz 936 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır. «B.» (3937) Taksi talimatnamesinin ikinci maddesindeki ilk fıkranın değiş mesine dair: Taksi talimatnamesinin ikinci maddesinin ilk fıkrası olan otomobiller «Lândule» olacak kaydi «yani arabaların arka tarafının körüklü olması mecburiyeti» Umumî Meclisin kararile kaldırılmış olduğu ve ikinci maddenin diğer fıkralarile talimatın geri kalan maddeleri aynen mer'iyette olduğu ilân olunur. «B.» (4076) Hepsine 90 lira kıymet konulan Fatih İtfaiye Müdürlüğü karşısındaki arsada 1 ve 2 metro boyunda 142 tane ot taşı, 3,5 boyunda 12 tane 4 köşe demir direk, 12 tane muhtelif demir parçaları, 1 tane iki kanadh demir kapı, 1 tane sekiz kanad demir kepenk, 3 tane demir parmaklık, 2 tane halâ taşı, 2 tane kuyu bilezik taşı, 1200 tane çürük tahta ve direk parçaları satılmak üzere pazarlığa konulmuş tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 675 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 temmuz 936 cuma günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır. *B.» (4071) j G Azı Kg. Sadeyağı 700 Zeytinyağı 400 Beyaz peynir 450 İyi cins çay 7 Pirinc 800 Mskarna 300 Şeker 1200 Un 900 Tuz 300 Bulgur 200 Kuru soğan 1500 Patates 2000 Salça 120 Reçel 120 Tereyağı 30 Pirinç unu 25 İrmik 45 Şehriye 15 Yumurta 17000 Sirke 100 Limon 1500 Sarmısak 25 Kuru fasulye 450 Kara mercimek 100 Nohud 150 Kuru barbunye 100 Kuru amasya bamyesi 25 Sabun çamaşır için 480 Sabun bulaşık için 300 Tahin helvası 80 Cinsi R U P : 1 Çoğu Kg. 1000 600 600 10 1100 500 1500 1200 450 250 2000 2700 150 185 50 40 70 22 22000 140 2000 40 700 150 200 150 40 600 450 120 V.K.Fİ. Muhammen bedeli L. K. Kuruş 850 85 330 55 210 35 30 300 20 220 22 i 112 50 29 435 12 144 24 75 5 i 22 50 9 100 5 162 6 22 50 15 74 40 32 50 65 10 25 15 75 22 i 49 50 22 £ 275 1 25 21 15 140 7 8 20 105 15 22 50 15 30 15 22 50 15 48 120 35 210 123 75 27 i 48 40 3898 75 İtfaiye âmir ve efradı için yaptırılacak kasketile beraber bir ca ket ve pantolundan ibaret 418 takım elbise açık eksiltmeye konul muştur. Bir takım elbiseye 10 lira fiat ahmin olunmuştur. Nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar ka nunun tayin ettiği vesika ve 314 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 temmuz 936 cuma günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdır. «B.» (4070) MU NİR 18 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22 ve 23 de SUADİYE VE A R K A D A Ş L A R I FAHiRE, REFİK, ARTAKi konseri Birçok eğlenceler, pazar günü başka program NURETTİN Yukarıda yazılı 30 kalem erzakın muvakkat teminatı iki yüz dok san iki buçuk liradır. R U 2 V.K.Fi. Muhammen bedeli Çoğu Âzı İSMİ Kuruş L. K. Kg. Kg. 10 50 2100 Ekmek 14000 20000 Muvakkat teminatı yüz elli yedi buçuk liradır. G R U P : 3 Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Yirmi bin dikişsiz torbanın açık eksiltmesi 25/7/936 cumartesi günü saat ona bırakılmıştır. İsteklilerin muhasebemize müracaatle ri. (4053) İKTISAD VEKÂLETİ İÇ TİCARLT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yapmağa izinli bulunan ecnebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Rumen Anonim Şirketi Banquc Chrissoveloni Sosiete Anonyme Roumaine) in Türkiye umumî vekili 30/5/1936 tarihli istida ile bu kere müracaatle Banka tasfiye edilmekte olduğundan yeni hicbir muamele yapmı\acağını ve ancak mevcud muamelâh tasfiye edeceğini ve tasfiye işinin de (Dimitri Vosniyakos) tarafından yapılacağını bildirmiştir. Alâkası olanların İstanbulda Galatada Mertebani sokağında Banka şubesine müracaat etmeleri ilân olunur. Azı Kg. 4000 Koyun eti 150 Kuzu eti 100 Dana eti 300 Sığır eti 50 İşkembe aded 100 Karaciğer 500 Paça İSMİ V.K.Fi. Muhammen bedeli Kuruş L. K. 30 1650 25 62 50 25 35 00 20 100 00 5 3 50 15 21 00 5 35 00 1907 00 Muvakkat teminatı 144 liradır. Yüz kırk dört liradır. Çoğu Kg. 5500 250 140 500 70 140 700 G Azı Kg. İstanbul Tapu Müdürlüğünden: 1 ağustos 936 tarihinden itibaren 16 lira maaşla İstanbul Tapu İdaresine «8» kâtib alınacaktır. Lise mezunu olması ve makine ile yazı yazması şarttır. Müsabaka imtihanı 20/7/936 pazartesi günü saat 14 te icra kılınacaktır. Talib olanların o saate kadar diplomalarile birlikte Sultanahmedde İstanbul Tapu Müdiriyetine müracaat eylemeleri. (4054) İSMİ R U Çoğu Kg. P : 4 İSMİ Ayşekadın ve Taze soğan Çah fasulye Maydanoz demet 450 600 Enginar 50 A. 70 Dereotu » Dolmalık kabak 200 280 Salatalık marul Taze bakla 250 400 Göbekli marul Semîzotu 200 300 Hiyar Taze ve salamura Kuru üzüm 80 125 yaprak Kuru incir 50 75 Taze bezelye Erik kurusu 500 A. 800 Patlıcan Malatya kayısı Dolmalık biber 150 225 kurusu 35 20 İspanak 500 700 Ceviz içi 70 45 Kök kereviz 25 40 Badem için 35 25 Dolmalık domates 300 450 Fındık içi 45 30 Taze barbunye Çam fıstığı 3 2 fasulye 100 140 Portakal 400 A. 600 Lahana 400 650 Kompostoluk elma 350 500 Prasa 300 500 Kavun 350 500 Havuç 150 225 Karpuz 350 500 Karnabahar 70 100 Armud 50 70 Razakı üzüm 350 500 Ayva 40 70 Kiraz 70 50 Yukarıda yazılı 39 kalem sebze ve meyvanın muhammen bedeli bin beş yüz lira, muvakkat teminatı yüz on iki buçuk liradır. 1 SMİ Azı Kg 800 700 150 R U Çoğu P Azı Çoğu Kg. Kg. 125 175 500 800 50 70 700 A. 1000 100 » 200 80 » 110 250 350 150 225 30 45 Bayanlar: Mübayaatınızı yapmadan evvel Beyoğlu istiklâl caddesinde Hacopulo pasajı karşısında 283 numarada yeni açılan Çantalar Eldivenler ve Çorabların en zenğin çeşid'erini pek mutedıl Hyatlarla bulacaksınız. ^ ^ ^ ^ mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda B A Y A N Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Keşif bedeli Muvakkat T. Yapılacak iş 20264 L. 35 K. 1519 L. 83 K. Biga Karabiga yolunun 6.60021979 kilometreleri arasında 9954 M. kısmının tamiratı esasiyesi. 1 İstekliler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklarmı Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 2 Eksiltme 31/7/936 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Daimî Encümende yapılacaktır. 3 İsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmakla beraber şosa inşaatı yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublarına koymaları lâzımdır. (3637) Süt Yoğurd Kâse yoğurdu (| Kg. kâselerde) K. 1200 900 225 kâse V.K.Fi. Muhammen bedel L. K. Kuruş 9368 702,60 » 15,15 10 15 10 120 00 135 00 22 50 Ceman 5,800 kilo muh • telif eb'adda galvanize kablo tel 2595 Ceman 6,250 kilo muh telif eb'adda demir tel tavlanmış soba teli, galvanize demir ve bağ teli 600 rulo dikenli tel, 500 metre kalbur teli Ceman 4,700 kilo muh telif eb'adda kurşun levha 194,62 » 15,30 277 50 Yukarıda yazılı süt ve yoğurdun muvakkat teminatı yirmi bir 21 liradır. (3907) Muhammen bedeli 4127.97 lira olan sürat kontrol saati yedekleri 13/8/936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka rada ldare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 309,60 liralık muvakkat teminat ile KONSERVA 3643,75 » 1316 273,28 98,70 » 15,45 16 ENDER FABRiKASI ENDER bahk konserva fabrikasmın icadı olan tüpler içindeki ançuez bahk ezmelerini ve bu fabrikanın sardalya, ançuez, istakoz, her çeşid konservalarını arayınız. Pek büyük itina ile hazırlanan bu mallarm taklidine dikkat ediniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog