Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

14 Temmue 193t CUMHURİYET dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. Kanı, ağnyı keser. Meşhnr ilâçtır. HEDENSA FORTESTiN NEVROL ile derhal geçer. Erken ihtiyarlıyan lara, yorgun vücudlere dinçlik verir. BASURA ÇARE ADEMi İKTİDAR ÇARPINTIYA birebirdir. Bütün sinir nöbetlerine, teessürle bayılanlara hayat verir. derhal keser. Vücuda zarar vermez. Her eczanede bulunur. 40 kuruştur. HiDROL TERi KOKUYU BANKO Df ROMA ANONIM ŞIRKETI Tamamen tediye edilmiş sermaye Lit. 200.000.000 Merkezi Umumî ve Müdüriyeti Umumiye : R O M A Posta T. T. Bina ve Levazım Direktörlütünden: S A H 1B İ Matracı Ali Rıza Hacı Abdullah C1NS1 Ev ve müştemilâtı Dükkân ve ev Metrosu 483 50 154 315 4 1 39 Sanayi 73 Hanarkası 12 6 600 500 1201 980 Kapı No. su 41 Ada 154 Parsel Eje mahal Kütük No.su sokağı Takdir edilen kıytnet istimlâk bedeli beher metre m.na Binaya mecmuu Lira Lira Lira Mülâhazat 37 Sanayi 14 0 6762 Ankazı sahibine aid TESIS TARİHİ : 1880 BUtUn dünyada şube ve muhabirleri vardır TUrkiye şubeleri s İstanbul İstanbul Merkezi, Sultanhamam „ Şehir bürosu "A,, (Galata) Mahmudiye caddesl „ „ „ "BM (Beyofllu) istikifll caddesl Izmlr Izmlr şubesl iklnci kordon 80 Ahmed kızı Ahşab ev Leman 74 Hanarkasî 85 500 1010 6 Sabri oğlu Ahsab ev 85 5 315 2 Hacı Mehmed 75 Hanarkası 1200 1410 35 6 Mustafakızı Ahşab ev . 35 3 315 3 Lüvide Posta T. T. Umumî Müdürlük Wnasının tevsii maksadile istimlâki takarrür eden arsa ve binaların mevkii, takdir edilen kıymeti, miktarı ve sahibleri yukarıda yazılmış olmakla bu hususta itirazları olanların sekiz gün zarfında Belediye Riyasetine müracaatleri ilânolunur. «1700 (3952) Bilcümle Banka muameleleri yapar. Bütün Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için başlıca ecnebi bankalariie alikadar hususi bir teskilita maliktirler. Kambio muamelâtı, emtia, kredi küjadı, finanıman, gümrük muamelâfa vesaire Millî ve ecnebi eıham ve tahvilât üzerine her türlü muamele. Millî Müdafaa Vekâletinden: 1 Ankarada Askerî Baytar mektebine bu sene sivil lise mezunu olmak şartile 14 talebe kabul edilecektir. Taliblerden aşağıdaki vasıflar aranır: A Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, B Yaşları 1821 olmak, C Türkiye Maarif Liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını ver miş olmak, D Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu Askerî sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek «tam teşekküllü Askerî hastanelerce» E Kendilerinin ve ailelerinin hüsnühalleri zabıtaca tevsik edil mek. 2 Bu vasıfları haiz talibler müracaat istidalarına şu kâğıd ve vesikaları bağlarlar. A Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sureti, B Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları, C Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya musaddak sureti, D Kendisinin ve ailesinin hüsnühali hakkında fotograflı zabıta vesikası, E Mektebe kabul edildikten sonra askerî kanun, nizamları kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhüd senedi. F Selisulbevil, gaşi nevbati ihtilâciye, sar'a sairfilmenam has " talıklarile malul olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnameleri. ' Bu giVi hastahklardan birile mektebe girmezden evvel malul olduğu sonradan anlaşılan talebe mektebden çıkartılır ve o zamana kadar mekteb masrafı velisine ödettirilir. 3 Kayid için müracaat yerleri Ankarada Yüksek Ziraat Ensti tüsünde «Askerî Baytar Talebe Âmirliği», İstanbulda Haydarpaşada «Askerî Baytar Tatbikat Mektebi Müdürlüğü» dür. Taşralardan talib olacaklar 1, 2 nci maddelerde bildirilen ev rak ve vesikaları tamam olmak şartile bulundukları yerlerdeki askerlik şubeleri vasıtasile dileklerini M. M. V. Baytar İşleri Dairesi Reisliğine bildirebilirler. 4 Aranılan vasıf ve şartları haiz talibler imtihana tâbi değildir. Kabul müracaat tarihi ve sırasma göre yapılacaktır. Müracaat müddeti eylul 936 iptidasına kadardır. Fakat 14 tamam olunca kayid muamelesi daha evvel kapanacaktır. Taliblerden lise şehadetnamesi iyi derecede olanlar tercih olunur. 5 Kayid muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin isimleri gene gazetelerle ilân oluacaktır. «77» (3916) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Leylî Tıp Talebe Yurdu talebesi için olbaptaki nümuneleri ve şartnamesine göre 1850 metre lâciverd elbiselik kumaş ile 630 metre paltoluk kumaş kapalı zarf suretile eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Mü dürlüğü binasındaki Komisyonda 20/7/936 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Tahmini fiat: Elbiselik kumaşın bir metresi 525 ve paltoluk kumaşın bir metresi 425 kuruştur. 3 Muvakkat teminat: 929 lira 25 kuruştur. 4 tstekliler nümuneleri Çemberlitaş civarında Fuadpaşatürbesi karşısında Leylî Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 5 lsteklilerin carî seneye aid Ticaret Odası vesikasını göster • meleri. Bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka ve teklif mektublarını ve 1492 sayılı kanunda yazılı vesikaları eksiltme saa • tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3683) Galata bUrosu hususî bir kasa servislne mallktir Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin ihtiyacı olan 150 200 teneke açık eksiltme ile satın alınacaktır. 2 İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan tdare ve İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 İhale günü olan 25/7/936 tarihine raslıyan cumartesi günü saat «11» de icra edilecektir. 4 Muhammen bedel beher teneke için «460» kuruştur. 5 Muvakkat teminat «69» liradır. 6 Parasız şartnamesini almak istiyenler Enstitü Daire Müdür lüğüne müracaatleri. «1658» (3892) J TURK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mektebin mayıs 937 senesi nihayetine kadar çamaşır yıkaması açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak çamaşırın miktarı «125,000» parça olup beher parçanın yıkama tahmin fiati üç kuruş ve pey akçesi «281» lira «25» kuruştur. Eksiltmesi 27/7/936 saat «14» te yapılacaktır. lsteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte mekteb dahilindeki Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3874) 4üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır Biiyiik İkramiye 3 5 . 0 0 0 firadır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) lirahk bir mükâfat vardır... ^ « ; yâ w«kMt'. •• Ağrı Halkevi Başkanlığından: 1 Keşif bedeli 18556 lira 33 kuruş olan Ağrı Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile 6/7/936 tarihinden itibaren 25 gün müddetle ek siltmeye konmuştur. lnşaat Komisyonun elinde bulunan taş, kireç, kum ve on üç metre mikâb ağac keşif bedelinden tenzil edilecektir. Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususî şartname, keşif cetveli, proje Halkevi Başkanlığından parasız verilir. Muvakka* teminatı 1377 lira ojan bu işi 31/7/936 cuma günü saat 4 te Ağrı Belediyesinde Halkevi lnşaat Komisyonu tarafından ihale edilecek tir. (3804) Açık Eksiltme İlânı istanbul Nafıa Müdürlüğünden: M O T Ö R Devrindeyiz Motörün göreceği işi E L göremez En mükemmel motörleri, 12 ay vade iJe s A T iE pompaları, S A T A R v e T ES i S Her türlü elektrik sınaî Zımpara taşlan, mak'aplan, tezgâhlan, E D E R aletleri 27/7/936 tarih ve pazartesi günü 15 te İstanbul Nafıa Dairesi Eksiltme Komisyonu odasında «3972.59» lira keşif bedelli İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü binasının kat ilâvesi inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, ekisltme, nafıa işleri umumî, hususî ve fennî şartna meleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak İstanbul Nafıa Dairesinde 20 kuruş mukabilinde alınabilir. Muvakkat teminat «298» liradır. lsteklilerin en az «2,000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğüne eksiltme gününden en son iki gün evvel müracaat ile fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. (3830) Bulancak İlçesi Jandarma Komutanlığı Mubayaat Komisyonundan: Kazaya bağlı köylerde bulunan bekçiler için elli iki takım ve beher takım pantalon, ceket, tozluk, kasket, belkayışı olmak üzere 1 temmuz 936 gününden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliblerin 20 temmuz 936 pazartesi günü Kazada müte şekkil Komisyona müracaat eylemeleri ilân olunur. (3927) 12 A Y V A D E Fabrika tesisi için hususî servise müracaat İ L E S A T A R Konya Belediye Reisliğinden: Merkezden 11750 metre mesafede vâki Dutlu nam memba suyu nun Konyaya isalesi için mevcud plân ve profil mucibince fennî şartnamesine tevfikan yapılacak hafriyat 591403 kuruş bedeli ke şifle ve kapalı zarf usulile olbabdaki kanunu mahsusuna tevfikan 1/7/936 tarihinden 16/7/936 tarihine kadar 15 gün müddetle mü nakasaya konulmuştur. Talib olanlar: 1 Bedeli keşfin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçe sini veya ayni miktarda banka mektubunu ve bu gibi işler hakkmdaki iktidar ve liyakatini gösteren vesikalarını Belediye Riyasetine vermeleri. 2 Kapalı zarfların 936 senesi temmuzunun on altıncı perşembe günü saat tam 15 şe kadar Belediye Riyasetince kabul olunacağı. 3 Yapılacak ameliyat ve hafriyat hakkında fazla malumat al mak istiyenlerin Belediye Mühendisliğine müracaat eyleme leri ve ihale gününde teklifnameleri Belediye Riyasetine tevdii lüzumu ilân olunur. (3898) | Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları Kıymeti muhammenesi Teminatı Lira K. 560 60 42,05 No. sı 7 I Dahiliye Vekâletinden: Mahallî İdareler Umum Müdürlüğünde açık olan 35, 30, 25 lira aslî maaşlı memuriyetlere aşağıda gösterilen şartları haiz olanlar alınacaktır. İstekliler: 1 Memurin kanununun dördüncü maddesinde gösterilen va sıflan haiz olmaları. 2 Hesab, bütçe işlerile Mahallî fdareler mevzuatma ve malî kanunlara vukuflarını açılacak müsabaka imtihanını kazanmak suretile ispat etmeleri lâzımdır. 3 Müsabaka 15 temmuz 936 tarihinde Ankara, Istanbul, lz mir, Konya, Seyhan Vilâyetlerinde yapılacaktır. Taliblerin bu tarihten evvel vesikaları ve hâl tercümeleri hulâsalarile birlikte bulundukları yerlerin Valiliklerine müracaatleri. «1627» (3835) Üsküdarda Imrahorda Alipaşa sokağındaki evin tamamı. Yukarıda kıymeti yazılı ev satılmak üzere açık arttırmıya çıkanlmıştır. İhalesi 27/7/936 paıartesi günü saat 10 dadır. lsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (3871) Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 1 Belgrad Devlet Ormanmdan tahminen 300 metre mikâbı işlenmemiş ve fırtınadan devrilmiş kerestelik ve direklik meşe ağacları 27/7/936 paazrtesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. 2 Ağacları görmek istiyenler hergün Bahçeköyünde Belgrad Ormanı tşletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 3 Şartnameyi görmek için İstanbul Orman İşleri Direktörlüğüne ve Büyükdere • Bahçeköyünde Belgrad Ormanı lşletme Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 4 Muvakkat teminat «248» liradır. 5 İhale İstanbul Vilâyeti binasında Orman Direktörlüğü dairesinde olacaktır. 6 İsteklilerin Ticaret Odasında mukayyed ve arttırmıya gir mek için 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olması ve gereken evrak ve vesaiki birlikte getirmeleri ilân olunur. (3962) Adliye Vekâletinden: Açık bulunan Çeşme Noter muavinliğine imtihansız ve imtihanla girmek istiyen taliblerin bir ay içinde müracaatleri ilân olunur. «1709» (3958) BERLİN OLİMPİYADLARINDA N A T T A'nın F E D A K A R L I G I Fazla müracaat üzerine Berline kadar gönderdiği bir memur ile Berlinde on otel odası ve muhtelif spor biletleri daha tedarik etti. Dikkat: Grup istanbul'dan 27 Temmuzda hareket edecektir. Hemen yerlerinizi ayırıp biletlerinizi ahnız. İstanbul Belediyesi İlânları Şehir içindeki buz depo ve şubelerinde perakende olarak buzun kilosu yüz paradır. Satıcılar tarafından bundan fazla para istendiği veyahud depo ve şubelerde buz bulunmadığı takdirde en yakın BeIftdiye zabıtası merkezine haber verilmesi muhterem halkımızdan rica olunur. «B.» (3975) Lâpseki Belediye Reisliğinden: Kapalı zarf usulile münakasaya konulup müddeti içinde talib zu hur etmediğinden 2/7/936 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve ayni şeraitle ve pazarlık usulile Belediyemize lüzumu olan mazut ve makine yağına talib olanların Encümeni Belediye Riyasetine müra • caatleri ilân olunur. (3951)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog