Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Temmuz 1936 Babaeski Belediye Reisliğinden: K A B I Z L I G I Babaeski kasabasmm hâli hazır ve müstakbel plânile kasabaya su isalesi ve tevziat, şebeke, plân ve projelerinin yapılması açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Halihazır haritanın bedeli muhammeni «3000» lira ve müs~ takbel plânı «600» liradır. 2 Talibler ihtisas vesikası göstermeğe mecburdur. 3 Su yolları projesinin bedeli muhammeni «1000» liradır. 4 Talibler muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde muvakkat te minat yatıracaklardır. 5 Eksiltme 24 temmuz 936 cuma günü saat 16 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 6 Şartnamelerimiz Belediyemizde ve Kırklareli, Edirne Bele diyelerinde talibler tarafından görülerek tetkik edilebilir. (3815) Aç karnına bir kahve kasığı alındıkta DEFEDER 1,800 adet göçmen evi yaptırılacak Tekirdağ Iskân KAZANIN ADI Yapılacak evin tipi Şehir evi Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev Tek Çift Tek Çift Çift Tek Çift ev ev ev ev ev ev ev Tekirdağ Merkez kasabası Tekirdağ Merkez kazası köylerin Y ekun Şarköy Merkez kasabası ve köylerinde Y ekun Çorlu Merkez kasabasında Çorlu Merkez köylerinde Müdürlüğünden: Yapılacak ev adedi 106 61 54 275 40 55 150 [*] ev [*] ev Fiatı Lira Kuruş 209 14 161 24 277 90 132 14 222 70 153 264 190 333 222 146 250 96 10 34 10 70 69 30 % 7,5 muvakkat Tutarı teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 22,168 84 9,835 64 15,006 60 47,011 08 5,285 60 12,248 50 17,534 10 153 96 22,976 70 12,943 12 25,648 70 20,265 70 11,881 89 17,521 00 111,391 07 6,449 60 15,284 50 21,734 10 10,462 50 27,673 50 38,136 00 9,835 64 22,787 80 32,623 44 3,525 83 1,315 06 BERLİN OLİMPİYADLARINDA N A T T A'nın F E D A K A R L I G I Yemeklerden bırer saat sonra almırsa HAZIMSIZLIĞI, mide ekşılık ve yanmalarını gıderır. Ağızdakı tatsızlık ve kokuyu ızale eder. HOROS markalı ambalajma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton ecza deposu, Yenipostane arkası Aşır Ef. Sok. No. 47. Fazla müracaat üzerine Berline kadar. gönderdiği bir memur ile Berlinde on otel odası ve muhtelif spor biletleri daha tedarik etti. Hemen yerlerinizi ayırıp biletlerinizi alınız. Muradlı Nahiye merkezinde Muradlı köylerinde Y. e k u n Saray Merkez kasabası ve 1 köylerinde Y« i k u n Hayrabolu Merkez kasabası ve köylerinde Y<» k u n Malkara Merkez kazası ve köylerinde Y<i k u n 1 87 68 77 91 81 70 [] * [] * [] * [] • l Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev Tek ev Çift ev 800 ev 40 55 150 ev 50 75 [*] 200 ev 61 82 225 [*] 8,354 33 161 24 277 90 209 25 368 98 161 24 277 90 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Sıvas dahilinde kâin Çakrı tuzlasında yapılacak 17278 lira keşif bedelli abdan ve göl inşaatının 3/7/936 tarihinde kapalı zarfla yapılacağı ilân olunan eksiltmesine istekli çıkmamasından dolayı bermucibi kanun pazarhkla yeniden eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme 14/7/936 tarihine raslıyan salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komis yonunda yapılacaktır. 2 Eksiltmiye mimarlar da iştirak edebilirler. 3 Proje, keşifname, şartnamelerle mukavele projesi ve şartnameden mürekkeb evrakı 250 kuruş mukabilinde Istanbulda In hisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesinden alınabilir. 4 Muvakkat teminat miktarı 3737 lira 47 kuruştur. 5 Isteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel İnhisarlar Tuz Fen şubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet ve sikası amaları ve bu ehliyet ve kanunî vesikalarile sözü geçen Komisyona müracaatleri lâzımdır. (3758) j m 1,630 06 COŞKUN manifatura mağazasında Beyoğlu İstiklâl caddesi Iş Bankası karşısında 2,860 20 2,446 76 Yarın NE OLACAK? [*] İşaretli evler çift olduklarındkn yekuna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. Sıvas dahilinde kâin Hargun tuzlasında yapılacak 49833 lira keşif bedelli tabahhur abdanı göl ve kanalından müteşekkil tuzla te sisatınm 2/7/936 tarihinde kapalı zarfla yapılacağı ilân olunan eksiltmesine istekli çıkmamasından dolayı bermucibi kanun pazar • lıkla yeniden eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme 13/7/936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on birde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A'rn Satım Komisyonunda yapılacaktır. 2 Eksiltmiye mimarlar da iştirak edebilirler. 3 Proje, keşifname, fennî şartnamelerle mukavele projesi ve şartnameden mürekkeb evrakı 250 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesinden alınabilir. 4 Muvakkat teminat miktarı 3737 lira 47 kuruştur. 5 Isteklilerin eksiltme gününden en az iki gün evvel İnhisarlar Tuz Fen şubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet vesi kası almaları ve bu ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen Komis yona müracaatleri lâzımdır. (3759) Venüs Ruju: Gayet cazib renklerile ınanları hayretlere düşürür ve 24 • hıdak larda sabit kalır. I 1 29/6/936 tarihinde münakasası yapılacağı ilân edilmiş ise de talib zuhur etmediğinden, Te kirdağ Merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yukarıda gösterildiği üzere merkez kaza sile köylerinde 275, Çorlu kazası merkezile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezile köylerinde 200, Saray kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150 ve Malkara kazası merkez ve köylerinde 225 göçmen evlerinin (kireç, kerpiç, taş, kiremid, tuğla ve işçiliği müteah hide aid olmak vesair malzemesi Hükumetten verilmek üzere) inşası kapalı zarf usulile ve her kaza ayrı ayrı oljnak üzere yeniden eksiltmiye konulmuştur. 2 Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedellerile % 7,5 muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 3 İhale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Valikonağı caddesinde kâin İskân Da iresinde yapılacağmdan o gün saat on dörde kadar 2490 numarah arttırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifi dairesinde hazırlanacak teklif mektubları mezkur dairedeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. 4 Talibler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile salâhiyettar makamlardan musaddak eh liyeti fenniye vesikalarını teklif mektublarile birlikte Komisyon Başkanlığına tevdi edeceklerdir. .. "** 5' Talibler bu işe aid keşifname, şehir evi, tek ve çift ev projeleri, inşaat umumî şartnamesi kerpiç ve kiremid şartnamelerini ve hususî şartnam e ile yapılacak evlerin köylere taksimini gösteren cetvelleri ve mukavele projelerini Tekirdağ İskân Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. (3782) İstanbul Beledivesi İlânları TURK HAVA Kurumu Genel Merkezinden: 1 Ankarada bir Paraşüt kulesi YAPTIRILACAKTİR 2 Kulenin tahmini keşif bedeli 44.947 lira 50 kuruştur. 3 Plân ve şartnameler 25 lira mukabilinde Ankarada Hava Kurumu Merkezinden, İstanbulda T. H. K. İstanbul Şubesinden alınacaktır. 4 Eksiltme 31 temmuz 936 günü saat on beşte kapalı zarf usulile Ankarada Kurum Genel Merkezinde yapılacaktır. 5 Münakasaya girebilecekler: İsteklilerin diplomah mimar veya mühendis olmaları ve inşaat müteahhidi olduklarma dair mukayyed bulunduk Iarı Ticaret Odasından vesika ibraz eylemeleri ve ikti darı malilerini gösterir bir banka referansı vermeleri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim bir betonarme inşaatı yapmış olduklarım vesaikle ispat eylemeleri ve bu vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgarî yedi gün evvel T. H. Kurumuna ibraz ederek münakasaya girebilecekle rine dair vesika almaları şarttır. 6 Talibler 3371 lira 6 kuruşluk muvakkat teminat mektubu ve ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektublarını 31 temmuz 936 saat on dörde kadar Genel Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. (3906) Venüs Kremi: Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri nin içinde en şayanı emniyet ve itimad olanıdır. Keşif bedeli 529 lira 14 kuruş olan Beyazıdda İnkılâb müzesinin tamir ve tadili açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakı ve şart namesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesikadan başka Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden ala cakları vesika ile 40 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 temmuz 936 pazartesi günü saat 15 te Daimî En cümende bulunmalıdır. «B.» (3712) j Ademi İktidar, en tesîrli bir ilaç SERVOİN'dir. İhtiyarlara genclik, yorgunlara dinclik verir. Taşraya posta ile 175 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi AIi Rıza. Bel Gevşekligine Venüs Pudrası: Şık ve kibar familyaların rağbetini kazanan, narin ve nazik cildlileri tes hir eden yüksek evsafta eşsiz pudra dır. Venüs Rimeli: Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir pikler kalblere ok gibi saplanır. Beyoğlunda tanmmış ve maruf Karlman, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tuhafiye tnağazalarında satılır. Deposu: Nureddin Evliya zade kimyevî ecza alât ve ıtriyat ticarethanesi, İstanbul Bahçekapı. KU M BAR A • ; » VEREN TARLADR ıooo İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: İstanbul Ceza ve Tevkif evleri için mubayaa edilecek 3550 kilo $üt ile 4050 kilo ikincunevi dağlıç eti ve 14700 kâse yoğurdu açık eksiltmiye konmuştur. Sütün muhammen bedeli 355 lira olup muvak kat teminatı 27 liradır. Etin muhammen bedeli 1399 lira olup mu vakkat teminatı 105 liradır. Yoğurdun muhammen bedeli 735 lira oîup muvakkat teminat 56 liradır. Eksiltme 24/7/936 cuma günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerin den maada hergün İstanbul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltmiye girecekler banka teminat mektubları veya teminat makbuzlarile birlikte Yenipostane binasında İstanbul Müd deiumumiliği Levazım Dairesinde toplanacak Komisyona müracaat leri ilân olunur. (3853) [ ıMuhasîb aranıyor" Lmniyet Direktörlügü yardım sandığı muhasibliğine talip olanların imtihanları 187936 da saat 10 da yapılacaktır. Kabul şeraiti and'k muhasebesinden öğrenilebilir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog