Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

14 Temmuz İİ36 CUMHUEİYET Alman Avusturya itîlâfı Almanyanın Roma anlaşmalarını kabulü ve Habsburglarm avdeti muhtemel Küçük Antant ve Balkan Antandı vaziyeti tetkik edecek, Paris gazeteleri Fransaya karşı bir ittihad doğduğuna esefleniyorlar Fransada büyük hava nümayişi Antalya Valiliğinden: 1 Vilâyet emlâkinden Antalya iskelesinde gunde otuz ton buğ day öğüten un fabrikasımn mülkiyeti yüz yirmi bin lira mu hammen bedelle 19/8/936 çarşamba günü saat 12 ye kadar] kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştiir. 2 Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli liradır. 3 İhale bedeli peşin olduğu gibi senetik yüzde altı faize tâbi olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte de ödenebüir.' 4 Taliblerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanunun tarifi dai resinde o günü saat on bire kadar Vilâyet makamına vermele1 ri lâzundır. 5 Taliblere kolaylık ohnak üzere şartnamenüı birer sureti Ankara, Istanbul, İzmir, Adana Vilâyetlerine de gdnderilmiştir. (3514) [BaştaraH 1 inci sahitede] Avusturya elçisi M. Frankenstein, gazependen hükumeti namına tam salâhiyet tecilere şu beyanatta bulunmuştur: le benimle müzakerata girişebilip girişe« Avusturya hükumeti, müteyakkız miyeceğini sordum. davrarunağa ve Avusturya devletinin her Bu itilâftan sonra Avusturyah Nazi hangi bir parti tarafından tahrib edilmelerin ekseriyetınin şimdiki hükumetin sa sinin önüne geçmeğe azmetmiştir. Hükudık taraftan kesileceklerini ümid ede met, icabında Nazı propagandasına karşı rim. Siyasî cürümlerden dolayı mahpus şiddetli tedbirler almağa karar vermiştir. bulunan butün Naziler hakkında umuAvusturyanın bir Alman memleketi mî af ilân etmek niyetindeyim. Fakat olduğunu söylemiş olan M. Schuchniggin müfritler, tahnkâtlanna devam edecek cumarteâ günü yapmış olduğu beyanat olurlarsa hükumet bunlara karşı tedbir tan bahseden M. Frankenstein, mütevefFransız şenliklerinde büyük bir filo geçerken ler almak mecburiyetinde kalacakor.» fa Dolfusun da birçok defalar AvusturyaParis 13 (A.A.) Bourgetde yapı mesi olmuştur. Bunlar, beş büyük tayHabsburglann tekrar saltanat maka nın lisan, kültür ve an'ane ıtıbarıle Alman mına gelmesi meselesine temas eden A olduğunu söylemiş bulunduğunu hanrlat lan tayyare şenliklerinde binlerce ki yareden kendilerini boşluğa bırakmışşi hazır bulunmuştur. Şenliklerde Re lardır. Bundan sonra hafif müdafaa vuaturya Başvekili demiştir ki: mışür.» isicumhur I L Leteun ile Hava ve Bah ha\a karakollan, bir taknn hareketler V « Bu, tamamile dahilî bir meseleriye Nazırları ve birçok elçiler hazır yapmışlardır. Bu hareketlere radyo Fransız gazetelerinin neşriyatt dir. Habsburglar, tekrar saltanat makabulunmuşlardır. vasıtasüe kumanda edilmiştir. Mütea Paris 13 (A.A.) Fransız matbu mına gelseler bile bu iş herkalde bir hüYeni askerî nümurıe tayyareleri, bil kıben akı saflar halinde bombardımaın kumet darbesile yapıUmıyacaktır. Bu i§ atı Alman Avusturya anlaşmasına uzun hassa avcı. bombardıman ve istikşaf tayyareleri ve bunlardan sonra da timerkezî Avrupada sulhu tehlikeye maruz sütunlar tahsis etmektedir. Umumî inüba tay\rareleri nazan dikkati celbetmiş caret ve posta tay>arelerüe küçük tu bırakmamak şartile bir plebisitle halledi Büyük Harbden evvelki taazzuvun yani tir. Mitingin en güzel eğlencelerinden rizm tayyareleri geçid resmi yapmış Fransanın karşı koyamıyacağı bir mer biri, on beş paraşütçünün birden in lardır. lebilir.» Almanya, Roma anlaşmalarını da kezî Avrupanın yeniden teşekkül ettiğı merkezindedir. Geyre aslijc hukuk mahkemesinden: habul edecekmif Oeuvre diyor ki: Devlet Demiryolları ve limanları »Viyana 13 (AA.) Almanyannı Dr. Iksan Sami «Avrupa Umumî Harbden evvelki vukatı Nevruz tarafından Doğançaydan 1934 1936 tarihli Roma itilâflannı kaTifo ve paratifo hastalıklanna tubul edeceğine dair dün akşam burada bir manzarasını tekrar almaktadır. Bu man tbrahim çavuş ve oğlu Cemal ve Kitulmamak için ağızdan ahnaa tifo zara şudur: Müsellâh sulh, silâh yanşı ve ztm ve manevî oğlu Cafer ve çoban takım şayialar cereyan etmekte idi. haplandır. Hiç rahatsızlık rermez. eskisinden daha sağlam yeni bir Irnfalu Knrd Musa aleyhlerine açtığı 640 lira Londra siyasi mehafilinin ıHerkes alabüir. Kutusn 55 Kr Müselles. Buna mukabil İngiliz Fran 10 kuntf alacak davasınm icra kılınan noktai nazarı sız cephesi eskisinden daha zayıfar. bu muhakemesinde müddeabih 640 lira Londra 13 (A.A.) Resmî makamgünkü tehlikeli vaziyeti anlamak ve Fran 16 kuruşun maamasraf ve yüzde beş lar yeni Avusturya Almanya anlaşması sız siyasetinin istinad ettiği kollektif em ücreti vekâletle tahsiltne dair sadır olan hakkında her türlü tefsirden içtinab et (A. K U T İ E L ) nıyet ve mıntakavi paktlar sisteminin al 3/S/93S gün ve S/81 nujnarah ilâm sumektedirler. Santldığına göre bu sükut, tüst olduğunu görmek için Avrupa hari reti mâddeaaleyhlerdeB Caferin ikamet Karaköy, Topçular ca<M«« No. 33 şuuridir ve esasen güç olan vaziyeti dagâhının meçhul bulunmasma binaen tasına bir göz atmak kâfidir.» ha ziyade karrçfcrmaktan tevakki arzu Pertinaux, echo de Parisde diyor ki: tebliğ edilememiş olduğundan bittalett Clld v« ziihmtye sunun bir tecellisidır. «Almanya, Avusturya ve İtalya ara hukuk usulü muhakemeleri kanununun Haatalıklan m f t d u m Siyasî mehafil, bu anlaşma hakkında sındaki münasebetler fevkalâde iyi ol 141 ve 4İ7 nci maideleri mucibinee ilân Almanya ile Avusturyanın tebarüz ettirDr. Ç i P R U mamakla beraber oldukça müttehid bir tarihinden itibaren on beş güm içtnde mek istedikleri ayn ayn noktalan karşıRus sefarethaneiu Alman Avusturya Macaristan îtalya temyiz edilebilmek üzere ilânen tebliğ sokağı kdşeHBde laştırmaktadır. Almanlar, Şuşnigin « Abloku karçtsında bulunulduğu fnkâr edile olonur. apartımanı. TelefoB ; 4Î335 vusturya bir Cerm«n milletidir» mealin mez. deki beyanatı üzerinde bilhassa ısrar ePetit Journal da şöyle yazıvor: derlerken Avusturyahlar da kendi mem«Fransa bu hâdiseden ders alarak sulleketleri istiklâlinin Almanya tarafından hun taksim kabul etmediği prensipine her tanındıgı keyfiyetini asıl ehejnmiyetle zamandan ziyade sadık kalmalıdır. Fraıı 1 Eksütmiye lcorralan i«: Karaköse Van jolunun 0 120 kÜo • kaydeylemektedirler. Siyasî mehafil, bu sanm diğer bir vazifesi de Fransız Sovince farkta, meşkukiyetin tamamile gidemetresinde Te 40 metre açıkhfinda bir ahfab luSpru tnşaatı. yet paktmt tamamile tatbik etmek ve Alrilmediğinin bir işaretini görmektedir. 2 Bu isin taJunin bedeli 9788 lira 79 kuruştur. manya etrafında mukavemeti teşkil eyleFakat İngilizlerin nazannda mesele mektir. Tahakkuk ettirilmesi lâzım gelen 3 Bu işe aid evraic şunlardır: n k en esaslı noktısi, İtalyaoin bu işte oyanlaşma da Londra ve Moskovadan geç A Eksiitme şartnamesi nadığı roldür. Gözüküşe bakılırsa anlaş« mek üzere Paristen Praga kadar dayan B Mukavelename projesi ma, Almanyadan ziyade Avusturyaya C Nafıa içleri seraiti umumîyesi malıdır.» müsaiddİT. Braran için, îtalyanın, taktik D Fcnnî fartaame Ere Nouvelle gazetesi de diyor ki: iş bırliğile Almanyaya, Almanyanın yap«Fransa her şeyden ewel millî emni E Keşif cetveli tığı fedakârlıkların mukabilıni vermiş o yetini düşünmelidir. Çünkü Fransaja hü F Proje. lup olmadığı soruşturulmaktadır. îtalyaküm süren kararsızlık ve zâf dolayısile Istiyenler bu ş*rtnameleri ve evrakı para»ız Encümea k«ie • nın, Brükselde toplanacak Lokanıo devParisten az çok uzaklaşmış olan memle minden alabilirler. lederi konferaasanda Almanyamn <la buketleri ancak bu suretle tekrar Fransanın 4 Eksiitme 31/7/936 cuma gün'u saat 16 da Vilâyet Encümeninlunmasını istemesi, bu yolda ilk fedakâretrafında toplamak mümkün olacaktır. iıkbr. Fakat Almanya konferansm açılde ympıUcaktrr. ^ Paris 13 (A.A.) AvusturyaAlmasını müteakıb derhal davet olunursa, 5 Eksiitme icapaiı zarf nsuKle yapılacaktır. Almanyaya karşı tatbik olunacak hattı manya anlaşmasmın akdi gazeteler üze 6 Ek«irtmiye girebihnek için isteklilerin 754 üra 16 kuruç. hareketi dört devletin tespit edeceği haV rinde büyük bir mtıba tevlid etmiştir. Bu 7 Muvakkat teminat vergisi ve bundan başka Ticaret Odası vekındaki teminat tekzib edilmiş olacaktır. anlaşma umumiyet itibarile memnuniyetsikasile Nafıa Mifctöriüğünce tasdik edilmiş fennî ehliyctnaDiğer taraîtan Akdenizde karşılıklı yar le karşılanmıştır. meyi haiz olup göstermcsi lâzundır. Ovr gazetesi diyor ki: dım tedbirlermi geriye birakmak ta, kii 8 Müteahhid harlcden kereste tedarik edemezse Kars orman • «Bu nevi A\usturya Almanya ittiçük devletleri kendılerine verilen teminatlarmdan verilmek Gzere müteahhide vesika verilecek ve rafakı herşeye rağmen iyi karşılanmıştır. tan mahrum etmek olacaktır. Bundan yic ona göre tadil edilecektir. başka bütün bu vaziyetler Romada dip Fakat ne Londrada, ne de Pariste hiç lomatik rücular gibi telâkki olunacaktır. bir kimse hayalâta kapılmamaktadır. 9 Teklif mektublan yukanda dordüncu maddede yazılı saat ten bir saat erveline kadar Ağn VH&yeti Daitnî Encumen Başİtalya, Brüksel konferansına iştirak Bundan böyle Avusturya, Almanyanın kanlığına makbuz karşıhğında verilecekttr. Mektub posta ile etmezse, bu vaziyette Frama, Belçika ve hemen hemen mütemmim bir cüz'ü olaİngiltere yaJmzbaşlaruıa konuşacaklardır. rak telâkki edilmektedir ve Almanyanın gönderildikte mektnbların nthayet dördüncü maddede yazılı Böyle müzakerelerin ise Romada ve tesir sahası, zihnin almadığı bir nisbet saatte gelmiş olması ve dıs zarfın mühür mumile iyice kapaBerlinde kuvvetli aksülâmeller tevlid e dahilınde büyümüştür. tılması lâztmdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Maten gazetesi, bu anlaşmada açık derek iki hükumet merkezi arasındaki (3672) bağları daha ziyade takviye eyliyeceğin tan açığa İtalyanın tesirini görmektedir. Italyanm kendi îcraatını Almanyanmkile den korkulmaktadır. Meselenin Romanyada akislerî. birleştirmek istediği anlaşılmaktadır. Peti Parisien gazetesi, hâdiselerin bu Bükreş 13 (A.A.) Rador ajansı Stadyom ve Hipodrom alanında knllanılmak üzere bir traktör ile inkişafınm başlıca sebeblerinden biri bfldiriyor: altı aded çim makinesi 30/7/936 tarihine rashyan perşembe günü saRomanya siyas* mehafilinde, Avus Streza cephelerüun iflâsı ve Avrupadaat on altıda Vilâyet binasuıda tqplanan Daimî Encümende ihalesi yaturyanuı ıstiklâli hakkında yeni mer ki siyasal durum olduğunu yazıyor. pılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli Tempsin makalesi kezî Avrupa anlaşmasile alâkadar haberbeş bin liradan ibarettir. Muvakkat teminat 375 liradır. Paris 13 (Hususî) Siyasî mehafiller, büyük bir sükun içiade ve yakdi ihden alman malumata nazaran, Avusturbyatla takib olunmaktadır. isteklilerin teklif mektublarını, teminat mektub veya makbuz Romanya resmî mehafilinin fikri, an ya ile Almanya arasında husule gelen ları ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihale günü saat on beşe laşmanın tam manası hakkında bir hüküm son anlaşma neticesinde Avrupada ta kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri lâzundır. Ek verebilmek için anlaşmamn bütün taf haddüs eden yeni vaziyeti tetkik etmek siltme evrakı Vilâyet Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. silâtile malum olması âzım geldiği mer üzere yakında Fransa, Küçük Antant ve «1723» (3961) Balkan Antanü hususî bir toplann yapakezindedir. Böyle bir anlaşmamn siyasî aksülâ caklardır. mellerine gelince, Bükreş siyasî mehafiii, Küçük Antantla Balkan bu aksülâmellerin Küçük Antant tara Antantı toplamyorlar İhalesi 22 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî fından ve Balkan Antantile birlikte tetParis 13 (Hususî) Alman Akik edilmesi lâzım geldiği kanaatindedir vusturya anlaşması Fransada çok derin Encümeninde yapılmak üzere 17959 lira 78 kuruş keşif bedelli Zonler. tesirler yapmıştır. «Tan» gazetesi bu ak guldak Devrek yolunun 6 516 47 f 025 kilometreleri ara Vaşington itilâfı iyi karşılandı şamki başmakalesinde yeni vaziyeti tet sında şose esasü tamiraü işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konul • Vaşmgton 13 (A.A.) Alman kik ederek diyor ki: mustur. Avusturya mukavelenamesi burada bi «Almanya baska taraflarda hare Eksiitme şartnamesile fiat bodrosu ve keşif hulâsası cetveli, murinci derecede ehehmmiyeti haiz bir siya ket serbestliğini temin için şimdilik A kavelename projesi 90 kuruş bedel mukabilinde Zonguldak Nafıa sal hâdise olarak telâkki edilmektedir. vusturyanın iltihakı projesinden vazgeçMüdürlüğünden satın ahnabilir. Muvakkat teminat 1346 lira 98 kuSiyasal mehafilin kanaatine göre, bu an miştir. Almanyanın başlıca maksadlannruştur. laşma, dünyanın en tehlıkeli kanşıklık dan biri de Küçük Antantı tecrid ile İsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasından 936 yılı içinde elemanlarından birini ortadan kaldırmak muahedelerin yeniden tetkiki imkânını tealuımış vesika ve Nafıa Vekâletinden alınacak müteahhidlik eh tadır. min etmektir. Alelâcele Bükreşe giden Londradaki Avuttnrya Romanya Hariciye Nazm M. Titüles liyet vesikasile birlikte teklif mektublarını yukarıdaki gün ve saate ko varkuvvetile bu tehlikeye muhalefet kadar Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ilân olunur. tefirinin sözleri (3928) Londra 13 j(A.A.) Londradaki edecek tir.» Darüşşafaka Direktörlüğünden: Mektebin bir senelik ihtiyacı olan patates. soğan. yumurta için çağırılan taliblerin verdiği fiat uygun görülmed iğinden 16 temmuz 936 perşembe günü saat 15 te isteklilerin Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumuna gelmeleri. BALIKLi RUM HASTANESİ Idare Heyetinden: Semti Gaiata » » Beyoğlu Mahallesi Müe^yedzade Sokağı No. Cinsi Dükkâa Depo Oda Muhammen senelik kirası T. L. lfi& 156. 100. Taksim TİFOBtL A.RAT1EL Ev 324. » > Apartunan No. 2 384. m a m 36 > • V«. 8 660. » > 36 No. 9 726. m 36 No. 10 660. F n c d e , AMisnbaşı. Ayazma sokak 11 Ev 120. m » Çıkrık • 2 60. Dükkâa Salhane » Topkapı Takkeci 3 Ev 36. Arna\udköy Francelâcı » 1 Boğaziçi Ev 132. » Yeniköy Simitçi » 8 Ev 1«2. • Amavadkoy Fnncelâa » 7 Dükkm Slu Yukanda yazılı endâk bir sene müddetle kiraya verileceğinden talib ola«larırı senelik kira bedelinin yüzde yedi buçuğu pey akçesile birlikte 27/7/193* taTÜıK pazartesi günö saat on beşte İstanbnl Vakıflar Başrcüdürluüinde îhale komisyonuna müracaatleri. 1» Aynalüokanta 13 Böyükbalıklı Hanının içinde 1,2 » » 21 Kâtibmustafa Çeiebi, Mefelik 26 36 » » MARANGOZ SATILIK FABRİKASI Ağrı Ilbaylığından: Son sistem makinelerle mücebhez, 5 veya 25 beygir kuvvetinde elektrik motörile müteharrik, S. K. F. bilyalı transmisyon tesisatlı derhal işlemeğe hazır bir marangoz fabrikasımn makine ve ta kımları müsaid şeraitle satılıktır. Fabrika binasmın kirası çok u cuzdur. 50 60 işçi işliyebilir. Her türlü malum a t için Beyoğlunda, Yeniçarşıda 40 No.lı yazıhaneye müracaat. Telefon: 41292. Îstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiitme ve Pazarlık Komisyonundan: 16/7/936 perşembe günü kapalı zarf usulile Üniversite RektörlüfStıde yapılacak olan Hayvanat ve Nebatat Enstitüleri tnobüyalan içinin ayni gün ve saatte Îstanbul Maarif Müdürlüğü binası üst katmda İstanbul Bayındırhk Direktörlüğünde yaptlacağı alâkadar ların malumu olmak üzere ilân olunur. (3964) Samsun Şarbaylığından: Belediyemiz heyeti fenniyesine bir fen memuru aUaacaktır. Eh liyetine göre yüz on lira ile yüz otuz lira arasında ücret verilecektir. Taliblerin diploma asıî veya tasdikli suretleri ve bonservislerile birlikte Samsun Şarbayhğına müracaatleri. (3930) I MERSIN LIMAN ISLERI Ankara Valiliğinden: Zonguldak Valiliğinden: İNHİSARI TÜRK ANONİM Ş 1 R K E T İ GENEL D İ R E K T Ö R L Ü Ğ Ü N D E N : 1 Taşiskele yanındaki kumluk ücerinde vücude getirileoek hangarın inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulnauştur. 2 Inşaatın keşif bedeli (17,460) liradır. 3 İnşaata ihale tarihini takib eden on gün zarfmda başlanacak ve azamî üç ay zarfmda ikmal edilmiş olacaktır. Verilen fiatlar müsavi olduğu takdirde daha evvel bitirmeyi teklif edenler tercih edilecektir. 4 Fennî şartname, mukavelename ve plânlar beş lira bedel mukabilinde Şirketimiz Muhasebeciliğinden tedarik olunabilir. 5 İhale 30/7/936 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat «16» da Mersinde Şirket Merkezinde yapılacaktır. Bu saat ten sonra verilecek teklif mektublan kabul edilemez. Kapalı ve arkaları mumlu zarflar istekliler huzurunda açılacak ve İhale Komisyonunun kararı ayni günde kendilerine bildiri lecektir. Tekliflerin tetkikinden sonra Komisyon inşaatı en aşağı fiat teklif eden istekliye ihale edip etmemekte tama men serbesttir. 6 Fennî şartname ve mukavelename hilâf ına olan veya şart lara muallak bulunan teklifler kat'iyyen nazrı itibare alın maz ve böyle teklif yapan istekliler eksiltmiye iştirak etmemiş sayıhrlar. 7 İstekliler keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde banka teminat mektubunu veyahud o nisbette bir parayı Şirket veznesine yatırmış olduklaruıa dair makbuzu teklif mektublarile birlikte vereceklerdir. İhale yapıldığı takdirde müteahhid on gün zaTfmda bu yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat veya nakdi yüzde on beşe îblâğ edecektir. 8 Eksiltmiye girecek taliblerin: A Bu gibi inşaatı yapacak fennî iktidarı haiz diplomalı mü hendis, mimar veya fen memuru olması, B Bu evsafı haiz olmadıkları takdirde Ticaret Odalarında kayidli olduğuna dair bir vesika ile inşaatın hitamına kadar daimî surette «A» fıkrasında yazılı bir fen adamını iş ba şında bulunduracağma dair noterlikten musaddak bir taahhüdname vermesi. C Her iki surette dahi ayrıca iktidarı malisini gosteren bir vesika ibraz etmeleri sarttır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog