Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

13 Temmuz 1936 CUMHURİYET Alman • Avusturya anlaşması Bir fabrika yandı Yüz bin liralık zarar tahmin ediliyor Dün saat 17 sıralarında Yedikule haricinde Gazliçeşmede Mişon ve Danon adında iki Museviye aid olan Istanbul lâstik fabrikasmda büyük bir yangın çıku Larousse Universel yok mu; mış ve fabrikanm makine dairesile kim Böyle «öyliyen bir Fransız mharrirî «ingiliz projesine göTürklüğe ve Türkiyeye taalluk ya şubesi kâmilen yandıktan sonra güç re, tek başına Karadenize veya Marmaraya girecek 35 eden bahislerde gerçekten ko « IBas taraft 1 ind sahifede] Alman devleti olduğuna dair olan bir lükle söndürülmüştür. bin tonluk bir İngiliz drednotu ne yapabilir?» diyor. mik. îlmî eserlerde komedi çeşnisi bul Bugün «devletin himayesi» ne müte çok beyanatını zikretmiştir. Fabrikada dün sabah üç erkek amele mak, hakikat ifade ettiğine inanılan veya allik yeni bir kanun neşredileceği ve bu Avusturya yurdseverliğinin gayeleri makine dairesinde temizlik yaptıktan sono iddia ile ortaya atılan hükümlerin sakanunun hertürlü mefsedetkârane faali değişmemiş olduğunu kaydeden Şuşnig, ra gitmişlerdir. Öğleden sonra da beş al Fransız muharrirlerinden Bernard Sa rip te orada kısılıp kalmak tehlikesini gökatlığım apaçık görmek acıdır amma eski» yetlerin tenkilini ve bilhassa Anschluss bütün Avusturyalıları kuvvetlerini vatan tı kadın işçi gelerek ambalajhanenin te vigny Boğazlara dair bir makale neşret ze alacağı tasavvur edilebilir mi? İ«hindeki hertürlü propagandalann men sever cephesinin emrine amade kılmaya mizliğile uğraşmağa başlamışlardır. Devam edelim. Müzakerata mevzu lerin Zehrihand dedikleri o ağlıya^n temiştir. Boğazlar Konferansı vaziyetini bessümleri de işte böyle şey ler doğuruyor. ini natık olacağı haber verilmektedir. Saat dört buçukta makine dairesinden çok iyi hulâsa eden bu makaleyi aynen teşkil eden diğer bir nokta da şudur: davet eylemiştir. Larousse Universel, dediğimiz gibi, Habsburglann saltanat makamma gelTürkiye, harb tehlikesi mevcud olduğu dumanlar çıkmağa başladığını gören fab alıyoruz: Ahnacak müşterek tedbirler komiktir. Çünkü yeni hayatımızdan bimeleri meselesine gelince bu meselenin ta«Hâdiseler hayret verici bir süratle takdirde, Milletler Cemiyetini haberdar rika bekçilerile ameleler dahilde mevcud haber, eski hayatımızı anlatmakta ise taBerlin 12 A.A.) Hariciye Nezamamile dahilî bir mesele olacağı ve müvesaitle yangmı söndürmeğe çalışmışlar değişiyor. Türkiye, daha dün, Sovyetler etmekle iktifa edeceğini ve Boğazları ka mamile cahildir. Haddizatında iğrenc onakaşa mevzuu teşkil edemiyeceği söy reti namına söz söylemeğe salâhiyettar sa da muvaffak olamıyarak vak'adan Rusyasmm piştan görünüyordu; bugün pıyacağını söylüyor. Ingilizler, harb tehlan cehaletin alim kostümüne bürününce bir zat, Almanya Avusturya itilâfmdan lenmektedir. Gazliçeşme karakolu ile itfaiyeyi haber bu vaziyet o derece muhakkak değildir. likesi mevcud olup olmadığını söylemeve hele kitab olunca nasıl gülünc birşey tevellüd edecek müspet tedbirlerin ne oSöylendiğine göre, Avusturya, müte Buna mukabil, ve Kapdan dolaşan bü nin Türklere düşmediğini, buna, Milletdar etmişlerdir. veffa Başvekil Dolfuss tarafından çizil lacağı hakkında dün akşam kendisine soyük bir deniz hattının teessüs edeceğine ler Cemiyeti Konseyinin sülüsanı ekseri olduğunu anlamak için bu eserden daha Itfaiye kısa bir zamanda vak'a mahaltniş olan yolu takib etmekten başka bir rulan bir suale cevab vererek Almanya dair çıkan bütün şayialara rağmen, In yetle karar vereceğini iddia ediyorlar. güzel bir örnek bulunamaz. line yetişmişse de alevler makine daireBu hakikati bir çırpıda kavramak için şey yapmamaktadır ve bu yol Almanya nın gazetelerdeki kalem münakaşalarına giltere, eski Akdeniz an'anesine sadık Bütün bunlar, bir taraftan sulh zamanihayet vermek ve icabında bu gibi müna sinin her tarafını sarmış bulunuyordu. kalmakta, Boğazların kumandasım elin nında, diğer taraftan, Türkiye muharib Larousse Universeli şöyle bir kanştır « tarafından tasdik edilmiş olan prensiplere kaşalarda bulunan gazeteleri tatil yeya Bir buçuk saatlik azamî bir gayretle de tutmak, yahud hiç değilse, bu kuman vaziyette bulunursa harb zamanında ko mak ve meselâ Ibrahim kelimesini oku istinad etmektedir. ilga etmek tasavvurunda olduğunu söy yangın söndürülmüş ve fabrikanın de danin diğer büyük bir devletin eline geç layca yola girebilecek şeylerdir. Fakat mak kâfi gelir. Onun Türk tarihinde çok Anlaşmanın esasları posunda bulunan eşyalarla ambalâjha memesini temin etmek için didinmekte Türkiyenin bitaraf kaldığını farzedelim. büyük roller oynıyan, Avrupa tarihi üzeParis 12 Propaganda Nazın dok lemiştir. Mumaileyhin söylediğine göre nedeki malzemeler ve idare kısmındaki rinde de müessir olan birçok Ibrahimler şimdiye kadar Avusturyaya gitmekte odır. tor Göbels ile Avusturya Başvekili dokİngilizler; evrak ve saire kurtanlmıştır. içinde seçip aldığı mahud Deli Ibrahimlan her Almandan alınan bin mark re tor Şuşnig ayrı ayn şu tebliği resmiyi Bu takdirde muhariblerin hakkını Türkler, Boğazlar üzerindeki hâkimiYangından mütevellid ziyanın 100 sim, pek yakjnda kaldırılacak ve turizm neşretmişlerdir: yetlerini iddiaya başlamışlardır; kendile tahdid edemezsiniz, diyorlar. Şayed biz dir ki adaşlannın en değersizi demektir. «Almanya ile Avusturya arasında bu hakkında bir itilâf akdi için müzakerele bin lira kadar olduğu söylenmektedir. rini haksız bulmak mümkün değildir. harbedecek olursak, filomuzun toplu bir Bari bu seçişteki sakatlık doğru bir yazi Fabrikanın makine aksamı, bina ve de Fazla olarak coğrafya, tarih ve bütün halde, bizım istediğimiz zaman ve bizim ile telâfi edilse?.. O da yok. Bütün düngün şu anlaşma şeraiti kabul olunmuş ve re girişilecektir. podaki eşyaların sigortah olduğu anla bir an'ane de onlara hak veriyor. Ingi istediğimiz şerait dahilinde geçmesine yaya mükemmel bir eser diye sunulup dubu suretle iki memleket arasında normal Almanya ve Avusturya hükumetleri, şılmıştır. Zabıta vak'ada kasd olup ol lizler geçiş serbestisi istiyorlar, bugün bi müsaade etmelisiniz. ran Larousseun gafil muharrirleri Deli münasebet teessüs etmiştir: mümkün olduğu kadar yakın bir zamanmadığını tahkik etmektedir. On kadar a le hâlâ denizlerin hâkimi olan İngiliz İbrahimin Sadrazam Kara Mustafa PaTürkler de: 1 Almanya, Avusturyanın tam is da affi umumî ilân edeceklerdir. mele nezaret altına alınmıştır. şa tarafından tahttan atıldığını söylüyorlerden, bundan daha az birşey beklenetiklâlini tanır. Hayır, diyorlar, bu takdirde sulh Almanya dahilindeki Avusturya a Bu fabrikanın mühendıs ve idare mü mezdi. Mesele, müzakerenin, Türk pro zamanındaki sisteme avdet edeceğiz ve lar. Ilkmektebde okuyan bir Türk çocu2 İki taraftan herbirinin dahilî iş leyhtan her türlü propagandaya nihayet dürü Rüştü, bir muharririmize vak'a et jesi üzerinde mi, yoksa İngiliz projesi ü azamî 32,000 ton geçirebileceksiniz, bir ğu da bilir ki Osman oğullanndaki ruhî, leri kendine aiddir. İki taraftan hiçbiri verilecektir. rafında şunlan söylemiştir: ahlâkî ve dimağî inhitatı bütün fecaatile zerinde mi cereyan edeceğini bilmektey ton bile fazla değil. bunlara müdahale etmez. Avusturya muhacirleri teşkilâtları, bu « Yangın saat 5 te itfaiyeye ve po di. Rüştü Aras, nihayet İngiliz projesini 3 Avusturya kendini bir Alman teşkilâtın azalanna memleketlerine dön Hulâsa, bidayette de söylediğimiz gi şahsında temsıl eden bu zırdeli hükümdarı Kara Mustafa Paşa tahttan indirme * lise ihbar edilmiştir. Zarar ve ziyanın ne benimsedi, fakat M. Litvinof derhal bi, bütün mesele şu neticeye varıyor: Hevleti tanır ve Almanya ile münasebet meleri imkânı verileceğinden, normal bir miştir, tersine olarak o veziri bu mecnun kadar olduğunu tesbit etmek şimdi imkân Türk projesini tuttu. Akıbet, îngiliz prolerini bu esasa istinad ettirir. 1 Herhangi vaziyette olursa ol surette feshedilmiş olacaklardır. padişah öldürmüştür!. sızdır. Fakat herhalde 100 bin liradan jesi üzerinde müzakereye başlandı ve desun kapısının zorlandığını istemiyen bir 4 Bu anlaşma 1934 ve 1936 ta Avusturyada mânidar Haydi îbrahimin tarihî bir kıymeti yok aşağı değildir. Şimdi fabrikayı biran ev vam edilecektir. Maamafih, şunu da na kapıcı; rihli Avusturya Italya protokolları ü bazt tayinler diyelim. Girid adasının fethine ve yirmi vel tekrar faaliyete geçirmek için yapıl zarı dikkate almalı ki, Ingiltere ile Ruszerinde müessir olmıyacaktır. 2 Karadenizde kapalı kalmış, ora yıl sürecek kanlı bir harbin başlamasına Viyana 12 (A.A.) Doktor Gla ması icab eden işten başka hiçbir şey dü ya arasında çok bariz bir muhalefet var5 Umumî af şeraiti iki taraf ara dan çıkmak istiyen, fakat bu işj şerefli onun zamanında karar verilmiş olmasa vise von Hortsanar devlet nazın ve M. şünmüyorum. Çünkü fabrikada 200 ka dır. sında iki tarafı tatmin eden şekilde tesbit bir surette başarabilmek için icab eden Gurido Schomidte hariciye müsteşan ta dar kadın ve erkek işçi çalışmakta ve bu Hakikatte Rusya, Ingilterenin, Kara kuvvete henüz sahib bulunmıyan bir bü Avrupalılar Osmanlı tahtında böyle bir edilecektir. adamın oturduğunu bile belki öğrenemezyüzden birçok aileler geçinmekte idi.» yin edilmiştir. denizde, kendisile bir kavga çıkarmasın yük devlet. Bu anlaşma neticesinde Avusturya ile lerdi. Fakat daha dün denılecek kadar Gerek zabıtanm ve gerekse fabrika di dan korkmaktadır. Kınm muharebesi haDr. von Hortstenan, Münih Üniver Almanya arasında aynlığa sebebiyet ve3 Boğazlan nezaret altında bu yakın bir tarihte ölen ve bütün Avrupasitesinde paye sahibi olup Alman muhib rektör ve idare adamlarının geç vakte ka tıraları, 1919 daki Sivastopol ve Oderen bütün propaganda ve tahrikât ken lundurmakla hiçbir zaman iktifa etme da Homme d'Etat olarak tanılan Said bi ve katoliktir. Şimdiye kadar devlet ar dar tahkikat yapmalarına rağmen yangı sa harbi hatıraları Ruslann dimağında diliğinden duracak, naziler Avusturyada miş, oradan aşmak için Akdenizdeki üs Paşayı Larousseun Süleymaniyeli diye kuvvetle yer tutmuştur. Diğer taraftan, tahrikât yapmıyacak, Almanyadaki A • şivlerini idare ediyordu. nm neden çıktığı henüz tespit edilememişlerinden müteaddid defalar ileri atılmış, göstermesine ne deıneli?.. lngiltere, Rusyanın Akdenizde bir kavKendisi 54 yaşındadtr. vusturya lejiyonu infisah edip Avustur tir. Makine dairesinde mevaddı infilâkiye ga çıkarmasmdan endişeleniyor. Halbu ancak bir defa mağlub olmuş olan ve bu Said Paşanın idari ve siyasî hatalannı, M. Schmidte gelince 37 yaşında olup yadaki naziler vatan cephesine girerek mağlubiyetin bir daha tekerrürünü kat' Abdülhamıde ıstıbdad dersi verdığine aid buU:nmadığı kat'iyetle söylenmektedır. ki, Ruslar işe karışmadıkları halde bile, vaktile Paris sefareti müsteşarlığında buonun içinde çalışacak, Avusturya istediği iyyen istemiyen bir büyük devlet. rivayetleri, Mithat Paşayı çekemeyişini Akdenizde îtalyadan kâfi derecede müşTahkikata devam edilmektedir. •••••• zaman Habsburglan getirecek ve Al lunmuş ve bir müddettenberi Riyaseti Neticenin bir uzlaşmaya varacağını filân burada bahse mevzu yapacak değitekidir. cumhur kâtıblığmı yapmıştır. manya buna itiraz etmiyecektir. bekliyebiliriz. Fakat eninde sonunda, Bo liz. Lâkin onun altı yüz yıllık bir saltanat Türkler, Boğazlardan bir defada Fransızlar anlaşmayı Alman seyyahlan, Avusturyaya gayet ğazların sahibi, daima istediği gibi hare tarihi içinde zekâ, bilgi ve talâkat bakı14,000 tondan fazla harb gemisi geçi nasıl karşıladılar? serbest şerait içinde gideceklerdir. ket edecektir. Çanakkale zorlanamaz, mından yegâne sayılacak bir şahsiyet olEvvelki akşam, Eyübde bir sandala rilmemesini ve Karadenizde 28,000 tonAvusturya şeraiti derhal tatbika baş Paris 12 (A.A.) Yanresmî meha binerek Kâğıdhaneye giden Ali Şükrü, dan fazla harb gemisi toplanmamasını bunu bilmiyen yoktur. duğunda şüphe yoktur. Larousseun sayılıyarak Alman taraftarlığile maruf Her fil, Almanya Avusturya itilâfını tefsir et şoför Mustafa, Çavuş Şerif ve Mehmed teklif ediyorlar. Ingilizler 20,000 ve Bernard Savigny ları kırk düzineyi bulan Osmanlı sadramekte ve şu neticeleri çıkarmaktadır. Hoştnanı kabineye almıştır. zamlar arasından iki üç kişi ile beraber 30,000 ton teklif ve şayed Sovyet do 1 Bu itilâfname, şimdiki halde her isimlerinde dört arkadaş donüşte Tapa onu seçıp kaydetmesi de o hususiyetinden Anlaşmayı bilhassa Sinyor Musolinin nanması artacak olursa bu 30,000 tonun Artvinde imar faaliyeti türlü harb tehlikesini ortadan kaldırmak fabrikası önünde muvazeneyi temin edeve beynelmilel bir şöhret oluşundandır. hazırladığı söylenmekte, îtalya Başve 45,000 tona çıkabileceğini ilâve ediyortadır. Artvin (Hususî) Artvin bir müdmiyerek sandalı devirmişlerdir. Fakat Larousse, zekâsına, bilgisine, kilinin Avusturya Almanya meselesini lar. 2 İtilâfname, Berlinle Roma ara Sandalm devrilmesi üzerine denize dödettenberi vilâyet merkezi oldu. Şehirde cerbezesine yıllarca saygı gösterilmiş olan hallederek Almanya îtalya itilâfını sağMaamafih, bir tek millet, bu rakamın göze batacak kadar bir imar faaliyeti Said Paşanın Türk oluşunu galiba havsında her türlü anlaşamamazlık sebebleri külen dört arkadaştan Ali Şükrü ile Muslamlamak istediği anlaşılmaktadır. üçte ikisini, yani 32,000 tonu tecavüz vardır. Yeni caddeler açılıyor, mevcud salasına sığdıramıyor ki onu Süleymanini de ortadan kaldırmaktadır. tafa etraftan yetişenler tarafından kur edemiyecektir. Paris mehafili ve matbuatı îtalya ile ler genişletiliyor, bir sıra yeni ve temiz yeli olarak gösteriyor. Gafil Avrupalıların 3 Bu sebebden dolayı Fransa, AlAlmanyanın Avusturya meselesi üzerin tarılmış, Şerif ile kardeşi Mehmed boğulBütün bunlar bize çocukça geyler gibi dükkânlar yapılıyor. Şehirden iki saat muhayyel bir coğrafya sistemi vardır ve manyanın yeniden Lokarno misakı ahkâde anlaşmalannın hükmünü birdenbire uzaktaki Hapazoğlu suyu da bugün şe bu sisteme göre Süleymaniye Kürd yurmını ihlâl etmesi takdirinde Italyanm ona muştur. Boğulanların cesedleri aranmak görünmektedir. anlıyamamışardır. tadır. muzaheret etmesinden korkabilir. Filhakika, Rus bahriyesinin büyüdü hirde şarıl şarıl akıyor. Güzel Artvin ya dudur!!.. Halbuki Said Paşa ErzurumHitlerle Musolininin bu mesele üze 4 Bu itilâfname sayesinde Almanğünü farzedersek, bu büyüme Ingilizle kında elektriğe de kavuşacak. Bu işi ya da doğmuştur, babasınin babası Ankaralı rinde anlaşmalarına ihtimal verilmiyor • ya, nazarlarını başka meselelere ve mesekından tetkik etmek üzere şehrimize bir olup geçim zaruretile evini Erzuruma merhalesidir ve İtalya, bu taarruza bütün rin teklif ettiği 32,000 tonun Rus do du. lâ Danzig ve müstemlekeler meselclerine kuvvetile yardım etmek emelindedir. nanması karşısında ağır basamıyacağı elektrik mühendisi gelmiştir. naklederek orada yerleşmiştir. Kendisinin Anlaşma, Avrupa tulhunu çevirebilir. nisbeti bulmakta güçlük çekmiyecektir. Tabiî güzelliğı sonsuz olan şark Tür kaleminden çıkma hatıralar kitabında bu itilâfname komşu memleketlere huvvetlendirecekmif 5 Bu itilâfname, yeni bir Mittelo İngilterenin 10,000 tonluk kruvazörleri, kiyesinin incisi Artvin, bu çalışmalar sa nokta dahi apaçık yazılı olduğuna göre gönderiliyor 28 ilâ 35,000 tonluk zırhlılan vardır. yesinde yakında şarkın en mühim şehir Laroussetaki kayıd, gaflet olmayıp düpeViyana 12 (A.A.) Şuşnig radyo Uropa vücude getirmekte olmak itibarile Viyana 12 (A.A.) Başvekil M. Yani, lngiltere, Boğazlardan bir tek lerinden biri olacaktır. ile neşredilmiş olan beyanatında «Alman çok ciddî neticeler tevlid edebilir. düz tegafüldür. Avusturya anlaşmasınm Avrupa sulhu Frantız gazetelerinin mütaleaları Sekus Hnigg, M. Gömböşe Avusturya zırhlı, yahud üç kruvazör, ve yahud da Bu kıssadan ahnacak hisse, kendi tari* nun sağlamlaşması için kıymetli bir teş Paris 12 (A.A.) Avusturya Al Almanya itilâfının metnini göndermiştir. iki kruvazörle birkaç torpito sokabilehimizi gene kendimizin yazmamız lâzım Yurddaş 1 riki mesai olduğunu» kaydetmiş ve «ln« manya ityilâfından bahseden Populaire Masolinî Alman etçisini kabul etti cektir. Zayıf, çok zayıf kuvvetler.. ln geldiğine bir kere daha inanmaktan ibaInsanın kara gün dostu bankadaki Roma 12 (A.A.) M. Musolini, giltere, pratik bakımdan, Karadenizde hiç artırma hesabıdu. Hergün az da olsa kâr edilemiyecek gö'rüş aykınlıklarma gazetesi diyor ki: rettir. Yoksa ne Said Paşa Larousseun rağmen bu anlaşmanın başarılabilmesin Bu itilâfname haddi zatmda gayet dü dün akşam Alman büyük elçisi M. von birşey yapamaz. Ayni kuvvetlerle, Mar artır ve bankaya yatır. iltizamî tegafülile Türklükten çıkar, ne TJlusal ekonomi den dolayı» fevkalâde memnun olduğu rüst bir akiddir. Fakat bu itilâfname, Hasseli kabul etmiştir. Bu mülâkat hak marada bir şey yapabilecek mi? Orada Türklük Said Paşanın frenk eserlerinde ve nu söylemiştir. Milletler Cemiyeti ve kollektif emniyet kında hiçbir tebliğ neşredilmediği gibi, da yapamıyacaktır. Tek başına bir İnadını görmekten gurur duyar!.. Artırma kurumu giliz zırhlısının Marmara denizine gi Şuşnig, Dolfüsün Avusturyanın bir aleyhine tevcih edilmiş bir taarruzun ilk ne konuşulduğu da anlaşılmamıştır. M. TURHAN TAN Itilâf, Fransızları endişeye düşürdü Duçe, bu anlaşmanın, Avrupanın ihyası bakımından fevkalâde mühim olduğunu söylüyor Çanakkale zorlanamaz ve bunu bilmiyen yoktur SÖZ TÜRKLERİNDİR! Said Paşa da Türk değilmiş! Halicde iki kişi boğuldu "Cumhurijretn in tefrikast t Abtdin Daver DAV'ER Saniha ile Süha otomobilden tndiler, nihaya takdim etti. Sonra, emirberine onlardan evvel hayvanından yere atlamış bağırdı: olan binbaşı Osman Beyle beraber ça Mehmed, çabuk bize üç kahve! dırların arasından ilerilemeğe başladılar. Emredersiniz beyim... Genc kadın, çadırlann aralıklarından Biraz sonra, çektiği seyahat yorgun yüzlerce gözün kendisini gözetlediğini lukları ötesindeki, berisindeki eziklerden hissederek, sıkılgan, yürüyordu. Diğerle anlaşılan bir teneke tepsinin üstünde ve rinden daha büyük bir çadırın önüne gelkalın filncanlar içinde kahveler geldi. diler. Kapısının önünde bir nefer, «ha Mehmed, boş kahve fincanlarını alırken zırol!» vaziyeti alarak binbaşıyı selâmla de nöbetçi yüzbaşısı çadırdan içeri gîrdi. dı. Osman Bey: Daha takdim merasimi bitmeden birinci İşte bizim otağ, dedi. Buyurunuz. ve ikinci bölüğün zabitleri yüzbaşıyı takib lçeri girdiler. Sıcak ve loş çadırın bir ettiler. Osman Bey onları da misafirleriköşesinde binbaşının portatif karyolası, ne takdim etti, bunlardan bazılan, lokanortada direğin yanında tahta bir masa tada gördükleri genc mülâzimlerdi. yardı. Yere bir iki Anadou halısı ve kili Beyler, dedi, iskemlelerinizi alıp mi serilmişti. Bir iki açılıp kapanır iskem geliniz. le ile kırmızı beyaz bir bahçe şezlongu, Binbaşı tarafından davet edilmiş ol çadınn eşyasını tamamlıyordu. maktan mütevellid memnuniyetle dışan Osman Bey, şezlongu düzelterek Sa fırladılar ve biraz sonra, birer açılıp kapa nır iskemle ile avdet ettiler. Birisinin elin lime... Yalnız, arkadaşımız Ercümend Hep Îstanbulu hatırladmız, galiba! çarparak, dimdik binbaşıyı selâmladı: de birbirine benzemez birkaç kadehle bir siz o şarkının tadı çıkmaz. Fakat, ma Saniha, Istanbuldan uzakta, medenî Bisikletle kasabadan geliyorum de çilek likörü şişesi vardı. Osman Bey demki emrediyorsunuz, söyliyelim. hayatın eğlencelerinden ve zevklerinden binbaşım; emrinizi ifa ettim, dedi. Sontakdim etti: Bu güzel halk türküsünü söylemeğe mahrum olan bu hücra yerlerde, hudud ra, döndü, Sanihanın önünde iğilerek: Kâtib İhsan Bey! başladılar amma, seslerinde iki akşam ev boylannda ailelerinden, sevdiklerinden u Affedersiniz hanımefendi, toz Saniha, onu yelken gibi kulaklarından velki hararet ve şevk yoktu. Zabitler, zak yaşıyan, bu fedakâr ve cesur zabittoprak içindeyim. Kıyafetimi mazur götanımakta müşkülât çekmemişti. Kendi altın saçlarile leylâk renkli eşarpmın çerlere karşı, kalbinin büyük bir şefkat ve rün. dedi. kendine, şakacı mülâzimin aziz dostu, de çevelediği güzel başmı şezlonga yasla muhabbetle dolduğunu hissetti. Onların Kasketini çıkararak Sühanm yanına di; fakat genc mülâzim meydanda yoktu. mış, kendilerini dinliyen Sanihaya bakı ruhunda gizlenen teessür ve acıyı duydu. oturdu. Saniha da, her nedense, birdenBinbaşı Osman Bey neş'eli ve şakacı yorlardı. Çadırın loşluğu içinde, sakin ve bire gitmekten vazgeçerek tekrar şezlonbir adamdı, eğlenceyi çok severdi. Öte muhteşem kendilerini dinliyen bu Istan Bu genclerin, daha, dün, düşmanlann ega uzandı. den beriden biraz konuşulduktan sonra, bullu kadın, o dekorun içinde görmeğe linden kurtardıklan aziz yurdun hududSüha, genc zabite bir sigara uzattı: lannı müdafaa için katlandıklan mah emirberine seslendi: alışmadıklan genc ve güzel kadın onları Demin arkadaşlar Halimeyi söylerumiyetleri düşündü. Hertürlü zevk ve Mehmed, şu bizim artistleri çağır adeta şaşırtıyordu. Söyledikleri şarkının diler amma sizsiz yürümedi. Lutfeder mibakalım. Misafirlerimizi azıcık eğlendi safayı bir tarafa bırakarak gencliklerini, güftesi hiçbir zaman onlara bu kadar urelim. hayatlarının en kıymetli zamanlarmı, en siniz? tandırıcı, bestesi bu kadar tadsız gelme Emredersiniz amma evvelâ, bir su Biraz sonra binbaşının artistler dediği, tatlı günlerini, kutsî bir gaye uğrunda, mişti. Sesleri gittikçe kuvvetini kaybetti içeyim, hararetten yanıyorum. üç Istanbullu asker içeri girdiler. Bunlafeda eden bu zabitlerin sessiz kahramanEmirberin getirdiği bardağı iki yudumve nihayet sustular. rın biri meddahtı, öteki hanende, üçün lıklannı takdis etti. Çadırın içine yayılmış olan bayıltıcı di içti. Sonra şarkıya başladı. Arkadaşlacüsü de Merdivenköylü bir delikanhydı. Sonra, birdenbire ayağa kalktı. Bin nnın tamamen aksine olarak sanki Saniha Güzel tambura çalıyordu. Hepsi mari «Fruit Vert» kokusu, san spor iskarpinbaşı Osman Beye elini uzattı: fetlerini gösterdiler. Süha, pek hoşlan lerin içinden yükselen ten rengi çorab orada yokmuş gibi, serbest söylüyordu. mıştı. Çadırdan çıkarken artistlere bir ların sardığı zarif bacaklar, garib bir sı Çok memnun oldum gömştüğü Dimdik önüne bakıyor, neş'esini artır paket sigara ikram etti. Sonra, genc za kılganlık ve hüzün havası hasıl etmişti. müze... mak, hayatın zevkini sürmek, kalbinin ve Hepsi hasretle îstanbulu, Istanbulun ha Cümlesini bitirmemişti ki kâtibin sesi gencliğinin taşkınlığını dünyanın dört bitlere dönerek: Beyler, dedi, geçen akşam deniz yatını düşündüler. Bir an çadırın içini loş işitildi: köşesine yaymak ister gibi coşkun oku İşte Ercümend de gelıyor. kenarına giderken söylediğiniz türkü çok bir sessizlik kapladı. Binbaşı Osman yordü. Genc mülâzim, toz ve ter içinde, ça Bey: güzeldi. Lutfetmez mismiz> lArkası var] O, bir Anadolu türküsüdür: H a Dalmayın öyle çocuklar, dedi. dırdan içeri girdi. Ökçelerini birbirine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog