Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

13 Temmuz 1936 CUMHURİYET Şampanya gibi lezzetli ve nefis I Devtet Demiryollan ve limanları işletme U. idaresi ilânları| İdarenin Eskişehirde bulunan talebe pansiyonu ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri, teminatları yazılı beş grup yiyecek ve içecek her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 30/ 7/936 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalannda yazılı muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şart nameler Haydarpaşada Komisyondan ve Eskişehirde Talebe Pansiyonu Direktörlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. G R U P : 1 Cinsi • Bahçe Mimarı" Mevlud Baysal Parklann, anıt, meydan, çocuk ve köşk bahçelerinin en modem ' usullerle tarh ve taksimatını, plânlarının ihzanru ve araziye tatbikatını deruhde ve taahhüd eder. Müessesat ve hususî bahçelerin daimî nezaretini kabul eder. Çiçek, sebze tohumları, fide ve fidanları: süs, meyva ağac ve ağaccüdarı; salon çiçekleri bahçe alât ve edevatı ve ehliyetli bahçıvanlar gönderir. Katalogu elli kuruştur. İstanbul dördüncü Vakıf han. dördüncü kat No. 18. Telefon 22537 I Zonguidak havzasında gayet iş• lek bir eczane satıhktır. sstanbulI da postane cirarında Mehmed Ga| lib Inel ecza deposana müracaat. /•a Satılık Eczane PATRİKYAN Tuglu ve hüner Terzi Evi namı altmda İstiklâl caddesi Parmakkapı, Leylâ aparbman kat 2 ye nakletmiştir. S Terzi Bu defa: Azı Çoğu 1000 Sadeyağı 700 600 Zeytinyağı 400 600 Beyaz peynir 450 10 İyi cins çay fi| 7 1100 Pirinc 800 500 Mekarna 300 1500 Şeker 1200 1200 Ûn 900 450 Tuz 300 250 Bulgur 200 2000 Kuru soğan 1500 2700 Patates 2000 Salça 120 150 Reçel 120 185 Tereyağı 30 50 Şekerli limonlu Pirinç unu 25 40 Irmik 45 70 Şehriye 15 22 Yumurta 17000 22000 Meyvalardan ve tmeyvalarm ö'zünden yapılmıştır. Bir çorba kaşıgından Sirke 100 140 bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazoziu şatnLimon 1500 2000 panya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa midevidir. Sarmısak 25 40 Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile yapılmış Kuru fasulye 450 700 buzlu limonatalar içiniz. Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel tertibin yerini tutacak hiç birşey yoktur. Harareti teskin eder. Kara mercimek 100 150 Şişe 3 0 , büyük 5 0 kuruştur. Nohud 150 200 HASAN deposu : ANKARA. İSTANBUL, BEYOGLU Kuru barbunye 100 150 Kuru amasya bamyesi 25 40 Sabun çamaşır için 480 600 Sabun bulaşık için 300 450 120 Tahin helvası 80 HASAN gazoz özü V.K.Fİ. Muhammen bedeli Kuruş L. K. 85 850 55 330 35 210 300 30 20 220 22 i 112 50 29 435 12 144 24 75 5* 22 50 9 5 100 6 162 15 22 50 40 74 65 32 50 25 10 22 i 15 75 uş 1uyunun Kilosu 75 Kuruştur KolaylıkŞıklık Kuş Tüyü Yasdık 100 Kuruştur Yastık, yorgan ve yataklarınm kuştüyünden kullanınız. Çünkü pamuktan ncuz ömrü uzun her zaman yumuşaküğı devamlıdrr. Kuştüyü yatak ve yastıklarda yatanlar hiçbir zaman hasta bk görmezler. Taksim bahçesinde açılan Yerli Mallar sergisindeki kuştüyü fabrikasının paviyonunu ziyaret etmeyi unutmayınız. I Fabrikası ve satış deposu: İstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 Har şaydan «v»«l kolayl'gı »ra.yan spor maraklıaı Bayanlar. onlaf tçın yapılmıft olan bu aeniurkü* lotlan giyarek fikllğı da tamln t i * mit oltırlar Hutgtu incalilr Vü ' cudun ttna«0b0n0 dCıallır va an aadld harakatlarda bıla fcat'ıyytn kaymaı FlyatP: 7 K2 llrtdan itiharan. S a i ı ı yari yalnız ı İSTANBUL, teyoğlu TOntl m«ydam 12 No. lu. tfaffazamızı ny«'"«t edmız v«ya 12 No.lu taHf«mızı Isttyıniz Flyatlanmııda bflyOk Unzllll. PRATİK ELEKTRİK Mühendis Raik Üstünün a çık bir kalemle yazdığı Pratik Elektrik kitabı çıktı. Elektriği anlamak ve kullanmak istiyenler bu kitabı hemen okumalı dırlar. 336 sahife 263 şekil, ciMli 125 kuruş. İKBAL KİTABEVİ 22 İ Nordloit Seyahat Acentası H A N S WALTER FEUSTEL Dünyanın her tarafına 20 15 15 15 15 120 35 27 i 40 1 25 15 7 49 50 275 21 140 8 105 22 50 30 22 50 48 210 123 75 48 3898 75 Ç I K TI Doğum ve kadın hastalıkları mOtehaşsısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes I No. 22 Mavi yapıya nakletmiştü | RIZA UNVER Telefon : 22683 Doktor 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin de alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Ko misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3888) Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme demir 3/8/193P pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a lınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Hay darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3799) Metre mikâbı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda cins ve miktarı yazılı çam kereste 24 temmuz 1936 cuma günü saat 15 ten iti baren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada İdare bi nasında pazarlık usulile satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalar ve Resmî Gazetenin 7/5/ 1936 G. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnmış bir vesika ile muayyen vakitte Komisyonda bu lunmaları lâzımdır. Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Te tellüm ve Sevk Şefliğinde, Eskişehir ve Izmirde İdare mağazalannda görülebilir. (3846) CİNSİ Takribi M3 ı Muvakkat teminat 1 Vagon tahtas 1059,074 3097,79 lira 2 Çam muhtelif 342,750 1002,54 lira Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'î portland çimen tosu 22/7/936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile An karada idare binasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2227,50 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/936 gün 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re isltğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler yüz kırk beşer kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznı lerinde satılmaktadır. (3749) İlk eksiltmesi feshedilen ismi, muhammen bedelleri aşağıda ya zılı malzeme 23/7/1936 perşembe günü hizalannda gösterilen atlerde Ankarada idare binasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulih »atın ahnacaktır. Bu işlere girmek istiyenlerin hizalannda gösteri len muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiği vesikaları Resr Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş o lan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif mektublarıı ayni gün lâstik malzeme için «saat 14,45 e»; dinamo kayışları için «saat 15 e»; kapakh ebonit kutular için de «saat 15,15 e» kadar., Komsiyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işlere aid şartname Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefli ğinde, Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmak tadır. (3819) Muhammen Muvakkat Eksiltme İSMİ bedel teminat saati Muhtelifülcins lâstik 22765 lira 1707,38 lira 15,45 malzeme Muhtelif eb'adda 4310 metre bezli ka13116 » 983,70 16 uçuktan mamul va • gon dinamosu kayışı 800 aded kapakh ebonit akkümülâtör kutusu 4800 » 360 16,15 TRENVAPURUÇAK B t L E T L E Rİ Yukarıda yazılı 30 kalem erzakın muvakkat teminatı iki yüz dok san iki buçuk liradır. R U ISMİ 2 Galata: Rıhtım caddesi No. 45 Kefelihüseyin han. Telefon: 44848 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Orta Ziraat Mektebi mezunlarından askerliğini yapmış ve yaş ları otuz beşi geçmemiş olanların mülhakatımızda münhal bulunan Ziraat ve Tahrir kontrol memurluklarında bir ay müddetle staja tâbi tutulduktan sonra ve muvaffakiyetleri görüldüğünde harcirahları verilerek bu vazifelere «50» lira ücretle tayinleri mukarrer bulun • duğundan talib olanların ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfın • da aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hâmilen bir dilekçe ile mü • racaatleri lüzumu bildirilir. (3943) 1 Orta Ziraat Mektebi şehadetname veya tasdiknamesi 2 Nüfus hüviyet varaka.*' 3 Askerlik vesikası 4 Hüsnühal kâğıdı 5 Sıhhat raporu 6 3 tane fotoğraf. " * Azı Çoğu V.K.Fi. Muhammen bedeli Kg. Kuruş L. K. Kg. Ekmek 10 50 2100 14000 20000 Muvakkat teminatı yüz elli yedi buçuk liradır. G R U P : 3 V.K.FL Muhammen bedeli Kuruş L. K. 30 1650 Koyun eti 25 62 50 Kuzu eti 25 35 00 Dana eti 20 100 00 Sığır eti 5 3 50 İşkembe aded 15 21 00 Karaciğer 5 35 00 Paça 1907 00 Muvakkat teminatı 144 liradır. Yüz kırk dört liradır. İ SM 1 G R U Çoğu Azı Kg. Kg. P : 4 ISMİ Azı Çoğu Kg. Kg. 125 175 500 800 50 70 700 A. 1000 100 » 200 80 » 110 250 350 150 225 30 45 İSM1 Azı Kg. 4000 150 100 300 50 100 500 Çoğu Kg. 5500 250 140 500 70 140 700 l Taze soğan Ayşekadın ve Maydanoz demet Çalı fasulye 600 450 Dereotu » Enginar 50 A. 70 Lüieburğaz istasyonundaki buz fabrikası mükemmelen tamir ve tecdid Salatahk marul Dolmalık kabak 280 200 edilmiştir. Iki kompresörle çalışan bu fabrikaya peynir, kaşer peyniri, Göbekli marul yağf ve yumurtalannızı kemali emniyetle gönderebilirsiniz ücretler ucuzdur 400 Taze bakla 250 Hiyar 300 Semizotu 200 Kuru üzüm Taze ve salamuı a İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: 125 Kuru incir 80 Beyoğlunda Misk sokağı karşısında Büyükparmakkapı ve İstiklâl yaprak 75 Erik kurusu 50 caddeierinin birleştiği köşede altmda elyevm iiç diikkân olarak kulla Taze bezelye 800 Malatya kayısı 500 A. nılan büyük bir dükkânı bulunan ve beş katta on bir odayı vesair Patlıcan 225 kurusu 20 35 150 müştemilâtı içinde terkos suyu ve elektrik ve bir kısmında havagazi Dolmalık biber 700 Ceviz içi 45 70 500 tesisatını havi 2, 4, 105 No.lı kârgir evin onda bir payı parası peşin İspanak Badem için 25 35 40 25 ve sırf nakid verilmek şartile üç bin lira üzerinden açık arttırma usu Kök kereviz Fındık içi 30 45 450 Dolmalık domates 300 lile satılacaktır. Çam f ıstığı 2 3 Taze barbunye tsteklilerin 16/7/936 pazarte«i günü saat on iki buçukta yüzde ye140 Portakal 400 A. 600 100 di buçuk pey akçelerile müracaatleri. «R.» (3667) fasulye 650 Kompostoluk elma 350 500 400 Lahana 500 Kavun 350 500 300 •••HMHraTaksim Bahçesinde ••••••• Prasa 150 225 Karpuz 350 500 Havuç Yerli Mallar Sergisinde 100 Armud 50 70 70 Karnabahar 500 Ayva 40 70 350 Razakı üzüm 70 50 Kiraz Yukarıda yazılı 39 kalem sebze ve meyvanın muhammen bedeli PAViYONUNU GEZiNiZ bin beş yüz lira, muvakkat teminatı yüz on iki buçuk liradır. Peynir ve yumurta tüccarlarına müjde ••• T R A K Y A = • YEDİKULE GAZHANESİNİN Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Kiralık Apartıman Mevkii ve nev'i C 14 j Esas No.sı Şişlide Kâğıdhane caddesi Hasad sokağında 12/1, 12 No. apartımanın 1 No.lı dairesi. 15 C. 14 Ayni » 2 » » 15 14 » » 3 » » 14 c. Yukarıda tafsilâtı yazılı apartımanlar bir yahud üç sene müddetle kiralanmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. lhale 24 temmuz 936 terihine tesadüf eden cuma günü saat onda yapılacaktır. Taliblerin şubemizegelmeleri. «388» (3945), Depozito Lira V.K.Fi. Muhammen bedeli L. K. Kuruş 120 00 10 Süt 135 00 15 Yoğurd 22 50 10 Kâse yoğurdu ( i Kg. kâselerde) 277 50 Yukarıda yazılı süt ve yoğurdun muvakkat teminatı yirmi bir 21 liradır. (3907) İSM1 Azı Kg. 800 700 150 R U P Çoğu K. 1200 900 225 k u e Muhammen bedeli 4127.97 lira olan sürat kontrol saati yedekleri 13/8/936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka rada İdare binasında satın ahnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 309,60 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog