Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

IBaştarafı 1 inci sahıfede] vaziyetinde aldığı topu götürüp Türk ka de değildi. Mehmed Reşad da, merkez lan kendilerinin daha kuvvetli bulun • muavinin yerini doldurmak için ekseriya lesine attı. duklarını ispat için olanca enerjilerini Macaristanın beynelmilel hakemlerin kendi oyununu kaybediyor, mısafirleri * ve gayretlerini sarfederek behemehal den geçinen M. Klayn, yan hakemleri mize fırsatlar veriyordu. Muhacim hat • muvaffak olmağa çalışırlar. nin ikaz yollu mütemadî bayrak sallama tında en iyi oyuncu Niyazi idi. Fikret, Bu maçta da tabiî gene böyle olacak lanna ehemmiyet vermiyerek bu pek ba bilhassa ikinci devrede çok iyi oynadı. ve her iki îaraf olanca gayretile çalışariz gayrinızamî vaziyetten atılan golü Şeref te kendısınden beklenen oyunu göscaktır. Yalnız bu maçta çok mühim bir hu saydı ve Türk takımı 3 2 mağlub va tcremedı. Gündüz Kılıc dün iyi değildi, sağiç İzmirli Said de birşey yapama* susiyet vardır. O da millî takım\rmz\n ziyete düştü. karşısında şimdi oynıyacak olan takı dı. Fakat bu üç ortanın bozuk oynamaHaksız bir surette mağlub vaziyete dümın bizim kıymetli dostumuz ve mütşen Türk takımı tekrar beraberliği temin smda muavin hattınm işlememesi de çok tefikimiz bulunan bir mületin çocukları etmesi şüpheli bir oyun oynarken Fikret müessir olmuştur. almasıdır. Yani takımlarda oynıyacak Misafirlerimiz, paslaşma, top kapma, jmdada yetişti ve Yugoslav sağ bekinin olan her iki taraf gencleri birbirlerine yer tutma noktasından bize tefevvüklerini ayağından kaptığı topu enfes bir şütle kabu kadar yakın ve bu kadar dost ve kar lenin sağ üst köşesinden ağlara takarak gösterdıler. Fakat bu tefevvuk çok defa deş bulunmaktadırlar. Onun için her bizim çocukların ince oyunları karşısıniki taraf oyunlartm bu nisbette tatlı oyüçüncü golümüzü yaptı. nıyacaklar ve maçlanm hep bu his ve 25 inci dakikada yapılan bu golden da neticesiz kaldı. hava içinde bitireceklerdir. Tabiî seyMisafirlerimizin merkez muhacim ve sonra bizimkiler tekrar hâkimiyeti elleredenler de gene bu derecede saf ve terine alarak bilhassa Fikret vasıtasile bir merkez muavinleri dün bilhassa temayüz miz duygularla maçı seyir ve takıb eyettiler. Yan muavinler de çok iyi idiler. çok tehlikeli akınlar yaptılar. liyeceklerdir. Hücum hattında sol açıkları mütemadiBu arada Yugoslavyalı sağ bek GünYasasın her iki dost mületin kardeş düzle bir çarpışma neticesinde yaralana yen ofsayd kaldı ve bu yüzden müsbet gencleri.» rak bir müddet için oyundan çıktı, fakat bir iş göremedi. General Ali Hikmetin dakikalarca albiraz sonra alkışlar arasında tekrar oyuDün geceki ziyafet kışlanan bu nutkuna, Yugoslavya kafile na gırdı. Millî maça başlanmadan evvel Türk ve Yugoslav millî marşları hürmetle dinleniyor Türk Spor Kurumu tarafından dün reisi cevab verdi ve dedi ki: Oyunun son dakikalarında da Niyazi gece muhterem misafirlerimiz şerefine veçhe verilmemiş, bu işte geç kahnmıştı. zaman muhacimleri hiç takib etmiyor, mü« Türkiyenin kıymetli futbolcula • ceza çızgisi içinde misafir kaleci tarafın Park Otelde bir ziyafet verilmistir. Zi4 Dün arkalanna mılletımızın tımdafaaya da esaslı bir yardımda bulun rile bize müsabaka yapmak imkânını dan tehlikeli bir şekilde kasden yaralan yafette spor teşkilâtı erkânı, millî takıra verdiğinden dolayt Türk spor teşkilâtı sali olan formayı giyen çocuklar çok hemıyarak ikısinin arasında bocalayıp dudı. na teşekkür ederim. oyunculan ve diğer bazı davetliler bu yecanlı idiler. Daha millî marşlar çalı ruyordu. Ofsayd vaziyetinde olduğu halde a lunmuşlardır. Ziyafet çok samimî bir haBizim için burada oynamak yalnız nırken renkleri uçmuş, maçm ehemmiyet Ortada mükemmel bir gedik keşfeden leyhimizdeki üçüncü golü sayan hakem bir zevk değıldir. Çünkü dostlanmızı ve kıymeti onlann adeta sinirlerini boz va içinde geçmıştir. misafirlerimiz soldan yaptıkları akınları bu hareketi hiç te lâyık olduğu bir şe yakından tanımak ve sevmek fırsatı bi muştu. Bu, dört senedenberi ancak bir Ziyafette Türk Spor Kurumu ikinci derhal oraya intikal ?ttirerek bu zayıf kilde yani penaltı vererek cezalandırmaze verilmistir. Maalesef şimdiye kadar defa millî formayı giymekten ileri gelen reisi Beyazıd meb'usu Halid Bayrak şu vaziyetimizden istifadeye çalışıyorlardı. bu temaslara lüzumu kadar ehemmiyet dı. Yalnız kaleciyi oyundan çıkarmakla bir haldi. Ve dünkü oyunculann çoğu ilk nutku söylemiştir: verilmemişti. Bu. bir eksiklikti. Bu spor Bizimkiler de her Yugoslav akınına iktifa etti. Bu arada kalecinin yerine defa millî maç yapıyorlardı. Bunlar o temaslannı da politikn sahasında oldu« Dost ve müttefik Yugoslavyamn mükememl anlayıslarla hücumlar yapa başka bir üçüncü kaleci oynamağa başlayundan sonra bize samimiyetle derd yanğu gibi artırmak lâzımdır. kıymetli sporcuları, aziz arkadaşlar! | rak mukabele ediyor ve oyun çok zevkli dı. İbrahim bu fırsatı kacırmamak için Burada yapacağımız temaslar, iki dilar ve şunlan söylediler: Dost ve müttefik mületin spor saha < ve heyecanlı bir şek'lde cereyan ediyor 40 metrodan bomba gibi bir şüt attı. Maç « Daha oyuna çıkmadan soyunma dost ve müttefik millet gencliğinin ya sında dünkü ve bugünkü yaptıkları temas du. biraz sonra 3 3 beraberlikle neticelennn için sporda olduğu gibi diğer her odasında millî formayı arkamıza giyer iki milletın kardeşliğini tarsin eden yeni sahada da beraber olduğunu göstere ken heyecanlı idik, bize, bu maçın e Futbol Federasyonu dünkü mabir vesıle olmuştur. Yugoslav Türk cektir. hemmiyeti hakkında idareciler tarafından çı gördükten sonra futbol takımıdosluğunun talihi neticesi olarak her Vatandaşlanmızın burada kendi mem birkaç söz söylenirken titriyorduk. Hatta, mızı zayıf bulmuş ve futbolcularıiki maçın da berabere neticelenmiş ol leketlerinde olduğu gibi samimî bir ha bize bunları söyliyen arkadaşımız bile mızın olimpiyadlara iştirak ede masını ayrıca mes'ud bir hâdise telâkki va yaşadıklannı gördük ve çok sevin heyecanından ağlıyordu. Sahaya çıkıp ta cek bir vaziyette bulunmadıklarıediyorum. Bu maçlarda iki mületin gencdik> millî marşlar çalınırken tüylerimiz ür na, binaenaleyh millî tfutbol takı liği kendüerine has, yüksek enerji, azirn Muhterem kafile reisi bundan sonra perdi. Nekadar mes'uliyetli bir işe gir mımızın Almanyaya gönderilmeve spor ruhunu muvaffakiyetle tecelli etmesine karar vermiştir. Federas misafir sporcuları, Türk milletini selâm diğimizi anladık. Eğer şimdiye kadar birtirmışlerdır. Bu gibi spor temaslarının yon bu hususta raporunu, dün aklamağa davet etmiş, sporcular da üç de kaç defa millî maç yapabilseydik tabiî bu daha sık olmasını ve aradaki sarsılmaz şam Türk Spor Kurumu başkanlıfa bağırmışlardır. heyecana alışır ve sinirlenmiz yatışırdı. dostluğu büsbütün kuvvetlendırmesini teğına takdım etmiştir. Türkçeye terciime edilen bu nutuk ta Bugün eğer bozuk oynadıksa, bunun da menni ederiz. Türk Spor Kurum umumî mer büyük alkışla karşılandı. Takımlar bir tesiri vardır.» kezi, Futbol Federasyonunun raBüyük Şefimiz Atatürkle aziz Yubirine hatıra olarak bırer bayrak hedıye 5 Takımımız dün misafir takımı iyi porunu tetkık ve müzakere ettikgoslav milletinin sevgüi Kralı Samajeste ettiler ve birbirlerini selâmladıktan sonra bir farkla mağlub edebılirdi. Futboldan ten sonra futbolcuların olimpi Piyerin ve Krallık Naibi Son Altes Prens sahada karşı karşıya dizildiler. anladıklarını iddia eden bazılannın sözleyadlara iştirak edip etmemeleri Polun ve güzıde \ ugoslav mılletınm saMillî takımımız şu şekilde tesbit edil rı hılâfına Yugoslavya millî takımı bızden hususunda kat'î kararını verecekadet, refah ve şerefine kadehimi kaldı < tir. yüksek değıldir. Yalnız onlar biraz da mişti: rıyorum.» ha sıstemli oynuyorlar, o kadar. Eğer ha1 Cihad " • Muhacimler Yugoslav kalesini sıkıştırıyorlar Halid Bayrağın bu çok alkışlanan nutYaşar Hüsnü kikaten yüksek olsalardı, dün bizim za Hakkı, Ankarada mektebinin askerî Yugoslavyamn birinci golü Mehmed Re§ad Hakkı Ibrahim di. Top direğe vurarak dışarı çıktı. İb kuna, Yugoslav kafılesi reisi de heye • Niyazi Said Gundüz Küvc Şeref Fikret yıf değil de sakat takımımızı muhakkak kampında bulunduğundan kendısıne izin Misafirlerimiz 12 nci dakikada orta rahimin bu zeki şütü az kalsın, maçı bize canlı bir nutukla cevab vermiş, iki millet mağlub ederlerdı. Hem bunun ıçın de a verilmemiş ve bu yüzden bu millî maça Aşağıda tafsilâtı okunacağı üzere mil Vantajları vardı. Çünkü hakem, bize of iştirak edememiştir. Millî maçta vazife muavinimizin gayrimüessir, hatta namev kazandıracaktır. arasmdaki samimî dostluğu tebarüz et lî takımımız, arzu ettimiz oyunu göster saydden atılan golü saydı ve misafirlere almak ta memlekete bir hizmet olduğuna cud oyunundan ıstifade ederek beraberlik Nasd oynaddar tirerek Yugoslav ve Türk genclerinin oldular. meğe muvaffak olamadı ve ancak dost olan muhakkak bir penaltı cezasını da ba göre Hakkıya bu maç için izin verilme sayılarını yapmağa muvaffak Dünkü maçta bizim takım, yukarıda yalnız spor sahasında değıl, her sahada takımın yaptığı üç gole mukabil üç gol ğışladı. Buna rağmen ancak beraberliği mesinin sebebini bir türlü anlıyamıyoruz. Merkez muhacim on sekız çızgisi üzerle da söylediğimız gibi istediğimiz oyunu elbirliği edeceklerini söyliyerek Atatürrinde demarke vaziyetinde beklerken bir oynamadı. Bunun sebeblerini yazdık. Bı kün, Türk milletinin refah ve saadeti şeatarak beraberliği temin etti. temin edebildiler. Lutfi, cumartesi günkü maçta merkez pas aldı ve bunu hüsnüistimal ederek zaMillî takımımız, dün Yugoslavya milzimkiler ayni zamanda, misafir takım refine kadehıni kaldırmıstır. viyeye çektıği bir şütle topu kaleye soktu. lî takımını yenebilirdi. Fakat bir takım Misafirlerimiz bugün Büyükadaya oyuncularının daha uzun boylu olmalaKalenin fıleleri delık olduğu için top rma rağmen havadan oynıyorlar, bu götürüleceklerdır. Orada öğle yemeği yesebebler böyle bir galibiyet kazanmağa öbür taraftan harice çıkınca seyircilerden yüzden ekseriyetle topu kaptırıyorlardı. nilecek, aksama kadar gezüecektir. Miengel oldular. O sebebleri burada açıkbirçoğu şütün Cıhadın plonjonu sayesin Dün en güzel oyunu, Hüsnü ve İbrahim safirlerimiz ça münakaşa etmek ve hakikati herkese aksam saat 8 de trenle de kornere gittiğini zannettiler ve hake oynadılar. Yasar dün pek iyi bir günün memleketlerine döneceklerdir. bildirmek lâzımdır: min oyuna tekrar başlanmak üzere or 1 Dünkü millî takımda, takımın tayı işaret ettiğini görünce hayli şaşırdr belkemiği mesabesinde olan merkez mular. avin yoktu. Merkez muavinin yokluğu, Oyun 11 e vaziyete geçtikten sonra takımın bütün hatlarını felce uğrattı. Ne bizimkiler başlangıcdanberi tatbikına mumuhacim hattı arkadan bir yardim görevaffak olduklan kombınezonlu oyunu bobildi, ne de müdafaa, kendi oyununu zar gibi oldular ve bu hal dakıkalar ilergösterebildi. Muhacimlerimizin ayağın ledikçe misafirlerimizin hakimiyetlerini dan kurtulan top doğru müdafilerin ö tesise yarıyacak derecede fenalaştı. nüne geliyordu. Bu yüzden birçok fır satlar kaçtı ve bize atılan gollerin de 22 nci dakikada soldan inkişaf eden merkez muavinsizlikte tesiri oldu. bir Yugoslav hücumu az daha golle ne2 Oyuncuların çoğu sürantrçne bir ticeleniyordu. Fakat topu kalenin yan halde idiler. En ümid edilen oyuncular Yugoslavya kalecisi bir kurtanş yaparken direği geri çevirerek talih bizimkilere yarbile hakikî kıymet ve kabiliyetlerini ta 6 Millî takımımıza muvaffak ol muavin olarak oynadığı vakit dün îsmail dim etmiş oldu. mamile gösteremiyorlardı. Bu, kampta mak için şu esas lâzımdır, kanaatindeyiz: Hakkının oyunundan çok daha fazla mutkinci Yugoslavya golü ki çalışma tarzmın fazla yorucu olma İyi bir merkez muavin ve mühacim hat vaffak olmuştu. Hatta hakem, cumartesi 35 inci dakikada oyunu birden sağ tasından ileri geliyordu. Nitekim müsaba tında sağiçte kuvvetli ve hattı sürükleyici günü oynıyan oyunculardan bir çoğunu, rafa intikal ettiren misafirlerimiz ikinci kadan sonra görüştüğümüz oyuncuların bir oyuncu olan Hakkı. dünkü oyunculardan iyi bulduğunu söy gollerini kazanmağa muvaffak oldular. hemen hepsi bunu acı acı söylediler. Dün Hakkı yerinde olsa ve İzmirli Is lemiştir. Bugün elimizde bulunan oyun Sağ açığın yanma kadar sokulan soliç al3 Olimpiyada gönderilmek üzere mail Hakkının yerinde de iyice bir mer culara göre merkez muavin mevkii için dığı pası durdurmadan kaleye dayanahazırlamak istediğimiz takttn, ihtiyatla kez muavin bulunsaydı, şimdi millî ta en iyisi Lutfidir. Yalnız Lutfiyi bu mevrak güzel bir gol yaptı. rile beraber evvelden tesbit edilmemiş kımımızın galibiyetini bu sütunlarda al kie tamamile alıştırabilmek için biraz meBaşlangıcda 10 galibken 21 mağlub ve takıma beraberliği temin edecek bir kışlamak fırsatını bulacaktık. sai sarfetmelidir. vaziyete düşen Türk takımı kendini toplıyarak bütün enerjisile oynayıp bu gole Şimdi bunları böylece sıraladıktan son mukabeleye çalıstı. ra dünkü maçm nasıl cereyan ettiğini de Türkiyenin ikinci golü diğer bir arkadaşımızın dakikası dakikaBizimkiler bu çalışmalarının semere sına tuttuğu notlarla anlatalım: sini devrenin bitmesine üç dakika kala idİlk oyıma biz başladık. Akımmız sol rak ettiler. dan inkişaf ederken Fikretin bir ofsayFikretin soldan çektiği bir korner midile yarıda kaldı. safir müdafi oyuncu kafa vurmak üze Aradan bir dakika geçmeden İbrahi re iken Niyazinin yerinde ve şimşek gibi min uzun bir pası topu Nıyaziye geçirdi. bir şarjı, topun ikinci defa ağlara takılOnun durdurmadan kaleye ortalayışına masına sebeb oldu. Devre biraz sonra Şeref mükemmel bir kafa yapıştırarak 22 beraberlikle neticelendi. Türk takımının ilk golünü yaptı. İkinci devre Fakat, oyunun bidayetinde yapılan bu îkinci devrenin ilk on beş dakikasında gol misafirlerimizi hiç sarsmışa benzemi Türk millî takımı dünkü karşılaşmasının yordu. Cünkü oyuna tekrar başlanmasile en güzel bir parçasını oynadı. Bu müdderhal bilhassa sol açıkları vasıtasile hü det zarfında misafir takım sıkı bir çemcuma geçerek kalemizi tehlikeli vaziyetle ber içine alınarak kalesi mütemadıyen re sokmağa calıstılar. Misafırlerimizin bu tehlikeler gecırdı. Fakat top bir türlü Resimdeki şampiyonlar şunlardır: SolYakında Amerikada senelık yüzme akınlarına bilhassa İbrahimle Hüsnü kar kale dıreklerınin arasından geçip gol o şampiyonluk müsabakaları yapılacaktır. dan sağa. Dün Berline giden binicilerimiz Sirkeci garında 1936 Şampiyonu Gertrude Ederle şı koyuyor, Cıhad da iyi çalışıyordu. Bu seneki müsabakaya birçok kadın şamlamadı. Berlin olimpıyadlarına iştirak edecek Süvanlerimiz, yarbay Saimin ri 1920 * » Ethelara Bleibtry piyonlar da iştirak edecektır. Merkez muavinimiz Hakkı ise şimdiye Herkes çocukların oyunları bu şekil olan binicilerımız dün akşamki ekspres yaseti altmda, baytar binbaşısı Saded1931 » Georgia Coleman Resmimiz; muhtelif senelerde şampi le Almanyaya hareket etmişler ve bir din. yüzbaşı Cevad, teğmen Cevad, E kadar îstanbulda oynadığı oyunlarla kı de devam ettığı takdırde galıbiyetın yüz1928 » Helene Meony çok kimseler tarafından teşyi edilmiş yüb, Saım, Sadi ve Fahrıden mürek yas kabul etmiyecek derecede fena bir deyüz elde edileceğini kat'iyyetle tah yonluk kazanan beş Amerıkalı kadını leniir. kebdır. 1932 » Eleonor Holm bir arada göstermektedir. şekilde oynuyor, tafom hücuma geçtiği mın ederken Yugoslav sağ açığı ofsayd Dünkü millî maç da 3 3 beraberlikle bitti CUMHURÎYET 13 Temmuz 1936 ıııııı.ııımmııııiiMHi Futbolcular Olimpiyada galiba gidemiyecekler Federasyon dünkü maçtan sonra gidilmemesine karar verdi Amerikada yapılacak yüzme şampiyonluğu Binicilerimiz dün gittiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog