Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

14 Temmtız 1936 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLEC... TELCRAF vc TELSiZLE Hfidiseler arasında T*ramvay durah yerlerinde karçını*• za bir, bazan da birkaç kişi çıkıyor ve büyük bir telâş içinde: Haydi!.. gidiyor!.. Sirkeciye on kuruş!.. Maçkaya yarttn lira!.. diye bağırıyorlar. Bunlar arabalarını otobüs tarzın da îşletmenin yolunu bulmuş zavallı şofSrlerdir. Ancak bb'ylece otomobilKudüs 13 (A.A.) Arab rüesasının sayişi temin için mümkün olduğu ka lerinin taksitlerini ödiyebiliyorlar ve söylediklerine göre halihazırda Arab dar az kan dökmek yolunu arar gibi hergan doymak denilen mühim me seleyi halledebiliyorlar. Etkiden seylarla İngilizler arasında hiçbir müza görünmektedir. rek bir halde olan bu dolmuş muaBir telefoncu öldü kere yapılmamaktadır. melesi şimdi pek nklaştı. Demek haYahudi muhaceretinin hemen durduKudüs 13 (A.A.) Bir rövolveri e yat daha pahalı, dünyalık daha az rulacağına dair olan haberler, tekzib linde evirip çevirmekte olan bir İngi ve halkm tramvaylardan şikâyeti daedilmektedir. îngilterenin Filistinde liz askeri, Lydda istasyonuna merbut ha fazla ki bu utul revaç buluyor, taMb etmekte olduğu siyasetin bu en bir Yahudi telefoncuyu kazaen öldür Eğer getirmeyi tasarladığı yüz o ınühiın meselesi, henüz tayin edilme müştür. tobÜBÜ tramvay caddelerinde işlet Yeni takviye kıtaatı miş olan kıralhk komisyonunun salâ miyecekte Belediye bu utule müsaahiyeti dairesine giren işlerdendir. Londra 13 (A.A.) Hükumet, Mal de etmelidir. Hatta şoförler, otobüsUmumî bakımdan vaziyette tevakkuf ta garnizonuna mensub üç yeni tabu lerde olduğu gibi bilet te keterek run Filistine gönderilmesine karar ver Belediyeye ayrtca bir vergi bile ve vardır. Arablar, sona kadar mücadelelerine miştir. Bu kuvvetler elyevm Filistin rebilirler. devam etmeğe azmetmiş oldukların de bulunan İngiliz kuvvetlerini 11 ta O zaman eminiz ki manzara baş kalaşacak. Bu »efer de tramvay bi dan ve Yahudiler, çalışmakta ve dik bura iblâğ edecektir. Maltada olan diğer bir piyade livası letçileri, durak yerlerinde kaldırıma kate şayan bir surette aleyhlerindeki yalvaracaklar: şiddet hareketlerine mukavemet et da harekete hazır bulunmak emrini al nierek halka mıştır. Haydi!.. gidiyor!.. Sirkeciye bir mekte bulunduklarmdan hükumet. a kuruş!: Maçkaya altmtş para!.. Ingiltere Filistine boyuna asker yığıyor Istanbulda lüküs hayat! r Eslci Bizans sarayları Bunların en muhteşemi Pale Sakre kasrı idi HFM B NALINA MIHINA Faşizmin iradesi! talya Habeşistana ilk taarruz ettiği zaman, İtalyanların pek te ateşli olmıyan cengâverliklerini, harb heyecanlarını körüklemek için, her tarafta, toplantılar yapılmış, hararetli sözler söylenmişti. Bu arada, Paristeki faşist îtalyanlar da hususî bir içtimada gürültülü tezahürler yapmışlardı. Bu toplantının vukubulduğu salonun duvanna büyük harflerle şu cümle yazılmıştı: «Faşizmin iradesini Allahlan başka kimse bozamaz.» M. Musolini Ekseri vecizeler gibi bu da, hem parlak, hem boş bir sözdü. Faşizm galib geldikçe, bu söz tekrarlanarak tefahür edilebilir, iş tersine dönüp te faşizm tepetaklak olursa, Allah böyle istedi ve böyle oldu; denilebilirdi. Vaziyette durgunluk olmakla beraber Arablar mücadeleye devam deceklerini söylüyorlar Kayserler sonraları Büyüksarayı bırakarak Tekfür sarayına çekilince eski kasırlar harab oldu. Biz istanbulu aldığımız zaman bunlar kalmamıştı D Profesor Bakster tarafından yapılan hafriyatta meydana çıkarüan kıymetli mozaiklardan Büyük saray, Jüstinyen tarafından yepyeni olarak kurulmuş ve daha sonra gelen imparatorların yaptıkları ilâvelerle çok genişlemiş olmakla bera [Başmakaleden devam] ber, Büyük Kostantin zamanındaki kiyeyi aşarak Karadenizi, farzı muhal o taksimat ve teşkilâtı muhafaza ediyor^k Türkiye harici bir deniz bile saysak du. Kostantin. esas itibarile sarayı üç Atina 13 (A.A.) Dün sabah A Londra 13 (A.A.) Amele meb 'e gene birinci ehemmiyet derecesin kısma ayırmıştı: Halke, Dafne ve Pale Sakre. Birçok binalardan terekküb uslardan M. Herbert Morrison, Londra tina stadyomunda Olympie kasabasın ürk emniyetini alâkadar eder. Onun etmekte olan Halke kısmına şimdiki İtalyan siyaseti karşısında mütemadının şark mahalleleri ticaret müşavirleri dan Berline kadar yapılacak Olimpiyaı yeni rejimde Karadenizin dahi ancak Ayasofya hamamının yerinde bulunan yen tornistan eden İngiliz politikasmın, tarafından faşizm aleyhinde tertib edil meşale yanşına iştirak edecek olan Yu ı ürk emniyeti bakımından gözönünde tu büyük bir demir kapıdan girilirdi. Kanihayet Akdenizdeki İngiliz donanmasım miş olan bir nümayişte söz alarak şu be nan atletlerinin yoklaması yapılmıştır. tulacak bir deniz olduğunu ve olacağını pmın ardında sakfı tunc levhalarla örda geri alması üzerine, Paristeki faşistYoklamadan sonra meşalenin ne suretle kabul ve teslim etmemek imkânı yoktur. tülü ve yarımdaire biçiminde bir dehyanatta bulunmuştur: ler toplantısında duvara yazılan yazı gö« Faşizmin siyasî ve iktısadî işleri götürüleceğine dair kendilerine etraflı taŞimdiki alabildiğine serbest rejimde bi liz vardı, dörtköşe bir binanın kapı zümün önüne geldi. Gerçi, ben, bu yazıbozulmuş olan memleketlerde yerleşmesi, limat verilmiştir. le Boğazlardan geçerek Karadenize gi sına kadar uzardı. Halke kısmında sayı, îngilterenin Habeşistanm İtalyaya ilOlympie kasabasından 20 temmuzda decek harb gemilerine bir had konmuş ol ray muhafızlarma mahsus üç kovuş. dalbudak salması ihtimali çok kuvvetli hakını tanıdığını, İtalya Kralı ve Habedir. Fakat bunun sebebi, faşizmin zatî hareket edilecek ve bu münasebetle mera duktan sonra yeni rejımde bu tahdidı da nomera denilen odalar, courtineler, sistan İmparatoru haşmetlu Uçüncü meziyeti değildir. İnsanlar, faşizme son sim yapılacaktır. Merasime hükumetin ha sıkı bir dereceye götürmenm mantığına scolaireler ve mabeyinci odaları bu Vittorio Emanuelee resmen bildirdiği müsteşan denilecek söz bulunur mu? Bız proje lunurdu. Gene o kısımda bir mahke necat çaresidir diye sanlıyorlar. îngiliz mümessili olarak Başvekâlet me. bir kabul, bir ziyafet odası ayrıl zaman yazacaktım amma, ingiliz donanler, faşist unsurlann hatta en naçizine M. Georgacopoulos iştirak edecektir. mizde yeni rejimde Karadenıze geçecek mıştı. Ayaapostoli kilisesinin büyük masının Akdenizden geri ahnması üzekarşı bile zerre kadar itimad gösterme Olımpiyad meşalesi, Olympienin Mu harb gemilerini yalnız nezaket ziyaretleri consistoirema gene bu kısımdan ve filAyni moıaıklardan bir diğeri rine dayanamadım, şimdi yazdım. kaddes Hisar meydanı olan Atlasta bir ne hasretmişiz, ve her devlet için bunların dişi ile süslenmiş mükellef üç kapı zaptolunmuş bir şehir anahtarlarını me lidir.» Zararı yok, Ingiltere, Habeşistanm adese vasıtasile güneş şualarile tutuşturu tonilâto mecmuunu 14 bin ve Karadenız dan girilirdi. tesellüm ettiğini gösterir. ılhakını tanıdığı zaman, Sınyör Musolilacaktır. Halke ile Dafne kısımları arasında de bulunabilecek harb gemilerinin toniPale Sakredeki yatak odaları gerçekBundan sonra bir alay teşkil eden on lâto mecmuunu ise 28 bm olarak kabul Triclinium dairesi vajrdı. Triclinium ten nefis birer san'at eseri idi. Bu o ninin bu meşhur ve mağrur vecizesini, In' dört genc kız Altiste kâin bulunan Jüpiter etmişiz. Emniyet prensipinde bızimle bir dairesi vardı. Triclinium, yemek ve zi dalarm hepsmde döşemeler mozaiktı. giliz dostlarımıza ithaf ederek bir daha V3tak odasında tekrarlanm. Yahud, kimbilir, belki bir • membaından aynlacaklar ve mukaddes leşilince bu tonajlarla gemilerin geçiş şe yafet dairesi demektir. Eski Romalı İmparator Teofilin larda olduğu gibi burada da yatak şek ki döşeme mozaikında mermer bir da gün, Allah, faşizmin iradesini başka bir ormanın etrafını dolaşmak suretile mu kil ve şartlarında anlaşmamağa akıl erlinde kirevitler bulunduğundan dai ireye kapalı bir tavus görünüyordu. vasıta ile bozar da, o zaman, vecizeyi, kaddes meşaleyi götüreceklerdir. Kızlar, mez. Bunun aksi iddialarla işi çıkmaza reye Ondokuzyataklı adı verilmişti. başka bir şekilde tekrar tefsir fırsatını buPale Sakrenin hemen her köşesinde hususî surette hazırlanmış olan bir mihrab görürmekse Boğazlar üzerindeki Türk Resmî ziyafetler burada verilirdi. Mozaiktan kartal resünleri vardı. Mo lurum. önünde duracaklar ve meşaleyi birinci isteğinin tahakkukuna imkân vermemek Tricliniumun önünde bir avlu olup özaiksız duvarlar renkli cam levhalarile Paristen N. imzasile mektub Rio de Janeiro 13 (A.A.) Sao koşucuya vereceklerdir. Birinci koşucu, neticesini elde etmeğe çalışmak demektir. tesinde birçok sütunlu bir rivak görü süslenmişti. Tavan Mozaiklarının için meşaleyi almadan evvel, Olimpiyad an Bu ise yürür bir dava değildir. nürdü. Yemek odası iki kısımdı. Her i de en değerlisi İmparator Vasille ka yazan okuyucuma Pauloda yapılan bir otomobil yanşı esnasında mühim bir kaza olmuştur. Yan dını içecektir. Şu basit sebebden dolayı ki her ki kısım da ışığı yukarıdan alırdı. Bi rısı Evdoksiyayı tecessüm ettiren par Bahsettiğiniz meselede çok haklısınız; rinci kısım birkaç yüz kişiyi içine sığAyni zamanda Baron de Coubertinin şın bitmesinden az evvel, Fransız şampimillet en mukaddes hakkı olan dıracak kadar genişti. Öbür kısım da ça idi. Bu şahane tabloda İmparatorla fakat, o yazı bize aynen gönderilmiştir. İmparatoriçe büyük üniformalarını giyonu Matmazel Hellenin kullanmakta bir telgrafı okunacak ve müteakıben Kro kendi emniyetinin tesisi mesele ha küçüktü ve İmparatora mahsustu. iki yazının ayni günde yanyana getirilyinmiş ve tahta oturmuş olarak tasvir nion tepesinde mevki almış olan borazanolduğu otomobilin direksiyonuna bir mesi maksadsız değildir. sini tabii bundan dolayı kimseye Bu yemek dairesinden saraym geolunmuştu. Kenorgyon duvarlarını bozukluk ariz olmuş ve otomobil seyir lar, hareket işaretini verecektir. zarar vermeksizin behemehal ta ne bir dehlizle Dafne kısmma geçi süsliyen mozaiklardan biri de ellerin Dr. Nuri Fehmi Ayberke Olympie kasabasından Bulgar hudu cilerin bulundukları sahaya girerek beş hakkuk ef.tirir. Boğazlar üzerinde lirdi. Dehliz, kemerli bir rivakla biter de İncil tutmakta olan prensleri ve duna kadar olan mesafe 1108 kilometroTenkidinizde haklısınız; fakat yazıyı ve sekiz köşeli bir binaj'a yol verirdi. prensseleri İmparator Vasilin çocuk kişiyi öldürmüş, 35 kişiyi yaralamıştır. dur. Bulgar hududunda meşale, birinci er veya geç, faakt behemehal tees Dafnede birçok dinî binalar ve resmî biz tercüme etmedik. Aldığımız gibi koyBaşmdan ağır yaralanan Matmazel larmı gösteriyordu. Kubbenin orta Bulgar koşucusüna verilecektir. Bu me süs edecek olan Türk emniyeti, on içtimalara mahsus daireler bulunuyorsmda bütün İmparator ailesini bir sa duk. Hellene de hastaneye kaldınlmıştır. safe, her kilometro başında bir koşucu dan sonraki tatbikatında vaziye du. Bütün bu binalarm üstünden di lib etrafmda dua eder vaziyette gös Bir rekor değiştirilmek suretile, katolunacaktır. te bittabi kendi icablarile hâkim rekli ve kapalı bir yol geçerdi. ipod teren büyük bir mozaik tablo vardı. Bonneville Flats Salts Utah A Gazetelerin öğrendiğine göre Veliahd rumdaki İmparator locasına ulaşırdı. olacaktır. Mamurken şarkm ve garbin bütün merika 13 (A.A.) İngiliz otomobil Prens Paul, Yunan Olimpiyad komitesiPale Sakre. iç saray demekti. RumBu icablar hüsnüniyet sahibi hiçbir cada siğma denilen harfi andırır bir bi medenî köşelerinde efsanevî dedikodukoşucusu, saatte 244 kilometro, 621 met nin mümessili sıfatile Berlin Olimpiyadlara mevzu teşkil eden, harab olup ro katetmek suretile 500 kilometroluk larında hazır bulunacaktır. Prens, bu ko milletin zararına değildir. Biz kendi em çimde kurulduğu için bu isimle de a niyetimiz bakımından tahkim etmiş olaca nılırdı. Cubiculum, Coiuon. Diabatica, yeraltına göçtükten sonra da düzine dünya rökorunu kırmıştır. mitenin fahrî reisidir. ğımız Boğazlar mıntakasından bu emni Phiale adlarını taşıyan yerler bu kı lerle tarihçinin. asarıatika mütehassı Köylerde nüfus defterleri yete uygun dünya seyrüseferini şimdikin sımdaydı. Pale Sakreye girilecek nok sının merakını körükliyen ve birçok nazariyelere, faraziyelere, incelemele ihdas edildi den hiç farksız ve belki şimdiki hale nis tada büyücek bir meydan vardı. Ortasında kenarları gümüşlü bir havuz ve re, araştırmalara sebebiyet veren Bü betle daha sağlam ve daha emin bir suAnkara 13 (Telefonla) Yeni soy havuzun merkezinde kabuk şeklinde yük saray Onikmci asırda Bizans im İzmir 13 (Hususî) înebolu vapuru Berlin 13 (A.A.) Maten gazete rette yürüteceğiz. Işte Boğazlar mesele altmdan bir tekne bulunuyordu. Gelip paratorlarmın gözünden düştü ve haşadlannın tesçili işi Türkiyedeki bütün davasına bugün de devam olundu. Yirmi sinde bütün dünya için asıl olmak lâzım geçenler daima yemişle dolu bulundu metlu kayserler Blachernes ve Tekfur şahid dinlendi ve bazı istinabeler okundu. köylerde yeniden nüfus defterlerinin ih sinin Londradan haber aldığına göre M. gelen mahiyet bundan ibarettir. Bundan rulan bu tekneden diledikleri kadar a saraylarmı ona tercih etmeğe başladı. dasma da vesile olmuştur. Ihtiyar heyet Titüleskonun istifasını teyid eden hiçbir Anamurdan Memişin istinabeli ifadefazlası ve bilhassa tecavüzî fikirlerle harb lıp yerlerdi. Phiale işte bu meydandır. İmparator Birinci Manoel Komnenos, lerine verilen bu defterlerde badema, do havadis alınmamıştır. sinde «ikinci kaptan filika indirdi. On bir Fiyalden on beş sütun üzerine kuru Büyük saraydan tamamile ayağmı çekAyni gazete, M. Titüleskonun bey gemileri üzerinde ısrar edişi fazla nazağum ve ölüm gibi bütün vukuat yürütüleriyecilikle fena fikirlilik arasında boca lu gayet süslü bir sayvana, oradan da ti ve bu çekiliş o muhteşem san'at e kişi bindik. îpini yukarıdan çözecek kimnelmilel vaziyette vukuu tahmin olunan cektir. se yoktu. Bir tayfa bir tarafm ipini ke mühim inkişaflar dolayısile karanndan lar görünecek bir hattı hareket olmaktan İmparator tahtının bulunduğu yere serinin ölümüne başlangıc teşkil etti. since denize döküldük. Bazıları geminin Türkler İstanbulu aldıkları vakit Bü Irakta kimlere prens rücu etmiş olduğunu tahmin eylemektedir. kurtarmak çok güçtür, ve böyle yapan geçilirdi. Taht, dört mermer direğe dar devletlerin Boğazlar meselesindeki haki 3 anan kubbeli bir yerdeydi ve İmpa yük saray yoktu. Hatta o tarihten 30 altmda kalarak boğuldular» deniliyordu. unvanı verilecek Adapazarı Halkevinde kat bakımından bir çıkmazda olduklarmı rator büyük tören günlerinde mabeyn yıl önce İstanbulu ziyaret eden Flo Diğer şahidlere göre kaptanlar, çarkAnkara 13 (Telefonla) Irak Kral ransalı Boöndelmonte birkaç taştan çılar ve mürettebat halka yardım etmiyeerkânını burada kabul ederdi. merasim söylemek vazifedir. hanedanından kimlerin prens ve prenses Pale Sakrede Kayser Teofilin Bağ başka saraya taalluk eden birşey gör rek kaçmışlardır. Adapazar 13 (A.A.) Atatürk ve Türk milletinin bu kadar açık bir dad köşklerini örnek tutarak yaptır mediğini ve Piyerçilli ise hiçbir esere addedileceklerine dair olan kararname, Antalyada mürettebat liman reisine yük Inönünün Parti ve Halkevimize armağan hakkını tespit için toplanan Montrö dığı iki katlı bir daire daha vardı. Fa tesadüf etmediğini yazıyor. şehrimizdeki Irak sefarethanesine de tebliğ fazladır, vaziyetimiz tehlikelidir demiş ettikleri imzalı fotoğraflan kalabalık konferansınm neticesizlik içinde da kat iç saraym en mühim parçası «Hi Büyük saray bir yandan ipodromun edildi. Kral oğlu ve kızı gibi Kral sul Parti üyelerinin iştirakile törenle Parti ğılması medenî âlem için karası zor riso Triclinium» admı taşıyan daire i duvarlarına dayandığı gibi bir yandan lerdir. bünden olmıyanlardan prens ve prenses ve Halkevi yönkurul odalarına konul Kaptan Besim Süvariye «batıyoruz, silinir bir ayıb teşkil edecektir. Bun di. Bu daireyi Jüstinyen yaptırmış, Ti da Ayasofya meydanile hemhududdu. unvam. bu kararname ile kaldınlmıştır. du. d dan dolayı konferansın Boğazlan tah ber büyültmüştü. Sekiz dılılı bir bina Şimdiki Ayasofya çeşmesinden aşağı i baştankara et» diye ihtar etmiş, ve mü Karstaki bakır madeni kim için Türkiyeye hak vermekte ka olup on altı pencereli bir kubbesi var nen kale duvarlarmm yerindeki eski, nakaşada süvari tabanca ile tehdid edm 9 Muğlada yol faaliyeti işlemeğe açılıyor rar kılan bir netice ile biteceğini kııv dı. Her dılım üzerine mihrab biçimin surla denize kadar giderdi. Bu duvar ce «Allahtan bul, halka ve gemiye yazıkMuğla 13 (A.A.) Yollarda müde birer hücre yapılmıştı ve bu hüc ların istikametinden denize kadar in tır» demiştir. Ankara 13 (Telefonla) Karsta kellef amele bir temmuzdan itibaren ça vetle ümid ediyoruz. relerin birinden öbürüne geçilmek mek için kemerli yollar vardı. Jüstin Hamule altmda on kişi ölmüştür. Kurvasanda bulunan bakır madeni, ya lışmağa başlamıştır. Yollarda büyük bir Erbabına hacalet verici menfi bir mümkündü. yen. saray hududunu her taraftan ge Davavekilleri ehlivukuf raponma itikında işlemeğe açılacaktır. Bunun için E çalışma vardır. Bu yılki program muci akıbet biz Türkleri kendi emniyetiYukarıda kaydettiğımiz taht salo nişletmiş ve garb tarafından Küçüka raz ve yeniden tahkikat yapılmasmı ve ti Bank müdür muavini Bedri Hüseynin bince Muğla Tavasa, Datça Marmarise mizin behemehal tesisinden alıkoya nunun arkasmda İmparatorun hususî yasofya yanına kadar ilerletmişti. süvarinin tahliyesini istediler. başkanlığında bir fen heyeti, Karsa git bağjanacaktır. Muğla Fethiye yolunda mıyacağı düşünülürse Boğazlar me daireleri bulunuyordu. Bunların bir Fatih işte bu kaybolmuş sarayla o mek üzere bu akşam İstanbula hareket da şose ve kaldırım yapılacaktır. Bütün selesinden dolayı Avrupaya müraca kısmı yazlık, bir kısmı kışlıktı. Mera na benzemek üzere bulunan diğer Bi Müddeiumumî hâdisenin hissî ehem sim adlı eseri yazan Kayser Konstan etti. köprüler ve su geçidleri betonarme ola atimizin gene neticesiz kalmamış ola tin Porfirojenet iç saray dairelerinin zans saraylarmm acıklı vaziyetleri miyetini anlattı. cağı kendiliğinden anlaşılır. karşısmda tefelsüf etmiş ve bu meşhur Neticede süvarinin tahliyesi reddedildi İspanyada feci bir tren caktır. en mühimlerinden olup Birinci Vasil beyti okumuştu: YUNUS NADt ve yeniden tahkikat yapılması için karar kazası tarafından yaptırılmış olan Kenorgı Bodrumda yeni Belediye »»«•• yonu anlatırken şöyle diyor: «Burada Bum nevbet mizened ber târemi Efrasiyal) verildi. binası Madrid 13 (A.A.) Bilbaodan üzüm yapraklarile, hayvan resimlerile Perdedâri miküned der kasrı Kayser an. 15 Japon zabiti idam edildi Amerikada 700 kişi kebut! (•) Saint Sebastiene giden omnibüs treninin Bodrum 13 (A.A.) Şehrimizde müzeyyen ve ikisi burmalı on altı sü sıcaktan öldü Hci vagonu dün akşam Dallogra yakınm yeni bir belediye binası yapılmaktadır. Tokyo 13 (A.A.) Şubat isyanma M. TURHAN TAN tun vardır. Sütunlardan kubbeye ka da hattan çıkmıştır. Beş kişi ölmüş ve ba Yeni binanın temelatma töreni dün bü Nevyork 13 (A.A.) Amerikada dar olan duvar kısmı altın zemin üzeiştirak edenlerden ölüm cezasına mah (*) zıları çok ağır olmak üzere otuz kadar ki yük bir halk kütlesi önünde Vali tara hüküm süren şiddetli sıcaklardan ölenle rine yapılmış mozaiklarla kapalıdır. Bu mındaBaykuşlar, Efrasıyab çardağının da kum olan on beş zabitin bugün idam edilnobet borusu çalıyor, örümcekler 51 yaralanmıştır. rin adedi dün akşam 700 e yükselmiştir. mozaiklardan biri İmparator Vasilin Kayser saraylan kapısmda perde tutuyor! dikleri resmen bildirilmiştir. fuıdan yapılmıştır. İngilterede faşizm Olimpiyada götürülecek mes'ale Montrö Konferansı korkusu Neticesiz kalamaz Bir amele meb'usu şid Yunan atletleri 20 temdetli bir nutuk söyledi muzda hareket ediyorlar PEYAMt SAFA Faşizmin iradesi o vakittenberi üç kuvvetle çarpıştı: 1 Çıplak ve donsuz Habeşlerle. Para, silâh ve iperit gazi sayesinde faşizmin iradesi galib geldi. 2 50 milletin toplandığı Milletler Cemiyetile. Lâvalin mızıkçılığı sayesinde faşizmin iradesi zecrî tedbirlere de galib geldi. 3 Birçok menfaatleri sekteye uğ rıyan Ingiltere ile. Hiç rahatını bozmadan yalnız birkaç zırhlıyı Atlas Okyanusundan Akdenize geçirmekle her istediğini yapabileceğini zanneden İngiliz politikasmın gevşekliği sayesinde faşizmin iradesi Londranın iradesine de galib geldi. Otomobil yarışında bir facia Bir otomobil 5 kişiyi olc 4ü, 35 kişiyi yaraladı Inebolu faciası M. Titülesko istifa mı etti? Dünkü celsede yirmi şahit dinlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog