Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRİYET 11 Temnraz 1930 İDevlet Demiryolları ve limanları işletme U, idaresi ilânlarıl İdaremizin Nafıa romorkörüne aid kazanı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Açık eksiltme 31/7/936 cutna günü saat onda Haydar paşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonunda yapı lacaktır. Yapılacak tamirin tahmin bedeli 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komlsyona miiracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3979) Idaremizin Ankaradaki Hasılat dairesinde açık bulunan memurluklara 30/7/936 günü Ankara, Istanbul ve İzmirde yapılacak müsabska imtihanile aşağıdaki şartlarla memur alınacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara 67 lira aylık ücret verilecektir. 1 Türk olmak, 2 Yaşı otuzu geçkin olmamak, 3 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle alâkası bulun mamak. 4 İdare hekimlerimiz tarafmda yapılacak muayenede sağlık durumu hizmete elverişli çıkmak. 5 Polisten tasdikli iyi ahlâk belgesi göstermek. 6 Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. Kazananlar arasında fransızca bilenler tercih olunur. Bu şartları haiz isteklilerin diploma vesair vesikalarile birlikte verecekleri bir dilekçe ile Ankarada U. Müdürlüğümüze, İstanbulda birinci, İzmirde 8 inci İşletme Müdürlüklerine 29/7/936 gününe kadar müra caatleri gereği bildirilir. «1651» (3893) Mes'ud bir tesadüf neticesi olarak bir Kimyagerin Cildi beyazlatmak için şayanı hayret bir keşfi Parisli bir kimyager, lâboratuvannda tecrübe ve melekelerle meşgul iken tesadüfî olarak kolu üze rine düşen biraz «Beyaz oksijen» in beyazlatıcı bir hassası olduğunu görerek hayrette kalmıştır. Cildin kırmızılıklan ve lekeleri hemen zail olmuş, beyaz, saf ve açık bir cild meydana çıkmıştır. Birçok kadın ların yüzlerinde tecrübe edilmiş ve cildlerini 35 levin daha beyazlat mış ve yumuşatmış ve vücudün nazik ve son derece itina edilmiş azalarına tamamen benzemiştir. Şrrketımızm satış mağazası, gorulen luzum uzerıne eskı bulunduğu yerin karşısmdakı Lıman hanının altmda 7 numaralı mağazaya nakledilmiştir. Liman Kooperatifinden: Malların nefaset ve ehveniyeti, çeşidlerin tenevvü ve halisiyeti temin edilmiş ve en saf Urfa ve zeytinyağlari msbet kabul etmiyecek derecede UCUZ bir fiatla satll makta bulunmuştur. Şirketimiz sıhhat ve menfaatlerini her şeyden üstün tuttuğu aayın ORTAK ve MÜŞTERILERiNİN teşriflerini beklemekte ve mağazayı emirlerine amade bulundurmaktadır. Ankara Valiliğinden: 1 Vilâyet çiftliklerine dağıtılmak üzere satın alınacak olan yerli mamulâtı 100 aded 6 numaralı ve 150 aded 3 numaralı pullukların 6/7/936 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde talib çıkmadı ğından eksiltme 10 gün müddetle uzatılmıştır. 2 Pulluk şartnamesi Ankara Ziraat Direktörlüğünde görü Iebilir. 3 Pullukların tahmin edilen fiatı tutarı 4100 liradır. 4 İsteklilerin muhammen f iatın % 7,5 nisbetindeki banka mektubu veya H. Muhasebe Direktörlüğü veznesine yatırılmış teminat akçelerinin makbuzile ihale günü olan 16/7/936 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümenine miiracaatleri ilân olunur. «1679» (3933) Hususî imtiyaz olarak bu «Be yaz oksijen» (yağsız) beyaz wni Tokalon kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz ve bütün siyah benleri hal ve izale eder. Açık mesameleri kapatır ve tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara verir. Beyaz rengindeki yeni Tokalon kremine bu şayam hayret «Beyaz oksijen» in ilâve edilmiş olmasına rağmen fiatı arttırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve seri ve müsmir tecrübelerini görünüz. PAH ATL1GIN BEYKOZ S0I1H BAH İşin cinsi Muhafaza eratı için kaput Muhafaza eratı için kışlık elbise Miktan 942 tane 1868 1160 3106 takım takım takım A&AYiniZ VERUIULUIPAZABLAD Tasınlanan tutarı 25379 lira 18629 lira 15856 lira 40 K. 60 13 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul Satınalma Komisyonundan: İlk teminat 1904 lira 1398 1190 lira lira Tarih 17/7/936 18/7/936 24/7/936 Gün Cuma Cumartesi Cuma Saati 16 te 11 de 11 de l İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 İnhisarlar idaresinin Siird mıntakasında Melefan tuzlasında yaptıracağı 7460 lira 73 kuruş bedelli bir İdare binasile bir am bar açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Proje, şartname ve saire 37 kuruş mukabilinde İnhisarlar Merkez Tuz Fen şubesinden veya Siird Müstakil Müdürlüğünden almabilir. 3 Eksiltme 21 temmuz 936 pazartesi saat on altıda İnhisarlar Siird Müstakil Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan 559 lira 55 kuruştur. 5 İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair fennî liyakat Ierini gösterir vesika ibraz etmeleri veyahud bu vesikayı haiz bir kalfayı inşaat başında bulundurmaları lâzımdır. 6 Vesikalar eksiltme gününden en az dört gün evvel Inhi sarlar Merkez Tuz Fen Şubesine veya Siird Müstakil Müdürlüğü ne ibraz edilerek tahriren tasdik ettirilecektir. (3901) j f Beyoğlu, Bevliye mütehassısı Parmakkapı No. Celâl Sonai Muhafaza memurlan için elbise Muhafaza eratı için yazhk elbise K. K. Istanbul ikinci icra Memurluğundan: Mahçuz \e paraya çevrilmesine karar verilen Kelvinatör, Fricider makineleri Bahçekapıda Hacıbekir zade Ali Mu hittinin dukkânında 16/7/936 perşembe günü saat 9 dan itibaren açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte mahallinde hazır bulun malan lüzumu ilân olunur. (24351) 1 Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukarıda yazıh kaput ve elbilelerin kapalı zarfla eksiltme leri yapılacaktır. 2 Şartname ve evsafları Komisyondadır. 3 Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilinde alınır. 4 İstekliler kanunî vesikalarile birlikte tekiif mektublarını bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3500) D ^\ W% C A I * | y A m Yazın muz'ic terlerinden kurtulmak için Ingiliz Kanzuk Ec^^ " zanesinin Borsalina ter pudrasını kullanınız. Hiç zarar vermeI ER PUDRASI den koltuk altı ve ayaklarra terlemesine ve kbkmasma mâni olur. Gayrimübadiller Cemiyetinden: 29/7/936 çarşamba günü saat 14 te İstanbul Halkevinde senelik kongre toplanacağından cemiyete mukayyed a zanın teşrifleri mercudur. Ruzname: Çalışma raporu ve yeni idare heyeti seçimi. Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Pey Tahmin Miktan bedeli Tutan akçesi İhale T. İhale S. Cinsi 910 Beyaz peynir 2600 35 128.25 29/7/936 14 50 800 Kaşar 1600 6,50 585 ; 9000 Patates 138 » 14,30 375 7500 Soğan 5 50000 1,75 875 ' Yumurta » 15 82 16,75 1088.75 Silivri yoğurdu 6500 8500 27 2295 173 » 15,30 Şeker 937 senesi mayıs nihayetine kadar yukarıda cins ve miktan yazıh mekteb ihtiyaclan açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalannda gösterilen tarih ve saatlerde mekteb içindeki Komisyonda yapılacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenlerin hergün ve eksilt miye girmek için de belli gün ve saatte Komisyona müracaatleri ilân olunur. (3968) 1 7/VI1/936 gününde kapalı zarfla eksiltmiye konulan 16,262 lira 80 kuruş keşif bedelli Milâstaki idarehane binası inşa atına istekli çıkmadığından bu iş yeniden ayni şekilde eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisar Iar İnşaat şubesinden alınacaktır. 3 Eksiltme 30/VII/936 perşembe günü saat on birde Kaba taşta İnhisarlar Levazım şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. .4 Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 5 İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar İnhisar lar İnşaat Şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaf f akiyetle yapmış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bu lunduklarmı gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesjkası aldıktan sonra eksiltme evrakını istemeleri lâzımdır. 6 Kapah zarflar ihale gjinü saat ona kadar Komisyon Reisine jnakbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (3926) 1 6/VII/936 gününde kapalı zarfla eksiltmiye konulan 17845 Iîra 10 kuruş keşif bedelli Polâthane idare binası inşaatımn istekli«i çıkmadığından ayni şekilde yeniden eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 29/VII/936 çarşamba günü saat on beşte Kaba taşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde İnşaat şubesinden alınacaktır. 4 Muvakkat teminat 1339,06 liradır. 5 İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar İnhisarlar inşaat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffaki yctle yapmış olduklarını ve mİmar veya mühendis bulunduklarını gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev rakını istemeleri lâzımdır. 6 Kapah zarflar ihale günü tam saat on dörde kadar mezkur Komisyon Reislne makbuz mukabilinde verilmelidir. (3925) TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI Müfettiş Namzedliği ve Şef Namzedliği Müsabaka imtihanı TÜRKİYE ZİRAAT BANKASINDAN: 1 Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 2 Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler «Mülkiye» veya Yüksek Ticaret ve İktısad okulasından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin den diplomalı olmak gerektir. 3 Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yazile yapılacak ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 4 Müfettiş namzedlerine «140» ve şef namzedlerine «130» lira aylık verilir. Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihamna girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ça lıştırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra eh liyet imtihamna girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 5 İmtihan programile sair şartları gösteren matbualar An kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 6 İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27/7/936 pazartesi günü akşamına kadar «Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğü» ne göndermek veya vermek suretile müracaat etmis bulunmahdırlar. (3967) Bakırköy Malmüdürlüğünden: Numara Cinsi Hissesi Kıymetî Eski Yeni Lira K. Yeşilköy Umraniye Üçüncü 17 12 Ev Tamamı 600 00 Yukarıda evsafı yazıh gayrimenkulün mülkiyeti 17/7/936 cuma saat 13 te nakden veya istikrazı dahilî yüzde beş faizli hazine tah vilile satılacaktır. Taliblerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile mez kur gün ve saatte Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil Komis • yona müracaatleri. (3971) Semti Mahallesi So. Beyoğlu Akşam Kız Ertik Okulu Direktörlüğünden: Okulumuzun 1935 936 ders yılı sergisi temmuzun 13 üncü pazartesi gününden 19 uncu günü akşamına kadar devam edecektir. Sergi sabah saat 10 dan akşam 19 a kadar muhterem halkımıza arıktır. (3953)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog