Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

10 CtlKHURİYET 14 Temmuz 1936 HASAN Acı Badem Yağı Kremi Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. Mustafakemalpaşa sulh hukuk mahkemesinden: Davacı Mustafakemalpaşa kazası nın Zuferbey mahallesinden Hakkı ka rısı Hafızenm gene bu kazanm Kara orman koyunden Sendat kocası Davud ve Suleyman oğlu Tahır ve namı di ğer Mahır ve Idrıs oğlu İzzet ve arkadaşları aleyhine ikame eyledığı izalei şuyu davasının yapılmakta olan muhakemesinde ılânen teblıgat yapıldığı halde muhakemeye gelmiyen mumaıley hım Davud, Izzet Tahir namı dığer Mahıre gıyab kararı teblığme mahkemece karar verılmış olduğundan mumaıley hımın 17/7/936 tarıhıne musadıf cuma günü saat onda mahkemede hazır bu lunmaları veya taraflarmdan bırer ve kıl gondermeleri aksi takdirde hakla rındaki muhakemeye gıyaben devam olunacağı gıyab kararı yerıne geçmek üzere üân olunur. Dünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınlarm hayat arkadaşıdır. İhtiyarları gencleştirir ve gencleri güzelleştirir. İnsana ebedî bir taravet veren Hasan Acıbadem yağile yağsız gündüz ve yarım yağh gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, İ S T A N B U L , B E Y O Ğ L U . HASAN YAGSIZ KAR KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE Çocuk gibi seviniyor! Tenzilât! Tenzilât! K A B I Z L I G I aknız defeder. Yemeklerden birer saat sonra alınırsa: HAZEVISIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve yanmalannı giderir. Ağızdaki tat • sızlığı ve kokuyu izale eder. Şişesi 75 ve 120 kuruş HOROS markalı etiketimize dikkai Deposu: Yenipostane arkası, Âşirefendi sokak Xo. 47. Uzunköprü sulh hukuk mahkemesi vesayet dairesinden: Uzunköprünün Balaban köyünün 115 sayılı hanesinde Receb kızı Fatma ile kocası Galibin vukuu vefatlanna binaen terkettikleri küçük çocukları ayni köyden Galib oğlu 1338 doğumlu Talib ve 1340 doğumlu Hasan ve 1928 doğumlu Hafıza ve 930 doğumlu Tahire ayni köyden büyük kardeşleri 1330 doğumlu Sümbülün vasi tayin edildiği ilân o lunur. Iztırablı yanıklıklanndan . RADYOLİN = GRİPİN Siz de ziyareti ihmal etmeyiniz! Paviyonunu ziyaret ederek hem sevgili diş macununun otomatik makinelerde tertemiz nasıl yapıldığını gözlerile gördü, hem de bol bol ve taze taze Radyolin ve Gripin satın aldı! n Çünkü Yerli Mallar Sergîsinde J bunun'ıçın vQcudu> nuzun'gOnese maruz k a l a n ' a k s a m ına B A*R O N I ' A guzellıkyağı surunOz. Bu suretla dOz ve esmer. bir'cılda malık' olacaksınız. Amerikan IUVANTİN KANZUK Saç boyaları R A D 1 U M Ticarethanesi Galata Okçumusa caddesi No. 104 106 Telefon: 42878 Telgraf: Radium istanbul. Posta kutusu 1313 "SPARTON,, Yalnız 175 Lira soğutma dolablan Adliye Vekâletinden: Açık bulunan Bolu Noterliğine imtihansız veya imtihanla noter olabilmek şartlarını haiz taliblerin bir ay içinde Adliye Vekâletine müracaatleri ilân olunur. «1708» (3957) BanyolafTLVt T E M D İ D İ L Â N I sporlar'lçfcj elzemdiıy Ayancık Belediye Reisliğinden: Ayancık kasabasına yapılacak elektrik tesisatı hakkındaki ilânın eksiltme müddeti tatil günleri haric 22/7/936 çarşamba günü saat on dortte ihale olunmak üzere on gün müddetle temdid edildiği ilân olunur. " "~ (3966) Kumral ve siyah olarak sabit ve tabiî renk verir. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. Yegâne zararsız ve tanmmış sıhhî saç boyasıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu İstanbul PROTEjiIV Frengi ve belsoğukluğundan muhafaza eden en müessir ilâctır. BİR Günes yanıklıklarının panzehlrl MAKİNİST ARANIYOR rKÜCÜK ÇİFTLiK PARKINDA | Bu akşam Buhar makinesi ve kazanından iyi anlıyan ve idare edebilecek ka. biliyette bir makinist imtihan edilerek alınacaktır. İsteklilerin evrakı müsbitelerile tekliflerini Gemlik Elektrik Fabrikası Direktörlüğüne bildirmeleri. DAVET Haydarpaşa Lisesini bitirenlerin 167936 Perşembe günü saat on üçte kamp talebesinin mektebde vereceği müsamerede ve Liseyi bitirenler kurumunun o günkü toplantısında bulunmalarım kurum idare heyeti rica eder. MÜNİR NUREDDiN ve arkadaşları K O N S E R i Her akşam Çiftliğin muhteşem incesaz heyeti Telefon: 41992 Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hâkim Iiğinden: Sofinin Osmanbeyde Tayyarecifethi sokağmda 44 numaralı evde iken halen nerede olduğu bilinemiyen Ayşe Nigâr aleyhine açılan 110 liranın tahsili hakkındaki davanın muhakemesine 7/9/ 934 günü saat 14 te bakılacağından işbu Aydın hukuk mahkemesinden: gün muhakemeye gelmediği takdirde Aydının Kaynak mahallesinden Işıkgıyabında devam olunacağı davetiye lılı Sındıllı oğlu Halil kızı Emir Ayşenin tebliği makamına kaim olmak üzere ilân kocası ayni mahallede Arab Osman oğlu olunur. Topal Mehmed evinde oturan Denizlinin Altmtop mahallesinde 31 sayılı evde kayidli Mustafa oğlu Hasan aleyhine mahkemeye açtığı boşanma davasında müddeaalcyh Hasanın ikametgâhının meçhuliyetine binaen muhakeme 14/9/ 936 pazartesi saat 10 a talik edilerek ilânen tebligat icrası karargir olmuş bulunduğundan mumaileyhin o gün ve saatinde asaleten veya vekâleten muhakemeye gelmesi aksi takdirde muhakemenin gıyabında görüleceği ilân olunur. ((KODAK RETINA» 1936 MEVSiMİ iÇin 36 POZ ÇEKEN MAKİNELERDEN EN UFAĞI Sinema filmile 2 4 x 3 6 Mm. 36 poz resim çeker. Bu makine ile resim çekmek doyulmaz bir zevktir. Gayet hassas Gayet sağlam Meşhur Şnayder Ksenar ve Zayz Tesar objektiflerle mücehhez modern, çok zarif ve bütün bu e\safile beraber ayni zamanda COŞKUN manifatura mağazasında ETLi OLUR Sahib ve Başmuharrirı: Yunus Nadi Umumî neşnyatı ıdare eden Yazı Işlerı Muduru: Hikmet Münif Türkiye için yegâne mümessili BOURLA. BIRADERLER ve Şsi. Istanbul Ankara Izmir Baîi tasfiyede Matbaacılık ve Ne§riyat Turk Anonim Şırketı KULLANIŞI ÇOK KOLAY BİR MAKİNE Kompur 1/300 veya Kompur Rapid 1/500 optüratörlerile satılır. Herkeste bulunması lâzım gelen ve herkesin alabileceği hjr makine Beyoğlu İstiklâl caddesi Iş Bankası karşısında Fiatî: 38 liradan başlar VELOKS kâğıdına basılan kopyalar zamanla sararmaz, uzun müddet saklanıhr. Hakikî V E L O K S kâğıdının arkasmda «VELOX» markasını arayınız. tstenilen her tafsilât KODAK satıcılarından alınabilir. Bulunmadığı yerlerde, her çeşid izahat ve katalog için müracaat yeri: Yarın NEOLAGAK? KODAK «Ecipt» A. Ş. BeyoğluTünel meydanı, Ensiz sokak. Posta kutusu: Beyoğlu 236
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog