Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

13 Temrmız 1936 CUMHTJRÎYET Şimdiye kadar çektiğiniz resimlerle bu yeni model makine ile elde edebile ceğınız resımler arasındakı farkı bir defa düşününüz. Hiçbir zaman sizden ayırmak istemiyeceğiniz bir harika! ARTIK MESAFEYİ TAHMİN ETMEK İÇİN ÜZÜLMİYECEKSİNİZ:Çünkü makınedeki telemetre sayesinde mevzuu net olarak görebilirsiniz. DİKKAT EDİLECEK MÜHİM BİR NOKTA: telemetre tamamen makinenin içerisinde yerleşmiş olduğundan daima emniyettedir. ) OPTÜRATÖRÜ «Kompür Rapide: Saniyenm 400 de bir sür'atle resım çeker. cKompür Rapıd» optüratorle mücehhezdir. | 6X9 ROL FİLM kullanılır ve istenildiği zaman 4. 5X6 resimler dahi çekilir. | CEBİNİZDE BİLE TAŞIYABİLİRSİNİZ: Bu kadar tertibatı olduğu halde emsali makınelerden çok ufak, tamamen maroken kaplı, AERODİNAMÎK şekilde çok zarif ve sevimlidir. ) HERKES EMNİYETLE KULLANABİLİR: Çunkü, hususî tertibatı sayesinde mesafe vıdasını tam yerine koymadıkça makine kapanmaz. Vizör kapanır ve açıkta hiçbir şey kalmaz. | EN KUVVETLİ VE EN MEŞHUROBJEKTİFLER: Meşhur «Şnayder Ksenar» veya «Zays Tesaar» objektiflerle mücehhez muhtelif modeller. Şnayder Ksenar f. 4. 5Şnayder Ksenar f. 3. 8Zays Tessa f. 4. 5 VELOKS kâğıdına basılan kopyalar zamanla sararmaz, uzun muddet saklanıhr. Hakikî VELOKS kağıdının arkasmda «VELOKS» markasını araymu İstenilen her tafsılât KODAK satıcılarından alınabüir. Bulunmadığı yerlerde her çeşid izahat ve katolog için yeri: KODAK «ECİPT» A. Ş. Beyoğlu Tünel meydanı, Ensiz sokak Posta kutusu: Beyoğlu 236 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1936 mevsimi için makinesi ROSENBAUER Motopompları TESlSh 1925 BELEDİYELER Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: Basılanm Tahmin edilen Eksiltme günü Aded cinsi bedel Teminat 24/7/936 Cuma 5600 ilâ 6000 Polis 2500 lira 188 lira mecmuası saat 15 Yukarıda cins ve miktarı yazılı Polis mecmuası karşısında göste * rilen günde açık eksiltme ile bastırılacaktır. Şartnamesi Emniyet tşleri Umum Müdürlüğü Üçüncü Şubesin • dedir. İsteklilerin yukarıda yazılı miktarda muvakkat teminatı, makbuz veya banka mektubları ve kanunî belgelerle birlikte o gün ve saatte Umum Müdürlükte müteşekkil Komisyona gelmeleri. «1618» (3833) 1936 teslimatımız 26 BEYGiRLlGE: 21 Atm. 700. m. hortum takılır. 20 BEYGiRLiGE: 18 Atm. 600. m. hortum takılır. 12 BEYGİRLİGE: 15 Atm. 400. m. hortum takılır. Ancak "ROSENBAUER,, bu yüksek kudreti verebllir 85 Motopompumuz buna örnektir HALİD SALİH TEKER: Istanbul Posta kutusu 1482 Itfaiye techizatı Ingiliz hortumlan Yedek Aksam Daha fazla gösterebilir Şu renk pudra sizi gencleştirir ve cildinizi güzelleştirir, başka renk pudra da, aksine olarak siz" ihtiyarlamış gibi gösterir. Teninİ7 esmer ise, esmerlere mahsus bi pudra ve meselâ koyu Raşel ren ginde bir pudra kullanmamız ical ettiği gibi teniniz kumral ise, a çık Raşel renginde bir pudra kul lanmanız lâzım gelir. Bir pudr; intihab etmek için yüzünüzde a) tı muhtelif rengini tecrübe etme li ve tesirini görmelidir. Burun ve çenenizi sık sık pudralamamak için cildde sabit duran bir pudra kullan • malısınız. Bir kutu pudra derunüne bir kaşık miktarında krem köpüğü ilâve ederek pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle ifrağ edebilirsiniz. Tokalon pudrasında en iyi cins havalandırıl mış, pudra ile beraber krem köpüğü matlup miktarda ve fennî bir surette kanştınlmıştır. SiZi 10 YAŞ Bu Ufak Yanlış I Konya Belediye Reisliğinden: Merkezden 11750 metre mesafede vâki Dutlu nam memba suyu nun Konyaya isalesi için mevcud plân ve profil mucibince fennî şartnamesine tevfikan yapılacak hafriyat 591403 kuruş bedeli ke • şifle ve kapalı zarf usulile olbabdaki kanunu mahsusuna tevfikan 1/7/936 tarihinden 16/7/936 tariK;n» Uadar 15 gün müHdetle mü nakasaya konulmustur. Talib olanlar: 1 Bedeli kesfin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçe sini veya ayni miktarda banka mektubunu ve bu gibi işler hakkındaki iktidar ve liyakatini gösteren vesikalarını Belediye Riyasetine vermeleri. 2 Kapalı zarfların 936 senesi temmuzunun on altıncı perşembe günü saat tam 15 se kadar Belediye Riyasetince kabul olunacağı. 3 Yapılacak ameliyat ve hafriyat hakkında fazla malumat al mak istiyenlerin Belediyr Mühendisliğine müracaat eyleme leri ve ihale gününde teklifnameleri Belediye Riyasetine tevdv lüzumu ilân olunur. (3898) Samsun Şarbaylığından: 1 Samsun Belediyesi için ahnacak ve kurdurulacak elektrik sayıcılarını âyarlamaya mahsus istasyon fennî ve umumî şartname si dairesinde bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko nulmuştur. 2 İşbu âyar istasyonuna ve kurdurma masarifine yedi bin lira bedel tahmin edilmiştir. 3 İhale 27/7/936 günlemecine rasthyan pazartesi günü saat 10 da Samsunda Belediye Encümeni tarafından icra edileceğinden talibler teklif mektublarını ve 525 liradan ibaret muvakkat teminatla rını 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde ayni günde muayyen saatten bir saat evveline kadar sıra numarah makbuz rnukabilinde Belediye Encümeni Reisliğine teslim etmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilen mektubların nihayet ilân edilen saate kadar gelmiş olması ve dış zarflarımn miihür mumu ile iyice kapanmış olması lâzımdır. Postada vukua gelecek gecikme kabul edilemez. 4 Teklifler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektir. A Türkiyede kanunî ikametgâhı olması. B İstekli bir şirket olduğu takdirde: 1 Idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sici line kayidli bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî makam dan şirketin sicille kayidli ve hâlen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış vesikayı haiz olması. 2 Şirketin sirgülerini veya şirket adına teklif lerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekâletname göstermesi. C Yabancı tebaasımn on senedenberi Türkiyede mukim ve ticaret sicillerinde kayidli bulunması. P Yabancı şirketlerin B ve C fıkralarında yazılı şartlarm her ikisini haiz olması. 5 Şartname bedelsiz olarak Belediye yazı işleri kaleminden te darik edilebilir. 6 İhale 2490 sayıh arttırma, eksiltme ve ihaleler hakkmdaki kanuna göredir. 7 Şartname örnekleri İstanbul, Ankara Belediyelerine gönde rifmiştir. İstiyenler oradan tedarik edebilirler. (3658) KIZILAY HASTABAKICI HEHSİRELER Okulu Direktörlüğünden: Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, genc bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumî sıhhatle alâkadar olan müessese lerde çahşmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususî doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. lsteklilerin iyi ahlâklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitir miş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için yazile veya bizzat Istanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 eylul 1936 dan sonra mü • racaatler kabul edilmiyecektir. Bu pudra, cild üzerinde ne leke bı rakır ne de tabaka halinde görünür. Yalnız bir defa pudralanmakla sekiz saat sabit kalarak şayanı hayret ve sevimli bir ten yaratır. Renk; son za • manlarda icad edilen ve hiçbir vakit yanlışhk yapmıya imkân bırakmıyan bir makine ile kontrol edilmiştir. Heı sabah 5.000.000 kadın Tokalon pudra • sını kullanır. tnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğünden: Kabatasta Başmüdürlüğümüz binasının 993 lira keşif bedelli mev cud demir pencerelerin tamiri, iç ve dış boyaları ve dahilî badanası şartnamesine göre 25/7/936 cumartesi günü saat 10 da pazarlıkla ihale edileceğinden, isteklilerin gösterilen günde saat ondan önce yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçesile Başmüdürlüğümüze müracaatleri. (3858) ..?'"*: *• • • «.di Istanbul Universitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Teminatı Maden kömürü 865 ton 17 lira 1103 Odun 1191 çeki 240 kuruş 215 Cinsleri ve bedeli muhammenleri yukarıda yazılı iki kalem mah rukat için 6/7/936 tarihinde kapalı zarf usulile münakasalarında taliblerin vermiş olduğu fiatlar Komisyonumuzca yüksek görüldü ğünden mezkur mahrukat şeraiti altmda olmak üzere 16/7/936 perşembft günü saat 15 te Üniversite Rektörlük binasında toplanan Komisyonda pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Taliblerin ihale günü te minatı kat'iyyeleri gelmeleri lâzımdır. (3889) Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir. Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce ve Buruşuklukları kâmilen giderir. KREM BALSAMİN 4 şekilde takdim edilir: 1 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz3 Krem Balsamin acıbadem gece için 4 Krem Balsamin acıbadem gündüz için. Kibar mahfıllerin takdirle kullandıkları yegâne sıhhî kremleridir. MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını altı kuruşluk posta pulile bize gönderiniz. Yazacağmız adresinize dört şekil Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 1NG1LİZ KANZUK ECZANES1, Beyoğlu Istanbul Derisi kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başKa bir Uâç veya krem kullanmalanna imkân kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem değil tam manasüe cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, ustura yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroblardan, soğuktan, güneşten cildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. DE Konya Belediye Reisliğinden: Muhammen Mevkii bedeli Cinsi Lira 17000 Otel Tevfikiye caddesi Evsafı üst katta ahşab on oda, bir kırat hane ve bir ardiye, alt kısımda 8 kârgir dükkân, bir eczane ve bir kahvehane. Yukarıda mevki ve numarasile muhammen bedeli ve evsafı yazılı Belediyeye aid otel 21/7/936 sah günü saat 15 te kapalı zarf usu lile Belediye Encümeninde ihale edilmek üzere 6/7/936 tarihinden ıtibaren 15 gün müddetle arttırmıya çıkarılmıştır. Kanuna muvaf ık surette tanzimi meşrut olan teklifnamelerle muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde itası meşrut olan muvakkat teminatın 21/7/936 sah günü saat on beşe kadar Belediye Riyasetine tevdi edilmiş olması lâzımdır. Geç gelen veya vaktinde verilip te kanuna uygun olmıyan mek tublar kabul edilmiyecektir. (3919), TEBDİLİHAVAYA GİDEN Elektrik aleti kullananların dikkatine Yazı köyde geçirmeğe giden müşterilerinin kolaylıgı için SATİE, bedava olarak SATİE'den satın alınmış elekfrik aleflerinin voltajmı 110 dan 220 volla tebdil edeceğini bildirir. Miişieriler bu aletleri Salıpazar, Ne» cafibey caddesîndeki SosyeVenin İdare Merkeıine, veya diğer subelerine getirsinler. Sayfiyeden döniişte, Sosveie avni seraiH* volt^iı fokrar ve Elektrik Şirketinin Paviyonunu geziniz Yerli Mallar Sergisinde •Taksim Bahçesinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog