Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Bugün 12 sahife 2 nci sahifede: Siyasî İcmal. 5 inci sahifede: Unutularak ölen edib • M. Turhan Tan, Boğazlar meselesine toptan bir bakış. 6 ncı sahifede: Spor haberleri. 7 nci sahifede: Avrupada yeni bir çı ban başı: Danzig. flnhirinni UllUllinUI Mifl ' AV} Sdjfl ı 4 ü (I umhuriyet İSTANBUL . CAĞALOĞLÜ Telgraf ve mektub adrasl: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 p k 1C T 109C y3rŞ3fTID3 1 5 16ITIITIUZ 1 9 3 6 Kazazede kadın : Hektor. onlan selâmla, " Ho ! „ diye bağır t Peki amma karıcığım hangi lisanla ?..' J tııııııııımıııııııımıı Dün ıııııııııiiiıııiMiımııııııııımııınmHiııııım ıııııııııııııııiMiıııııııiMiııııııııııııımııııııııııııııııııııı IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllll Konferansta ı I ııııııı lllllll Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298 İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi 24299 . 24290 Dün üzerinde itilâf edilen Esaslar Heyetler arasında; Türk taleblerini kabul eden bir formül üzerinde mutabakat hasıl oldu Konferansın akıbeti bııgünkü içtimada belli olacak. Rus heyetile aramızda hiçbir ihtilâf kalmadı Fransızlarla yeni bir pakt yapıyoruz IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIMIMIIIMIII ıııııııııııııııifiıııııııııııııııııııııııııı HIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMimillllMIIIMIMIimiM llllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllll Bir itilâf (luıııııııııııiMiııifiıı (lUHIIIIIIIIIIMIIIIfllI ııımıımıııııııııııımıımmımı IIIIIHimillllllllllimilmmimi MllllllllllllrllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIItllllllMMIIIIIIIIIIIIIIMMIIII Elde Edildi lllll lllllirMIMtIlllllftltlllllIIIIIIIII lllllllllllllll llllllll IIIIIIIIIHIIIII J Montrö 14 (Sureti mahsusada gi'den arkadaşımızdan, geceyarısın « dan sonra) Boğazlar Konferansı murahhas heytleri arastn Montrö 14 (Sureti mahsusada giden da bugün hasıl olan fikir yakm lığı hakkında geç vakit alınan arkadaşımızdan) Boğazlar konfe haberlere göre, tngiliz murahhas ransına iştirak eden murahhaslar arasında ları büyük fedakârlıklarda bulun bugün de hususî temaslar yapılmıştır. Bu temaslar neticesinde münaziünfıh birçok muşlar, Fransız murahhasları da noktalar üzerinde fıkir yakınlığı hâsıl muhtelif murahhas heyetlerinin olmuştur. noktai nazarlarını birleştirmek Bugün öğleden sonra konferanhususunda büyük hizmetler ifa et sın toplanması dün akşamdan kamişlerdir. rarlaşmıştt. Fakat işini sabahleyin Bitarafken de Boğazları kapamak hakkımız Boğazlar Konferansı kalkacak tanılıyor Bugün üzerinde mutabakat ha biiirmesi beklenen tcknik komite sıl olan neticeler aşağı yukarı şöy kendisine tevdi edilen meseleleri intac edemediğinden konferans le hulâsa edilebilir: içtimaını tehir etti. 1 Malum olduğu veçhile Sov Bugün öğleye doğru burada yetler Karadenizdeki Sovyet harb bedbin bir hava esiyordu. Fakat gemilerinin serbestçe Akdenize öğleden sonra murahhasların, huçıkabilmelerini istemiş, tngilizler susile Tevfik Rüştü Arasla heyet de buna şiddetle muhalefet etmiş reislerinin yaptıkları temaslardan lerdir. Bu sefer Ingilizler bazı tâ sonra böyle bir zanna mahal ol li şartlarla Rusların talebini ka • madığı, bilâkis vaziyetin bir ibul etmişlerdir. tilâfa doğru gittiği anlaşılmış 2 Harb takdirinde Türkiye tır. tngiliz delegasyonunun Lon • bitaraf olursa, Boğazlar, Karade dradan aldtğı talimatın çok mii nize sahildar olan ve olmıyan bilu said oluşu ve bilhassa Türk • Rus mum devletlere mensub harb ge heyetleri arasında hiçbir ihtilâf milerine karşı otomatik bir şekil noktası kalmamış bulunması u de kapalı bulundurulacaktır. (Ce mumî bir memnuniyet uyandtr Sağdan sola M. Politis, Tevfik Rüştü Aras, M. Sato, Lord Stanley, M. Pol Bonkur, M. Litvinof miyeti Akvamm taahhüdlerini ifa mıştır. Bugün akşamüzeri Paris Rus, İngiliz delegelerile görüş • Rendelle görüşmüştür. Fransamn Bugün bütün gün kulis arası müt edecek olan gemiler istisna teşkil ten dönen M. Pol Bokur derhal müştür. M. Litırinof, Londradan uzlaştırıcı bir rol oynamakta ol zakereleri devam etmiş, teknik koDr. Arasla temas etmis ve sonra yeni gelen İngiliz murahhası M. duğu »arahaten gorülmektedir. edeceklerdir). mite de akşama kadar çalışmıstir. 3 îngiltere Cemiyeti Ak • vam paktı mucibince ifa edi lecek taahhüdleri ileri sürmek te idi. Fransa, Romanya ve Tür • kiye ise buna mukabil mıntakavi paktlar mucibince deruhde edilen taahhüdleri ileri sürmüşlerdi. Bu iki noktai nazarı telif eden bir formül bulunmuştur. Bu münasebet le Türkiye ile Fransa arasında yeni bir pakt akdi mevzuu bahsol • muştur. 4 Türkiye, Romanya ve Yunanistan Boğazlar Komisyonunun lâğvını, tngiltere ile Fransa ise bu komisyonun muhafazasını istiyorlardı. Fransız başmurahhası M. Pol Bonkur bugün Türk, Sovyet ve Rumen murahhaslarını ziyaret ederek komisyonun lâğvı mesele8İni de halletmiştir. Muvakkat formül Montrö 14 (A.A.) Boğazlar dan harb zamanmda harb gemileri nin geçişi hususunda bugün öğleden sonra muvakkat bir formül kabul edilmiştir. Bu yetinden bir vazife alan harb gemilerile Türkiyenin iştirak ettiği bir an laşmanın ifası zımmnda icab eden harb gemileri Boğazlardan geçebile cektir. Yarın sabah saat 10 da heyeti umumiye toplanacak ve konferan • sın akıbeti belli olacaktır. Cereyan eden müzakere • lerin neticesine göre, harb takdirinde Türkiye bitaraf kalırsa, Boğazlar bütün devletlere mensub harb gemilerine karşı kapalı olacaktır. Yalnız Cemiyeti Akvamın taahhüdlerini ifa edecek olan gemiler, istisnaî olarak 5oğazlarden geçebileceklerdir. Konferans mehafilinde bugünkü rmr said neticelerden sonra konferansın mesaisini çok kolayhkla ilerleteceği ve perşembe yahud cuma günü çalışmalanm tam bir itilâfla neticelendirecegi kanaati vardır. İngilterenin yeni talimatı Montrö 14 (A.A.) Havas mu habiri bildiriyor: Öğrenildığıne göre, İngiliz delegelerinin Londradan aldıkları son talimat çok elâstikidır ve pek yakında bütün taraflarca kabul edilebılecek bir uzlasmaya varılmasını ümid ettırecek bir mahiyette dir. Siyasî müsahidlerin söylediklerine gö {Arkast Sa 1 sütun 4 te} ORTA AVRUPA İTTİHADI Italya da Almanya ile bir askerî ittifak yapacak riabsburgların avdeti üç sene sonraya bırakılmış. Almanya Çekoslovakya ile de bir ademi tecavüz misakı yapmak istiyor Paris 14 (A.A.) Oeuvre gazetesi, Romadan istihbar ediyor: Bir kaç gün evvel Romaya gelmiş olan Alman askerî heyeti, bazı teknik meseleler hakkında bir itilâf vücude geti rilmesi için müzakerelerde bulunacak ve erkânıharbiyeler arasındaki mukavelenameler hakkında görüşecektir. Yarıresmî bir membadan öğrenildiği ne göre İtalya, M. Lavalin Romada inızalamış olduğu Roma itilâfnamelerinden pek az sonra General Gamelınnin Fransa namına Italya erkânıharbiyesile ak detmiş olduğu itilâflara tekabül edebi lecek itilâflan tetkik etmek arzıısunoadır. [Arkası Sa. 3 sutun 1 de] Bir ingiliz gazetesine göre «Şimendifer hattile, Dessi muvasalası kesildiğine göre muhasarada kalan AdisAbaba garnizonu çekilmekten başka birşey yapamaz.» Daily Heraldın Italyanlar Adis Ababayı tahliye etmeğe mecbur olabilirler formüle göre, Milletler Cemi Büyük Şef Atatürkün Floryadaki Deniz köşkünde yaz sporlarına başladıklarını yazmıştık. Atatürk Floryada hergün deniz ve güneş banyoları almak ta, deniz gezintileri yapmakta ve kürek çekmektedir. Bu spor hayatının Büyük Şefimizin devlet ve millet işlerile iştigaline ve pek sevdikleri tetkik ve tetebbü mesaisine asla mani olmadığım söyle • meğe hacet bile yoktur. Atatürkün Floryadaki sa kin spor hayatında dahi hiç fasılasız en ciddî me~ sainin kendilerine has kolayhkla teşkil ettiği ahenk sehli mümteni sayılmağa lâyık bir manzara arzeder. Dün «Cumhuriyet» hususî fotosu tarafından te$~ bit edilen yukarıki resim kendilerini kürek çeker • ken göstermektedir. Ulu Öndere aid diğer resim • leri 3 üncü sahifemizde bulacaksıntz. Londranın riicuu Muhtelif heyeti murahhasalar hü • siyasî muhabiri ya kumetlerinden bu babda talimat iste zıyor: mişlerdir. Bu talimatın bu gece gel Adis Ababada daki Italyanlar cidmesi bekleniyor. Herkes nikbin Montrö 14 (A.A.) Konferans mehafilinde çok nikbin bir hava içinde hususî konuşmalara devam olunmaktadır. Konferansın bugün akdedilecek umumî toplantısı, yanna tehir olunmuştur. M. Titulesko dönüyor Bükreş 14 (Hususî) Başvekil M. Tataresko ile Hariciye Nazın M. Titulesko arasında çıkan bazı ihtilâflar hal ledildiğinden M. Titulesko perşembe gü DÜ Montröye dönecektir. dî bir tehlıke içindedirler. O kadar ciddî ki Mareşal Graziani siyasî ihti lâtatı göze aldıra rak merkezdeki ec nebi elçilıklerini telsizlerini kullanmak t a n menetmiştır. Böylece İngiliz, Amerika, Fransız, Alman ve Belçıka elçı * leri memleketlerine * rapor göndermekten * ' menedilmis bulunu yorlar. Şimendifer hatAdis • Ababada İtalyan kıtaatı tının kesilmesi, Adis Ababa ile Des nı hakkındaki haberlerın teeyyüd ettiğisie arasında muva^alanın kat'ı ve Harne göre Adis Ababadaki İtalyan garnirar etrafında ciddî muharebelerin cereya[Arkası Sa. 6 sutun 4 te] İçtimada Boğazlar Konferansındaki son vaziyet Akdenizdeki karşılıklı tetkik edildi. Millet Meclisinin fevkalâde yardım tedbirlerini de bir toplantı yapması mukarrer değil Florvada Reısı kaldırmağa razı oldu cumhur Atatürke Londra 14 (A.A.) İyi haber alan misafır bulunan Ba? mehafılin sandığına göre, Brüksel kon vekil İsmet İnönü feransı, İtalyanm iştirak hususundaki im dün sabahleyin şeh tinaından dolayı, tahk edılecektir. Ba re ınerek öğle yeme zıları, bu talikın İtalyaya başka bir va ğıni Ptrapalasta yeziyet takınması imkânını verecefini söy miş ve bir müdde lemekte ise de talikın asıl sebebleri şun istirahat ettikten sonra saat üç buçukta lardır: 1 İngiltere hükumeti, Lokarnoya tekrar Floryaya dö dahil diğer devletler olmadan yalnız İn nerek Reisicumhu giltere Fransa ve Belçika arasında gö Atatürke mülâkı olrüşmeler yapılmasında tereddüd etmek muştur. Bu arada Atatürk Adliye Vetedir. kili Şükrü Saracoğ2 Zamanla, Italya iştirakinin başlunu da kabul etmişhca iki şartını temin etmek mümkün o tir. Basvekil İsmet İnonü, dun Yeşiîkoyde Atatürk tarafmdan lacaktır. Bu şartlar Almanyanın iştiraki teşyi edilirken Saat dörde doğve Akdenizde karşılıklı yardım tedbir ru, Reisicumhur Atatürk yanında Baş Saracoğlu ile mutad zevat olduğu halde Ierinin kaldırılmasıdır. lArkası Sa. 3 sütun 5 tej [Arkası Sa. 6 sütun i te] vekil İsmet İnönü ve Adliye Vekilı Şükrü Italyayı Brüksele getirebilmek için Başvekil Ankaraya gitti ve Heyeti Vekile toplandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog